Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Smlouvy přípravného druhu

Smlouvy přípravného druhu

Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků.

Konkrétně se příručka věnuje smlouvě o smlouvě budoucí, smlouvě o přednostním právu na uzavření smlouvy, smlouvě rezervační, smlouvám rámcovým, smlouvě o spolupráci, smlouvě opční a smlouvě přípravné (punktaci). Výklad kolektivu autorů, kteří ve většině působí jako vysokoškolští pedagogové i právní praktici, postihuje jak potřebný teoretický základ, tak zejména důležité praktické aspekty dané oblasti.

autor: Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, JAKUB Maur, Rostislav Kolář vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 31. 3. 2018, 236 stran
ISBN: 978-80-7552-969-5

Cena: 315 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. IX
Autorství jednotlivých částí - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod . XV
ČÁST PRVNÍ SMLOUVY PŘÍPRAVNÉHO DRUHU OBECNĚ - str. 1
I. Východiska smluv přípravného druhu jako svébytné skupiny smluv - str. 2
II. Reflexe smluv přípravného druhu v českém právním prostředí - str. 2
III. Základní charakteristika smluv přípravného druhu v českém právním prostředí - str. 3
IV. Vymezení smluv přípravného druhu - str. 4
V. Rysy smluv přípravného druhu - str. 6
VI. Smysl, funkce a účel smluv přípravného druhu - str. 10
VII. Dělení smluv přípravného druhu - str. 10
ČÁST DRUHÁ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ - str. 13
I. Pojem, funkce a úprava - str. 14
1. Pojem - str. 14
2. Funkce - str. 15
3. Úprava - str. 16
II. Základní prvky smlouvy - str. 18
1. Subjekty a strany - str. 18
2. Předmět - str. 25
3. Obsah - str. 26
III. Forma smlouvy - str. 30
IV. Realizace smlouvy - str. 33
1. Přehled - str. 33
2. Výzva k uzavření budoucí smlouvy - str. 35
3. Odpověď na výzvu k uzavření budoucí smlouvy - str. 39
4. Jednání o budoucí smlouvě a řešení sporů - str. 42
5. Uzavření budoucí smlouvy - str. 47
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 49
1. Přehled - str. 49
2. Zánik práva na uzavření budoucí smlouvy  - str. 49
3. Promlčení práva na určení obsahu budoucí smlouvy - str. 53
ČÁST TŘETÍ SMLOUVA O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY - str. 57
I. Pojem, funkce a úprava - str. 58
1. Pojem - str. 58
2. Funkce - str. 59
3. Úprava - str. 61
II. Základní prvky smlouvy - str. 63
1. Subjekty a strany - str. 63
2. Předmět - str. 65
3. Obsah - str. 66
III. Forma smlouvy - str. 68
IV. Realizace smlouvy - str. 70
1. Přehled - str. 70
2. Uzavření předmětné smlouvy s třetí osobou - str. 72
3. Výzva k uplatnění přednostního práva - str. 73
4. Odpověď na výzvu k uplatnění přednostního práva - str. 74
5. Uzavření předmětné smlouvy s oprávněnou osobou - str. 75
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 75
ČÁST ČTVRTÁ SMLOUVA REZERVAČNÍ - str. 77
I. Pojem, funkce a úprava - str. 78
1. Pojem - str. 78
2. Funkce - str. 80
3. Úprava - str. 81
II. Základní prvky smlouvy - str. 82
1. Subjekty a strany - str. 82
2. Předmět - str. 84
3. Obsah - str. 85
III. Forma smlouvy - str. 87
IV. Realizace smlouvy - str. 87
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 89
ČÁST PÁTÁ SMLOUVY RÁMCOVÉ - str. 93
I. Pojem, funkce, úprava - str. 94
1. Pojem - str. 94
2. Funkce - str. 97
3. Úprava - str. 99
II. Základní prvky smlouvy - str. 102
1. Subjekty a strany - str. 102
2. Předmět - str. 104
3. Obsah - str. 106
III. Forma smlouvy - str. 109
IV. Realizace smlouvy - str. 112
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 115
ČÁST ŠESTÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI - str. 119
I. Pojem, funkce a úprava - str. 120
1. Pojem - str. 120
2. Funkce - str. 121
3. Úprava - str. 121
II. Základní prvky smlouvy - str. 121
1. Subjekty a strany - str. 121
2. Předmět - str. 122
3. Obsah - str. 123
III. Forma smlouvy - str. 126
IV. Úplatná a neúplatná smlouva - str. 127
V. Realizace smlouvy - str. 127
VI. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 128
ČÁST SEDMÁ SMLOUVA OPČNÍ - str. 133
I. Pojem, funkce a úprava - str. 134
1. Pojem - str. 134
2. Funkce - str. 135
3. Úprava - str. 138
II. Základní prvky smlouvy - str. 140
1. Subjekty a strany - str. 140
2. Předmět - str. 141
3. Obsah - str. 143
III. Forma smlouvy - str. 144
IV. Realizace smlouvy - str. 144
V. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 145
ČÁST OSMÁ SMLOUVA PŘÍPRAVNÁ (PUNKTACE). 147
I. Pojem, funkce a úprava - str. 148
1. Pojem - str. 148
2. Funkce - str. 150
3. Úprava - str. 150
II. Základní prvky smlouvy - str. 153
III. Forma smlouvy - str. 153
IV. Trvání práv a povinností ze smlouvy - str. 154
Příloha A
Vzory smluv - str. 155
Příloha B
Vybraná ustanovení občanského zákoníku s důvodovou zprávou
a vysvětlivkami - str. 176
Příloha C
Vybraná judikatura - str. 186
Summary - str. 210
Seznam literatury - str. 211
Věcný rejstřík - str. 216

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Základy sportovního práva

Základy sportovního práva

Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 2. vydání

Základy obchodního práva, 2. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Výživné

Výživné

Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního. Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn -

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.