Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 46/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 26, ze dne 18. 5. 2000

46

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. dubna 2000 byla v Káhiře podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 2 dne 13. dubna 2000.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVĺ ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVĺ A ZÚRODŇOVÁNĺ PŮDY
EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI
V OBLASTI KARANTÉNY A OCHRANY ROSTLIN

Ministerstvo zemědělství České republiky

a

Ministerstvo zemědělství a zúrodňování půdy Egyptské arabské republiky

(dále jen "smluvní strany"),

přejíce si prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti karantény a ochrany rostlin, uvědomujíce si závažnost prevence zavlečení karanténních škůdců, a tím též minimalizace ztrát v zemědělské výrobě, snažíce se o zjednodušení vzájemného obchodu a výměny zboží rostlinného původu,

se dohodly následovně:

Článek 1

Oprávněnými orgány odpovědnými za provádění této dohody jsou:

- z české strany: Státní rostlinolékařská správa;

- z egyptské strany: Ústřední správa ochrany rostlin.

Článek 2

Pojmy použité v této dohodě jsou definovány následovně:

a)   rostliny - živé rostliny a jejich části včetně semen;
b)   rostlinný produkt - nezpracovaný materiál rostlinného původu (včetně zrna) a ty zpracované produkty, které mohou jak přirozenou cestou, tak povahou svého zpracování ohrožovat rostliny a představovat riziko šíření škodlivých organismů;
c)   semena - semena určená pro osev, avšak nikoli pro spotřebu či zpracování;
d)   zboží rostlinného původu - položky uvedené v článku 2 a), b) a c);
e)   škodlivé organismy - jakákoliv živočišná či rostlinná forma života nebo jakýkoliv patogenní činitel škodlivý nebo podmíněně škodlivý rostlinám nebo rostlinným produktům;
f)   karanténní škodlivý organismus - škodlivý organismus s možným vlivem na ekonomiku ohroženého státu, nevyskytující se na jeho území, nebo vyskytující se, ale nikoliv široce, a podléhající aktivní kontrole.

Článek 3

Každá smluvní strana uznává vnitrostátní karanténní požadavky druhé smluvní strany pro dovoz a vývoz rostlin a rostlinných produktů.

Článek 4

Oprávněné orgány smluvních stran se budou neprodleně navzájem informovat o výskytu karanténních škodlivých organismů uvedených v seznamu každé smluvní strany, jakož i o opatřeních přijatých proti jejich šíření a o opatřeních přijatých pro jejich vyhubení.

Článek 5

Vývoz a průvoz zboží rostlinného původu z území státu jedné smluvní strany do/přes území státu druhé smluvní strany budou prováděny v souladu s příslušnými rostlinolékařskými předpisy dovážejícího/průvozního státu.

Článek 6

1. Smluvní strany budou používat v případě vývozu zboží rostlinného původu na území státu druhé smluvní strany takový obalový materiál, např. papír, umělé hmoty a jiný materiál, jímž se nemohou přenášet karanténní škodlivé organismy. Takové zboží musí být také zbaveno zbytků půdy. Exportovaná semena a rostliny musí být zabaleny v novém obalovém materiálu.

2. Dopravní prostředky pro přepravu zboží rostlinného původu na území státu druhé smluvní strany musí být dokonale zbaveny nečistot, případně desinfikovány proti škodlivým organismům.

Článek 7

1. Každá zásilka zboží rostlinného původu, určená pro vývoz a podléhající rostlinolékařské prohlídce, musí být opatřena rostlinolékařským osvědčením vystaveným orgánem rostlinolékařské služby a potvrzujícím, že zboží je zbaveno těch škodlivých organismů, které jsou na území státu druhé smluvní strany považovány za karanténní škodlivé organismy.

2. Přítomnost rostlinolékařského osvědčení nezbavuje dovážející smluvní stranu práva provést rostlinolékařskou prohlídku dodaného zboží rostlinného původu a přijmout příslušná opatření.

3. V případě dovozu různého zboží rostlinného původu mohou oprávněné orgány smluvních stran stanovit další rostlinolékařské požadavky.

Článek 8

Oprávněné orgány smluvních stran se budou navzájem informovat o vstupních místech, kterými lze uskutečňovat dovoz, vývoz a průvoz zásilek.

Článek 9

Jestliže budou při rostlinolékařské prohlídce objeveny karanténní škodlivé organismy nebo bude zjištěno porušení předpisů dovážejícího státu v oblasti karantény rostlin, bude mít oprávněný orgán této smluvní strany právo odmítnout takovou zásilku nebo zásilku zničit nebo přijmout jiná nezbytná rostlinolékařská opatření.

Článek 10

V oblasti karantény a ochrany rostlin si budou oprávněné orgány smluvních stran v případě potřeby navzájem poskytovat odbornou, technickou i jinou pomoc, činíce tak v souladu s touto dohodou.

Článek 11

Oprávněné orgány smluvních stran se budou navzájem informovat o:

a)   zákonech a jiných předpisech souvisejících s karanténou rostlin a ochranou rostlin ve svých státech, a to nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy tyto zákony či předpisy nabudou účinnosti;
b)   odborných a specializovaných časopisech, monografiích a jiných publikacích zaměřených na karanténu a ochranu rostlin, jež se ve státech smluvních stran vydávají.

Článek 12

1. Za účelem usnadnění přepravy a snížení rizika zavlečení karanténních škodlivých organismů mohou oprávněné orgány jedné smluvní strany provádět rostlinolékařské prohlídky na území státu druhé smluvní strany, zvláště pak v balírnách, jestliže se tak vzájemně dohodnou.

2. Postup a další podmínky rostlinolékařské prohlídky stanoví oprávněné orgány smluvních stran ve zvláštní dohodě uzavřené jednotlivě pro každý případ.

Článek 13

1. Oprávněné orgány smluvních stran se budou v případě potřeby scházet ke společným konzultacím, aby na nich projednaly praktické otázky spojené s prováděním této dohody.

2. Konzultace se budou střídavě konat v České republice a v Egyptské arabské republice. Datum a místo konání konzultací budou stanoveny po vzájemné dohodě.

3. Každá smluvní strana ponese náklady svého delegáta na konzultaci s druhou smluvní stranou.

Článek 14

Touto dohodou nejsou dotčena práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou vázány, nebo z členství v mezinárodních organizacích pro karanténu a ochranu rostlin.

Článek 15

Sporné otázky týkající se provádění této dohody budou řešeny jednáním odborníků jmenovaných po vzájemné dohodě příslušných orgánů smluvních stran. V případě nemožnosti nalézt společné řešení se nadále bude postupovat diplomatickou cestou.

Článek 16

1. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

2. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

3. Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a její platnost bude automaticky prodlužována vždy na další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Dáno v Káhiře dne 13. dubna 2000 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě mají stejnou platnost.

Jan Fencl v. r.
ministr zemědělství České republiky
a ministr zemědělství a zúrodňování půdy

Youssuf Wally v. r.
místopředseda vlády
Egyptské arabské republiky

E-shop

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Michael Kincl - Wolters Kluwer, a. s.

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib - Anag, spol. s r. o.

Příručka Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Vychází z nejaktuálnějšího znění legislativy Výklad v publikaci zohledňuje stav k 1. 6. 2018. ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Smluvní právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Smluvní právo, 2. vydání

P. Novotný, M. Novotná, P. Budíková, J. Ivičičová, K. Kedroňová, I. Štrosová, M. Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.