Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Smlouvy přípravného druhu

Smlouvy přípravného druhu

Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků.

Konkrétně se příručka věnuje smlouvě o smlouvě budoucí, smlouvě o přednostním právu na uzavření smlouvy, smlouvě rezervační, smlouvám rámcovým, smlouvě o spolupráci, smlouvě opční a smlouvě přípravné (punktaci). Výklad kolektivu autorů, kteří ve většině působí jako vysokoškolští pedagogové i právní praktici, postihuje jak potřebný teoretický základ, tak zejména důležité praktické aspekty dané oblasti.

autor: Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, JAKUB Maur, Rostislav Kolář vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 31. 3. 2018, 236 stran
ISBN: 978-80-7552-969-5

Cena: 315 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. IX
Autorství jednotlivých částí - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod . XV
ČÁST PRVNÍ SMLOUVY PŘÍPRAVNÉHO DRUHU OBECNĚ - str. 1
I. Východiska smluv přípravného druhu jako svébytné skupiny smluv - str. 2
II. Reflexe smluv přípravného druhu v českém právním prostředí - str. 2
III. Základní charakteristika smluv přípravného druhu v českém právním prostředí - str. 3
IV. Vymezení smluv přípravného druhu - str. 4
V. Rysy smluv přípravného druhu - str. 6
VI. Smysl, funkce a účel smluv přípravného druhu - str. 10
VII. Dělení smluv přípravného druhu - str. 10
ČÁST DRUHÁ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ - str. 13
I. Pojem, funkce a úprava - str. 14
1. Pojem - str. 14
2. Funkce - str. 15
3. Úprava - str. 16
II. Základní prvky smlouvy - str. 18
1. Subjekty a strany - str. 18
2. Předmět - str. 25
3. Obsah - str. 26
III. Forma smlouvy - str. 30
IV. Realizace smlouvy - str. 33
1. Přehled - str. 33
2. Výzva k uzavření budoucí smlouvy - str. 35
3. Odpověď na výzvu k uzavření budoucí smlouvy - str. 39
4. Jednání o budoucí smlouvě a řešení sporů - str. 42
5. Uzavření budoucí smlouvy - str. 47
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 49
1. Přehled - str. 49
2. Zánik práva na uzavření budoucí smlouvy  - str. 49
3. Promlčení práva na určení obsahu budoucí smlouvy - str. 53
ČÁST TŘETÍ SMLOUVA O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY - str. 57
I. Pojem, funkce a úprava - str. 58
1. Pojem - str. 58
2. Funkce - str. 59
3. Úprava - str. 61
II. Základní prvky smlouvy - str. 63
1. Subjekty a strany - str. 63
2. Předmět - str. 65
3. Obsah - str. 66
III. Forma smlouvy - str. 68
IV. Realizace smlouvy - str. 70
1. Přehled - str. 70
2. Uzavření předmětné smlouvy s třetí osobou - str. 72
3. Výzva k uplatnění přednostního práva - str. 73
4. Odpověď na výzvu k uplatnění přednostního práva - str. 74
5. Uzavření předmětné smlouvy s oprávněnou osobou - str. 75
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 75
ČÁST ČTVRTÁ SMLOUVA REZERVAČNÍ - str. 77
I. Pojem, funkce a úprava - str. 78
1. Pojem - str. 78
2. Funkce - str. 80
3. Úprava - str. 81
II. Základní prvky smlouvy - str. 82
1. Subjekty a strany - str. 82
2. Předmět - str. 84
3. Obsah - str. 85
III. Forma smlouvy - str. 87
IV. Realizace smlouvy - str. 87
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 89
ČÁST PÁTÁ SMLOUVY RÁMCOVÉ - str. 93
I. Pojem, funkce, úprava - str. 94
1. Pojem - str. 94
2. Funkce - str. 97
3. Úprava - str. 99
II. Základní prvky smlouvy - str. 102
1. Subjekty a strany - str. 102
2. Předmět - str. 104
3. Obsah - str. 106
III. Forma smlouvy - str. 109
IV. Realizace smlouvy - str. 112
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 115
ČÁST ŠESTÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI - str. 119
I. Pojem, funkce a úprava - str. 120
1. Pojem - str. 120
2. Funkce - str. 121
3. Úprava - str. 121
II. Základní prvky smlouvy - str. 121
1. Subjekty a strany - str. 121
2. Předmět - str. 122
3. Obsah - str. 123
III. Forma smlouvy - str. 126
IV. Úplatná a neúplatná smlouva - str. 127
V. Realizace smlouvy - str. 127
VI. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 128
ČÁST SEDMÁ SMLOUVA OPČNÍ - str. 133
I. Pojem, funkce a úprava - str. 134
1. Pojem - str. 134
2. Funkce - str. 135
3. Úprava - str. 138
II. Základní prvky smlouvy - str. 140
1. Subjekty a strany - str. 140
2. Předmět - str. 141
3. Obsah - str. 143
III. Forma smlouvy - str. 144
IV. Realizace smlouvy - str. 144
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 145
ČÁST OSMÁ SMLOUVA PŘÍPRAVNÁ (PUNKTACE). 147
I. Pojem, funkce a úprava - str. 148
1. Pojem - str. 148
2. Funkce - str. 150
3. Úprava - str. 150
II. Základní prvky smlouvy - str. 153
III. Forma smlouvy - str. 153
IV. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 154
Příloha A
Vzory smluv - str. 155
Příloha B
Vybraná ustanovení občanského zákoníku s důvodovou zprávou
a vysvětlivkami - str. 176
Příloha C
Vybraná judikatura - str. 186
Summary - str. 210
Seznam literatury - str. 211
Věcný rejstřík - str. 216

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn -

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Elektronické právní jednání

Elektronické právní jednání

Vojtěch Kment - Wolters Kluwer, a. s.

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Ivana Štenglová - C. H. Beck

Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých zkušeností s investiční výstavbou i z rozhodovací praxe ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy

Jana Svejkovská, Gustav Vacek, Radan Marek, Křístek Lukáš, Lešetická Jitka - C. H. Beck

Materie svěřenských fondů je mladá, v českém právním řádu je používána teprve od nabytí účinnosti občanského zákoníku v lednu 2014. Proto se autoři rozhodli zúročit své zkušenosti z praxe a podělit se o své vědomosti se čtenáři. Publikace odpovídá na základní otázky ohledně ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Obchodní podmínky ve vztazích B2C

Obchodní podmínky ve vztazích B2C

Markéta Selucká, Svatava Veverková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zpravidla každý e-shop, každá pojistná smlouva nebo smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a řada dalších smluv, které jako spotřebitelé uzavíráme, obsahuje obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti smluvních stran. Nemůžeme s nimi nesouhlasit, jestliže chceme ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání

Marie Francová - Wolters Kluwer, a. s.

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Velký komentář, § 2894-3081, svazek IX

Občanský zákoník, Velký komentář, § 2894-3081, svazek IX

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Devátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upraveny v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894–3014. Analyzuje mimořádně významné instituty odpovědnosti za škodu a ...

Cena: 2 690 KčKOUPIT

Věcná práva

Věcná práva

Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi postavil nový občanský zákoník. Je rozdělena do tří částí. V ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Podnikatelský pronájem věcí movitých

Podnikatelský pronájem věcí movitých

Václav Pilík - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce podnikatelského pronájmu věcí movitých. Soustřeďuje se na občanskoprávní základ úpravy tohoto tzv. zvláštního nájmu; stručně poukazuje také na jeho vybrané veřejnoprávní ...

Cena: 240 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.