Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 22/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 11, ze dne 24. 3. 2000

22

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. března 1999 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci na úseku veterinárním.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 9. října 1999. Podle článku 11 dnem, kdy se začne provádět tato dohoda, se ve vztazích mezi Českou republikou a Rumunskem přestanou provádět:

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním ze dne 9. června 1957, vyhlášená pod č. 56/1968 Sb.,

a

Směrnice k provádění veterinární Dohody uzavřené dne 9. června 1957 v Bukurešti mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o dovozu, vývozu a průvozu živých zvířat, výrobků a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být nositeli nakažliviny, ze dne 14. února 1958.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

RADA EVROPY
Řada evropských smluv č. 87

EVROPSKÁ DOHODA O OCHRANĚ ZVĺŘAT CHOVANÝCH PRO HOSPODÁŘSKÉ ÚČELY

Štrasburk, 10. 3. 1976

Členské státy Rady Evropy, signatáři této dohody,

berouce na zřetel, že je žádoucí přijmout obecná opatření na ochranu hospodářských zvířat, zvláště v moderních systémech intenzivních chovů,

se shodly na následujícím:

HLAVA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Tato dohoda se vztahuje na výživu, ošetřování a ustájení zvířat, zvláště v moderních systémech intenzivních chovů. Ve smyslu této dohody se rozumí "zvířaty" ta, která jsou chována nebo držena pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin nebo pro jiné chovné účely, a "moderními systémy intenzivních chovů" ty, které používají především technických zařízení využívaných hlavně pomocí automatických mechanismů.

Článek 2

Každá smluvní strana uplatní zásady dobrého stavu zvířat podle článků 3 až 7 této dohody.

Článek 3

Každé zvíře musí mít ustájení, výživu a ošetřování - se zřetelem na druh zvířete, stupeň vývoje, adaptace a domestikace - odpovídající jeho potřebám fyziologickým a etologickým v souladu se získanými zkušenostmi a vědeckými poznatky.

Článek 4

1. Volnost pohybu vlastní zvířeti podle druhu a v souladu se získanými zkušenostmi a vědeckými poznatky nesmí být omezována způsobem, který by zvířeti způsobil zbytečné utrpení nebo poranění.

2. Je-li zvíře trvale nebo pravidelně uvázáno nebo chováno v malém prostoru, musí to odpovídat jeho potřebám fyziologickým a etologickým v souladu se získanými zkušenostmi a vědeckými poznatky.

Článek 5

Osvětlení, teplota, vlhkost, větrání a ostatní podmínky okolí jako koncentrace plynu nebo intenzita hluku musí odpovídat druhu zvířete, stupni jeho vývoje, adaptace a domestikace, být přiměřené jeho potřebám fyziologickým a etologickým v souladu se získanými zkušenostmi a vědeckými poznatky.

Článek 6

Způsob krmení či napájení ani obsah krmiv a tekutin nesmí způsobit zvířeti zbytečné utrpení nebo poranění a jeho výživa nesmí obsahovat látky, které by mohly být příčinou utrpení nebo zbytečného poškození.

Článek 7

1. Kondice a zdravotní stav zvířat musí být předmětem celkové prohlídky v dostatečných intervalech tak, aby se zabránilo jejich zbytečnému utrpení. V případech zvířat chovaných v moderních systémech intenzivních chovů je to nejméně jednou denně.

2. Technická zařízení v moderních systémech intenzivních chovů musí být předmětem pečlivé prohlídky nejméně jedenkrát denně a každá zjištěná závada musí být odstraněna v co nejkratší době. Když nemůže být odstraněna na místě, musí být okamžitě přijata dočasná nezbytná opatření, aby se uchoval dobrý stav zvířat.

HLAVA II

Podrobné prováděcí pokyny

Článek 8

1. Do roku po vstupu v platnost této dohody bude ustaven stálý výbor.

2. Každá smluvní strana má právo určit jednoho představitele do stálého výboru. Každý členský stát Rady Evropy, který není smluvní stranou této dohody, má právo být zastupován ve výboru jedním pozorovatelem.

3. Generální tajemník Rady Evropy svolává stálý výbor pokaždé, kdy to považuje za nutné, a v každém případě, jestliže většina představitelů smluvních stran nebo představitel Evropského hospodářského společenství jako smluvní strana o to požádají.

4. Většina představitelů smluvních stran tvoří kvorum potřebné ke konání schůze stálého výboru.

5. Stálý výbor přijímá svoje rozhodnutí většinou hlasů, jednomyslnost hlasů se vyžaduje pro

a)   přijetí doporučení uvedených v článku 9 odst. 1,
b)   rozhodnutí o účasti jiných pozorovatelů než uvedených v odstavci 2 tohoto článku,
c)   přijetí zprávy podle článku 13; tato zpráva může, je-li to vhodné, vyjadřovat různé názory.

6. Stálý výbor přijme na základě ustanovení této dohody svůj jednací řád.

Článek 9

1. Stálý výbor je odpovědný za vypracování a přijetí doporučení pro smluvní strany obsahující podrobná ustanovení k provedení zásad upravených hlavou I této dohody; tyto pokyny se musí zakládat na vědeckých poznatcích týkajících se různých druhů.

2. Stálý výbor, s cílem plnit své úkoly podle odstavce 1 tohoto článku, sleduje vývoj vědeckých poznatků a nových metod v oboru chovatelství.

3. Každé doporučení vstupuje v platnost šest měsíců po dni jeho přijetí stálým výborem, pokud stálý výbor nestanoví lhůtu delší. Ode dne, kdy doporučení vstoupí v platnost, každá smluvní strana buď doporučení provádí, anebo informuje stálý výbor oznámením generálnímu tajemníkovi Rady Evropy o důvodech, pro něž se rozhodla, že nemůže doporučení provést nebo že je nemůže nadále provádět.

4. Oznámí-li v souladu s odstavcem 3 tohoto článku nejméně dvě smluvní strany nebo Evropské hospodářské společenství, je-li smluvní stranou, že doporučení nemůže provést nebo ho nadále provádět, doporučení se stane neúčinným.

Článek 10

Stálý výbor vynaloží veškeré úsilí ke smírnému urovnání každé obtíže, která může vzniknout při provádění této dohody.

Článek 11

Stálý výbor může na žádost smluvní strany poskytnout konzultativní radu na každou otázku týkající se ochrany zvířat.

Článek 12

Každá smluvní strana může určit jeden nebo více orgánů, od nichž může stálý výbor pro pomoc ke své práci žádat informace a radu. Smluvní strany oznámí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy jméno a adresu dotyčných orgánů.

Článek 13

Stálý výbor podává Výboru ministrů Rady Evropy, při ukončení třetího roku po vstupu této dohody v platnost a do konce každého následujícího období tří roků, zprávu o své činnosti a účincích dohody, a jestliže je to nutné, též návrhy na změnu či doplnění dohody.

HLAVA III

Závěrečné pokyny

Článek 14

1. Tato dohoda je otevřena k podpisu členským státům Rady Evropy a Evropskému hospodářskému společenství, podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

2. Tato dohoda vstoupí v platnost šest měsíců po dni uložení čtvrté listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení členským státem Rady Evropy.

3. Ve vztahu k signatářské straně, která ratifikovala, přijala nebo schválila dohodu po dni uvedeném v odstavci 2 tohoto článku, vstoupí dohoda v platnost šest měsíců po dni uložení listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.

Článek 15

1. Po vstupu této dohody v platnost Výbor ministrů Rady Evropy může za podmínek a okolností, které považuje za přiměřené, přizvat kterýkoli nečlenský stát, aby k ní přistoupil.

2. Přistoupení se uskuteční uložením listiny o přistoupení u generálního tajemníka Rady Evropy, která vstoupí v platnost šest měsíců po dni uložení.

Článek 16

1. Každá smluvní strana může při podpisu nebo uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení či přistoupení upřesnit území, na něž se tato dohoda použije.

2. Každá smluvní strana může při uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení či kdykoli později prohlášením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy rozšířit použitelnost této dohody na každé další území uvedené v prohlášení, za jehož mezinárodní vztahy je odpovědná nebo jehož jménem je oprávněna jednat.

3. Každé prohlášení, učiněné podle předchozího odstavce, může být ve vztahu ke kterémukoliv území vzato zpět postupem stanoveným v článku 17 této dohody.

Článek 17

1. Každá smluvní strana může vypovědět tuto dohodu oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2. Takové vypovězení vstoupí v platnost šest měsíců po dni přijetí oznámení generálním tajemníkem.

Článek 18

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady a každé smluvní straně, která není členem Rady:

a)   každé podepsání,
b)   uložení každé listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení,
c)   každé datum vstupu v platnost této dohody v souladu s jejími články 14 a 15,
d)   každé doporučení uvedené v článku 9 odst. 1 a datum, kdy vstupuje v platnost,
e)   každé oznámení přijaté podle ustanovení článku 9 odst. 3,
f)   každé sdělení přijaté podle ustanovení článku 12,
g)   každé prohlášení přijaté podle ustanovení článku 16 odst. 2 a 3,
h)   každé oznámení přijaté podle ustanovení článku 17 a den, kdy odstoupení vstoupí v platnost.

Na důkaz čehož níže podepsaní, náležitě k tomu oprávněni, podepsali tuto dohodu.

Vyhotoveno ve Štrasburku 10. března 1976 ve francouzštině a angličtině, oba texty mají stejnou platnost, v jediném exempláři, který bude uložen v archivech Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy zašle ověřenou kopii každé z podepsaných stran a přistoupivších stran.

E-shop

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již jedenáctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely ...

Cena: 592 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.