Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 36/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 20, ze dne 3. 5. 2000

36

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. března 2000 bylo ve Vilniusu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Litevské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2000 - 2004.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 21 dne 31. března 2000.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNĺ

mezi

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

a

Ministerstvem školství a vědy Litevské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2000 - 2004

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Litevské republiky (dále jen "smluvní strany"),

ve snaze posílit svou spolupráci v oblasti školství a vědy,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k dalšímu rozvoji jejich vztahů,

se dohodly takto:

ŠKOLSTVĺ A VĚDA

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace o vzdělávacích systémech a budou se informovat o reformách, řízení, organizaci a obsahu středního, odborného a vysokoškolského vzdělávání.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet:

a)   výměnu pedagogické a vědecké literatury,
b)   účast talentovaných žáků a studentů v odborných a uměleckých soutěžích, olympiádách a mezinárodních programech,
c)   účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích, kolokviích a sympoziích konaných ve státu partnerské smluvní strany.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat informace o vzájemném uznávání středoškolských vysvědčení, vysokoškolských diplomů, akademických titulů a vědeckých hodností. V případě potřeby uzavřou za tímto účelem zvláštní dohodu.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi uskutečňovanou na základě přímých dohod o spolupráci uzavřených mezi výše zmíněnými institucemi.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka, literatury a kultury na státních vysokých školách v Litevské republice a litevského jazyka, literatury a kultury na veřejných vysokých školách v České republice.

Na základě požadavku přijímající smluvní strany budou vysílat učitele českého jazyka, literatury a kultury a učitele litevského jazyka, literatury a kultury k pedagogickému působení na vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany si budou každoročně vyměňovat odborníky z oblasti školství a vědy na celkovou dobu 15 dní ke studiu otázek vzdělávání, výchovy, vědy a k projednání další spolupráce.

Článek 7

Smluvní strany si budou každoročně vyměňovat vysokoškolské učitele a výzkumné pracovníky k výzkumným a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 4 měsíců. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne 1 měsíc.

Článek 8

Smluvní strany si budou vyměňovat studenty akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami. Celková délka studijních pobytů nepřesáhne dobu 20 měsíců ročně. Celkový rozsah studijních pobytů lze rozdělit na několik kratších období, nejméně však na dobu 2 měsíců.

Článek 9

Smluvní strany si budou vyměňovat studenty doktorských studijních programů veřejných vysokých škol k 3 - 10měsíčním studijním pobytům, jejichž celková délka nepřesáhne 20 měsíců ročně.

Článek 10

S cílem podpořit studium jazyka a přispět k prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany

a)   česká strana poskytne každoročně litevské straně 2 místa na Letní školu slovanských studií pořádanou veřejnými vysokými školami v České republice,
b)   litevská strana poskytne každoročně 2 místa na Litevská (Baltská) studia v letních kursech pořádaných státními vysokými školami v Litvě.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci organizací a sdružení mládeže států smluvních stran v mimoškolních aktivitách.

VŠEOBECNÁ A FINANČNĺ USTANOVENĺ

Článek 12

Vysílající smluvní strana uhradí cestovní náklady do místa určení a zpět osobám vyslaným podle tohoto Ujednání.

Přijímající smluvní strana uhradí náklady na cesty po území svého státu v souladu se schváleným programem.

Článek 13

Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě článku 5 tohoto Ujednání bude podléhat platným předpisům státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění.

Rovněž odměňování učitelů bude podléhat platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

Učitelé ve státě přijímající smluvní strany nebudou vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a nebudou přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení k zaměstnání.

Vysílající smluvní strana předloží nominaci nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů nejpozději do 31. května kalendářního roku.

Článek 14

Výměna odborníků v oblasti školství a vědy podle článku 6 tohoto Ujednání se bude realizovat takto:

Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně příjezd delegace, předloží seznam členů delegace včetně postavení, které zaujímají, a požadavků na program nejpozději 2 měsíce před plánovanou návštěvou. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 15

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nejméně 3 měsíce před navrženým datem příjezdu seznam kandidátů nominovaných v souladu s článkem 7 tohoto Ujednání včetně jejich životopisu, jazykových znalostí, programu návštěvy, délky pobytu a pozvání příslušné univerzity nebo dopisu dokládajícího přijetí, který vystavila přijímající instituce.

Přijímající smluvní strana sdělí svůj souhlas s přijetím nejméně 1 měsíc před plánovaným zahájením pobytu kandidátů. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 16

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 8, 9 a 10 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března kalendářního roku.

Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí kandidátů nominovaných podle článku 10 nejpozději do 1. června kalendářního roku a nejpozději do 1. července kalendářního roku o přijetí kandidátů podle článků 8 a 9.

Vysílající smluvní strana bude o příjezdu kandidátů nebo o jakékoli změně programu informovat přijímající smluvní stranu nejméně 2 týdny před zahájením studijního pobytu.

Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 17

Osobám přijatým podle článku 6 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   v České republice stravné, kapesné podle svých platných právních a finančních předpisů a ubytování,
   v Litevské republice stravování a ubytování podle svých platných právních a finančních předpisů,
b)   v případě potřeby, bude-li o to druhou stranou požádána, tlumočení.

Článek 18

Osobám přijatým podle článku 7 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

v České republice stravné, kapesné podle svých platných právních a finančních předpisů a ubytování, v Litevské republice

a)   stipendium,
b)   ubytování v hotelu nebo v ubytovacím zařízení univerzity; náklady na ubytování budou uhrazeny z poskytnutého stipendia.

Článek 19

Osobám nominovaným podle článků 8 a 9 přijímající smluvní strana poskytne:

a)   bezplatné studium,
b)   ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají studenti státu přijímající smluvní strany.

Vysílající smluvní strana poskytne stipendium podle svých platných právních předpisů.

Článek 20

Česká strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 10 tohoto Ujednání zápisné, stravování, ubytování, kapesné a uhradí náklady na exkurze pořádané v rámci Letní školy slovanských studií.

Litevská strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 10 tohoto Ujednání zápisné, stipendium podle svých platných právních předpisů a uhradí náklady na exkurze pořádané v rámci letních kursů.

Článek 21

Toto Ujednání nevylučuje možnost realizace dalších aktivit a akcí, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2004. Jeho platnost může být prodloužena se souhlasem obou smluvních stran o jeden rok.

Dáno ve Vilniusu dne 31. března 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, litevském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za Ministerstvo školství a vědy
Litevské republiky
Kornelijus Platelis v. r.
ministr školství a vědy

E-shop

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

Judikatura k rekodifikaci - Zajištění a utvrzení dluhů

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek shrnuje rozhodnutí, jež lze použít jako inspiraci při interpretaci ustanovení občanského zákoníku ohledně zajištění a utvrzení dluhů. Publikace obsahuje nejen použitelnou judikaturu, ale také stručný úvodní výklad nové právní úpravy, příslušnou část důvodové zprávy ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního soudu, které se oblastí soudních poplatků zabývají v hojné ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Kindl, Koudelka - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných obchodních řetězců v ČR. Jedná se přitom o vůbec první komentář k danému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.