Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich účetního zachycení. Prvořadá pozornost je věnována způsobům kalkulace vlastních nákladů ve sdružené výrobě rostlinného i živočišného charakteru (která je v zemědělství velmi častá) a jejich kritickému zhodnocení. Kalkulace vlastních nákladů ve sdružené výrobě je stále otevřeným problémem účetní teorie i praxe. V návaznosti na ocenění biologických aktiv následuje výklad jejich účetního zobrazení v členění na zobrazení živočišné a rostlinné výroby v dlouhodobých a oběžných aktivech a kritická analýza variantních přístupů k účetnímu zobrazení, včetně doporučení pro účetní praxi a ilustračních příkladů. Závěr výkladu každé části je věnován požadavkům českých předpisů na vykazované informace v příloze k účetní závěrce a dalším doporučením na vykazování informacío dané oblasti.

Další část publikace je zaměřena na mezinárodní přístupy k účetním zobrazení zemědělské činnosti, specificky pak zejména na úpravu oceňování, klasifikace a vykazování informací o biologických aktivech dle mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 41 – Zemědělství. I v této části je provedena analýza požadavků standardu, doplněná o ilustrační příklady. Výsledkem analýzy je návrh účetních modelů, které navazují na požadavky standardů, umožňují jejich naplnění a zároveň přináší uživatelům relevantní informace, které omezí nejistoty a rizika spojená s hodnocením účetní jednotky.

V závěru publikace je provedena komparace přístupů k oceňování, účetnímu zobrazení a k vykazování účetních informací podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a podle českých účetních předpisů. V návaznosti na provedenou analýzu jsou nastíněny další možné cesty zlepšení českých účetních předpisů.

autor: Dana Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2017, 148 stran

Cena: 250 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam právních předpisů - str. IX
Seznam zkratek  - str. X
Předmluva  - str. XI
1 Úvod do problematiky zemědělské výroby  - str. 1
1.1 Význam a specifické postavení zemědělství v rámci národního hospodářství  - str. 1
1.2  Charakteristika struktury zemědělských podniků a trhu se zemědělskou produkcí v ČR  - str. 6
1.3 Specifika zemědělské činnosti ovlivňující ekonomiku a účetnictví v zemědělském podniku  - str. 11
2  Účetnictví v zemědělství – Česká republika  - str. 19
2.1 Účetní systém v ČR  - str. 20
2.2  Úvod do problematiky oceňování v zemědělské výrobě   - str. 23
2.2.1  Oceňování pořizovaných aktiv – požadavky účetních předpisů v ČR  - str. 23
2.2.1.1 Ocenění nakupovaných aktiv  - str. 23
2.2.1.2 Oceňování aktiv nabytých bezúplatně  - str. 25
2.2.1.3 Ocenění vyráběných aktiv   - str. 26
2.2.2 Ocenění ve vlastních nákladech a kalkulace v podmínkách zemědělské výroby  - str. 27
2.2.2.1  Kalkulační systém  - str. 27
2.2.2.2 Nesdružená výroba  - str. 31
2.2.2.3 Sdružená výroba  - str. 31
2.2.3 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky  - str. 34
2.2.3.1 Ocenění na bázi původních pořizovacích cen, odpisování, snížení hodnoty aktiv  - str. 34
2.2.3.2 Ocenění reálnou hodnotou  - str. 36
2.3 Klasifikace aktiv specifických pro zemědělskou činnost   - str. 37
2.4 Účetnictví v živočišné výrobě  - str. 39
2.4.1 Oceňování zvířat ve vlastním chovu a oceňování zemědělské produkce  - str. 39
2.4.1.1 Oceňování mladých zvířat (příchovky, přírůstky)  - str. 40
2.4.1.2 Oceňování a odpisování dospělých zvířat  - str. 45
2.4.1.3 Oceňování produktů živočišné výroby  - str. 47
2.4.2 Klasifikace aktiv v živočišné výrobě  - str. 52
2.4.3 Účetní zachycení a vykazování zvířat v oběžném majetku  - str. 54
2.4.4 Účetní zachycení a vykázání zvířat v dlouhodobých aktivech   - str. 59
2.5 Účetnictví v rostlinné výrobě  - str. 63
2.5.1 Klasifikace aktiv v rostlinné výrobě  - str. 63
2.5.2 Rostlinná výroba v oběžných aktivech  - str. 65
2.5.2.1 Oceňování nedokončené rostlinné výroby a sklizené produkce  - str. 65
2.5.2.2 Účtování nedokončené rostlinné výroby  - str. 70
2.5.3 Pěstitelské celky trvalých porostů  - str. 73
2.5.3.1  Oceňování  - str. 73
2.5.3.2 Účtování rostlinné výroby v dlouhodobém majetku  - str. 74
2.5.4 Lesní porosty   - str. 78
3 Biologická aktiva v zemědělství dle mezinárodních standardů (IFRS)  - str. 81
3.1  Východiska IFRS  - str. 81
3.1.1  Mezinárodní harmonizace účetnictví v oblasti zemědělství - str. 81
3.1.2 Definice základních prvků účetní závěrky  - str. 83
3.2  Oceňovací přístupy užívané v IFRS   - str. 85
3.2.1  Oceňování aktiv a závazků v momentě jejich pořízení respektive vzniku  - str. 85
3.2.1.1 Ocenění vycházející z pořizovacích nákladů nebo jejich odhadu  - str. 86
3.2.1.2  Ocenění pořizovaných aktiv (závazků) ve fair value - str. 89
3.2.2  Oceňování v průběhu držení aktiv a existence závazků  - str. 89
3.2.2.1 Oceňování položek účetní závěrky na bázi historických cen  - str. 89
3.2.2.2  Oceňování položek účetní závěrky ve fair value  - str. 92
3.3  IAS 41 – Zemědělství  - str. 96
3.3.1 Předmět standardu a výchozí definice  - str. 97
3.3.2  Řešení problematiky oceňování biologických aktiv v IAS 41 – Zemědělství  - str. 99
3.3.2.1 Způsoby stanovení fair value  - str. 99
3.3.2.2 Dopad přecenění na fair value  - str. 102
3.3.2.3 Přínosy ocenění ve fair value  - str. 102
3.3.2.4 Nevýhody ocenění ve fair value   - str. 103
3.3.3 Možné přístupy k účetnímu zachycení biologických aktiv  - str. 104
3.3.3.1 Zveřejnění týkající se problematiky oceňování  - str. 107
3.3.3.2  Státní dotace  - str. 111
3.3.3.3 Klasifikace biologických aktiv  - str. 111
3.3.4 Odlišnosti standardu a národní úpravy v ČR  - str. 112
Shrnutí  - str. 115
Summary  - str. 116
Příloha – Typový účtový rozvrh pro podnikatele v České republice  - str. 117
Seznam literatury   - str. 127
O autorce - str. 129
Rejstřík  - str. 131

Další nabídka k tématu

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Daně v účetnictví

Daně v účetnictví

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným vypočtením a odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů. Právě rozbor těchto vlivů je cílem předkládané publikace, která obsahuje ...

Cena: 235 KčKOUPIT

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinnost sledovat legislativní aktuální změny Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Zpracování publikace Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Bc. Petr Kameník, Mgr. Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 8 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Velké změny nastaly v zákoně o vinohradnictví a vinařství, v zákoně o hnojivech, v plemenářském zákoně, v ...

Cena: 279 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.