Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 50/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 29, ze dne 2. 6. 2000

50

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 1998 byla v Ženevě podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 24. února 2000. Podle článku 12 dnem, kdy se začne provádět tato dohoda, se ve vztazích mezi Českou republikou a Ekvádorskou republikou přestane provádět Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador ze dne 28. června 1971, vyhlášená pod č. 93/1973 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNĺ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky

Vláda České republiky a vláda Ekvádorské republiky, dále nazývané "smluvní strany", s přáním rozšiřovat obchodní vztahy mezi oběma státy na základě principů rovnosti a vzájemné výhodnosti se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozhodným způsobem rozvoj a upevňování obchodních vztahů mezi oběma státy v souladu s právními předpisy platnými v každém z nich. Za tím účelem budou napomáhat, usnadňovat a podporovat obchodní styky mezi fyzickými a právnickými osobami obou států.

Článek 2

Smluvní strany se zavazují udělit si recipročně doložku nejvyšších výhod ve všem, co se týká dovozu a vývozu výrobků mezi oběma státy, v souladu s ustanoveními Světové obchodní organizace.

Ustanovení tohoto článku nebudou uplatňována u:

a)   výhod, výsad a výjimek, které každá smluvní strana poskytla či poskytne sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního obchodu a spolupráce;
b)   výhod a/nebo výsad, které každá smluvní strana sjednala či může sjednat v rámci celních unií nebo oblastí volného obchodu, jichž je nebo se může stát členem.

Článek 3

Smluvní strany si budou navzájem poskytovat zacházení ne méně výhodné, než jaké v souladu s běžnou praxí poskytují jiným státům v přístavech ve všech záležitostech týkajících se obchodní plavby, posádek a používání přístavů.

Ustanovení tohoto článku se nebude vztahovat na lodě obou států provozující pobřežní plavbu a rybolov.

Článek 4

Vývozy a dovozy zboží a služeb budou uskutečňovány podle právních předpisů platných na území smluvních stran, v souladu s mezinárodními obchodními zvyklostmi a na základě kontraktů uzavřených mezi fyzickými a právnickými osobami obou států.

Žádná ze smluvních stran neponese odpovědnost za obchodní operace a závazky z nich vyplývající, přijaté fyzickými nebo právnickými osobami.

Článek 5

V souladu s touto dohodou příslušné státní orgány každé smluvní strany budou vydávat "Potvrzení o původu" pro zboží vyrobené v tuzemsku a vyvážené ze svého území na území druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany, za účelem rozvíjení vzájemných obchodních styků, budou poskytovat potřebnou podporu a pomoc aktivitám fyzických a právnických osob svých států, konaným na území jejich státu ve prospěch obchodu, jako jsou: veletrhy, výstavy a konference, v souladu s právními předpisy platnými v každém z nich.

Článek 7

V souladu s právními předpisy platnými v obou státech smluvní strany osvobodí od cel, daní a dalších poplatků:

a)   vzorky a zboží bez obchodní hodnoty a obchodně propagační materiály;
b)   předměty a zboží dočasně dovezené a určené pro veletrhy a výstavy, pokud nebudou předmětem prodeje;
c)   zboží dovezené za účelem jeho výměny, jestliže vyměněné předměty budou vráceny; a
d)   zařízení určená pro testování, zkoušky a vědecké výzkumy prováděné dle předem dohodnutých programů.

Předměty a zboží uvedené v předchozích odstavcích, které byly dovezeny osvobozené od cel, daní a dalších poplatků, budou použity pouze pro účely, pro něž byly dovezeny. V případě, že se použijí pro jiné účely, nebo stanou-li se předmětem obchodní transakce ve státu dovozu, budou na ně uvalena cla, daně a další poplatky platné v tomto státu.

Článek 8

Všechny platby vzniklé z obchodních kontraktů uzavřených v rámci této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně v souladu s právními předpisy každého státu.

Článek 9

1.   S cílem zajistit provádění této dohody se smluvní strany dohodly zřídit dvoustrannou Smíšenou komisi, která bude podporovat obchodní a ekonomickou spolupráci obou států.
2.   Smíšená komise bude navrhovat opatření a akce oboustranného zájmu a sledovat jejich realizaci, jakož i uskutečňovat koordinaci potřebnou pro úspěšné a řádné provádění této dohody a současně vyhledávat nové oblasti spolupráce.
3.   Smíšená komise bude složena z představitelů ministerstev obou smluvních stran odpovědných za vnější ekonomické vztahy a v případě potřeby může vytvořit subkomise a přizvat experty a poradce k účasti na jejích zasedáních.
4.   Smíšená komise se bude scházet po vzájemné dohodě podle potřeby nebo na žádost kterékoliv strany střídavě v Praze a Quitu.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót, které potvrdí splnění příslušných právních náležitostí nezbytných pro schválení v každém z obou států.

Tato dohoda bude mít platnost na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran ji však může vypovědět písemnou notifikací druhé smluvní straně, a to šest měsíců před navrženým termínem ukončení její platnosti.

Článek 11

Po ukončení platnosti této dohody se její ustanovení budou uplatňovat ve vztahu ke všem nesplněným závazkům, vyplývajícím z obchodních smluv, kontraktů, transakcí a obchodních ujednání uzavřených mezi fyzickými nebo právnickými osobami v době platnosti dohody a nesplněných celkově nebo zčásti k datu ukončení její platnosti.

Článek 12

Vstupem této dohody v platnost pozbude platnosti Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ecuador, podepsaná v Quitu dne 28. června 1971, pokud jde o Českou republiku a Ekvádorskou republiku.

Dáno v Ženevě dne 19. května 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
JUDr. Karel Kühnl v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Ekvádorské republiky
Benigno Sotomayor v. r.
ministr obchodu, industrializace a rybolovu

E-shop

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

- Komentář reaguje na nejrozsáhlejší novelu zákona o rozhodčím řízení účinnou od 1. dubna 2012. - Přehledná tabulka uvádí rozdíly mezi původním a novelizovaným zněním zákona. - Titul zpracovává rostoucí ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.