Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Shrnutí předpisů o advokacii

Shrnutí předpisů o advokacii

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy zde chyběl jakýkoli ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a poskytování právních služeb.

Text je přehledně rozčleněn do sedmi částí podle předpisů upravujících jednotlivé aspekty poskytování právních služeb ze strany advokáta, tak aby byl naplněn cíl poskytnout přehledný výklad jednotlivých předpisů upravujících advokacii, a to jednak advokátním koncipientům připravujícím se na advokátní zkoušky, jednak i již praktikujícím advokátům, kteří si přejí se v dané právní úpravě v rychlosti zorientovat.

Publikace reflektuje i změny zákona o advokacii, jež si vyžádala novela č. 258/2017 Sb.

autor: Martin Pelikán vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 31. 12. 2017, 192 stran
ISBN: 978-80-7552-664-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Seznam použitých zkratek - str. IX
O autorovi - str. XIII
Úvod - str. XV
ČÁST PRVNÍ ZÁKON O ADVOKACII - str. 1
I. Poskytování právních služeb - str. 1
1. Působnost zákona o advokacii - str. 1
2. Právní služba a její poskytnutí - str. 1
II. Základní principy poskytování právních služeb - str. 2
1. Obecně - str. 2
2. Právo na svobodnou volbu advokáta - str. 3
3. Nezávislost - str. 4
4. Důstojnost advokátního stavu - str. 4
5. Povinnost mlčenlivosti  - str. 5
6. Prosazování práv a oprávněných zájmů klienta  - str. 5
7. Odpovědnost advokáta za újmu - str. 5
III. Subjekty vykonávající advokacii  - str. 6
1. Advokát - str. 6
1.1 Předpoklady zápisu do seznamu advokátů  - str. 6
1.2 Vyškrtnutí ze seznamu advokátů - str. 9
1.3 Pozastavení výkonu advokacie  - str. 11
2. Advokátní koncipient  - str. 14
3. Evropský advokát  - str. 17
3.1 Hostující evropský advokát - str. 19
3.2 Usazený evropský advokát  - str. 20
4. Zahraniční advokát  - str. 21
IV. Způsoby výkonu advokacie - str. 23
1. Ke způsobům výkonu advokacie obecně - str. 23
2. Samostatný výkon advokacie  - str. 23
3. Výkon advokacie ve sdružení - str. 24
4. Výkon advokacie v obchodní společnosti - str. 25
5. Výkon advokacie v zahraniční společnosti - str. 26
6. Výkon advokacie v pracovním poměru - str. 27
7. Trvalá spolupráce mezi advokáty  - str. 29
V. Práva a povinnosti advokáta - str. 30
1. Obecně k právům a povinnostem advokáta  - str. 30
2. Povinnost mlčenlivosti - str. 31
3. Vedení dokumentace - str. 32
4. Oznamování změn skutečností - str. 33
5. Povinné platby - str. 33
6. Ustanovení advokáta - str. 34
7. Určení advokáta Českou advokátní komorou - str. 34
8. Smírčí řízení - str. 36
9. Ověřování pravosti podpisů  - str. 36
10. Elektronická konverze dokumentů - str. 38
11. Správa cizího majetku advokátem  - str. 38
VI. Smlouva o poskytování právních služeb - str. 39
1. Obecně ke smlouvě o poskytování právních služeb - str. 39
2. Odměna - str. 41
3. Odmítnutí poskytnutí právních služeb  - str. 41
4. Výpověď smlouvy o poskytování právních služeb - str. 43
VII. Náhrada újmy způsobené advokátem - str. 44
1. Povinnost nahradit újmu - str. 44
2. Pojištění odpovědnosti  - str. 45
VIII. Zastoupení advokáta a právní nástupce advokáta - str. 47
1. Zastoupení advokáta - str. 47
2. Právní nástupce advokáta - str. 48
IX. Kárná odpovědnost a kárné řízení - str. 49
1. Obecně ke kárné odpovědnosti v oblasti advokacie - str. 49
2. Kárné provinění - str. 50
3. Kárná opatření - str. 52
4. Průběh kárného řízení - str. 54
5. Způsoby ukončení kárného řízení - str. 55
6. Řádné opravné prostředky  - str. 56
7. Mimořádné opravné prostředky  - str. 57
X. Česká advokátní komora - str. 58
1. Význam a základní účel České advokátní komory - str. 58
2. Orgány České advokátní komory - str. 59
2.1 Sněm - str. 61
2.2 Představenstvo - str. 64
2.3 Předseda  - str. 65
2.4 Kontrolní rada - str. 66
2.5 Kárná a odvolací kárná komise - str. 67
2.6 Zkušební komise - str. 67
3. Činnost České advokátní komory v oblasti mediace - str. 68
4. Stavovské předpisy - str. 69
5. K některým řízením před Českou advokátní komorou - str. 69
6. Seznamy vedené Českou advokátní komorou - str. 70
XI. Působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku advokacie - str. 71
ČÁST DRUHÁ ADVOKÁTNÍ TARIF - str. 75
I. Odměna advokáta - str. 75
II. Smluvní odměna - str. 76
III. Mimosmluvní odměna  - str. 77
1. Mimosmluvní odměna obecně  - str. 77
2. Tarifní hodnota  - str. 79
3. Úkony právní služby - str. 81
4. Snížení a zvýšení mimosmluvní odměny - str. 83
IV. Náhrada hotových výdajů - str. 84
V. Náhrada za promeškaný čas - str. 85
VI. Formulářové žaloby  - str. 86
ČÁST TŘETÍ KÁRNÝ ŘÁD - str. 89
I. Účastníci kárného řízení a kárné orgány - str. 89
II. Kárná žaloba - str. 90
III. Zastavení a přerušení kárného řízení  - str. 91
IV. Řízení před kárným senátem - str. 92
V. Opravné prostředky - str. 94
1. Odvolání  - str. 94
2. Obnova kárného řízení  - str. 96
ČÁST ČTVRTÁ ETICKÝ KODEX - str. 97
I. Působnost etického kodexu - str. 97
II. Pravidla profesionální etiky  - str. 98
1. Všeobecná pravidla - str. 98
2. Povinnosti advokáta ke klientovi  - str. 99
3. Povinnosti k advokátnímu stavu - str. 102
4. Jiné povinnosti advokáta - str. 105
III. Poctivá soutěž mezi advokáty - str. 106
1. Základní pravidla - str. 106
2. Označení a firma advokáta  - str. 107
3. Informace o podnikání advokáta, reklama a nábor klientů - str. 109
ČÁST PÁTÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD - str. 111
I. Obecně k organizačnímu řádu - str. 111
II. Orgány České advokátní komory - str. 112
1. Obecně k orgánům České advokátní komory  - str. 112
2. Sněm - str. 114
3. Představenstvo - str. 115
4. Předseda a místopředsedové České advokátní komory - str. 117
5. Kontrolní rada - str. 118
6. Kárná komise - str. 119
7. Odvolací kárná komise - str. 120
8. Zkušební komise - str. 120
III. Kancelář České advokátní komory - str. 121
IV. Seznamy vedené Českou advokátní komorou  - str. 123
1. Obecně k seznamům vedeným Českou advokátní komorou - str. 123
2. Záznamy v seznamu advokátů  - str. 124
3. Záznamy v seznamu evropských advokátů - str. 127
4. Záznamy v seznamu advokátních koncipientů - str. 127
5. Záznamy v seznamu sdružení a společností - str. 128
V. Hospodaření České advokátní komory - str. 129
ČÁST ŠESTÁ SMÍRČÍ ŘÁD  - str. 133
I. Obecně k smírčímu řízení - str. 133
II. Obligatorní smírčí řízení - str. 134
III. Fakultativní smírčí řízení  - str. 137
IV. Smírčí řízení ve spotřebitelských sporech  - str. 137
ČÁST SEDMÁ OSTATNÍ STAVOVSKÉ PŘEDPISY - str. 139
I. Usnesení ČAK proti legalizaci výnosů z trestné činnosti  - str. 139
II. Usnesení ČAK o povinnostech advokáta při prohlášení o pravosti podpisu - str. 143
III. Usnesení ČAK k vyhledávání důkazů v trestním řízení - str. 147
IV. Usnesení ČAK o provádění úschov  - str. 149
V. Usnesení ČAK o vedení dokumentace advokáta  - str. 151
VI. Usnesení ČAK o pravidlech pro výkon substitučního oprávnění - str. 152
VII. Některé další významné stavovské předpisy - str. 154
Seznam použitých předpisů  - str. 157
Věcný rejstřík - str. 163

 

 

 

 

 

 


3


 

Další nabídka k tématu

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Jaromír Jirsa, Libor Vávra, Petr Meduna, Kryštof Janek, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, ...

Cena: 847 KčKOUPIT

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal - Wolters Kluwer, a. s.

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017. Okomentovány jsou i změny zákona účinné od 1. 7. 2018. Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele ...

Cena: 1 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo k velkým změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích ...

Cena: 113 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová - C. H. Beck

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Odpovědnost advokáta za škodu

Odpovědnost advokáta za škodu

Luboš Tichý - C. H. Beck

Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědností za škodu. Přestože se advokáti stali nedílnou součástí právního systému ČR a jejich vliv na právní zájmy klientů (i třetích osob) je obrovský, není odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.