Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 69/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 33, ze dne 18. 7. 2000

69

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. května 2000 byl v Praze podepsán Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002.

Prováděcí program vstoupil v platnost na základě svého článku 24 dne 17. května 2000.

České znění Prováděcího programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROVÁDĚCĺ PROGRAM
spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu
a kultury
mezi vládou České republiky
a
vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002

Vláda České republiky a vláda Korejské republiky (dále jen "smluvní strany"), vedeny zájmem o spolupráci v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury a přáním posilovat stávající přátelské svazky mezi oběma státy, se v souladu s článkem 7 Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky, která vstoupila v platnost dne 24. října 1994, dohodly takto:

I. ŠKOLSTVĺ

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi univerzitními i neuniverzitními vysokými školami působícími ve státech obou smluvních stran, uskutečňovanou na základě přímých dohod.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka, literatury a historie v Korejské republice na Hankuk University v Soulu a výuku korejského jazyka v České republice na Univerzitě Karlově v Praze, realizovanou prostřednictvím lektorátů zřízených v rámci meziuniverzitní dohody mezi Hankuk University a Univerzitou Karlovou, uzavřené v roce 1990, a lektorátů, které mohou být v budoucnu zřízeny na jiných vysokých školách v České republice a/nebo Korejské republice.

Podmínky působení příslušných lektorů na výše zmíněných univerzitách a vysokých školách budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 3

Smluvní strany si na požádání vymění informace o vzdělávacích programech, učebních osnovách a plánech používaných ve školách různých druhů a různých úrovní vzdělávání.

Smluvní strany si rovněž na požádání poskytnou informační materiály vědecké a pedagogické povahy včetně učebnic, a to zejména pokud jde o výuku dějepisu a zeměpisu v partnerské zemi.

Článek 4

Smluvní strany se budou navzájem informovat o kongresech, konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí, která se budou konat na území států smluvních stran.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat prohlubování znalostí z různých vědních oborů a za tímto účelem si budou moci každoročně vyměňovat 2 vysokoškolské pedagogy k výzkumnému nebo přednáškovému pobytu, a to vždy na dobu maximálně 15 dnů. Tyto pobyty se mohou uskutečnit jen na základě pozvání příslušných univerzitních nebo neuniverzitních vysokých škol působících ve státě přijímající smluvní strany.

Článek 6

S ohledem na ustanovení článku 1 tohoto Prováděcího programu budou smluvní strany podporovat výměny vysokoškolských pedagogů a vysokoškolských výzkumných pracovníků působících v různých oborech včetně přírodních věd k dlouhodobým přednáškovým nebo výzkumným pobytům v partnerské zemi. Tyto výměny se mohou uskutečnit za předpokladu, že budou sjednány a financovány příslušnými vysokoškolskými institucemi, které výše uvedené vysokoškolské pedagogy a výzkumné pracovníky pozvou a přijmou.

Článek 7

Česká strana každoročně nabídne korejské straně 1 stipendium v délce jednoho roku ke studijním pobytům studentů akreditovaných magisterských studijních programů veřejných vysokých škol.

Korejská strana každoročně nabídne české straně 1 stipendium v délce jednoho roku ke studijním pobytům studentů čtvrtých, pátých či šestých ročníků akreditovaných magisterských studijních programů veřejných vysokých škol.

Smluvní strany si dále navzájem každoročně nabídnou 1 stipendium v délce jednoho roku ke studijnímu pobytu studentů akreditovaných doktorských studijních programů veřejných vysokých škol.

Obory studia budou dohodnuty diplomatickou cestou a při výběru kandidátů bude zejména přihlédnuto k požadavku na znalost jazyka přijímající strany. Poskytování stipendií přijímající smluvní stranou se bude řídit zákony a ostatními právními předpisy jejího státu.

II. SPORT A MLÁDEŽ

Článek 8

Obě smluvní strany budou usnadňovat spolupráci a rozvoj přímých styků mezi českými a korejskými sportovními organizacemi. Případné výměny sportovních družstev i jednotlivých sportovců, trénérů a expertů si budou sjednávat a hradit nestátní sportovní organizace přímo.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi českými a korejskými organizacemi mládeže. Aktivity v oblasti mládeže si sjednávají a hradí organizátoři přímo.

Článek 10

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat odborné materiály z oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

III. KULTURA

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury. Za tímto účelem si vymění odborníky a umělce na celkovou dobu 20 dní ročně.

Článek 12

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat informační materiály o významných národních a mezinárodních kulturních a uměleckých akcích pořádaných v obou zemích.

Článek 13

Smluvní strany budou podle svých možností podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, na základě oboustranného zájmu prostřednictvím:

a)   spolupráce divadel, hudebních, literárních, výtvarných a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče,
b)   vzájemných styků mezi sdruženími, svazy a asociacemi sdružujícími spisovatele, překladatele, hudebníky, divadelní umělce, architekty, filmové tvůrce, fotografy a jiné umělce,
c)   účasti svých zástupců na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách, konferencích a setkáních kulturního charakteru pořádaných druhou smluvní stranou, v souladu se statuty těchto akcí.

Článek 14

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výměnu výstav, jejíž podmínky budou dohodnuty diplomatickou cestou. Výstavy budou doprovázeny 1 kurátorem na celkovou dobu 7 dní.

Článek 15

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat přímou spolupráci mezi filmovými produkčními a distribučními společnostmi a výměnu informací o mezinárodních filmových festivalech pořádaných v obou zemích.

IV. VŠEOBECNÁ A FINANČNĺ USTANOVENĺ

A. ŠKOLSTVĺ, SPORT A MLÁDEŽ

Článek 16

S cílem zajistit přijetí osob podle článku 5 tohoto Prováděcího programu předloží vysílající smluvní strana přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů včetně osobních údajů vyžadovaných v dotaznících přijímající strany a další požadovanou dokumentaci nejméně tři měsíce před plánovaným datem zahájení pobytu.

Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem dohodnutým pro zahájení pobytu.

Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 17

Při nominaci kandidátů podle článku 7 tohoto Prováděcího programu předloží vysílající smluvní strana materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března každého roku.

Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června každého roku, zda byli navržení kandidáti přijati, a sdělí název instituce, kde svůj pobyt uskuteční.

Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu stipendistů 2 týdny předem.

Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka přijímající stranou odsouhlaseného.

Článek 18

Výměny osob uskutečňované na základě článků 5 a 7 tohoto Prováděcího programu se budou řídit, pokud nebude v konkrétním případě diplomatickou cestou dohodnuto jinak, těmito finančními ustanoveními:

1. Osobám přijatým ke krátkodobým pobytům na základě článku 5 tohoto Prováděcího programu přijímající smluvní strana poskytne:

a)   stravné a kapesné v souladu s platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany,
b)   zdarma ubytování hotelového typu,
c)   úhradu výdajů za cesty po území jejího státu v případě, že budou vyplývat ze schváleného pracovního programu ve státě přijetí.

2. Osobám přijatým ke studijním pobytům na základě článku 7 tohoto Prováděcího programu přijímající smluvní strana poskytne:

a)   stipendium v souladu s příslušnými předpisy přijímající země,
b)   výuku bez nutnosti hradit školné,
c)   pomoc při nalezení vhodného ubytování.

3. Osobám vyslaným na základě článků 5 a 7 tohoto Prováděcího programu vysílající smluvní strana uhradí dopravu na místo určení ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

Článek 19

Osobám přijatým na základě článků 5 a 7 tohoto Prováděcího programu poskytne přijímající smluvní strana v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu nutnou a neodkladnou zdravotní péči kromě péče při chronických onemocněních a stomatologické péče.

B. KULTURA

Článek 20

1. Výměna osob

Vysílající strana předloží přijímající straně nejpozději dva měsíce před plánovanou návštěvou návrh nominovaných osob, který bude obsahovat:

a)   jméno, stručný popis odborné činnosti nominované osoby,
b)   termín návštěvy,
c)   návrh programové náplně pobytu.

Vysílající strana hradí cestovní náklady do hlavního města přijímající strany a zpět.

Vysílající strana hradí zdravotní pojištění osob vysílaných na základě článků 11 a 14 tohoto Prováděcího programu.

Přijímající strana hradí:

  • cestovní náklady na území svého státu dle programu pobytu,
  • náklady na ubytování (hotel 3. kategorie),
  • výdaje na stravování v souladu se svými finančními předpisy.

2. Výměna výstav

Výměna výstav se uskuteční na základě podmínek a zásad vyplývajících z přímého ujednání mezi pověřenými organizátory obou smluvních stran. Nejpozději 8 týdnů před plánovaným termínem zahájení výstavy zašle vysílající strana technické požadavky a materiály dané výstavy přijímající straně (soupis exponátů, podklady pro propagaci apod.).

Do jednoho týdne před zahájením výstavy je nutno dopravit exponáty do místa konání.

Vysílající strana hradí:

  • náklady na mezinárodní přepravu do hlavního města přijímající strany a zpět,
  • pojistné náklady v době přepravy a trvání výstavy,
  • cestovní náklady komisaři výstavy.

Přijímající strana hradí:

  • náklady na organizaci výstavy, pronájem prostor a propagaci,
  • pobytové náklady kurátorovi výstavy.

Přijímající strana zajistí bezpečnost exponátů. V případě ztráty nebo zničení nebo poškození exponátů předá přijímající strana vysílající straně všechny potřebné dokumenty týkající se škody. V případě poškození exponátů nebude přijímající strana provádět opravy těchto exponátů bez souhlasu vysílající strany.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 21

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto Prováděcího programu budou realizovány v závislosti na dostupných rozpočtových zdrojích smluvních stran pro daný fiskální rok při současném zachovávání reciprocity.

Článek 22

Tento Prováděcí program nevylučuje možnost realizace dalších akcí v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 23

Návrhy na případné změny tohoto Prováděcího programu smluvní strany projednají diplomatickou cestou.

Článek 24

Tento Prováděcí program vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2002. Jeho platnost může být prodloužena o jeden rok, pokud s tím obě smluvní strany vyjádří písemně souhlas ve formě Dodatku k tomuto Prováděcímu programu.

Dáno v Praze dne 17. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, korejském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
PhDr. Pavel Cink v. r.
ředitel odboru zahraničních vztahů 
a evropské integrace
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy

Za vládu Korejské republiky
Seung-Eui Kim v. r.
generální ředitel sekce
pro kulturní záležitosti
Ministerstva zahraničních věcí
a obchodu

E-shop

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.