Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání

Stěžejní část publikace je věnována účetnictví v zemědělství dle českých účetních předpisů. V této části publikace jsou analyzovány především jednotlivé přístupy k ocenění biologických aktiv a možnosti jejich účetního zachycení. Prvořadá pozornost je věnována způsobům kalkulace vlastních nákladů ve sdružené výrobě rostlinného i živočišného charakteru (která je v zemědělství velmi častá) a jejich kritickému zhodnocení. Kalkulace vlastních nákladů ve sdružené výrobě je stále otevřeným problémem účetní teorie i praxe. V návaznosti na ocenění biologických aktiv následuje výklad jejich účetního zobrazení v členění na zobrazení živočišné a rostlinné výroby v dlouhodobých a oběžných aktivech a kritická analýza variantních přístupů k účetnímu zobrazení, včetně doporučení pro účetní praxi a ilustračních příkladů. Závěr výkladu každé části je věnován požadavkům českých předpisů na vykazované informace v příloze k účetní závěrce a dalším doporučením na vykazování informacío dané oblasti.

Další část publikace je zaměřena na mezinárodní přístupy k účetním zobrazení zemědělské činnosti, specificky pak zejména na úpravu oceňování, klasifikace a vykazování informací o biologických aktivech dle mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 41 – Zemědělství. I v této části je provedena analýza požadavků standardu, doplněná o ilustrační příklady. Výsledkem analýzy je návrh účetních modelů, které navazují na požadavky standardů, umožňují jejich naplnění a zároveň přináší uživatelům relevantní informace, které omezí nejistoty a rizika spojená s hodnocením účetní jednotky.

V závěru publikace je provedena komparace přístupů k oceňování, účetnímu zobrazení a k vykazování účetních informací podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a podle českých účetních předpisů. V návaznosti na provedenou analýzu jsou nastíněny další možné cesty zlepšení českých účetních předpisů.

autor: Dana Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2017, 148 stran
ISBN: 978-80-7552-907-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam právních předpisů - str. IX
Seznam zkratek  - str. X
Předmluva  - str. XI
1 Úvod do problematiky zemědělské výroby  - str. 1
1.1 Význam a specifické postavení zemědělství v rámci národního hospodářství  - str. 1
1.2  Charakteristika struktury zemědělských podniků a trhu se zemědělskou produkcí v ČR  - str. 6
1.3 Specifika zemědělské činnosti ovlivňující ekonomiku a účetnictví v zemědělském podniku  - str. 11
2  Účetnictví v zemědělství – Česká republika  - str. 19
2.1 Účetní systém v ČR  - str. 20
2.2  Úvod do problematiky oceňování v zemědělské výrobě   - str. 23
2.2.1  Oceňování pořizovaných aktiv – požadavky účetních předpisů v ČR  - str. 23
2.2.1.1 Ocenění nakupovaných aktiv  - str. 23
2.2.1.2 Oceňování aktiv nabytých bezúplatně  - str. 25
2.2.1.3 Ocenění vyráběných aktiv   - str. 26
2.2.2 Ocenění ve vlastních nákladech a kalkulace v podmínkách zemědělské výroby  - str. 27
2.2.2.1  Kalkulační systém  - str. 27
2.2.2.2 Nesdružená výroba  - str. 31
2.2.2.3 Sdružená výroba  - str. 31
2.2.3 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky  - str. 34
2.2.3.1 Ocenění na bázi původních pořizovacích cen, odpisování, snížení hodnoty aktiv  - str. 34
2.2.3.2 Ocenění reálnou hodnotou  - str. 36
2.3 Klasifikace aktiv specifických pro zemědělskou činnost   - str. 37
2.4 Účetnictví v živočišné výrobě  - str. 39
2.4.1 Oceňování zvířat ve vlastním chovu a oceňování zemědělské produkce  - str. 39
2.4.1.1 Oceňování mladých zvířat (příchovky, přírůstky)  - str. 40
2.4.1.2 Oceňování a odpisování dospělých zvířat  - str. 45
2.4.1.3 Oceňování produktů živočišné výroby  - str. 47
2.4.2 Klasifikace aktiv v živočišné výrobě  - str. 52
2.4.3 Účetní zachycení a vykazování zvířat v oběžném majetku  - str. 54
2.4.4 Účetní zachycení a vykázání zvířat v dlouhodobých aktivech   - str. 59
2.5 Účetnictví v rostlinné výrobě  - str. 63
2.5.1 Klasifikace aktiv v rostlinné výrobě  - str. 63
2.5.2 Rostlinná výroba v oběžných aktivech  - str. 65
2.5.2.1 Oceňování nedokončené rostlinné výroby a sklizené produkce  - str. 65
2.5.2.2 Účtování nedokončené rostlinné výroby  - str. 70
2.5.3 Pěstitelské celky trvalých porostů  - str. 73
2.5.3.1  Oceňování  - str. 73
2.5.3.2 Účtování rostlinné výroby v dlouhodobém majetku  - str. 74
2.5.4 Lesní porosty   - str. 78
3 Biologická aktiva v zemědělství dle mezinárodních standardů (IFRS)  - str. 81
3.1  Východiska IFRS  - str. 81
3.1.1  Mezinárodní harmonizace účetnictví v oblasti zemědělství - str. 81
3.1.2 Definice základních prvků účetní závěrky  - str. 83
3.2  Oceňovací přístupy užívané v IFRS   - str. 85
3.2.1  Oceňování aktiv a závazků v momentě jejich pořízení respektive vzniku  - str. 85
3.2.1.1 Ocenění vycházející z pořizovacích nákladů nebo jejich odhadu  - str. 86
3.2.1.2  Ocenění pořizovaných aktiv (závazků) ve fair value - str. 89
3.2.2  Oceňování v průběhu držení aktiv a existence závazků  - str. 89
3.2.2.1 Oceňování položek účetní závěrky na bázi historických cen  - str. 89
3.2.2.2  Oceňování položek účetní závěrky ve fair value  - str. 92
3.3  IAS 41 – Zemědělství  - str. 96
3.3.1 Předmět standardu a výchozí definice  - str. 97
3.3.2  Řešení problematiky oceňování biologických aktiv v IAS 41 – Zemědělství  - str. 99
3.3.2.1 Způsoby stanovení fair value  - str. 99
3.3.2.2 Dopad přecenění na fair value  - str. 102
3.3.2.3 Přínosy ocenění ve fair value  - str. 102
3.3.2.4 Nevýhody ocenění ve fair value   - str. 103
3.3.3 Možné přístupy k účetnímu zachycení biologických aktiv  - str. 104
3.3.3.1 Zveřejnění týkající se problematiky oceňování  - str. 107
3.3.3.2  Státní dotace  - str. 111
3.3.3.3 Klasifikace biologických aktiv  - str. 111
3.3.4 Odlišnosti standardu a národní úpravy v ČR  - str. 112
Shrnutí  - str. 115
Summary  - str. 116
Příloha – Typový účtový rozvrh pro podnikatele v České republice  - str. 117
Seznam literatury   - str. 127
O autorce - str. 129
Rejstřík  - str. 131

Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.