Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 17/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 9, ze dne 9. 3. 2000

17

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1997 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve veterinární oblasti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 12. května 1999. Podle článku 13 dnem, kdy se začne provádět tato dohoda, se ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou přestanou provádět:
Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním ze dne 8. dubna 1959, vyhlášená pod č. 55/1959 Sb.,a
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu ze dne 14. listopadu 1960, vyhlášená pod č. 117/1961 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve veterinární oblasti

Vláda České republiky a vláda Polské republiky, dále jen "smluvní strany",

vedeny snahou o rozšíření a prohloubení vzájemné spolupráce ve veterinární oblasti za účelem ochrany před ohrožením, jaké tvoří choroby zvířat a výrobky živočišného původu zdravotně závadné, jakož i o další rozvíjení styků mezi oběma státy,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti ochrany území svých států před přenosem chorob zvířat při dovozu, vývozu a tranzitu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu, jakož i krmiv a předmětů představujících potencionální zdroj chorob zvířat.

Článek 2

Příslušnými odpovědnými orgány států smluvních stran za provádění Dohody jsou: 
z české strany Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státní veterinární správy, 
z polské strany ministr zemědělství a výživy.

Článek 3

Příslušné veterinární orgány států obou smluvních stran dohodnou společná opatření za účelem zjednodušení veterinárních podmínek při dovozu, vývozu a tranzitu zvířat a dalšího zboží podléhajícího veterinární kontrole. Společná opatření budou sjednávána a prováděna s ohledem na předpisy Evropské Unie.

Článek 4

1. Příslušné veterinární orgány států obou smluvních stran:

a)   se budou neprodleně informovat o výskytu infekčních chorob zvířat na území jejich států, které jsou uvedeny na seznamu "A" Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (O. I. E.) s uvedením druhů a počtu nemocných zvířat a místa výskytu onemocnění, způsobu diagnostiky a druhu opatření provedených za účelem jejich likvidace,
b)   se budou informovat o dalším průběhu těchto onemocnění až do doby jejich úplné likvidace.

2. V případě vzniku onemocnění zmíněných v odstavci 1 na území státu jedné ze smluvních stran bude tato strana informovat druhou stranu o druhu a typu škodliviny, která způsobila tato onemocnění.

3. Příslušné veterinární orgány států obou smluvních stran se budou neprodleně informovat o preventivních prostředcích použitých v případě výskytu chorob uvedených v odstavci 1 na území některého ze sousedních států.

4. Příslušné veterinární orgány států obou smluvních stran si budou systematicky vyměňovat úřední bulletiny o současném stavu chorob zvířat, které se vyskytují na území jejich států.

5. Smluvní strany umožní svým příslušným veterinárním orgánům provádění vzájemných kontrol sanitárních podmínek v závodech vyvážejících potraviny živočišného původu do zahraničí.

6. Příslušné veterinární orgány států obou smluvních stran si budou vyměňovat vzory veterinárních osvědčení (certifikáty) určujících podmínky dovozu zvířat, potravin a surovin živočišného původu a krmiv a budou se průběžně informovat o jejich změnách a doplňcích.

Článek 5

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci příslušných veterinárních orgánů při využívání vědeckých a technických poznatků veterinárních věd.

2. Příslušné veterinární orgány států obou smluvních stran si budou vyměňovat zkušenosti nabyté při využívání úspěchů veterinárních věd, zvláště pak v oblasti:

a)   používání veterinárních přístrojů a laboratorní techniky,
b)   diagnostických metod pro stanovení mezních množství cizorodých látek v potravinách živočišného původu a krmivech,
c)   metod prevence, které umožňují účinnou ochranu před infekčními chorobami, parazity a jinými škodlivými činiteli ohrožujícími zdraví a užitkovost zvířat.

Článek 6

1. Náklady spojené s výměnou informací, odborných časopisů a publikací, jakož i dalších materiálů informačního charakteru hradí odesílající strana.

2. Náklady spojené s dopravou a pobytem odborníků na území druhé smluvní strany hradí vysílající strana.

3. Ve specifických případech může být úhrada nákladů uvedených v odstavci 2 stanovena po dohodě odpovědných orgánů uvedených v článku 2 jinak.

Článek 7

Ve věcech spojených s prováděním této dohody, zvláště pokud jde o výměnu odborníků, budou příslušné veterinární orgány států obou smluvních stran v přímém styku.

Článek 8

V případě potřeby se budou představitelé příslušných veterinárních orgánů států obou smluvních stran setkávat v České republice a v Polské republice v termínech vzájemně dohodnutých, a to nejméně jednou za dva roky.

Článek 9

Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

Jakékoliv sporné otázky mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této dohody budou řešeny jednáním mezi příslušnými veterinárními orgány států obou smluvních stran. Sporné otázky, které nebudou vyřešeny výše uvedeným způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 10

Tato dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé smluvní strany a vstoupí v platnost třicátý den ode dne doručení pozdější nóty o tomto schválení.

Článek 11

Tato dohoda se sjednává na období 5 let a bude automaticky prodlužována na dalších 5 let, pokud ji žádná ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím daného období.

Článek 12

Touto dohodou nejsou porušena práva a závazky smluvních stran vyplývající z již uzavřených mezinárodních dohod kteroukoliv smluvní stranou.

Článek 13

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti ve vztahu mezi Českou republikou a Polskou republikou:
Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním, podepsaná ve Varšavě 8. dubna 1959.
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1960.

Dáno ve Varšavě dne 23. června 1997, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a polském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Josef Lux v. r.  
místopředseda vlády a ministr zemědělství

Za vládu Polské republiky
Jaroslaw Kalinowski v. r.
místopředseda vlády a ministr zemědělství a výživy

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Zákon o církvích a náboženských společnostech, komentář

Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Rychetský, Langášek, Herc, Mlsna a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář představuje další titul z ediční řady Kodex. Je sepsán odborníky, na čele s dlouholetým předsedou Ústavního soudu P. Rychetským, kteří se ústavním právem dlouhodobě zabývají a mají s ním praktické ...

Cena: 2 150 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.