Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 28/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 15, ze dne 4. 4. 2000

28

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 15. prosince 1999 bylo v Hanoji sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a pro držitele diplomatických pasů Vietnamské socialistické republiky.

Ujednání vstoupilo v platnost dne 14. února 2000.

České znění české nóty, vietnamské znění vietnamské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Nóta č. 6310/99

Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky a má čest navrhnout sjednání formou výměny nót Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a pro držitele diplomatických pasů Vietnamské socialistické republiky v následujícím znění:

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen "smluvní strany"), ve snaze upevnit přátelské vztahy mezi oběma státy, se dohodly takto:

Článek 1

Občané států smluvních stran, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území druhého státu a pobývat tam po dobu až devadesát dnů bez víz.

Článek 2

1. Občané států smluvních stran, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů a jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu jednoho státu na území druhého státu, mohou pobývat na území druhého státu po dobu svého služebního přidělení bez víz.

2. Rodinní příslušníci, žijící s osobami uvedenými v ustanovení odstavce 1 ve společné domácnosti, mohou po dobu jejich služebního přidělení, pokud jsou rovněž občany států smluvních stran a držiteli diplomatických pasů, pobývat na území státu druhé smluvní strany bez víz.

Článek 3

Osoby uvedené v článcích 1 a 2 mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní styk.

Článek 4

Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho právní předpisy.

Článek 5

Tímto ujednáním není dotčeno právo příslušných orgánů každé smluvní strany odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území státu druhé smluvní strany je nežádoucí.

Článek 6

1. Každá ze smluvních stran může dočasně pozastavit provádění tohoto ujednání zcela nebo zčásti z důvodů zajištění bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a zdraví.

2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně a nabude účinnosti dnem doručení tohoto oznámení.

Článek 7

1. Smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů, uvedených v článku 1, spolu s údaji o jejich použitelnosti nejpozději třicet dnů od data výměny nót.

2. V případě změny platných cestovních dokladů si smluvní strany zašlou jejich nové vzory spolu s údaji o použitelnosti těchto dokladů diplomatickou cestou nejpozději třicet dnů před jejich zavedením.

Článek 8

Toto ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je může písemně diplomatickou cestou vypovědět. Platnost ujednání skončí uplynutím devadesáti dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Velvyslanectví České republiky navrhuje z pověření vlády České republiky, aby tato nóta a nóta Ministerstva zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky, potvrzující souhlas vlády Vietnamské socialistické republiky s výše uvedeným návrhem, tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a pro držitele diplomatických pasů Vietnamské socialistické republiky, které vstoupí v platnost uplynutím šedesáti dnů ode dne výměny nót.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky svou nejhlubší úctou.

V Hanoji dne 15. prosince 1999

Ministerstvo zahraničních věcí
Vietnamské socialistické republiky
H A N O J

PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNĺCH VĚCĺ
VIETNAMSKÉ
SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Číslo: 302 NG/LS

Ministerstvo zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky si dovoluje zaslat projev své hluboké úcty Velvyslanectví České republiky ve Vietnamu a sdělit následující: Ministerstvo zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky obdrželo od velvyslanectví nótu číslo 6310/99 ze dne 15. 12. 1999, jejíž úplný text je následující:

"Velvyslanectví České republiky si dovoluje zaslat projev své hluboké úcty Ministerstvu zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky a dovoluje si navrhnout podepsání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o osvobození od vízové povinnosti pro osoby, které jsou držiteli diplomatického pasu České republiky, a pro osoby, které jsou držiteli diplomatického pasu Vietnamské socialistické republiky, formou výměny nót. Výše uvedená dohoda má následující obsah:

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním posílení přátelských vztahů mezi oběma státy, se dohodly takto:

Článek 1

Státní občané smluvních stran, kteří jsou držiteli platného diplomatického pasu, jsou osvobozeni od vstupní vízové povinnosti do země druhé smluvní strany na dobu pobytu nepřesahující devadesát dnů.

Článek 2

1. Státní občané smluvních stran, kteří jsou držiteli platného diplomatického pasu a členy diplomatického zastupitelského sboru nebo konzulárního orgánu své země, který působí na území druhé smluvní strany, jsou osvobozeni od vízové povinnosti na celou dobu svého funkčního období.

2. Rodinní příslušníci, mající společné bydliště jako osoby uvedené v odstavci 1, jsou osvobozeni od vízové povinnosti po dobu funkčního období těchto osob za podmínky, že jsou občany smluvních stran a držiteli diplomatického pasu.

Článek 3

Osoby uvedené v článcích 1 a 2 mohou překračovat hranice každého státu přes hraniční přechody určené pro mezinárodní styk.

Článek 4

Během pobytu na území druhé smluvní strany jsou státní občané první smluvní strany povinni respektovat zákony a předpisy druhé smluvní strany.

Článek 5

Tato dohoda nemá vliv na rozhodnutí přílsušných orgánů každé ze smluvních stran o odmítnutí vstupu nebo pobytu státnímu občanu druhé smluvní strany, jestliže přítomnost této osoby je pokládána za nežádoucí.

Článek 6

1. Z důvodů bezpečnosti, veřejného pořádku a ze zdravotních důvodů může každá ze smluvních stran zrušit realizaci části nebo celé této dohody.

2. O realizaci či zrušení výše uvedených opatření musí být neprodleně informována druhá smluvní strana diplomatickou cestou a s účinností ke dni podání informace.

Článek 7

1. Smluvní strany si diplomatickou cestou vymění vzory cestovních dokladů uvedených v článku 1 a informace o užívání těchto dokladů, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne výměn diplomatických nót.

2. V případě, že dojde ke změnám platných cestovních dokladů, si smluvní strany diplomatickou cestou vymění nové vzory a informace o užití těchto vzorů, a to nejpozději do třiceti dnů přede dnem jejich použití.

Článek 8

Platnost této dohody není časově omezena. Každá ze smluvních stran dohodu může ukončit písemným sdělením předaným diplomatickou cestou. Dohoda bude mít platnost ještě po dobu devadesáti dnů po dni odeslání výše uvedeného písemného sdělení druhé smluvní straně.

Jménem vlády České republiky si Velvyslanectví České republiky dovoluje navrhnout: Tato nóta a nóta Ministerstva zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky potvrzují souhlas vlády Vietnamské socialistické republiky s výše uvedeným návrhem na formulaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o osvobození od vízové povinnosti pro osoby, které jsou držiteli diplomatického pasu České republiky, a osoby, které jsou držiteli diplomatického pasu Vietnamské socialistické republiky. Tato dohoda vstoupí v platnost za šedesát dnů ode dne výměny nót.

Při této příležitosti si Velvyslanectví České republiky ještě jednou dovoluje zaslat Ministerstvu zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky projev své hluboké úcty.

Hanoj, dne 15. 12. 1999"

Touto nótou Ministerstvo zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky potvrzuje souhlas vlády Vietnamské socialistické republiky s návrhem vlády České republiky:

Výše uvedená nóta Velvyslanectví České republiky ve Vietnamu a tato nóta Ministerstva zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky formulují Dohodu mezi vládou Vietnamské socialistické republiky a vládou České republiky o osvobození od vízové povinnosti pro osoby, které jsou držiteli diplomatického pasu Vietnamské socialistické republiky, a osoby, které jsou držiteli diplomatického pasu České republiky.

Dnem výměny nót je den 15. 12. 1999

Při této příležitosti si Ministerstvo zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky dovoluje ještě jednou vyjádřit Velvyslanectví České republiky ve Vietnamu projev své hluboké úcty.

Hanoj, dne 15. 12. 1999

E-shop

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

Ing. Václav Benda - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha III.

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Blanka Trávníková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha III. - zákon o zvláštních řízeních soudních - 2. vydání Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z ...

Cena: 1 500 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.