Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 21/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 11, ze dne 24. 3. 2000

21

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. března 1976 byla ve Štrasburku přijata Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. Listina o schválení Dohody Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Dohody, dne 23. září 1998.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 2 dne 10. září 1978 a pro Českou republiku v souladu s ustanovením odstavce 3 téhož článku vstoupila v platnost dnem 24. března 1999.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci na úseku veterinárním

Vláda České republiky a vláda Rumunska (dále "smluvní strany"),

rozhodnuty usnadnit obchodní výměnu a rozvíjet vzájemnou spolupráci na úseku veterinárním, s cílem zajistit odpovídající a vzájemnou ochranu proti onemocněním zvířat a lidí, výrobků živočišného původu a krmiv, kvalitu léčiv a dalších výrobků používaných ve veterinárním lékařství,

se dohodly sjednat tuto Dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat při ochraně území svých států před zavlečením přenosných onemocnění zvířat dovozem, vývozem a tranzitem zvířat, výrobků živočišného původu, krmiv a krmných komponentů, stejně jako jinými předměty a výrobky podléhajícími veterinární kontrole.

Článek 2

Odpovědnými orgány států smluvních stran za provádění Dohody budou:

1. Ministerstvo zemědělství České republiky prostřednictvím Státní veterinární správy České republiky,

2. Ministerstvo zemědělství a výživy Rumunska prostřednictvím Národní veterinární správy Rumunska.

Článek 3

Odpovědné orgány států smluvních stran si budou vyměňovat požadavky pro dovoz zvířat, výrobků živočišného původu, krmiv a krmných komponentů stejně jako jiných předmětů a výrobků podléhajících veterinární kontrole a budou se vzájemně informovat o jejich změnách a doplňcích, a to s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům České republiky a Rumunska, jakož i k právu Evropské unie a WTO.

Článek 4

1. Odpovědné veterinární orgány států obou smluvních stran:

a)   se budou okamžitě informovat o přenosných onemocněních zvířat uvedených na seznamu "A" Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (O.I.E.), která se vyskytnou na územích jejich států s uvedením druhu a počtu nakažených zvířat, o lokalitě, kde nákaza propukla, o její diagnóze a v případě slintavky i o zjištěném typu viru, jakož i o opatřeních podniknutých k potlačení tohoto onemocnění;
b)   budou si měsíčně vyměňovat oficiální veterinární bulletiny uvádějící statistiky přenosných onemocnění zvířat uvedených na seznamu "A" Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat.

2. Odpovědné veterinární orgány států obou smluvních stran se budou na požádání vzájemně informovat o ochranných opatřeních podniknutých k zabránění zavlečení nákaz uvedených na seznamu "A" Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat v případě, jestliže se tato nákaza objeví na území některého sousedního státu.

Článek 5

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi odpovědnými veterinárními orgány a českými a rumunskými veterinárními institucemi v oblasti aplikovaného veterinárního výzkumu a veterinární činnosti cestou:

a)   výměny zkušeností a poznatků v oblasti veterinárního lékařství;
b)   výměny informací a pracovních návštěv odborníků a výzkumných pracovníků;
c)   výměny odborných časopisů a jiných publikací z oblasti aplikovaného veterinárního lékařství;
d)   výměny informací o veterinární činnosti, právních předpisů, směrnic a pokynů v této oblasti;
e)   výměny informací, předpisů a odborníků v oblasti výroby, zkoušení, registrace, schvalování a prodeje výrobků pro veterinární použití.

2. Smluvní strany budou umožňovat svým odpovědným veterinárním orgánům vzájemné provádění kontrol vývozců nebo odesilatelů zvířat, výrobků živočišného původu a krmiv.

Článek 6

Náklady spojené s prováděním ustanovení této Dohody budou hrazeny každou ze smluvních stran v souladu s vnitrostátními právními předpisy jejich států.

Článek 7

1.  Představitelé odpovědných veterinárních orgánů států obou smluvních stran se budou podle potřeby setkávat v místě a termínu určeném po vzájemné dohodě.
2.  Jakýkoli spor ohledně výkladu a provádění této Dohody bude řešen přímým jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 8

Ustanovení této Dohody se nedotýkají práv a povinností smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních dohod, které na úseku veterinárním uzavřely.

Článek 9

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran a vstoupí v platnost šedesátý den ode dne doručení pozdější nóty o tomto schválení.

Článek 10

Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a její platnost se bude automaticky prodlužovat vždy na další období pěti let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím této doby její platnosti.

Článek 11

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbudou platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Rumunskem

Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním (Bukurešť, 9. června 1957);

Směrnice k provádění veterinární Dohody uzavřené dne 9. června 1957 v Bukurešti mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o dovozu, vývozu a průvozu živých zvířat, výrobků a surovin živočišného původu a předmětů, které mohou být nositeli nakažliviny (Praha, 14. února 1958).

Dáno v Bukurešti dne 18. března 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, rumunském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky  
Ing. Jan Fencl v. r.  
ministr zemědělství  

Za vládu Rumunska  
Ioan Avram Muresan v. r.
ministr zemědělství a výživy

E-shop

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva, Svazek III. - Zákaz zneužití práva

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2017 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již jedenáctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.