Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich účetního zachycení. Prvořadá pozornost je věnována způsobům kalkulace vlastních nákladů ve sdružené výrobě rostlinného i živočišného charakteru (která je v zemědělství velmi častá) a jejich kritickému zhodnocení. Kalkulace vlastních nákladů ve sdružené výrobě je stále otevřeným problémem účetní teorie i praxe. V návaznosti na ocenění biologických aktiv následuje výklad jejich účetního zobrazení v členění na zobrazení živočišné a rostlinné výroby v dlouhodobých a oběžných aktivech a kritická analýza variantních přístupů k účetnímu zobrazení, včetně doporučení pro účetní praxi a ilustračních příkladů. Závěr výkladu každé části je věnován požadavkům českých předpisů na vykazované informace v příloze k účetní závěrce a dalším doporučením na vykazování informacío dané oblasti.

Další část publikace je zaměřena na mezinárodní přístupy k účetním zobrazení zemědělské činnosti, specificky pak zejména na úpravu oceňování, klasifikace a vykazování informací o biologických aktivech dle mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 41 – Zemědělství. I v této části je provedena analýza požadavků standardu, doplněná o ilustrační příklady. Výsledkem analýzy je návrh účetních modelů, které navazují na požadavky standardů, umožňují jejich naplnění a zároveň přináší uživatelům relevantní informace, které omezí nejistoty a rizika spojená s hodnocením účetní jednotky.

V závěru publikace je provedena komparace přístupů k oceňování, účetnímu zobrazení a k vykazování účetních informací podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a podle českých účetních předpisů. V návaznosti na provedenou analýzu jsou nastíněny další možné cesty zlepšení českých účetních předpisů.

autor: Dana Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2017, 148 stran
ISBN: 978-80-7552-907-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam právních předpisů - str. IX
Seznam zkratek  - str. X
Předmluva  - str. XI
1 Úvod do problematiky zemědělské výroby  - str. 1
1.1 Význam a specifické postavení zemědělství v rámci národního hospodářství  - str. 1
1.2  Charakteristika struktury zemědělských podniků a trhu se zemědělskou produkcí v ČR  - str. 6
1.3 Specifika zemědělské činnosti ovlivňující ekonomiku a účetnictví v zemědělském podniku  - str. 11
2  Účetnictví v zemědělství – Česká republika  - str. 19
2.1 Účetní systém v ČR  - str. 20
2.2  Úvod do problematiky oceňování v zemědělské výrobě   - str. 23
2.2.1  Oceňování pořizovaných aktiv – požadavky účetních předpisů v ČR  - str. 23
2.2.1.1 Ocenění nakupovaných aktiv  - str. 23
2.2.1.2 Oceňování aktiv nabytých bezúplatně  - str. 25
2.2.1.3 Ocenění vyráběných aktiv   - str. 26
2.2.2 Ocenění ve vlastních nákladech a kalkulace v podmínkách zemědělské výroby  - str. 27
2.2.2.1  Kalkulační systém  - str. 27
2.2.2.2 Nesdružená výroba  - str. 31
2.2.2.3 Sdružená výroba  - str. 31
2.2.3 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky  - str. 34
2.2.3.1 Ocenění na bázi původních pořizovacích cen, odpisování, snížení hodnoty aktiv  - str. 34
2.2.3.2 Ocenění reálnou hodnotou  - str. 36
2.3 Klasifikace aktiv specifických pro zemědělskou činnost   - str. 37
2.4 Účetnictví v živočišné výrobě  - str. 39
2.4.1 Oceňování zvířat ve vlastním chovu a oceňování zemědělské produkce  - str. 39
2.4.1.1 Oceňování mladých zvířat (příchovky, přírůstky)  - str. 40
2.4.1.2 Oceňování a odpisování dospělých zvířat  - str. 45
2.4.1.3 Oceňování produktů živočišné výroby  - str. 47
2.4.2 Klasifikace aktiv v živočišné výrobě  - str. 52
2.4.3 Účetní zachycení a vykazování zvířat v oběžném majetku  - str. 54
2.4.4 Účetní zachycení a vykázání zvířat v dlouhodobých aktivech   - str. 59
2.5 Účetnictví v rostlinné výrobě  - str. 63
2.5.1 Klasifikace aktiv v rostlinné výrobě  - str. 63
2.5.2 Rostlinná výroba v oběžných aktivech  - str. 65
2.5.2.1 Oceňování nedokončené rostlinné výroby a sklizené produkce  - str. 65
2.5.2.2 Účtování nedokončené rostlinné výroby  - str. 70
2.5.3 Pěstitelské celky trvalých porostů  - str. 73
2.5.3.1  Oceňování  - str. 73
2.5.3.2 Účtování rostlinné výroby v dlouhodobém majetku  - str. 74
2.5.4 Lesní porosty   - str. 78
3 Biologická aktiva v zemědělství dle mezinárodních standardů (IFRS)  - str. 81
3.1  Východiska IFRS  - str. 81
3.1.1  Mezinárodní harmonizace účetnictví v oblasti zemědělství - str. 81
3.1.2 Definice základních prvků účetní závěrky  - str. 83
3.2  Oceňovací přístupy užívané v IFRS   - str. 85
3.2.1  Oceňování aktiv a závazků v momentě jejich pořízení respektive vzniku  - str. 85
3.2.1.1 Ocenění vycházející z pořizovacích nákladů nebo jejich odhadu  - str. 86
3.2.1.2  Ocenění pořizovaných aktiv (závazků) ve fair value - str. 89
3.2.2  Oceňování v průběhu držení aktiv a existence závazků  - str. 89
3.2.2.1 Oceňování položek účetní závěrky na bázi historických cen  - str. 89
3.2.2.2  Oceňování položek účetní závěrky ve fair value  - str. 92
3.3  IAS 41 – Zemědělství  - str. 96
3.3.1 Předmět standardu a výchozí definice  - str. 97
3.3.2  Řešení problematiky oceňování biologických aktiv v IAS 41 – Zemědělství  - str. 99
3.3.2.1 Způsoby stanovení fair value  - str. 99
3.3.2.2 Dopad přecenění na fair value  - str. 102
3.3.2.3 Přínosy ocenění ve fair value  - str. 102
3.3.2.4 Nevýhody ocenění ve fair value   - str. 103
3.3.3 Možné přístupy k účetnímu zachycení biologických aktiv  - str. 104
3.3.3.1 Zveřejnění týkající se problematiky oceňování  - str. 107
3.3.3.2  Státní dotace  - str. 111
3.3.3.3 Klasifikace biologických aktiv  - str. 111
3.3.4 Odlišnosti standardu a národní úpravy v ČR  - str. 112
Shrnutí  - str. 115
Summary  - str. 116
Příloha – Typový účtový rozvrh pro podnikatele v České republice  - str. 117
Seznam literatury   - str. 127
O autorce - str. 129
Rejstřík  - str. 131

Další nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2019

Meritum - Mzdy 2019

Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2019. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2019

Účetní případy pro praxi 2019

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.