Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 35/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 19, ze dne 3. 5. 2000

35

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. října 1997 byla v Brně podepsána Dohoda mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky o mezinárodní kombinované dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 23. října 1997.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky
a Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací
Slovenské republiky
o mezinárodní kombinované dopravě

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky a Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích ze dne 23. listopadu 1992 a

usilujíce o to, aby přeprava zboží uskutečňovaná silniční dopravou přešla v co největší míře na kombinovanou dopravu,

podporujíce vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj mezinárodní kombinované dopravy,

usilujíce o vzájemnou spolupráci,

se dohodly takto:

Článek 1

Tato Dohoda se vztahuje na mezinárodní kombinovanou dopravu zboží v nákladových jednotkách kombinované dopravy, která se uskutečňuje železniční dopravou nebo vnitrozemskou vodní dopravou, a svoz a rozvoz silniční dopravou dopravními prostředky evidovanými příslušnými orgány České republiky a Slovenské republiky mezi těmito státy nebo průvozem přes území obou států nebo jednoho z nich.

Článek 2

Pro účely této Dohody se rozumí

a)   "nákladovou jednotkou kombinované dopravy" kontejner délky nejméně 6 m, výměnná nástavba, silniční návěs a silniční vozidlo nebo silniční souprava v případě, že použijí jiný druh dopravy,
b)   "kombinovanou dopravou" přeprava zboží v téže nákladové jednotce kombinované dopravy s využitím několika druhů dopravy, přičemž se překládá pouze nákladová jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží,
c)   "nedoprovázenou kombinovanou dopravou" přeprava nákladových jednotek kombinované dopravy různými druhy dopravy bez osádky silničního vozidla,
d)   "doprovázenou kombinovanou dopravou" přeprava silničních vozidel jiným druhem dopravy (železniční, vnitrozemskou vodní) s osádkou silničního vozidla,
e)   "terminálem kombinované dopravy (překladištěm)" místo překládky nákladových jednotek kombinované dopravy,
f)   "svozem a rozvozem" přemísťování nákladových jednotek kombinované dopravy po silnici z místa jejich nakládky nebo vykládky do terminálu kombinované dopravy nebo z terminálu kombinované dopravy.

Článek 3

1. Smluvní strany se zavazují oboustranně dohodnutými formami využívat dopravní kapacity a příhraniční terminály pro rozvoj kombinované dopravy a zvyšování objemu přeprav v jejím rámci.

2. Svoz a rozvoz nákladových jednotek kombinované dopravy po území státu jedné smluvní strany provádí dopravce, který je k tomu oprávněn podle vnitrostátních právních předpisů státu té smluvní strany, na jehož území se nalézá místo nakládky nebo vykládky.

3. Obě smluvní strany mohou po vzájemné dohodě vydávat zvláštní povolení pro silniční vozidla, která budou provádět svoz a rozvoz nákladových jednotek kombinované dopravy do terminálu kombinované dopravy ve státě druhé smluvní strany nebo z terminálu kombinované dopravy ve státě druhé smluvní strany.

4. Zvláštní povolení obsahuje zejména: název dopravce a jeho adresu, státní poznávací značku vozidla nebo vozidel, počet jízd, dobu platnosti a výchozí nebo koncový terminál kombinované dopravy.

5. V průběhu svozu a rozvozu na základě zvláštního povolení podle odstavce 3 tohoto článku musí být provozovatel vozidla totožný s dopravcem, kterému bylo vydáno zvláštní povolení.

6. Pokud některý dopravce, jemuž bylo uděleno zvláštní povolení, poruší ustanovení této Dohody, bude mu zvláštní povolení odebráno, případně mu nebude vydáno další zvláštní povolení, a to po dobu, kdy je příslušnými orgány vyloučen z této činnosti.

Článek 4

Smluvní strany

a)   poskytnou pomoc provozovatelům železniční a vnitrozemské vodní dopravy pro rozvoj zejména nedoprovázené kombinované dopravy a její infrastruktury, v odůvodněných případech i doprovázené kombinované dopravy,
b)   se zavazují stimulovat dopravce uskutečňující přepravu po železnici a vnitrozemské vodní cestě, aby ve spolupráci se společnostmi kombinované dopravy vypracovali konkurenceschopné návrhy na kombinovanou dopravu se zvláštním zřetelem na kvalitu přepravy, zkrácení přepravních časů, dodržení smluvních termínů a na ekonomicky zdůvodnitelné tarify,
c)   se zavazují usilovat o to, aby svoz a rozvoz nákladových jednotek kombinované dopravy, který se týká dvoustranné mezinárodní kombinované dopravy, byl vyňat ze zákazu silničního provozu ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
d)   budou vytvářet vhodné podmínky, aby celní odbavení nákladových jednotek kombinované dopravy se mohlo uskutečňovat v terminálech kombinované dopravy,
e)   budou prosazovat, aby se u železničních správ obou států vzájemně zavedlo předávání železničních vozů používaných v kombinované dopravě na základě důvěry.

Článek 5

1. Smluvní strany budou vytvářet vhodné podmínky pro společné projekty kombinované dopravy.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o opatřeních, která napomohou ke zvýšení kvality a úrovně služeb kombinované dopravy, a o nových linkách kombinované dopravy.

3. Smluvní strany se zavazují chránit vůči třetím stranám všechny vzájemně sdělené údaje a informace, s výjimkou údajů oficiálních statistik a výkazů.

Článek 6

1. Smluvní strany vytvoří Smíšenou komisi složenou ze dvou částí; každá část bude mít vedoucího a dva členy. Jména vedoucích obou částí Smíšené komise si smluvní strany oznámí do 30 dnů po vstupu Dohody v platnost.

2. Smíšená komise bude zasedat nejméně jednou ročně střídavě na území států smluvních stran. Její zasedání svolá vedoucí hostitelské části, který ho rovněž bude řídit. O složení Smíšené komise se budou smluvní strany vzájemně informovat nejméně 30 dnů před dohodnutým termínem zasedání.

3. Úkolem Smíšené komise bude zejména vyhodnocovat provádění této Dohody, navrhovat smluvním stranám opatření ke zkvalitnění kombinované dopravy a navzájem si poskytovat potřebné informace.

4. Závěry přijímá Smíšená komise se souhlasem obou svých částí.

Článek 7

1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Tato Dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny musí být provedeny písemnou formou.

Dáno v Brně dne 23. října 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo dopravy a spojů
České republiky: 
Ing. Martin Říman v. r.
ministr

Za Ministerstvo dopravy, pošt
a telekomunikací Slovenské republiky:
Ing. Ján Jasovský v. r.
ministr

E-shop

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční ...

Cena: 980 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018

Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady od 1. 1. 2018

JUDr. Eva Hofmannová - Anag, spol. s r. o.

Od 1. ledna 2007, to je od účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo k několika zásadním úpravám této základní pracovněprávní normy, a pro její správné použití v každodenní praxi je nezbytné ...

Cena: 309 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.