Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 83/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 36, ze dne 17. 8. 2000

83

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 22. června 2000.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany")

- vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Bratislavě dne 23. listopadu 1992,

- vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy,

- přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i posílení všestranných vztahů mezi oběma státy,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, vzájemné reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy a s tím cílem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými a vědeckými institucemi obou států. Zvláště budou napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ.

2. Každá smluvní strana v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy usnadní vstup, pobyt a odjezd osob vyslaných druhou smluvní stranou, jakož i dovoz a vývoz materiálů a vybavení k uskutečňování akcí vzájemně schválených na základě této dohody.

Článek 2

Spolupráce podle této dohody se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

Článek 3

1. Za účelem plnění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat na časová období dle vzájemné dohody programy nebo protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, které stanoví konkrétní akce a budou upravovat formy a podmínky této spolupráce.

2. Příslušné orgány smluvních stran se mohou o jednotlivých společných akcích a formě jejich zajištění dohodnout diplomatickou cestou.

Článek 4

Smluvní strany budou v oblasti rozvíjení kulturní spolupráce zejména podporovat:

a)   šíření literatury státu druhé smluvní strany v originále i v překladu,
b)   výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti vědy, kultury a umění mezi zainteresovanými partnery, zejména formou meziknihovní výpůjční služby a zasílání kopií dokumentů,
c)   konání výstav, koncertů, divadelních, hudebních a filmových festivalů a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními organizacemi jako muzea, galerie, divadla, knihovny, hudební tělesa a jiné, zabývající se touto činností,
d)   výměnu informací a zkušeností z oblasti divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného a hudebního umění, audiovizuálních aktivit, knihovnictví, archivnictví, designu a přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů,
e)   spolupráci institucí usilujících o zachování kulturního dědictví a tradiční lidové kultury obou států,
f)   oboustrannou výměnu informací a vzájemnou spolupráci a pomoc v oblasti zamezování protiprávního vývozu, dovozu a obchodu s předměty kulturní a historické hodnoty. Smluvní strany se v souladu s vnitrostátními právními předpisy, jakož i mezinárodními závazky zasadí o to, aby kulturní hodnoty protiprávně vyvezené z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany byly vráceny,
g)   vzájemnou kompatibilitu informačních systémů a sítí knihoven, galerií a archivů a spolupráci na rozvoji a uplatnění nových informačních technologií, postupů a zásad při jejich využití v oblasti kultury s cílem budovat informační společnost,
h)   výměnu informací v oblasti kultury včetně informací o vládní politice, programech a projektech.

Článek 5

1. Smluvní strany budou v oblasti výchovy a vzdělávání zejména podporovat:

a)   přímou spolupráci mezi školami všech stupňů a jinými vzdělávacími institucemi,
b)   studium občanů státu druhé smluvní strany na vysokých školách za stejných podmínek, které se podle vnitrostátních právních předpisů vztahují na občany vlastního státu,
c)   výměnu informací a pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů, jakož i projektů vzdělávacích aktivit,
d)   výuku jazyka, především formou výměn učebních materiálů a vysíláním lektorů,
e)   výměnu právních předpisů z oblasti školství, mládeže, sportu a vědy a legislativní spolupráci.

2. Smluvní strany budou v oblasti rozvoje styků mládeže a sportu zejména podporovat:

a)   přímou spolupráci mezi orgány státní správy, které jsou odpovědné za oblast mládeže, tělovýchovy a sportu,
b)   přímou spolupráci mezi organizacemi mládeže států obou smluvních stran,
c)   přímou spolupráci mezi sportovními organizacemi států obou smluvních stran,
d)   účast sportovců svých států na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na území státu druhé smluvní strany.

Článek 6

1. Smluvní strany budou v oblasti výzkumu a vývoje usnadňovat a podporovat spolupráci zejména:

a)   přímou spolupráci vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,
b)   řešení společných výzkumných projektů,
c)   výměnu vědeckých a vědecko-technických informací a materiálů,
d)   pořádání společných seminářů a jiných akcí umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

2. Spolupráce v oblasti vědy a technologií může být upravena samostatnou dohodou.

Článek 7

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o účasti v projektech spolupráce v oblasti kultury, umění, školství a vědy v rámci mezinárodních organizací a sdružení.

Článek 8

Tato dohoda nevylučuje možnost navázání spolupráce v oblastech odpovídajících cílům a záměrům této dohody, které budou blíže specifikovány v následných prováděcích dokumentech.

Článek 9

Tato dohoda se uzavírá na dobu 5 (pěti) let a její platnost bude automaticky prodlužována na dalších 5 (pět) let, pokud ji žádná ze smluvních stran nevypoví nejpozději 6 (šest) měsíců před uplynutím doby její platnosti.

V případě ukončení platnosti této dohody jakýkoliv program výměny, společné akce nebo projekt realizovaný na jejím základě, který nebyl ukončen, se bude řídit ustanoveními této Dohody až do svého naplnění.

Článek 10

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější nóty o tomto vnitrostátním schválení.

Dáno v Praze dne 23. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády 
a ministr zahraničních věcí

Za vládu
Slovenské republiky
Eduard Kukan v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního soudu, které se oblastí soudních poplatků zabývají v hojné ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.