Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 49

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu. Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. 
vydal: C. H. Beck, podle stavu k 1. 4. 2010, 736 stran

Cena: 940 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

 

I. Nálezy

č. 63 K náhradě nákladů spojených se zajištěním bytové náhrady v řízení o výkonu rozhodnutí vyklizením bytu - str. 3

č. 64 K závaznosti nálezů Ústavního soudu - str. 9

č. 65 K vyloučení zvoleného obhájce z obhajování v trestním řízení - str. 15

č. 66 K aplikaci moderačního práva soudu při rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení - str. 23

č. 67 K problematice soudních poplatků ve správním soudnictví - str. 31

č. 68 K výkladu pojmu globální zajištění celního dluhu (globální celní záruka) - str. 37

č. 69 K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit svá rozhodnutí a vypořádat se s námitkami účastníků řízení - str. 45

č. 70 K nepřiměřeným průtahům v občanském soudním řízení - str. 51

č. 71 K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit rozhodnutí o odměně ustanoveného obhájce v trestním řízení - str. 61

č. 72 K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov - str. 67

č. 73 K návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - str. 85

č. 74 K rozhodování odvolacího  soudu v trestním řízení - str. 119

č. 75 K povinnosti obecných soudů rozhodovat o zvýšení nájemného z bytu při absenci právní úpravy předvídané občanským zákoníkem - str. 127

č. 76 K zastoupení advokátem v dovolacím řízení - str. 135

č. 77 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení - str. 141

č. 78 K počítání lhůty pro rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě - str. 147

č. 79 K zásadě presumpce neviny. K dokazování a hodnocení důkazů v trestním řízení - str. 153

č. 80 K návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích - str. 165

č. 81 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení - str. 177

č. 82 K povinnosti obecných soudů vypořádat se s námitkami obžalovaného obsaženými v opravných prostředcích. K důkazu pachovou  zkouškou - str. 185

č. 83 K přikázání věci jinému soudu téhož stupně v občanském soudním řízení z důvodu vhodnosti. K právu účastníka řízení na zákonného soudce - str. 197

č. 84 K náhradě nákladů exekuce. K závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu - str. 205

č. 85 K problematice tzv. opomenutého důkazu - str. 211

č. 86 K dokazování v trestním řízení - str. 217

č. 87 K povinnosti ručitele k úhradě celního dluhu - str. 225

č. 88 K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání - str. 235

č. 89 K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání - str. 235

č. 90 K návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. - str. 247

č. 91 K návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. - str. 273

č. 92 K hodnocení důkazů v trestním řízení. K zásadě presumpce neviny - str. 381

č. 93 K vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku horníkům - str. 395

č. 94 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení - str. 409

č. 95 K poučovací povinnosti obecných soudů při rozhodování o restitučních nárocích. K přechodu vlastnictví nemovitostí z majetku státu do majetku obcí v souvislosti s uplatněnými restitučními nároky - str. 419

č. 96 K procesním podmínkám rozhodování obecných soudů o stížnosti obviněného proti usnesení o vzetí do vazby. K závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu - str. 433

č. 97 K uplatnění moderačního práva při rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení - str. 451

č. 98 K otázce tzv. slovenských důchodů - str. 459

č. 99 K rozhodování ministra spravedlnosti o odkladu vydání osoby nacházející se ve vydávací vazbě k trestnímu stíhání do cizího státu - str. 469

č. 100 K uplatnění koluzního důvodu vazby - str. 479

č. 101 K procesu dokazování výše zhodnocení nemovitostí vydaných v restituci. K povinnosti obecných soudů vypořádat se s námitkami účastníků vůči provedeným důkazům - str. 491

č. 102 K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení a k uplatnění moderačního práva - str. 515

č. 103 K žalobě proti nečinnosti správního orgánu a k náhradě nákladů řízení ve správním soudnictví. K závaznosti nálezů Ústavního soudu - str. 525

č. 104 K postavení poškozeného v trestním řízení - str. 531

č. 105 K ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení neznámého pobytu - str. 545

č. 106 K ustanovení opatrovníka účastníkovi, jehož pobyt není znám, ve správním řízení - str. 555

č. 107 K rozhodování soudu o stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby - str. 563

č. 108 K náhradě škody za výkon vazby nařízené v trestním řízení skončeném zproštěním obžaloby - str. 567

č. 109 K jednání za právnickou osobu v občanském soudním řízení - str. 583

č. 110 K povinnosti obecného soudu náležitě odůvodnit své rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce - str. 595

č. 111 K podmínkám vydání rozsudku pro zmeškání - str. 599

č. 112 K povinnosti senátu Nejvyššího správního soudu v případ právního názoru odlišného od názoru již vyjádřeného v rozhodnutí tohoto soudu postoupit věc rozšířenému senátu - str. 613

č. 113 K povinnosti soudu ve správním soudnictví nařídit jednání k projednání věci - str. 621

č. 114 K povinnosti obecných soudů řádně odůvodnit svá rozhodnutí - str. 627

č. 115 K podmínce státního občanství České republiky v souvislosti s problematikou tzv. slovenských důchodů - str. 633

č. 116 K principu minimalizace zásahů Ústavního soudu do rozhodovací činnosti obecných soudů. K vydání opravného usnesení v občanském soudním řízení - str. 645

II. Usnesení

č. 4 K vyloučení pravomoci českých soudů pro majetkové spory při smluvním ujednání o příslušnosti cizozemského soudu - str. 655

č. 5 K předchozímu souhlasu soudce k vyžádání utajovaných informací pro účely trestního řízení - str. 659

č. 6 K vzetí osoby do předběžné vazby a jejímu předání na základě evropského zatýkacího rozkazu - str. 665

III. Stanoviska

Stanovisko pléna Ústavního soudu č. 25/08 - str. 273

 

Další nabídka k tématu

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

Ladislav Vojáček - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Zdeněk Koudelka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...

Cena: 500 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.