Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury.

Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fungování veřejné správy jako celku.

V úvodu učebnice podrobně seznamuje se základy organizace veřejné správy v České republice. Dále vykládá základní pojmy správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva, subjekty veřejné správy), navazuje teorií činnosti veřejné správy, zejména pokud jde o formy správní činnosti (správní akt, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.). Dále se autoři zabývají problematikou správního dozoru a odpovědnosti subjektů veřejné správy. V souvislosti s evropskou integrací je na závěr zařazena kapitola pojednávající o evropském správním právu.

Přehlednost a srozumitelnost výkladu je podpořena praktickými příklady, schématy, grafy a vzory. Charakter učebnice podtrhují četné úkoly a kontrolní otázky.

autor: Eva Horzinková, Zdeněk Fiala vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 10. 2019, 224 stran
ISBN: 978-80-7502-353-7

Cena: 380 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 7
Úvod - str. 9
Kapitola I. 
Správní právo a veřejná správa
- str. 11
1. Veřejná správa - klíčový pojem - str. 11
1.1. Členění veřejné správy - str. 15
2. Správní právo a jeho charakteristika - str. 16
2.1. Pojem, předmět a systém správního práva - str. 16
2.2. Prameny správního práva - str. 18
3. Normy a vztahy správního práva - str. 23
3.1. Charakteristika správněprávních norem a jejich členění- str. 23
3.1.1. Členění správních norem - str. 23
3.1.2. Působnost norem správního práva - str. 25
3.1.3. Realizace norem správního práva - str. 27
3.1.4. Interpretace norem správního práva  - str. 28
3.2. Administrativněprávní vztahy - str. 30
Kapitola II. 
Organizace veřejné správy
- str. 41
1. Obecně k pojmu organizace veřejné správy - str. 41
2. Subjekty ve veřejné správě - str. 43
2.1. Nositelé veřejné správy - str. 43
2.1.1. Působnost a pravomoc nositelů, resp. vykonavatelů veřejné správy - str. 46
2.2. Adresáti veřejné správy - str. 48
3. Systém organizace veřejné správy v České republice - str. 50
3.2. Samospráva - str. 54
3.2.1. Exkurs do obecního a krajského zřízení - str. 55
3.2.2. Exkurs do problematiky zájmové samosprávy - str. 57
3.3. Ostatní veřejná správa - str. 59
3.4. Grafické znázornění systému veřejné správy - str. 60
Kapitola III. 
Správní činnosti
- str. 63
1. Obecně o správních činnostech a jejich formách - str. 63
2. Klasifikace správních činnosti - str. 65
3. Charakteristika jednotlivých forem správních činností - str. 70
3.1. Normativní správní akty - str. 70
3.1.1. Nařízení - str. 73
3.1.2. Statutární předpisy - str. 78
3.1.3. Vnitřní (interní) přepisy - str. 82
3.1.4. Provozní přepisy - str. 83
3.2. Správní akty - str. 83
3.2.1. Obecně o správních aktech - str. 83
3.2.2. Klasifikace správních aktů - str. 85
3.2.3. Náležitosti správních aktů - str. 89
3.2.4. Vady správních aktů - str. 93
3.2.5. Vlastnosti správních aktů - str. 96
3.2.6. Vybrané správní akty - str. 99
3.3. Opatření obecné povahy - str. 100
3.4. Veřejnoprávní smlouvy - str. 102
3.4.1. Druhy veřejnoprávních smluv - str. 104
3.5. Faktická jednání - str. 110
3.5.1. Formy faktických jednání - str. 111
3.6. Neprávotvorná jednání - jiné správní úkony - str. 113
Kapitola IV
Kontrola ve veřejné správě
- str. 119
1. Vymezení kontroly systému veřejné správy - str. 119
2. Charakteristika jednotlivých forem správní kontroly - str. 123
2.1. Správní dozor - str. 123
2.1.1. Obecná charakteristika - str. 123
2.1.2. Druhy správního dozoru - str. 125
2.1.3. Fáze správního dozoru a procesní úprava - str. 126
2.2. Dozor nad samosprávnými veřejnoprávními korporacemi - str. 128
2.2.1. Dozor nad územními samosprávnými celky - str. 128
2.2.2. Dozor nad veřejnoprávními korporacemi zájmové samosprávy - str. 130
2.3. Dozor ve vnitřních vztazích veřejné správy - str. 139
3. Charakteristika jednotlivých typů kontrol veřejné správy - str. 142
3.1. Parlamentní kontrola veřejné správy - str. 142
3.2. Finančně ekonomická kontrola - kontrola prováděná NKÚ - str. 145
3.3. Soudní kontrola - str. 149
3.3.1. Správní soudnictví - str. 151
3.3.2. Soudní kontrola mimo správní soudnictví - str. 161
3.3.3. Ústavní soudnictví - str. 164
3.4. Kontrola ombudsmanem - str. 168
3.5. Kontrola ze strany občanů - str. 172
Kapitola V.
Odpovědnostní vztahy ve veřejné správě
- str. 179
1. Základy odpovědnosti - obecně - str. 179
2. Odpovědnost veřejné správy - str. 182
2.1. Správněprávní odpovědnost - str. 184
2.1.1. Pojem správní delikt a jeho druhy - str. 184
2.1.2. Základní charakteristika jednotlivých druhů správních deliktů - str. 188
2.1.3. Exkurs do evropského správního trestání - str. 191
2.2. Odpovědnost veřejné správ - str. 192
2.2.1. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné právy rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - str. 192
2.2.2. Zvláštní případy odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci - str. 200
Kapitola VI.
Evropské správní právo
- str. 205
1. Stručná historie evropského správního práva - str. 205
2. Prameny evropského práva - str. 206
3. Správní právo Evropské unie - str. 207
3.1. Právo Evropské unie a vnitrostátní právo - str. 210
4. Evropské správní právo jako právo společného správního prostoru - str. 211
5. Evropské správní právo jako ius commune - str. 212
Přehled základní literatury - str. 215
Věcný rejstřík - str. 217


Další nabídka k tématu

Správní řád -  Komentář, 6. vydání

Správní řád - Komentář, 6. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, novelizovaný soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku. Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále text vyhlášky ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Petr Průcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část

Správní právo. Obecná část

Martin Kopecký - C. H. Beck

Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. vydání

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. vydání

Jan Hrabák - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková -

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, ...

Cena: 170 KčKOUPIT

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu. V ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.