Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 67/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 33, ze dne 18. 7. 2000

67

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. června 1998 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XII odst. 1 dne 30. září 1998. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci ze dne 22. října 1991, vyhlášená pod č. 538/1992 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
o vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Spojených států amerických (dále jen "smluvní strany")

uznávajíce důležitost vědy a techniky pro vývoj prosperujících národních ekonomik,

jsouce přesvědčeny, že mezinárodní spolupráce ve vědě a technice upevní svazky přátelství a porozumění mezi svými národy a podpoří stav vědy a techniky k prospěchu obou států,

vyslovujíce přání pokračovat a rozšiřovat spolupráci ve vědě a technice, podle Dohody o vědeckotechnické spolupráci podepsané 22. října 1991 (dále jen "Dohoda 1991"),

jsouce přesvědčeny o potřebě dalšího rozvoje vzájemně prospěšné vědeckotechnické spolupráce a

odvolávajíce se na Helsinský závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a závěrečné dokumenty z následných jednání ve Vídni, Bonnu, Madridu a Paříži

se dohodly takto:

Článek I

1. Smluvní strany budou rozvíjet, podporovat a usnadňovat vědeckotechnickou spolupráci mezi spolupracujícími organizacemi svých států na základě zásad rovnosti, obecné reciprocity a oboustranného prospěchu. Tato spolupráce se může uskutečňovat v oblasti základního výzkumu, ochrany životního prostředí, lékařských věd a zdravotnictví, zemědělství, strojírenského výzkumu, v oblasti energetiky, přírodních zdrojů a jejich racionálního využívání, standardizace, vědní a technologické politiky a řízení, a v dalších oblastech vědy a techniky, jež mohou být dohodnuty Společnou radou ustanovenou v souladu s článkem IX a X této Dohody.

2. Společné aktivity podle této Dohody mohou zahrnovat koordinované programy a společné výzkumné projekty, studia a výzkumy, společné vědecké kurzy, semináře, konference a sympozia, výměnu vědeckotechnických informací a dokumentace v rámci společných aktivit, výměnu vědců, odborníků a výzkumných pracovníků, výměny nebo společné využívání zařízení nebo materiálů a jiné formy vědeckotechnické spolupráce, jež mohou být dohodnuty Společnou radou.

Článek II

Spolupráce uskutečňovaná podle této Dohody bude podléhat zákonům a ostatním právním předpisům platným ve státech smluvních stran a bude závislá na dostupnosti lidských zdrojů a finančních prostředků.

Článek III

Společné aktivity podle této Dohody se budou uskutečňovat podle prováděcích protokolů nebo jiných smluvních ujednání (dále jen "prováděcí protokol") uzavřených mezi výkonnými orgány států obou smluvních stran (viz článek XI). Tento prováděcí protokol může zahrnovat předměty spolupráce, organizační otázky, způsoby financování, rozvržení nákladů a jiné zásadní otázky. Aktivity, iniciované podle Dohody 1991 a pokračující podle této Dohody, se budou řídit pravidly a ustanoveními této nové Dohody.

Článek IV

Pro společné aktivity podle této Dohody bude každá smluvní strana v souladu se zákony a předpisy svého státu usnadňovat:

a)   pohotový a účelný vstup na své území a výstup příslušných zařízení, přístrojů a informací o projektech z něho;
b)   pohotový a účelný vstup na své území a výstup z něho, tuzemské cestování a výkon práce osob zúčastněných na provádění této Dohody;
c)   přístup do příslušných geografických oblastí, k údajům, materiálům a institucím a k osobám zúčastněným na provádění této Dohody.

Článek V

Ustanovení týkající se ochrany a distribuce duševního vlastnictví vytvořeného nebo získaného během společných aktivit v rámci této Dohody jsou uvedena v přílohách A a B, které tvoří nedílnou součást této Dohody.

Článek VI

Vědeckotechnické informace nemající majetkovou povahu a vytvořené v rámci spolupráce podle této Dohody budou dány k dispozici světovému vědeckému společenství obvyklou cestou a v souladu s běžnými postupy spolupracujících organizací, pokud nebude písemně v prováděcím protokolu dohodnuto jinak.

Článek VII

Vědci, techničtí odborníci a instituce jiných států nebo mezinárodní organizace mohou být přizváni ke spolupráci v rámci této Dohody na své vlastní náklady po souhlasu obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek VIII

Žádné ustanovení této Dohody nebude na překážku vědeckotechnické spolupráci mezi angažujícími se organizacemi států smluvních stran nad rámec této Dohody.

Článek IX

K provádění této Dohody se smluvní strany dohodly zřídit Společnou radu ČR a USA pro vědeckotech-nickou spolupráci (dále jen "Společná rada"). Společná rada bude:

a)   doporučovat smluvním stranám obecnou politiku k provádění této dohody;
b)   připravovat periodické zprávy o činnostech Společné rady a o spolupráci prováděné podle této dohody pro předložení ministru školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministru zahraničí Spojených států amerických;
c)   vykonávat další funkce, na kterých se obě smluvní strany mohou dohodnout.

Článek X

1. Společná rada se bude skládat ze čtyř členů, z nichž dva budou jmenováni vládou České republiky a budou vázáni jejími instrukcemi, a dva vládou Spojených států amerických a budou vázáni jejími instrukcemi. Každá smluvní strana může jmenovat náhradní členy.

2. Společná rada se bude scházet periodicky podle toho, jak se výkonné orgány smluvních stran dohodnou. Setkání budou střídavě probíhat v České republice a ve Spojených státech amerických. Každá smluvní strana bude hradit výdaje svých zástupců.

3. Společná rada bude volit předsedu ze svých členů pro období jednoho roku.

4. Společná rada bude jednat na základě souhlasu všech členů.

Článek XI

1. Každá smluvní strana bude mít svůj výkonný orgán. Výkonným orgánem bude za českou smluvní stranu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, za americkou stranu Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických.

2. Výkonné orgány budou vykonávat dozor, správu a koordinaci společných aktivit podle této dohody. Tato Dohoda nezabraňuje podle článku III sjednávat i jiné aktivity, financované přímo zúčastněnými vládními orgány.

3. Výkonné orgány budou připravovat podklady pro zasedání Společné rady.

Článek XII

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem doručení nóty, která potvrzuje schválení souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran. Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let. Dnem vstupu této Dohody v platnost přestanou být ČR a USA vázány Dohodou 1991. Tato Dohoda může být prodloužena smluvními stranami písemnou formou.

2. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, ukončení platnosti této Dohody neovlivní dokončení společných aktivit, prováděných podle této Dohody v době její platnosti a dosud neukončených ke dni skončení její platnosti. Závazky z těchto společných aktivit se budou řídit ustanoveními této Dohody až do jejich úplného splnění.

3. Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

Dáno v Praze dne 11. června 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky  
doc. PhDr. Jan Sokol, CSc. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Spojených států amerických
Jenonne R. Walker v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně

Příloha A

Duševní vlastnictví

Na základě článku V této Dohody se stanoví:

Smluvní strany zajistí odpovídající a účinnou ochranu duševního vlastnictví vytvořeného nebo získaného podle této Dohody a odpovídajícího prováděcího protokolu. Smluvní strany souhlasí, že se neprodleně navzájem uvědomí o všech vynálezech nebo autorských právech vzniklých v rámci této Dohody a že budou včas usilovat o získání ochrany pro toto duševní vlastnictví. Práva k tomuto duševnímu vlastnictví budou rozdělena podle ustanovení této přílohy.

I. Rozsah

A. Tato příloha se vztahuje na všechny činnosti v rámci spolupráce podle této Dohody, pokud není dohodnuto jinak mezi smluvními stranami nebo jejich zmocněnci.

B. Pro účely této Dohody se "duševní vlastnictví" chápe podle definice obsažené v článku 2 Konvence o založení světové organizace pro ochranu duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu 14. července 1967.

C. Tato příloha se týká příslušného rozdělení práv, nároků a licenčních poplatků mezi smluvní strany. Každá smluvní strana zajistí, aby druhá smluvní strana mohla obdržet práva k duševnímu vlastnictví rozdělenému podle této přílohy prostřednictvím kontraktů se svými vlastními spolupracujícími subjekty nebo jinými zákonnými cestami, je-li to nutné. Tato příloha jinak nemění nebo nepředurčuje rozdělení práv mezi smluvní stranu a příslušníky státu smluvní strany, které se bude řídit právním řádem a praxí příslušné smluvní strany. Zacházení s duševním vlastnictvím vzniklým při spolupráci na základě této Dohody se bude řídit zákony a ostatními právními předpisy států obou smluvních stran.

D. Spory týkající se duševního vlastnictví a vzniklé v rámci této Dohody by se měly vyřešit jednáním mezi příslušnými spolupracujícími subjekty nebo podle potřeby i smluvními stranami nebo jejich zmocněnci. Po vzájemné dohodě smluvních stran je sporná záležitost předána arbitráži pro vydání závazného rozhodnutí podle platných ustanovení mezinárodního práva. Pokud se písemně smluvní strany nebo jejich zmocněnci jinak nedohodnou, platí arbitrážní pravidla Komise Spojených národů pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL).

E. Ukončení nebo uplynutí platnosti této Dohody nebude mít vliv na práva a povinnosti vzniklé podle této přílohy.

II. Rozdělení práv

A. Každá ze smluvních stran bude oprávněna k nevýhradní, neodvolatelné, bezplatné licenci pro všechny země k překládání, reprodukci a veřejnému publikování vědeckotechnických článků, zpráv a knih přímo vzniklých ze spolupráce podle této Dohody. Všechny veřejně distribuované výtisky děl chráněných autorským právem a vzniklých podle tohoto ustanovení budou obsahovat jména autorů díla, pokud autor výslovně neodmítne být jmenován.

B. Práva ke všem formám duševního vlastnictví, která jsou jiná než práva popsaná v části II. A, budou rozdělena takto:

1. Hostující vědečtí pracovníci, např. vědci přijímaní především k prohloubení svého vzdělání, obdrží práva k duševnímu vlastnictví podle zásad hostitelské instituce. Navíc každý hostující vědec, uvedený jako vynálezce, bude oprávněn poměrně se podílet na licenčních poplatcích získaných hostitelskou institucí z poskytnutí práva na využití duševního vlastnictví.

2.a. Pokud se týká duševního vlastnictví vytvořeného během společného výzkumu, například pokud smluvní strany, zúčastněné instituce nebo zúčastněné osoby souhlasily předem s rozsahem práce, každá smluvní strana bude oprávněna získat veškerá práva a podíly na území svého státu. Práva a podíly třetích zemí budou stanoveny v prováděcích ujednáních. Jestliže výzkum není označen jako "společný výzkum" v příslušných prováděcích ujednáních, potom práva k duševnímu vlastnictví vzniklá z výzkumu budou rozdělena podle odstavce II.B.1. Navíc každá osoba uvedená jako vynálezce bude oprávněna poměrně se podílet na všech licenčních poplatcích, které získala kterákoliv instituce z prodeje licencí na toto vlastnictví.

2.b. Bez ohledu na odstavec II.B.2.a., jestliže druh duševního vlastnictví je chráněn podle zákonů státu jedné smluvní strany, avšak nikoliv podle zákonů státu druhé smluvní strany, ta smluvní strana, jejíž zákony umožňují tento druh ochrany, bude mít nárok na veškerá práva a podíly pro celý svět. Osoby označené jako vynálezci budou nicméně oprávněny podílet se na licenčních poplatcích, jak je uvedeno v odstavci II.B.2.a.

III. Obchodně důvěrné informace

V případě, že informace, která byla včas klasifikována jako obchodně důvěrná, vznikla nebo byla vytvořena v rámci této Dohody, bude každá smluvní strana nebo její zástupci chránit takovou informaci v souladu s příslušnými zákony, právními předpisy a správní praxí. Informaci lze označit za "obchodně důvěrnou", jestliže osoba, která tuto informaci má, z ní může získat ekonomický prospěch anebo může získat na základě této informace konkurenční výhody před těmi, kteří tuto informaci nemají, přičemž informace není všeobecně známá nebo veřejně dostupná z jiných zdrojů a vlastník této informace ji předtím nedal k dispozici bez včasného oznámení povinnosti zacházet s touto informací jako s důvěrnou.

Příloha B

Závazky týkající se bezpečnosti

I. Ochrana informací

Smluvní strany souhlasí, že podle této Dohody nebudou poskytovány žádné informace nebo vybavení, chráněné v zájmu národní obrany či zahraničních vztahů, nebo označené jako tajné v souladu se zákony a ostatními právními předpisy státu kterékoliv z obou smluvních stran. V případě, že vzniknou nebo budou vytvořeny informace či vybavení, o kterých je známo anebo existuje domněnka, že budou vyžadovat takovou ochranu během společných aktivit ve shodě s touto Dohodou, budou o tomto příslušné orgány neprodleně uvědoměny a smluvní strany se budou radit o potřebě a úrovni jejich příslušné ochrany.

II. Předávání technologií

Předávání neklasifikovaných exportně kontrolovaných informací nebo vybavení mezi smluvními stranami bude prováděno v souladu s příslušnými zákony a ostatními právními předpisy každé smluvní strany, aby se zabránilo neoprávněnému nebo opakovanému přenosu takových informací nebo vybavení poskytovaných či vzniklých na základě této Dohody. Jestliže to kterákoliv ze smluvních stran bude považovat za nutné, budou detailní opatření proti neoprávněnému přenosu takových informací nebo vybavení zahrnuta do smluv nebo prováděcích ujednání.

E-shop

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, Strnad, Zrůst, Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017. Komentář seznamuje ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Oceňování podniků v právní praxi

Oceňování podniků v právní praxi

Petr Zima - C. H. Beck

Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.