Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2015/2016 + CD, 6. vydání

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2015/2016 + CD, 6. vydání

Již šesté vydání praktické příručky Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení v roce 2015.
Aktuálnost pro rok 2015
Uvedené předpisy jsou komentovány v souladu s vývojem právních názorů, ustálené judikatury a s ohledem na praxi při aplikaci současné školské legislativy. Obsahem je také komentář k zásadním novelám školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících, které nabyly účinnosti v roce 2014. Publikace se věnuje rovněž všem důležitým legislativním změnám prováděcích předpisů z poslední doby.
Obsahuje kompletní legislativu
Součástí publikace Školské zákony je CD s kompletní školskou legislativou včetně příloh v knize neuváděných.
autor: PhDr. Mgr. Jiří Valenta vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 10. 2015, 1000 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 16

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona - str. 378

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - str. 398

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) - str. 528

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků - str. 572

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání - str. 588

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách - str. 593

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání - str. 604

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami - str. 617

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - str. 623

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - str. 640

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv - str. 654

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizací školního roku - str. 661

Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti - str. 674

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách - str. 677

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - str. 686

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky - str. 696

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích - str. 720

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - str. 725

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů - str. 730

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání - str. 735

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - str. 743

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - str. 762

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání - str. 778

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky - str. 788

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování - str. 792

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních -s tr. 801

Vyhláška č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - str. 811

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků - str. 813

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) - str. 853

Vyhláška č. 492/2005 Sg., o krajských normativech - str. 872

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání - str. 890

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škola školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí - str. 904

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - str. 917

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí - str. 970

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání - str. 971

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1278 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1278 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 227 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018, 7. vydání

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017/2018, 7. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již sedmé vydání praktické příručky Školské zákony… obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Začali jste s ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura zařazená do druhého vydání tohoto přehledu mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti školství. Rozhodnutí jsou řazena do tematických celků počínaje ústavním právem na vzdělání přes výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství, judikaturu ...

Cena: 770 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Právo pro ředitele škol v kostce

Právo pro ředitele škol v kostce

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě. Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou ...

Cena: 526 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.