Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 70/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 34, ze dne 3. 8. 2000

70

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. prosince 1998 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 1/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou repubikou pozměňující Protokol 3 týkající se pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 9. března 1999.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

ROZHODNUTĺ Č. 1/1998
SPOLEČNÉHO VÝBORU
DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
TURECKOU REPUBLIKOU
pozměňující Protokol 3 týkající se pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podepsanou v Ankaře dne 3. října 1997, a Protokol 3 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k této Dohodě;

Berouce v úvahu ustanovení článků 33, 34 a 36 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou;

Vzhledem k tomu, že v rámci Protokolu 3 je třeba upravit definici pojmu "původní výrobky" k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v České republice, Turecku, Slovenské republice, Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku a Švýcarsku;

Vzhledem k tomu, že je účelné zachovat do 31. prosince 2000 v účinnosti systém jednotných sazeb poplatků stanovených v článku 15 Protokolu 3 v souvislosti se zákazem navracení cla a osvobození od cla;

Vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění obchodu a zjednodušení administrativních úkonů je žádoucí změnit znění článků 3, 4, 12 a 15 Protokolu 3;

Vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

Společný výbor složený z představitelů Stran

ROZHODL TAKTO:
Článek 1

Protokol 3 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

"(i)   "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve Straně."

2. Články 3 a 4 se nahrazují tímto:

"Článek 3
Kumulace původu v Turecku

1. Bez dotčení ustanovení článku 2 se výrobky považují za původní v Turecku, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Turecku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska)1) a Evropském společenství,2) v souladu s ustanovením Protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Tureckem a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v Turecku přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v Turecku nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v Turecku, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v této Straně.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v Turecku, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu."

"Článek 4
Kumulace původu v České republice

1. Bez dotčení ustanovení článku 2 se výrobky považují za původní v České republice, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v České republice, Turecku, Slovenské republice, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska)1) a Evropském společenství,2) v souladu s ustanoveními Protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Českou republikou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v Turecku přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v České republice nepřesahuje operace uvedené v člán- ku 7, získaný výrobek se považuje za původní v České republice, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v České republice.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v České republice, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu."

3. Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12
Zásada teritoriality

1. Vyjma ustanovení článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Stranách.

2. Vyjma ustanovení článků 3 a 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené z jedné ze Stran do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a)   zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a
b)   nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených z jedné ze Stran a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Stran, za předpokladu, že:

a)   uvedené materiály jsou zcela získány v jedné ze Stran nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a
b)   celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:
i)  zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a
ii)  celková hodnota přidaná mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny za závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Stran. Nicméně, stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem "celková přidaná hodnota" rozumí všechny náklady vynaložené mimo Strany, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II, nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v článku 6(2).

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo Strany, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu."

4. V článcích 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 a 32 se obrat "ve vztahu k článku 4" nahrazuje "ve vztahu k článkům 3 a 4".

5. V odstavci 6 článku 15 se datum "31. prosince 1998" nahrazuje "31. prosince 2000".

6. V článku 26 se odkaz "CN23" nahrazuje odkazem "CN22/CN23".

7. V příloze I poznámce 5.2 se doplňují "elektrovodivá vlákna" mezi "umělá chemická vlákna" a "syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu".

8. V příloze I poznámce 5.2 se ruší pátý příklad ("Koberec se střapci . . . je splněno hmotnostní kritérium.").

9. V příloze II se mezi pravidla pro čísla HS 2202 a 2208 vkládá následující pravidlo:

10. V příloze II se pravidlo pro kapitolu 57 nahrazuje tímto:

11. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7006 nahrazuje tímto:

12. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7601 nahrazuje tímto:

13. Za přílohu IV se přidává:

"Příloha V
Seznam výrobků původních
v Evropském společenství,
na které se nevztahují
ustanovení článků 3 a 4,
seřazených dle HS

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 1999 za předpokladu, že si před tímto datem Strany vymění diplomatické nóty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

2. V případě, že toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, vstoupí v platnost v den obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující, že proběhly všechny vnitřní legislativní procedury příslušné Strany nutné pro vstup daného Rozhodnutí v platnost.

Dáno v Praze dne 22. prosince 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Představitel  
České republiky: 
doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.  
ministr průmyslu a obchodu 

Představitel
Turecké republiky:
Temel Iskit v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec


1)   Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském pro- storu.
2)   Kumulace dle ustanovení tohoto článku se nepoužije na materiál původem z Evropského společenství, který je uveden v seznamu Přílohy V k tomuto protokolu.

E-shop

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Pavel Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva. Takových úmluv, ať už přijatých OSN, Radou Evropy nebo Mezinárodní organizací práce, je několik desítek. Kromě obsahu samotných ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.