Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 51/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 29, ze dne 2. 6. 2000

51

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. května 2000 byla v Tunisu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Tuniské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 11. května 2000.

České znění Dohody a francouzské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM NÁRODNĺ OBRANY
TUNISKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI VE VOJENSKÉ OBLASTI

Ministerstvo obrany České republiky na straně jedné

a

Ministerstvo národní obrany Tuniské republiky na straně druhé

v zájmu rozvoje a posílení přátelských vztahů existujících mezi oběma zeměmi,

usilujíce o nastolení nového uspořádání vztahů mezi smluvními stranami prostřednictvím dalšího rozvoje dvoustranných kontaktů a posilování spolupráce a vzájemného porozumění,

přesvědčeny o rozhodující úloze spolupráce v rozvoji a regionální stabilitě,

přesvědčeny, že spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti obrany, stejně tak jako v oblasti obranných technologií, přispívá k upevnění míru a regionální bezpečnosti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Tuniské republiky (dále jen "smluvní strany") budou usilovat o rozvoj spolupráce v oblasti obrany mezi oběma zeměmi, zvláště v následujících oblastech:

a)   výměna informací a názorů týkajících se organizace ozbrojených sil;
b)   výměna návštěv delegací mezi ministerstvy obrany a představiteli ozbrojených sil;
c)   účast vojenských pozorovatelů na národních vojenských operacích nebo vojenských cvičeních organizovaných jednou ze smluvních stran, a to na základě pozvání;
d)   spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání;
e)   spolupráce v oblasti logistiky;
f)   výměna technických, technologických a průmyslových informací souvisejících s obranným průmyslem;
g)   rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti vojenského letectví v souladu s právními předpisy platnými v každé zemi;
h)   vytvoření společných programů pro výzkum, vývoj a výrobu obranného materiálu a zařízení;
i)   vzájemná pomoc při využívání vědeckých, technických a průmyslových kapacit při vývoji a výrobě obranného materiálu a zařízení určených k uspokojování potřeb obou zemí;
j)   podpora výměn mezi armádami obou zemí v oblasti kulturní, sociální, sportovní a vojenského zdravotnictví;
k)   vzájemná pomoc při ochraně životního prostředí v oblasti obrany.

Článek 2

(1) Účast třetí země na spolupráci předpokládané v předcházejícím článku podléhá předchozímu souhlasu obou smluvních stran.

(2) V rámci této Dohody a v každém zvláštním případě budou veškeré informace, technické poznatky, dokumentace, materiál nebo zařízení, svěřené jednou smluvní stranou druhé, použity výlučně ke stanoveným účelům, pokud země původu nestanoví jinak.

(3) Na základě souhlasu smluvních stran může být povoleno rozmnožování a dočasné nebo trvalé poskytnutí veškerých informací, dokumentace, zařízení a technologie pocházející ze spolupráce.

Článek 3

(1) Veškerá výměna informací týkajících se materiálů nebo dokumentů vzniklých v souvislosti s prováděním této Dohody bude upravena v souladu s ustanoveními dohody o ochraně utajovaných skutečností.

(2) Ve všech případech stanoví každá smluvní strana stupeň utajení minimálně rovnocenný stupni utajení stanovenému zemí původu a přijme příslušná bezpečnostní opatření.

Článek 4

V případě potřeby bude spolupráce podle této Dohody rozvíjena prostřednictvím zvláštních smluv, které budou obsahovat případné chybějící podrobnosti k projektům.

Článek 5

(1) K provádění ustanovení této Dohody se smluvní strany dohodly na vytvoření smíšené komise, která bude:

a)   dohlížet na provádění této Dohody a rozvoj spolupráce v oblasti obrany obou zemí;
b)   posuzovat veškeré problémy, které by mohly vyvstat, a navrhovat opatření nezbytná k jejich řešení;
c)   zkoumat metody dalšího rozvíjení spolupráce podle této Dohody a informovat své vlády o zvažovaných návrzích a závěrech.

(2) Na návrh jedné ze smluvních stran se bude smíšená komise scházet pravidelně jedenkrát ročně, střídavě v České republice a v Tuniské republice, ke společné analýze provádění této Dohody.

(3) Kromě toho se smluvní strany shodují v tom, že technické výměny týkající se specifických otázek budou projednávány "ad hoc" na schůzkách specialistů.

Článek 6

Touto Dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv.

Článek 7

(1) Tato Dohoda je sjednána na dobu pěti let, její platnost bude automaticky prodlužována a může být jednou ze smluvních stran písemně vypovězena, přičemž výpověď nabývá účinnosti uplynutím šesti měsíců po notifikaci druhé smluvní straně. Tato Dohoda může být doplněna nebo změněna pouze po schválení oběma smluvními stranami.

(2) V případě výpovědi budou obě smluvní strany udržovat kontakty s cílem upravit v dobré víře nevyřízené záležitosti.

Článek 8

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dáno v Tunisu dne 11. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a francouzském. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění ve francouzském jazyce.  

Za Ministerstvo obrany 
České republiky
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r.
ministr obrany

Za Ministerstvo národní obrany
Tuniské republiky
Mohamed Jegham v. r.
ministr národní obrany

E-shop

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Mgr. Jan Šarman, JUDr. Hana Šupáková - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním souboru judikatury z oblasti společného jmění manželů, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2006. V minulých letech došlo ke značnému rozšíření judikatury v oblasti společného jmění manželů a vzhledem k ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.