Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 79/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 35, ze dne 11. 8. 2000

79

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2000 byl v Nikósii podepsán Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky na léta 2000 - 2002.

Prováděcí plán vstoupil v platnost na základě svého článku 15 dne 8. června 2000.

Anglické znění a český překlad Prováděcího plánu se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

PROVÁDĚCĺ PLÁN
spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu
mezi vládou České republiky
a
vládou Kyperské republiky
na léta 2000 - 2002

Vláda České republiky a vláda Kyperské republiky ( dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z článku 7 Dohody o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky podepsané v Praze dne 16. dubna 1971 a vedeny snahou rozšiřovat svou spolupráci v oblasti vzdělání, vědy, mládeže a sportu,

se dohodly na následujícím Prováděcím plánu spolupráce:

I. ŠKOLSTVĺ
Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a kyperskými vysokými školami a uzavírání dvoustranných dohod mezi příslušnými vysokoškolskými institucemi, zejména univerzitami. Obsah této spolupráce bude dohodnut přímo mezi zúčastněnými institucemi.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměny informačních materiálů vědecké a pedagogické povahy.

Článek 3

Smluvní strany se budou navzájem informovat o kongresech, konferencích a sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí, která se budou konat na území států smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany si každoročně vymění dva vysokoškolské pedagogy k výzkumnému nebo přednáškovému pobytu, a to vždy na dobu deseti dnů v závislosti na dostupnosti finančních zdrojů.

Článek 5

Česká strana posoudí možnost každoročního udělení stipendií na krátkodobé studijní pobyty v oblastech zájmu kyperské strany. Počet stipendií a obory studia budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Kyperská strana posoudí možnost každoročního udělení stipendií na krátkodobé specializované studium nebo stáž v takových oborech, jako jsou např. řízení, turismus nebo v jakýchkoli jiných oblastech, o které má zájem česká strana. Obory studia budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Poskytování stipendií přijímající smluvní stranou se bude řídit zákony a ostatními platnými právními předpisy této smluvní strany.

Článek 6

Po dobu platnosti tohoto Prováděcího plánu si smluvní strany vymění dva odborníky ze škol zaměřených na oblast manažerského a dále středního odborného vzdělávání na studijní a přednáškový pobyt v délce pěti dnů za účelem seznámení se s činnostmi a službami těchto institucí ve veřejném a soukromém sektoru.

II. SPORT A MLÁDEŽ
Článek 7

Smluvní strany budou usnadňovat spolupráci a rozvoj přímých styků mezi českými a kyperskými sportovními organizacemi.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi českými a kyperskými organizacemi mládeže.

III. FINANČNĺ USTANOVENĺ
Článek 9

Výměny osob a delegací uskutečňované podle tohoto Prováděcího plánu se budou řídit těmito finančními ustanoveními: 

1. Přijímající smluvní strana uhradí osobám přijímaným na základě čl. 4 a 6 výdaje za cesty po území jejího státu v případě, že budou vyplývat ze schváleného programu pobytu, poskytne ubytování hotelového typu a stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu. 

2. Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijatým podle čl. 5 studium za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající strany, měsíční stipendium ve výši, která bude určena podle platných právních předpisů jejího státu, možnost ubytování a stravování ve vysokoškolských kolejích a menzách za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající strany.

3. Vysílající smluvní strana uhradí výdaje za cestu na místo určení ve státě přijímající smluvní strany a zpět osobám vyslaným na základě tohoto Prováděcího plánu.

Článek 10

Účastníkům přijatým v rámci tohoto Prováděcího plánu poskytne přijímající strana bezplatně nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu, zdravotní péče nebude bezplatně poskytována při chronickém onemocnění, rovněž zubní protézy nebudou bezplatně poskytovány.

IV. RŮZNÉ
Článek 11

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi národními komisemi UNESCO.

V. VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ
Článek 12

Vysílající smluvní strana při nominaci kandidátů podle čl. 5 tohoto Prováděcího plánu předloží materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března každého roku, při nominaci kandidátů podle čl. 4 a 6 tohoto Prováděcího plánu materiály předloží nejméně tři měsíce před navrhovaným datem zahájení pobytu.

Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí kandidátů nominovaných podle čl. 5 do 1. července příslušného roku, o přijetí kandidátů nominovaných podle čl. 4 a 6 podá zprávu nejméně 1 měsíc před navrhovaným datem zahájení pobytu.

Vysílající strana oznámí nejpozději čtrnáct dní před zahájením pobytu přesné datum příjezdu a způsob dopravy vysílaných osob.

Článek 13

Jednání o uzavření příštího Prováděcího plánu se uskuteční v Praze.

Článek 14

Tento Prováděcí plán nevylučuje možnost realizace dalších akcí v oblasti školství, mládeže a sportu. Podrobnosti budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 15

Tento Prováděcí plán vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platný do 31. prosince 2002, přičemž bude automaticky prodloužen do podpisu nového Prováděcího plánu, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Nikósii dne 8. června 2000 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. v. r.
první náměstek ministra školství,
mládeže a tělovýchovy

Za vládu Kyperské republiky
Uranios Ioannides v. r.
ministr školství a kultury

E-shop

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář

Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka, Josef Kotásek, Libor Němec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice. Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je problematika vnitřních informací, pravidlo neutrality, vznik ...

Cena: 1 254 KčKOUPIT

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

Zákon o ochraně veřejného zdraví, komentář

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdena Krýsová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění poslední novely – zákona č. 267/2015 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví je specifický šíří rozsahu společenských vztahů, které veřejnoprávně reguluje. Zahrnuje řadu oblasti, mezi které patří zejména ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.