Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 48/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 27, ze dne 25. 5. 2000

48

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. března 2000 byla ve Vilniusu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Republiky Litva o spolupráci na úseku ochrany rostlin.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 31. března 2000.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
mezi
Ministerstvem zemědělství České republiky
a
Ministerstvem zemědělství Republiky Litva
o spolupráci na úseku ochrany rostlin

Ministerstvo zemědělství České republiky

a

Ministerstvo zemědělství Republiky Litva,

(dále jen "smluvní strany")

- řídíce se přáním prohlubovat vzájemnou spolupráci na úseku ochrany rostlin,

- ve snaze zlepšit ochranu území států obou smluvních stran před zavlečením karanténních škodlivých organismů a omezit ztráty vznikající jejich působením,

- usnadnit vzájemný obchod s rostlinami a rostlinnými produkty,

- jakož i vytvořit podmínky rostlinolékařské ochrany pro průvoz tohoto zboží,

se dohodly takto:

Článek 1

V Dohodě:

a)   pod pojmem rostlina a rostlinné produkty se rozumějí živé rostliny a jejich části, dále všechny výrobky rostlinné výroby a jejich části, které podle předpisů států smluvních stran podléhají při dovozu, vývozu a průvozu rostlinolékařské kontrole,
b)   pod pojmem škůdce se rozumějí původci nemocí rostlin, živočišné organismy a semena plevelů, které se běžně nevyskytují na území států smluvních stran nebo jejichž výskyt není rozšířený, případně jejichž rozšíření a epidemický nárůst má škodlivé vlivy na rostliny a rostlinné produkty a podle právních předpisů států smluvních stran jsou stanoveny jako karanténní,
c)   rostlinolékařské osvědčení (fytocertifikát) je deklarace úřadu ochrany rostlin. Je potvrzené na jednotném tiskopisu dle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté 6. prosince 1951 v Římě a novelizované ustanovením FAO z roku 1979.

Článek 2

Příslušné orgány smluvních stran:

a)   Navzájem se informují o rostlinolékařských požadavcích vývozu, dovozu a průvozu rostlin a rostlinných produktů.
b)   Při uplatnění požadavků [článek 2 písm. a)] zajistí odbornou kontrolou svých rostlinných zásilek, zda nejsou nositeli karanténních škůdců stanovených v právních předpisech dovážejícího státu. Uskutečnění této kontroly a to, že zásilka odpovídá předpisům dovážejícího státu, dokladují rostlinolékařským osvědčením. Totéž zajistí při průvozu územím státu druhé smluvní strany. Příslušné orgány smluvních stran provádějí kontrolu zásilek metodou používanou ve státě vlastní smluvní strany.
c)   Vzájemně se neprodleně informují o vzniklých změnách v seznamu karanténních škůdců a o změnách v rostlinolékařských požadavcích.
d)   Bezodkladně si předávají sdělení o výskytu nových škůdců.

Článek 3

Smluvní strany zajistí, aby příslušné orgány a organizace jejich států dodržovaly při vývozu a průvozu rostlin a rostlinných produktů z území státu jedné smluvní strany na území nebo přes území státu druhé smluvní strany právní předpisy pro ochranu rostlin státu druhé smluvní strany.

Článek 4

a)   U rostlin a rostlinných produktů se používá takový obal, při kterém se rozšíření škůdců může vyskytnout pouze ve výjimečných případech.
b)   K přepravě se používá přepravní prostředek zbavený všech nečistot, které by mohly být nositeli škůdců. V případě potřeby se přepravní prostředek dezinfikuje.
c)   Přeprava substrátů pro pěstování rostlin se provádí na základě rostlinolékařských požadavků států smluvních stran.

Článek 5

a)   Každá zásilka zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce vyvážená z území státu jedné smluvní strany na nebo přes území státu druhé smluvní strany musí být opatřena rostlinolékařským osvědčením vydaným orgánem služby ochrany rostlin a potvrzujícím, že zboží je prosto škodlivých organismů považovaných za karanténní ve státě dovozce.
b)   Se zásilkami obsahujícími rostliny a rostlinné produkty a určenými pro diplomatické sbory států smluvních stran nebo jejich prostřednictvím určenými jako dárek nebo výměna se taktéž zachází v souladu se zněním této Dohody.

Článek 6

Jestliže při rostlinolékařské prohlídce bude zjištěn výskyt karanténních škodlivých organismů nebo jakékoliv porušení karanténních předpisů dovážejícího státu, mají příslušné orgány smluvních stran právo odmítnout převzetí zásilky nebo zásilku zničit nebo nařídit jiná vhodná opatření.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran učiní všechna opatření v zájmu toho, aby zabránily také zavlečení škůdců ze třetích zemí. Tranzitní přepravu zásilek obsahujících rostliny nebo rostlinné produkty povolují pouze v případě, že jsou opatřeny rostlinolékařským osvědčením. Rostlinolékařské osvědčení nebude požadováno u zásilek, na které se vztahuje odlišný právní předpis nebo nařízení příslušného orgánu a které vyhovují rostlinolékařským předpisům těch zemí, přes které mají být přepravovány.

Článek 8

Příslušné orgány smluvních stran si budou navzájem podle svých možností poskytovat odbornou, technickou a jinou pomoc v ochraně rostlin podle vzájemného ujednání.

Článek 9

Příslušné orgány smluvních stran si budou:

a)   vzájemně vyměňovat zákony a právní předpisy týkající se ochrany rostlin, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne jejich platnosti,
b)   vzájemně si budou posílat ve svých zemích úředně vydávaný časopis o ochraně rostlin a každoročně Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin.

Článek 10

a)   Rostlinolékařské kontroly rostlin a rostlinných produktů provádějí příslušné orgány smluvních stran na hraničních přechodech nebo případně na základě svého rozhodnutí ve vnitrozemí.
b)   Rostlinolékařské kontroly mohou být po oboustranném souhlasu vykonány příslušnými orgány jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany. Příslušné orgány přijímající smluvní strany zajistí v případě potřeby služební místnost, optické zařízení, laboratorní potřeby a jiné pomůcky nezbytné pro prováděné práce a dále zajistí dodržování předpisů bezpečnosti práce.
c)   Postup a další podmínky společných rostlinolékařských prohlídek vymezí příslušné orgány ve zvláštním ujednání pro každý jednotlivý případ.

Článek 11

K řešení praktických otázek spojených s prováděním této Dohody budou příslušné orgány smluvních stran v případě nutnosti konat společné porady.

Porady se budou konat střídavě v České republice a v Republice Litva. Datum a místo konání porady bude stanoveno po vzájemné dohodě.

Úhrada nákladů na mezinárodní cesty delegací podniknutých v rámci této Dohody a úhrada nákladů spojených s pobytem v místě určení budou dohodnuty jednotlivě pro každý specifický případ.

Článek 12

a)   Příslušné orgány smluvních stran, které budou zajišťovat plnění této Dohody, jsou:
- z české strany Státní rostlinolékařská správa,
- z litevské strany Státní služba ochrany rostlin.
b)   Sporné otázky, které by se vyskytly při plnění této Dohody, budou řešit odborníci smluvních stran bezprostředně na společných jednáních. Nedojde-li k dohodě, budou sporné otázky řešeny diplomatickou cestou.

Článek 13

Ustanovení této Dohody se nedotýkají práv a povinností států smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních dohod.

Článek 14

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude automaticky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději dvanáct měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Dáno ve Vilniusu, dne 31. března 2000 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě jsou autentická.

Za Ministerstvo zemědělství 
České republiky
Jan Fencl v. r. 
ministr zemědělství

Za Ministerstvo zemědělství
Republiky Litva
Edvardas Makelis v. r.
ministr zemědělství

E-shop

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Ústavní právo, Casebook

Ústavní právo, Casebook

David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do právního i faktického kontextu. Čtenář v knize nalezne soubor ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.