Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 64/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 32, ze dne 28. 6. 2000

64

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. dubna 2000 byl v Jeruzalémě podepsán Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2000, 2001 a 2002.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 57 dne 6. dubna 2000.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

PROGRAM KULTURNĺCH, VZDĚLÁVACĺCH A VĚDECKÝCH VÝMĚN
mezi
vládou České republiky a vládou státu Izrael
na léta 2000, 2001 a 2002

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen "smluvní strany") vyjadřují oboustranný záměr realizovat Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech kultury, vzdělávání a vědy, podepsanou dne 29. dubna 1991 v Praze.

V zájmu dalšího posilování přátelských vztahů a vzájemného porozumění mezi oběma státy se smluvní strany dohodly takto:

I. VĚDA
Článek 1

Smluvní strany budou podporovat navazování a rozvíjení přímé spolupráce mezi výzkumnými ústavy stejného zaměření a provádění výzkumných projektů společného zájmu. Konkrétní náplň a zaměření této spolupráce bude dohodnuta spolupracujícími ústavy.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat účast vědeckých a výzkumných pracovníků na bilaterálních konferencích. Podmínky výměn budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výměnu vědeckých informací a publikací.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání, uskutečňovanou na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání, podepsané dne 23. června 1993 v Praze.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou vědeckou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Weizmannovým vědeckým institutem, uskutečňovanou na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Weizmannovým vědeckým institutem, podepsané dne 12. února 1993 v Praze.

II. VZDĚLÁVÁNĺ
Článek 6

Česká strana poskytne ročně 2 (dvě) stipendia na období osmi měsíců, pro izraelské absolventy vysokých škol (M.A., M.Sc., doktorské hodnosti).

Izraelská strana poskytne ročně 2 (dvě) stipendia na období osmi měsíců, pro české absolventy magisterských nebo doktorských studijních programů vysokých škol.

Článek 7

Česká strana nabídne izraelské straně každoročně 1 (jedno) stipendium na "Letní školu slovanských studií" ke studiu českého jazyka.

Izraelská strana nabídne každoročně české straně 1 stipendium na letní kurs "ULPAN" ke studiu moderní hebrejštiny.

Článek 8

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání a výchovy v základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Za tím účelem vyšlou a přijmou každoročně až do 3 (tří) odborníků ke studijním pobytům. Délka každého jejich pobytu nepřesáhne sedm dní.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi vysokými školami států smluvních stran uskutečňovanou na základě přímých dohod.

Článek 10

Příslušné orgány smluvních stran každoročně vyšlou a přijmou učitele, vědecké pracovníky a odborné pracovníky vysokých škol ke studijním a přednáškovým pobytům v celkové délce čtyř týdnů. Délka jednotlivých pobytů bude dohodnuta smluvními stranami.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat výuku hebrejského jazyka a literatury na univerzitách v České republice a výuku českého jazyka a literatury na univerzitách ve Státě Izrael.

Podmínky působení učitelů jazyků a literatury ve státě přijímající smluvní strany budou projednány mezi příslušnými institucemi obou zemí. Pracovní činnost těchto učitelů se bude řídit právními předpisy platnými ve státě přijímající smluvní strany.

Článek 12

Příslušné orgány smluvních stran si na požádání vymění informace o vzdělávacích programech, učebních osnovách a učebních plánech používaných ve školách různých druhů a typů. Na požádání si zašlou vybrané učební osnovy a učební plány.

Článek 13

Obě smluvní strany vyjadřují přání vycházet ze závěrů a rozhodnutí Stockholmské Deklarace přijaté v rámci Mezinárodní konference o Holocaustu konané v lednu 2000 a učiní vše potřebné pro její naplňování.

V tomto smyslu budou smluvní strany podporovat na školách všech úrovní pedagogické aktivity vedoucí k potírání projevů rasismu a antisemitismu. Izraelská strana by uvítala, aby byly učiněny příslušné změny v obsahu učebních osnov používaných v českých základních a středních školách, především s ohledem na historii židovského národa, historii Židovské obce v České republice, Holocaust a historii Státu Izrael.

Česká strana by uvítala, kdyby žáci a studenti izraelských základních a středních škol byli v průběhu svého vzdělávání informováni o historii českého národa a historii a kultuře České republiky.

Obě smluvní strany učiní vše potřebné, aby zamezily publikování a rozšiřování xenofobních a antisemitských publikací.

Článek 14

Každá smluvní strana poskytne na požádání druhé smluvní straně učebnice, které jsou užívány ve výuce, aby druhá smluvní strana byla obeznámena s jejich obsahem, zvláště pokud jde o výuku dějepisu a zeměpisu.

Článek 15

Smluvní strany budou podporovat účast pedagogů, především vyučujících historii, na kursech věnovaných výuce historie o Holocaustu a antisemitismu, které pořádá památník Yad Vashem - The Holocaust Martyrs' and heroes' Remembrance Authority, Jerusalem. Kurs pro anglicky mluvící účastníky trvá tři týdny a bude se konat každý rok v lednu a v červenci.

Článek 16

Obě smluvní strany podpoří organizaci kursů historie o Holocaustu a antisemitismu, organizovaného Ministerstvem školství Státu Izrael a památníkem Yad Vashem - The Holocaust Martyrs' and heroes' Remembrance Authority, Jerusalem pro učitele z České republiky. Izraelská strana navrhuje uspořádat dvoutýdenní kurs v anglickém jazyce pro dvacet učitelů z České republiky. Finanční podmínky pro účastníky tohoto kursu budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 17

Smluvní strany budou usilovat o přípravu a podepsání dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti diplomů, vysvědčení a dalších dokumentů, které dokládají dosažené vzdělání a které jsou vydané vzdělávacími zařízeními druhé smluvní strany v rámci Úmluvy o uznávání kvalifikací ve vysokém školství v evropském regionu, tzv. "Lisabonské konvence".

III. SPORT A MLÁDEŽ
Článek 18

Smluvní strany budou podporovat vzájemné výměny sportovních týmů, trenérů, odborníků a materiálů týkajících se oblasti tělesné výchovy a sportu. Podmínky výměn osob budou dohodnuty přímo mezi zainteresovanými institucemi.

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat spolupráci soustřeďující se na výměnu delegací mladých lidí a mládež-nických organizací z různých oblastí. Podmínky výměn budou dohodnuty mezi příslušnými mládežnickými sdruženími a organizacemi přímo. Tyto výměny hradí organizátoři výměn, tj. mládežnická sdružení a organizace přímo.

Smluvní strany si vymění ročně delegaci dvou studentů středních škol k diskusím a setkáním se studenty středních škol partnerské země. Délka pobytu studentských delegací bude dva týdny. Odbor mládeže Ministerstva školství Státu Izrael bude v Izraeli odpovědný za zajištění přijetí studentů středních škol z České repbliky. Přijímací strana zajistí pro členy studentských delegací ubytování, stravování a program.

Článek 20

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci v oblasti výchovy mládeže. Za tím účelem si každoročně vymění 1 (jednoho) odborníka k problematice práce s mládeží, prevence drogových závislostí, prevence proti násilí mezi mládeží apod. Délka pobytu nepřesáhne 1 (jeden) týden.

IV. KULTURA A UMĚNĺ
Článek 21

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci v oblasti uchování kulturního dědictví. Budou si vzájemně vyměňovat informace týkající se legislativy v této oblasti a budou podporovat výměny mezi knihovnami zabývajícími se českou a izraelskou kulturou a židovským uměním. V této souvislosti budou podporovat přímou spolupráci mezi Národní knihovnou v Praze a dalšími vědeckými knihovnami v České republice a Národní knihovnou a Jeruzalémě a dalšími knihovnami v Izraeli. Za tímto účelem si vymění v období platnosti tohoto Programu 3 odborníky, každého na dobu 7 dnů. V této souvislosti zve izraelská strana českou stranu k účasti na mezinárodní konferenci knihovníků a archivářů (IFLA), která se bude konat v Jeruzalémě v roce 2000.

Článek 22

Příslušné orgány smluvních stran budou i nadále podporovat spolupráci v oblasti péče o kulturní dědictví (kursy, přednášky, konference), včetně archeologie.

Článek 23

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat pořádání představení v druhé zemi v oblasti hudby, tance, divadla, baletu a folklóru, včetně účasti na festivalech v těchto oblastech. Přednost bude dávána jednotlivcům a malým skupinám s cílem podporovat současné umění. Konkrétní projekty budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 24

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat prezentaci děl svých hudebních skladatelů ve státě druhé smluvní strany. Dále budou podporovat přímé kontakty mezi hudebními organizacemi, institucemi, spolky, včetně výměny nahrávek a osobních návštěv. V této souvislosti izraelská strana informuje českou stranu o svém zájmu zúčastnit se Liturgického hudebního festivalu, který se bude konat v Praze v září roku 2000.

Článek 25

Česká strana pozve izraelskou stranu k účasti na mezinárodní výstavě divadelní architektury a jevištního výtvarnictví, Pražské quadrienále, v roce 2003.Článek 26

Obě smluvní strany vítají spolupráci mezi Divadlem Habimah a organizátory Pražského divadelního festivalu německého jazyka, jakož i pozvání Divadla Habimah na tento festival v roce 2000.

Článek 27

Obě smluvní strany budou spolupracovat v oblasti živého umění (performing arts).

Článek 28

Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty a spolupráci mezi muzei a galeriemi a podobnými institucemi obou zemí. V této souvislosti má česká strana zájem především na spolupráci a kontaktech Památníku Terezín a Židovského muzea v Praze s muzejními institucemi ve Státě Izrael, zejména Yad Vashem, Muzeem diaspory a Beth Theressiendstadt.

Článek 29

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výměnu 1 - 2 výstav v době platnosti tohoto Programu a návštěvy kurátorů výstav na celkovou dobu nepřekračující sedm dnů. Konkrétní projekty budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 30

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat přímou spolupráci mezi architekty a institucemi architektů států smluvních stran a výměnu architektů, informací a výstav. Za tímto účelem obě strany podpoří výměnu 1 odborníka, na dobu 7 dnů po dobu platnosti tohoto Programu.

Článek 31

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat dokumenty a informace týkající se jejich mezinárodních knižních veletrhů a budou podporovat účast zástupců svého státu na knižních veletrzích druhého státu.

Článek 32

Izraelská strana si přeje informovat českou stranu o svém zájmu zúčastnit se mezinárodního knižního veletrhu, který se koná každý rok v květnu v Praze. Izraelská strana dále informuje českou stranu, že spisovatel Aharon Appelfeld vystoupí s přednáškou na mezinárodním knižním veletrhu v květnu roku 2000.

Článek 33

Vzhledem k tomu, že Stát Izrael bude ústřední zemí Pražského festivalu spisovatelů v roku 2001, přeje si izraelská strana pozvat ředitele tohoto festivalu na pracovní jednání do Izraele.

Článek 34

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat účast básníků na festivalech poezie konajících se v druhém státu. Pozvání účastníků festivalů bude zajišťováno organizátory festivalů.

Článek 35

Příslušné orgány smluvních stran si budou u příležitosti literárních akcí vyměňovat dva odborníky v oblasti literatury, každého na dobu pobytu 7 dnů, po dobu platnosti tohoto Programu. Návrhy a podrobnosti budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 36

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat vydávání překladů současné prózy a poezie v druhém státě. V průběhu platnosti tohoto Programu si příslušné orágány obou smluvních stran vymění 3 osoby (spisovatele, básníky nebo překladatele), každého na 7 dnů, po dobu platnosti tohoto Programu.

Článek 37

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat vzájemnou účast obou států na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích, organizovaných v obou státech, o dalších si budou vyměňovat informace.

V této souvislosti izraelská strana informuje o svém záměru zúčastnit se festivalů EKOFILM, Karlovy Vary a FEBIO Fest.

Článek 38

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi a organizacemi v oblasti kinematografie.

Článek 39

Izraelská strana informuje českou stranu, že nový Fond pro film a televizi v Izraeli má zájem spolupracovat v oblasti dokumentárního filmu s různými institucemi v České republice.

Článek 40

Česká strana informuje izraelskou stranu, že organizátoři Festivalu sborového umění v Jihlavě pozvou k účasti izraelské sbory - Sbor izraelské konzervatoře z Tel Avivu a Národní izraelský sbor Rinat z Tel Avivu v letech 2000 a 2001.

V. VŠEOBECNÁ A FINANČNĺ USTANOVENĺ

Vzdělávání
Článek 41

Výměna osob v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:

a)   Vysílající smluvní strana uhradí mezinárodní cestovné do místa určení a zpět.
b)   Přijímající smluvní strana uhradí cestovné po území svého státu podle předem schválených studijních programů.
c)   Informace o příjezdu osob přijatých podle tohoto Programu (přesné datum příjezdu, způsobu dopravy) budou sděleny přijímací smluvní straně nejpozději tři týdny před jejich příjezdem.

Článek 42

Návrhy na výměnu odborníků podle článků 8, 10 a 20 budou přijímající smluvní straně předloženy nejméně 3 měsíce před zahájením navrhovaného pobytu.

Přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně svoje stanovisko k přijetí navrhovaných osob nejméně 6 týdnů před očekávaným příjezdem odborníka.

Článek 43

Návrh na studijní pobyt podle článků 8, 10 a 20 bude obsahovat:jméno kandidáta, jeho/její životopis, studijní a výzkumný plán včetně uvedení požadovaných institucí a odborníků, které kandidát hodlá navštívit, případně další potřebné informace. Veškeré údaje se uvádějí v angličtině.

Článek 44

Příslušné orgány smluvních stran poskytnou pro kandidáty na stipendijní pobyty podle článků 6 a 7 formuláře přihlášek.

Vysílající smluvní strana zašle vyplněné žádosti kandidátů o stipendia podle článku 6 přijímající smluvní straně nejpozději do 1. ledna každého roku. Pro účast na Letní škole slovanských studií v České republice a na kursu ULPAN v Izraeli podle článku 7 budou zaslány žádosti kandidátů do 15. dubna. Do 1. června bude přijímající smluvní strana informovat vysílající smluvní stranu, zda byli navržení kandidáti přijati.

Článek 45

Česká strana poskytne izraelským držitelům stipendií následující podmínky:

a)   studium za stejných podmínek jako občanům České republiky,
b)   měsíční stipendium podle platných předpisů České republiky. V současné době činí stipendium pro absolventy magisterských studijních programů vysokých škol částku 4 500,- Kč měsíčně,
c)   možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích za stejných podmínek, jaké mají občané České republiky,
d)   možnost stravování ve vysokoškolských menzách za stejných podmínek, jaké mají občané České republiky,
e)   nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu (kromě stomatologické péče a péče při chronických nemocích).

Článek 46

Izraelská strana poskytne českým držitelům stipendií následující podmínky:

a)   měsíční stipendium v částce USD 600 (v šekelích),
b)   umožní ubytování ve vysokoškolských kolejích,
c)   možnost stravování ve vysokoškolských menzách za stejných podmínek, jaké mají občané Státu Izrael,
d)   zdravotní pojištění (kromě stomatologické péče a péče při chronických nemocích).

Článek 47

Platba stipendií podle tohoto Programu bude provedena vždy nejpozději do pátého dne běžného měsíce.

Článek 48

Česká strana poskytne izraelským účastníkům Letní školy slovanských studií ubytování, stravování, kapesné, uhradí zápisné, exkurze a poskytne zdravotní péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu kromě stomatologické péče a chronických nemocí.

Izraelská strana poskytne českým účastníkům Letního kursu jazykové školy ULPAN částku 600 US dolarů (v izraelských šekelích), bezplatnou výuku a zdravotní pojištění kromě stomatologické péče a chronických nemocí.

Článek 49

Česká strana poskytne osobám přijatým podle článků 8, 10 a 20:

a)   ubytování minimálně v tříhvězdičkovém hotelu,
b)   stravné a kapesné podle platných předpisů České republiky. V současné době činí stravné a kapesné částku 280,- Kč denně.

Izraelská strana poskytne osobám přijatým podle článků 8, 10 a 20:

a)   ubytování minimálně v tříhvězdičkovém hotelu,
b)   částku 40 USD denně (v izraelských šekelích) na ostatní výdaje.

Článek 50

Příslušné orgány smluvních stran se zavazují proplatit schválené částky osobám vyslaným podle článků 8, 10 a 20 tohoto Programu ihned po jejich příjezdu do státu přijímající smluvní strany.

Kultura
Článek 51

Výměna odborníků vysílaných Ministerstvem kultury České republiky (tzn. v případech, kdy návštěva nebo studijní pobyt nepřekročí dobu jednoho - čtyř týdnů)

a)   Vysílající smluvní strana uhradí náklady na cestu do přijímajícího státu a zpět.
b)   Přijímající smluvní strana uhradí:
   - dopravu uvnitř země spojenou se studijním programem,
- zdravotní péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu (kromě stomatologické péče a chronických nemocí).
v České republice:
- ubytování minimálně v tříhvězdičkovém hotelu,
- stravné a kapesné podle platných předpisů České republiky.
v současné době činí stravné a kapesné částku 280,- Kč denně;
v Izraeli:
- celkovou částku 40 USD (v izraelských šekelích) na ostatní výdaje,
- ubytování minimálně v tříhvězdičkovém hotelu.

Článek 52

Osoby vyslané podle tohoto Programu obdrží dohodnuté částky peněz osobně, okamžitě po svém příjezdu do státu přijímající smluvní strany.

Článek 53

Výměny výstav budou realizovány na základě těchto podmínek:

a)   Vysílající smluvní strana uhradí náklady na přepravu exponátů do přijímajícího smluvního státu a zpět, a také platby za pojištění exponátů v průběhu transportu a po dobu trvání výstavy.
b)   Přijímající smluvní strana uhradí
- náklady na dopravu exponátů na území svého státu,
- náklady na organizaci výstavy, včetně nákladů spojených s instalací a demontáží výstavy.
c)   Přijímající smluvní strana poskytne v souladu s článkem 29 ubytování a částku na stravování odborníků (kurátorů) doprovázejících výstavu.

Článek 54

Návrhy na přijetí odborníků a delegací budou předloženy vysílající smluvní stranou druhé smluvní straně diplomatickou cestou 6 týdnů před plánovaným datem návštěvy. U projektů, které vyžadují mimořádné nároky na organizaci, až 10 týdnů před plánovaným datem návštěvy.

Článek 55

Přijímající smluvní strana oznámí diplomatickou cestou vysílající smluvní straně své stanovisko k návrhu na přijetí delegáta do 1 měsíce po přijetí návrhu.

Článek 56

Veškeré činnosti a výměny navržené v tomto Programu budou realizovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

Článek 57

Osoby vyslané podle tohoto Programu musí ovládat jazyk přijímající smluvní strany nebo jazyk anglický.

Tento Program nevylučuje realizaci jiných aktivit, pokud budou schváleny oběma smluvními stranami diplomatickou cestou.

Tento Program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platný do 31. prosince 2002.

Jednání o příštím Programu se bude konat v Praze v roce 2002.

Dáno v Jeruzalémě dne 6. dubna 2000 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: 
PhDr. Pavel Cink v. r. 
ředitel odboru zahraničních
vztahů a evropské integrace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Státu Izrael:
Dan Kyram v. r.
zástupce generálního ředitele
pro kulturní a vědecké vztahy
Ministerstva zahraničních věcí

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Blanka Trávníková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha III. - zákon o zvláštních řízeních soudních - 2. vydání Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z ...

Cena: 1 500 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce ...

Cena: 762 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.