Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018, 7. vydání

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018, 7. vydání

Již sedmé vydání praktické příručky Školské zákony… obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení.

Důležité legislativní novinky ve školství

Uvedené předpisy z oblasti školství jsou komentovány v souladu s vývojem právních názorů, ustálené judikatury a s ohledem na praxi při aplikaci současné školské legislativy. Obsahem knihy je také komentář k zásadním novým změnám školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících včetně těch, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017 a které nabydou účinnosti v průběhu roku 2018, včetně nastínění známých změn nabývajících účinnosti v následujících letech. Čtenáři v knize najdou také nové znění vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Bonus pro vás – CD s aktuální školskou legislativou!

Součástí je CD s kompletní školskou legislativou včetně příloh v knize neuváděných.

autor: PhDr. Mgr. Jiří Valenta vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 12. 2017, 1072 stran
ISBN: 978-80-7554-102-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Použité zkratky - str. 11
Seznam citované literatury - str. 11
Úvod - str. 12
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 14
Obsah zákona - str. 14
Úvod k zákonu - str. 22
Část první – Obecná ustanovení (§ 1 – § 32a) - str. 23
Část druhá – Předškolní vzdělávání (§ 33 – § 35) - str. 111
Část třetí – Povinnost školní docházky a základní vzdělávání - str. 122
Hlava I – Povinnost školní docházky (§ 36 – § 43) - str. 122
Hlava II – Základní vzdělávání (§ 44 – § 56) - str. 139
Část čtvrtá – Střední vzdělávání - str. 156
Hlava I – Cíle a stupně středního vzdělání, přijímání ke vzdělávání,
jeho organizace a průběh (§ 57 – § 71) - str. 156
Hlava II – Ukončování středního vzdělávání (§ 72 – § 82) - str. 194
Hlava III – Nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou (§ 83 – § 85) - str. 227
Část pátá – Vzdělávání v konzervatoři (§ 86 – § 91) - str. 232
Část šestá – Vyšší odborné vzdělávání - str. 237
Hlava I – Cíle a stupeň vyššího odborného vzdělání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace, průběh a ukončování (§ 92 – § 103) - str. 237
Hlava II – Akreditace vzdělávacího programu (§ 104 – § 107) - str. 250
Část sedmá – Uznávání zahraničního vzdělání (§ 108 – § 108a) - str. 253
Část osmá – Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání (§ 109 – § 112) - str. 257
Část devátá – Další vzdělávání ve školách (§ 113 – § 114) - str. 261
Část desátá – Školská zařízení a školské služby (§ 115 – § 121) - str. 269
Část jedenáctá – Hmotné zabezpečení, odměny za produktivní činnost a úplata za vzdělávání a školské služby (§ 122 – § 123) - str. 275
Část dvanáctá – Školská právnická osoba (§ 124 – § 140) - str. 280
Část třináctá – Školský rejstřík (§ 141 – § 159a) - str. 298
Část čtrnáctá – Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu (§ 160 – § 163) - str. 317
Část patnáctá – Ředitel školy a školského zařízení a školská rada (§ 164 – § 168) - str. 336
Část šestnáctá – Ministerstva a česká školní inspekce (§ 169 – § 176) - str. 353
Část sedmnáctá – Působnost územních samosprávných celků ve školství (§ 177 – § 182) - str. 367
Část osmnáctá – Přestupky (§ 182a) - str. 374
Část devatenáctá – Společná, přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení (§ 183 – § 191) - str. 375
Část dvacátá – Účinnost (§ 192) - str. 392
Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel - str. 392
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona - str. 404
Obsah zákona - str. 404
Úvod k zákonu - str. 406
Část první – Zrušena zákonem č. 428/2012 Sb. - str. 407
Část druhá – Zrušena zákonem č. 264/2006 Sb. - str. 407
Část třetí – Změna zákona o důchodovém pojištění - str. 407
Část čtvrtá – Zrušena zákonem č. 332/2014 Sb. - str. 409
Část pátá – Změna zákona o daních z příjmů- str. 409
Část šestá – Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů - str. 410
Část sedmá – Změna zákona o státní statistické službě - str. 411
Část osmá – Změna zákona o státní sociální podpoře - str. 411
Část devátá – Změna zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - str. 413
Část desátá – Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením - str. 414
Část jedenáctá – Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze - str. 419
Část dvanáctá – Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů - str. 419
Část třináctá – Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - str. 420
Část čtrnáctá – Změna zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) - str. 421
Část patnáctá – Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů - str. 422
Část šestnáctá – Účinnost - str. 423
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - str. 424
Obsah zákona - str. 424
Úvod k zákonu - str. 426
Část první – Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení - str. 427
Hlava I – Obecná ustanovení (§ 1 – § 2) - str. 427
Hlava II – Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků (§ 3 – § 22) - str. 432
Hlava III – Pracovní doba, přímá pedagogická činnost a doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka (§ 22a – § 23) - str. 516
Hlava IV – Další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků škol zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí a zařízení sociálních služeb (§ 24 – § 29a) - str. 536
Hlava V – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 30 – § 37) - str. 548
Část druhá – Zrušena zákonem č. 264/2006 Sb. (§ 38 – § 39) - str. 554
Část třetí – Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (§ 40) - str. 555
Část čtvrtá – Zrušena zákonem č. 332/2014 Sb. - str. 556
Část pátá – Účinnost (§ 42) - str. 556
Vybraná přechodná ustanovení z novel - str. 556
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) - str. 560
Obsah zákona - str. 560
Úvod k zákonu - str. 562
Část první – Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání - str. 563
Hlava I – Úvodní ustanovení § (1 – § 2) - str. 563
Hlava II – Kvalifikace, Národní soustava kvalifikací, kvalifikační a hodnotící standard (§ 3 – § 8) - str. 566
Hlava III – Pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace (§ 9 – § 16) - str. 572
Hlava IV – Hodnocení dosažené odborné způsobilosti (§ 17 – § 20) - str. 579
Hlava V – Uznávání výsledků dalšího vzdělávání v systému počátečního vzdělávání (§ 21) - str. 585
Hlava VI – Orgány působící v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (§ 22 – § 24) - str. 586
Hlava VII – Přestupky (§ 24a – § 24c) - str. 588
Hlava VIII – Společná ustanovení (§ 25) - str. 589
Část druhá – Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (§ 26) - str. 590
Část třetí – Změna školského zákona (§ 27) - str. 590
Část čtvrtá – Změna zákona o pedagogických pracovnících (§ 28) - str. 595
Část pátá – Změna živnostenského zákona (§ 29) - str. 596
Část šestá – Změna zákona o správních poplatcích (§ 30) - str. 597
Část sedmá – Změna zákona o daních z příjmů (§ 31) - str. 597
Část osmá – Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (§ 32) - str. 599
Část devátá – Účinnost (§ 33- str. 599
Příloha k zákonu č. 179/2006 Sb. - str. 602
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků - str. 604
Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. - str. 613
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání - str. 620
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - str. 623
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - str. 623
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání - str. 625
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami - str. 638
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 12/2005 Sb. - str. 641
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 12/2005 Sb. - str. 642
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - str. 644
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - str. 661
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv - str. 677
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku - str. 684
Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb. - str. 687
Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti - str. 692
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 17/2005 Sb. - str. 694
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 17/2005 Sb. - str. 694
Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách - str. 695
Příloha k vyhlášce č. 33/2005 Sb.- str. 701
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - str. 706
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky - str. 716
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích - str. 746
Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - str. 751
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů - str. 756
Příloha k vyhlášce č. 64/2005 Sb. - str. 760
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání - str. 761
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - str. 769
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 782
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 785
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 791
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 797
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 799
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání - str. 800
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky - str. 811
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování - str. 815
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. - str. 823
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. - str. 824
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních - str. 825
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků - str. 836
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 852
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 853
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 855
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 857
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 862
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 865
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 869
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 872
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 874
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) - str. 875
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb. - str. 882
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb. - str. 888
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 364/2005 Sb. - str. 898
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech - str. 901
Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání - str. 919
Příloha k vyhlášce č. 208/2007 Sb. - str. 927
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí - str. 933
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - str. 946
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 986
Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 988
Příloha č. 1b k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 989
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 990
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 992
Příloha č. 3a k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 997
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 1000
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 1001
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 1002
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 1003
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 1004
Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí- str. 1005
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání - str. 1006
Informace k vyplňování vysvědčení na ZŠ - str. 1011
Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích (aktualizovaná verze) - str. 1029
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - str. 1035
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání - str. 1058
Příloha k vyhlášce č. 353/2016 Sb. - str. 1070

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 243 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 5. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 5. vydání

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 2. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 2. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Začali jste s ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura zařazená do druhého vydání tohoto přehledu mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti školství. Rozhodnutí jsou řazena do tematických celků počínaje ústavním právem na vzdělání přes výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství, judikaturu ...

Cena: 770 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.