Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


16

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 1999 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 3/1999 Rady přidružení - Evropská unie - Česká republika ze dne 15. prosince 1999 pozměňující Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.*)**)***)

Rozhodnutí č. 3/1999 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 datem jeho přijetí a uplatňuje se s účinností od 1. ledna 2000.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTĺ Č. 3/1999 RADY PŘIDRUŽENĺ EU - ČESKÁ REPUBLIKA

z 15. prosince 1999

pozměňující Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k Evropské dohodě EU - Česká republika

RADA PŘIDRUŽENĺ,

Majíce na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) podepsanou v Bruselu 4. října 1993, a zvláště článek 38 Protokolu 4,

Vzhledem k tomu, že:

(1) je třeba upravit definici pojmu "původní výrobky" k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v České republice, Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Turecku, Evropském hospodářském prostoru (dále uváděné jako EEA), Islandu, Norsku a Švýcarsku;

(2) je účelné revidovat články týkající se částek kvůli zohlednění vstupu v platnost eura;

(3) je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, měly by být provedeny některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu;

(4) Protokol 4 by tedy měl být pozměněn,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. V článcích 21 a 26 se slovo "Ecu" nahrazuje slovem "euro";

2. Článek 30 se nahrazuje tímto:

"Článek 30
Částky vyjádřené v euru

1. Částky v národní měně vyvážející země odpovídající částkám vyjádřeným v euru stanoví vyvážející země a sdělí je dovážející zemi prostřednictvím Evropské komise.

2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející zemí, tato země je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející země. Jsou-li výrobky fakturovány v měně členského státu Společenství nebo některé ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, uzná dovážející země částku oznámenou touto zemí.

3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči euru podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1999.

4. Částky vyjádřené v euru a jejich ekvivalenty v národních měnách členských států Společenství a České republiky budou revidovány Výborem přidružení, pokud o to požádá Společenství nebo Česká republika. Při revizi Výbor přidružení zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euru.";

3. Příloha II se pozměňuje následujícím:

a)   pravidlo pro číslo HS 1904 se nahrazuje tímto:
"1904 Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806;
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní a kukuřici odrůdy Zea Indurata) musí být zcela získány;1
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
1 Výjimka týkající se kukuřice odrůdy Zea Indurata se použije do 31. 12. 2002.";
b)   pravidlo pro číslo HS 2207 se nahrazuje tímto:
"2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80€% vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
Výroba:
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208,
- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových";
c)   pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:
"kapitola 57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plsti
Výroba z:7
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
nebo
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501, jehož délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu Jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plsti
Výroba z:7
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Z ostatních textilních materiálů
Výroba z:7
- příze z kokosových nebo jutových vláken,
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání Jutová tkanina může být použita jako podložka"
d)   pravidlo pro číslo HS 8401 se nahrazuje tímto:
"ex 8401 Jaderné palivové články
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku1
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
1 Toto pravidlo se použije do 31. 12. 2005.";
e)   mezi pravidla pro čísla HS 9606 a 9612 se vkládá následující pravidlo:
"9608 Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma výrobků čísla 9609
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak hroty per zařazené ve stejném čísle mohou být použity.".

Článek 2

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Bude se uplatňovat s účinkem od 1. ledna 2000.

Dáno v Bruselu 15. prosince 1999.

Za Radu přidružení

Předseda:
T. Halonen  v. r.
Tajemníci:
G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.


*)   Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.
**)   Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé podepsané dne 12. prosince 1996 bylo vyhlášeno pod č. 67/1997 Sb.
***)   Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé bylo vyhlášeno pod č. 75/1999 Sb.
1)   OJ L 360, 31. 12. 1994, str. 2 - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.  7/1995 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Akcionářské dohody

Akcionářské dohody

Kristián Csach, Bohumil Havel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu. Publikace se věnuje akcionářským dohodám a jejich významu a roli v korporačním právu. Obsah ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Radek Novák a kolektiv - C. H. Beck

Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Autorský kolektiv zahrnuje řadu ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.