Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 24/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 12, ze dne 24. 3. 2000

24

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. února 2000 bylo v Skopje podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Makedonie o vzájemné spolupráci.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 17. února 2000.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNĺ
mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Makedonie o vzájemné spolupráci

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Republiky Makedonie, dále jen "smluvní strany",

řídíce se cíli a principy Charty Organizace spojených národů, zejména zdržením se použití síly nebo hrozby silou ve vzájemných vztazích, respektováním suverenity, nedotknutelnosti hranic, územní celistvosti, nevměšováním se do vnitřních záležitostí a mírovým řešením sporů, vedeny ustanoveními Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Pařížskou chartou pro novou Evropu, Vídeňským dokumentem z roku 1994, Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, Programem Partnerství pro mír na podporu Pracovního plánu Rady Severoatlantické spolupráce a jinými mezinárodními smlouvami o bezpečnosti a vytvoření důvěry,

usilujíce nastolit novou strukturu vztahů mezi smluvními stranami prostřednictvím dalšího rozvoje dvoustranných kontaktů a posilováním spolupráce a vzájemného porozumění,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Rozsah spolupráce

Smluvní strany si budou v rozsahu jim svěřené působnosti, vymezené českými a makedonskými právními předpisy, vyměňovat informace a jinak spolupracovat na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti.

Článek 2

Oblasti spolupráce

Smluvní strany budou spolupracovat zejména v těchto oblastech:

(1) Řízení obrany státu v míru a za branné pohotovosti státu, obranné plánování.

(2) Výstavba armády a budování mobilizačního systému v době míru.

(3) Systém plánování, programování a rozpočtování.

(4) Odzbrojení, upevňování důvěry a bezpečnosti ve světě.

(5) Výstavba logistiky, její organizační struktura a způsoby řízení, včetně tvorby katalogizačního systému a informačního systému logistiky.

(6) Personální práce.

(7) Sociální zabezpečení.

(8) Legislativa a právní činnost v ozbrojených silách.

(9) Příprava specialistů jednotlivých druhů vojsk, jejich výchova a výcvik.

(10) Vojenské školství a věda.

(11) Topografické zabezpečení.

(12) Technický rozvoj a spolupráce mezi vojenskými výzkumnými, vývojovými a zkušebními pracovišti.

(13) Vojenské zdravotnictví.

(14) Řešení ekologických problémů ve vojenských výcvikových prostorech, při zabezpečování státní politiky životního prostředí v rezortu obrany a při ochraně životního prostředí armádou.

(15) Organizace a výcvik spojený s účastí v mírových misích Organizace spojených národů a jiných mezinárodních aktivitách ve prospěch míru.

(16) Využívání vojenských výcvikových prostorů pro společná cvičení, výcvik, kursy, semináře atd.

(17) Zabezpečení letového provozu, příprava a činnost vojenské pátrací a záchranné služby, příprava pilotů a vojskové PVO.

(18) Účast vojenských pozorovatelů na vojenských cvičeních, ověřovací aktivity podle mezinárodních smluv včetně společných inspekcí a pozorovacích letů.

(19) Civilní ochrana.

(20) Činnost vojenské policie a výměna informací, jež mají vztah k ochraně majetku druhé smluvní strany.

Článek 3

Smluvní strany mohou spolupráci v oblastech stanovených v článku 2 tohoto Ujednání blíže upravit v protokolech. Tyto protokoly budou podepisovat ministři obrany nebo funkcionáři jimi zmocnění.

Článek 4

Formy spolupráce

Smluvní strany budou spolupráci uskutečňovat pomocí následujících hlavních forem:

(1) Oficiální návštěvy a pracovní setkání ministrů obrany a dalších funkcionářů.

(2) Návštěvy delegací expertů.

(3) Konzultace a výměny zkušeností, konference, štábní rozhovory, porady, sympozia apod.

(4) Výměna informací a dokumentů.

(5) Kontakty s podobnými vojenskými institucemi.

Článek 5

Plánování spolupráce

Konkrétní způsoby spolupráce smluvních stran budou stanoveny v ročních plánech spolupráce, které smluvní strany připraví vždy do 30. září pro následující kalendářní rok.

Článek 6

Vymezení pojmů

(1) "Vysílající smluvní strana" je smluvní strana, která vysílá osoby ze své působnosti k pobytu na území státu druhé smluvní strany.

(2) "Přijímající smluvní strana" je smluvní strana, která přijímá osoby vyslané druhou smluvní stranou k pobytu na území svého státu.

(3) "Předem určené místo" je určené místo, v němž členové delegace vysílající smluvní strany vstupují na území státu přijímající smluvní strany.

Článek 7

Povinnosti vysílající smluvní strany

Vysílající smluvní strana zabezpečí na své náklady pro osoby tvořící její delegaci v souvislosti s jejich pobytem na území státu přijímající smluvní strany:

a)   dopravu do předem určeného místa na území státu přijímající smluvní strany a zpět, není-li dohodnuto jinak;
b)   kapesné na dobu pobytu;
c)   dokumenty vyžadované úřady státu přijímající smluvní strany pro vstup na jeho území a jeho opuštění.

Článek 8

Povinnosti přijímající smluvní strany

(1) Přijímající smluvní strana zabezpečí na své náklady pro osoby tvořící delegaci vysílající smluvní strany při jejich pobytu na území státu přijímající smluvní strany:

a)   dopravu z předem určeného místa, v němž osoby tvořící delegaci vysílající smluvní strany vstoupily na území jejího státu;
b)   stravování;
c)   ubytování;
d)   kulturní program.

(2) Přijímající smluvní strana zabezpečí pro osoby tvořící delegaci vysílající smluvní strany při jejich pobytu na území státu přijímající smluvní strany neodkladnou lékařskou péči, včetně případné nezbytné hospitalizace, a též neodkladnou stomatologickou péči.

Článek 9

Úhrada nákladů ve zvláštních případech

V případě, že bude smluvními stranami uskutečněna spolupráce, která bude v zájmu pouze jedné ze smluvních stran, přičemž na její provedení vynaloží náklady druhá smluvní strana, smluvní strany se v každém takovém případě dohodnou o způsobu úhrady vzniklých nákladů předem, přičemž nemusí být dodržena ustanovení článků 7 a 8 tohoto Ujednání.

Článek 10

Ochrana utajovaných skutečností

(1) Informace, jež si smluvní strany předají v průběhu spolupráce podle tohoto Ujednání, budou chráněny podle vnitrostátních právních předpisů států smluvní strany, která informace přijala.

(2) Smluvní strany zaručují ochranu informací, které získají v průběhu spolupráce podle tohoto Ujednání. Žádná ze smluvních stran neposkytne tyto informace, pokud je druhá smluvní strana utajuje, komukoliv, kdo není zúčastněn na tomto Ujednání, bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, jež tyto informace poskytla.

Článek 11

Řešení sporů

Spory, jež mohou vzniknout mezi smluvními stranami při provádění spolupráce podle tohoto Ujednání, budou smluvní strany řešit neodkladně vzájemným jednáním a nebudou je předkládat k řešení žádnému mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

(1) Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Je sjednáno na dobu neurčitou.

(2) Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě toto Ujednání kdykoliv písemně změnit nebo doplnit.

(3) Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět. Výpověď vstoupí v platnost šest měsíců po doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Skopje dne 17. 2. 2000 ve dvou stejných vyhotoveních v jazyce českém, jazyce makedonském a jazyce anglickém. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo obrany  
České republiky
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r. 
ministr obrany České republiky

Za Ministerstvo obrany
Republiky Makedonie
akademik Nikola Kljusev v. r.
ministr obrany Republiky Makedonie

E-shop

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.