Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


8

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. listopadu 1999 byla v Mexiku výměnou nót sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů.

Dohoda vstoupila v platnost dne 24. ledna 2000.

České znění české nóty a španělské znění mexické nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

MINISTR ZAHRANIČNĺCH VĚCĺ ČESKÉ REPUBLIKY

V Mexiku dne 25. listopadu 1999

Paní ministryně,

s vědomím tradičních svazků přátelství a vzájemného porozumění, které spojují Českou republiku a Spojené státy mexické, si dovoluji předložit Vaší Excelenci z pověření vlády České republiky návrh na uzavření Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů, za účelem usnadnění vstupu držitelům těchto pasů na území obou států a pobytu na něm, v souladu s těmito podmínkami:

Článek 1

1. Občané České republiky a Spojených států mexických, držitelé platných cestovních dokladů uvedených v odstavci 2 článku 1, bez ohledu na místo svého pobytu, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany, vycestovat z něj, projíždět jím a pobývat na něm po dobu nepřesahující devadesát (90) dnů ode dne vstupu bez víza, pokud se nejedná o výdělečnou činnost a s výjimkou cest uvedených v článku 2.

2. Pro účely této dohody se cestovními doklady rozumí

a)   v případě České republiky
i)  cestovní pasy
ii) cestovní průkazy;
b)   v případě Spojených států mexických cestovní pasy a cestovní doklady v případě ztráty.

3. Občané jedné smluvní strany, kteří ztratí své platné cestovní doklady na území státu druhé smluvní strany, mohou vycestovat z tohoto území s náhradním cestovním dokladem vydaným diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem svého státu bez víza.

4. Náhradními cestovními doklady uvedenými v předchozím odstavci se rozumí v případě České republiky "Cestovní průkaz" (Pasaporte provisional) a v případě Spojených států mexických nový cestovní pas s textem "Tento pas je nesměnitelný" (Este pasaporte no es canjeable), vydané diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem.

Článek 2

1. Občané České republiky, kteří hodlají pobývat na území Spojených států mexických po dobu delší než devadesát (90) dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti nebo řádného denního studia, si musí opatřit odpovídající povolení a víza.

2. Občané Spojených států mexických, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu delší než devadesát (90) dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti nebo řádného denního studia, si musí předem opatřit povolení a víza od příslušných úřadů druhé smluvní strany.

Článek 3

Občané státu jedné smluvní strany, na které se vztahuje tato dohoda, mohou překračovat státní hranice státu druhé smluvní strany na hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 4

Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat právní předpisy státu pobytu.

Článek 5

Smluvní strany se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o přijatých změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky pro vstup, pobyt a vycestování cizinců.

Článek 6

1. Každá ze smluvních stran si ponechává právo odepřít vstup nebo pobyt na území svého státu osobám nežádoucím, zejména těm, které by mohly ohrozit bezpečnost státu nebo veřejný pořádek nebo které nedisponují dostatečnými finančními prostředky nebo jinak neprokáží zabezpečení svého pobytu.

2. Smluvní strany se zavazují přijímat na území svého státu své občany bez dalších formalit.

Článek 7

Vlády České republiky a Spojených států mexických se zavazují neprodleně oznámit svým příslušným úřadům sjednání této dohody, aby mohlo být zajištěno její plnění.

Článek 8

1. Každá ze smluvních stran může dočasně pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti z důvodu bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a zdraví nebo z jiných závažných důvodů.

2. Každá ze smluvních stran neprodleně diplomatickou cestou oznámí zavedení, jakož i zrušení těchto opatření. Tato opatření nabudou účinnosti dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

Článek 9

1. Smluvní strany si do třiceti (30) dnů po obdržení souhlasné nóty Vaší Excelence vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů uvedených v článku 1.

2. V případě změny platných cestovních dokladů nebo zavedení nových vzorů si smluvní strany vymění tyto vzory spolu se všemi údaji o použitelnosti těchto cestovních dokladů diplomatickou cestou nejpozději třicet (30) dnů před jejich zavedením.

Článek 10

Tato dohoda má neomezenou platnost, avšak každá ze smluvních stran ji může vypovědět zasláním písemného oznámení druhé smluvní straně diplomatickou cestou. V takovém případě Dohoda pozbude platnosti po uplynutí šedesáti (60) dnů od data oznámení.

Jestliže vláda Spojených států mexických s výše uvedenými návrhy vlády České republiky souhlasí, mám čest navrhnout, aby tato nóta a nóta Vaší Excelence, potvrzující tento souhlas, tvořily Dohodu mezi oběma vládami, jež vstoupí v platnost šedesát (60) dnů po obdržení Vaší souhlasné odpovědi.

Přijměte prosím, Vaše Excelence, projev mé nejhlubší úcty.

Jan Kavan

Její Excelenci
Rosario Greenové
ministryni zahraničních věcí
Spojených států mexických Mexico D. F.

PŘEKLAD

México, D. F., 25. listopadu 1999

Pane ministře,

CJA-7149 mám čest odvolat se na nótu Vaší Excelence z 25. listopadu 1999 tohoto znění:

"Paní ministryně, s vědomím tradičních svazků přátelství a vzájemného porozumění, které spojují Českou republiku a Spojené státy mexické, si dovoluji předložit Vaší Excelenci z pověření vlády České republiky návrh na uzavření Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů, za účelem usnadnění vstupu držitelům těchto pasů na území obou států a pobytu na něm, v souladu s těmito podmínkami:

1. Občané České republiky a Spojených států mexických, držitelé platných cestovních dokladů uvedených v odstavci 2 článku 1, bez ohledu na místo svého pobytu, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany, vycestovat z něj, projíždět jím a pobývat na něm po dobu nepřesahující devadesát (90) dnů ode dne vstupu bez víza, pokud se nejedná o výdělečnou činnost a s výjimkou cest uvedených v článku 2.

Pro účely této dohody se cestovními doklady rozumí:

a)   v případě České republiky
i)  cestovní pasy
ii) cestovní průkazy;
b)   v případě Spojených států mexických cestovní pasy a cestovní doklady v případě ztráty.

Občané jedné smluvní strany, kteří ztratí své platné cestovní doklady na území státu druhé smluvní strany, mohou vycestovat z tohoto území s náhradním cestovním dokladem vydaným diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem svého státu bez víza.

Náhradními cestovními doklady uvedenými v předchozím odstavci se rozumí v případě České republiky "Cestovní průkaz" (Pasaporte provisional) a v případě Spojených států mexických nový národní cestovní pas s textem "Tento pas je nesměnitelný" (Este pasaporte no es canjeable), vydané diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem.

2. Občané České republiky, kteří hodlají pobývat na území Spojených států mexických po dobu delší než devadesát (90) dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti nebo řádného denního studia, si musí opatřit odpovídající povolení a víza.

Občané Spojených států mexických, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu delší než devadesát (90) dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti nebo řádného denního studia, si musí předem opatřit povolení a víza od příslušných úřadů druhé smluvní strany.

3. Občané státu jedné smluvní strany, na které se vztahuje tato dohoda, mohou překračovat státní hranice státu druhé smluvní strany na hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

4. Občané státu jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat právní předpisy státu pobytu.

5. Smluvní strany se budou neprodleně diplomatickou cestou vzájemně informovat o přijatých změnách vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky pro vstup, pobyt a vycestování cizinců.

6. Každá ze smluvních stran si ponechává právo odepřít vstup nebo pobyt na území svého státu osobám nežádoucím, zejména těm, které by mohly ohrozit bezpečnost státu nebo veřejný pořádek nebo které nedisponují dostatečnými finančními prostředky nebo jinak neprokáží zabezpečení svého pobytu.

Smluvní strany se zavazují přijímat na území svého státu své občany bez dalších formalit.

7. Vlády České republiky a Spojených států mexických se zavazují neprodleně oznámit svým příslušným úřadům sjednání této dohody, aby mohlo být zajištěno její plnění.

8. Každá ze smluvních stran může dočasně pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti z důvodu bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a zdraví nebo z jiných závažných důvodů.

Každá ze smluvních stran neprodleně diplomatickou cestou oznámí zavedení, jakož i zrušení těchto opatření. Tato opatření nabudou účinnosti dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

9. Smluvní strany si do třiceti (30) dnů po obdržení souhlasné nóty Vaší Excelence vymění diplomatickou cestou vzory cestovních dokladů uvedených v článku 1.

V případě změny platných cestovních dokladů nebo zavedení nových vzorů si smluvní strany vymění tyto vzory spolu se všemi údaji o použitelnosti těchto cestovních dokladů diplomatickou cestou nejpozději třicet (30) dnů před jejich zavedením.

10. Tato dohoda má neomezenou platnost, avšak každá ze smluvních stran ji může vypovědět zasláním písemného oznámení druhé smluvní straně diplomatickou cestou. V takovém případě Dohoda pozbude platnosti po uplynutí šedesáti (60) dnů od data oznámení.

Jestliže vláda Spojených států mexických s výše uvedenými návrhy vlády České republiky souhlasí, mám čest navrhnout, aby tato nóta a nóta Vaší Excelence, potvrzující tento souhlas, tvořily Dohodu mezi oběma vládami, jež vstoupí v platnost šedesát (60) dnů po obdržení Vaší souhlasné odpovědi".

V odpovědi mám čest sdělit Vaší Excelenci, že má vláda přijímá výše uvedený návrh, a proto považuje zmíněnou nótu spolu s touto nótou za Dohodu.

Využívám této příležitosti, abych Vaši Excelenci znovu ujistila svou hlubokou úctou.

Rosario Greenová
ministryně zahraničních věcí Spojených států mexických

Velevážený pan
Jan Kavan
ministr zahraničních věcí
České republiky

E-shop

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

Nový občanský zákoník - vlastnictví a věcná práva

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Kristina Kedroňová, JUDr. Ilona Štrosová, LL.M., Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2017

Podvojné účetnictví 2017

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Pavla Sýkorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.