Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 41

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty (odlišná stanoviska soudců, kteří nesouhlasí s většinovým názorem Ústavního soudu). Publikace je přehledně a systematicky zpracována, přičemž každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou, která umožňuje rychlou a věcnou orientaci. V každém díle také naleznete seznam právních předpisů použitých v textu. Díky Sbírce nálezů a usnesení získáte aktuální přehled rozhodovací praxe Ústavního soudu. 
vydal: C. H. Beck, podle stavu k 31. 3. 2008, 600 stran

Cena: 910 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Nálezy

č. 76 K ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu - str. 3

č. 77 K návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákon (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů - str. 11

č. 78 K právu účastníků řízení vyjádřit se k provedeným důkazům - str. 31

č. 79 K oprávnění okresního státního zástupce podat ústavní stížnost. K právu na zákonného soudce - str. 39

č. 80 K rozhodování obecných soudů o výši nájemného z bytu - str. 59

č. 81 K otázce hodnocení důkazů obecnými soudy - str. 67

č. 82 K odměně advokáta jako zástupce ustanoveného účastníkovi řízení rozhodnutím soudu - str. 79

č. 83 Ke zrušení věcného břemene soudem - str. 87

č. 84 K použitelnosti důkazu výpovědí spoluobviněného učiněnou v přípravném řízení - str. 97

č. 85 K právu daňového subjektu navrhovat důkazy k prokázání svých tvrzení. K otázce"daňových" nákladů - str. 105

č. 86 K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení - str. 115

č. 87 K zákazu tzv. pravé retroaktivity. K hmotněprávní povaze nároku ustanoveného obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů podle § 151 odst. 2 trestního řádu - str. 121

č. 88 K zákazu reformace in peius - str. 127

č. 89 K podání opatřenému elektronickým podpisem. K výkladu § 22 odst. 8 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů - str. 141

č. 90 K právu obviněného být slyšen v řízení o dalším trvání vazby - str. 157

č. 91 K rozhodování soudů o nařízení výkonu rozhodnutí vydaného cizím soudem - str. 163

č. 92 K návrhu na zrušení § 133a odst. 2 občanského soudního řádu - str. 173

č. 93 K návrhu na zrušení § 21 odst. 2 trestního zákon a § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 trestního řádu - str. 195

č. 94 K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení - str. 253

č. 95 K náležitostem obsahu dovolání - str. 259

č. 96 K náhradě nákladů exekuce a k odměně soudního exekutora - str. 265

č. 97 K poučovací povinnosti soudu - str. 271

č. 98 K ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu - str. 279

č. 99 K výkladu ustanovení týkajících se předkupního práva - str. 285

č. 100 K důvěře účastníků řízení a veřejnosti v nezávislost a nestrannost soudce - str. 293

č. 101 K námitce podjatosti soudce vznesené v řízení před Nejvyšším správním soudem - str. 297

č. 102 K rozhodování obecných soudů o výši nájemného z bytu - str. 303

č. 103 K osvobození od soudního poplatku a zastavení řízení pro nezaplacení poplatku - str. 309

č. 104 K ústavně souladném,u odůvodnění rozhodnutí o vzetí do vazby - str. 315

č. 105 K nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu - str. 327

č. 106 K odměně advokáta podle trestního řádu a zákona o dani z přidané hodnoty - str. 337

č. 107 K včasnosti odvolání podaného telefaxem - str. 343

č. 108 K ústavně konformnímu provádění důkazů - str. 349

č. 109 K právu na projednání věci v přítomnosti obžalovaného - str. 357

č. 110 K právu měnit návrh na zahájení řízení v souladu s občanským soudním řádem - str. 365

č. 111 K uložení pořádkové pokuty v trestním řízení - str. 373

č. 112 K návrhu na zrušení § 5 odst. 3 věty druhé a třetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a částí § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - str. 379

č. 113 K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce - str. 407

č. 114 K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech chovatelů zvířat - str. 417

č. 115 K otázce utajených svědků. K vyprovokování trestného činu - str. 427

č. 116 K otázce hodnocení důkazů obecnými soud. K principu rovnosti účastníků soudního řízení - str. 453

č. 117 K zákazu reformace in peius - str. 469

č. 118 K rozhodování obecných soudů o výši nájemného z bytu - str. 475

č. 119 K návrhu na zrušení § 446 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů - str. 485

č. 120 K žalobě na určení. K tzv. opomenutým důkazům - str. 499

č. 121 K poučovací povinnosti obecných soudů. K tzv. překvapivým rozhodnutím - str. 515

č. 122 K průtahům v řízení před obecnými soudy - str. 525

č. 123 K právu obviněného být slyšen soudem v řízení o ponechání ve vazbě - str. 533

č. 124 K trestnému činu udávání padělaných a pozměněných peněz - str. 539

č. 125 K návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákona, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. - str. 551

č. 126 K následnému odůvodnění blanketního odvolání - str. 575

č. 127 K ústavně konformnímu odůvodnění závěrů soudu o nákladech řízení - str. 581

č. 128 K prokázání povinného právního zastoupení v dovolacím řízení - str. 587

II. Usnesení

č. 5 K nepřípustnosti ústavní stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vyloučení orgánů činných v trestním řízení z vykonávání úkonů trestního řízení - str. 595

č. 6 K pojmů "dobré mravy" podle občanského zákoníku - str. 601

č. 7 K nepřípustnosti ústavní stížnosti - str. 609

č. 8 K ústavněprávní ochraně vlastnictví - str. 615

č. 9 K přípustnosti ústavní stížnosti - str. 619

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Zbrojní průkaz, 6. aktualizované vydání

Jiří Záruba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o volbě prezidenta a zákon o volbách do Parlamentu ČR, novelizovaný jednací řád Senátu, dále zákon o Ústavním soudu, zákon o Veřejném ochránci práv, kompetenční ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

Teorie práva v příkladech, 3. vydání

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Již třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšné cvičebnice Teorie práva v příkladech reflektuje nejen rekodifikaci soukromého práva, doplněné a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k procvičování odborné látky. Stejně jako vydání předchozí ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Ústava České republiky, Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, komentář

Rychetský, Langášek, Herc, Mlsna a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář představuje další titul z ediční řady Kodex. Je sepsán odborníky, na čele s dlouholetým předsedou Ústavního soudu P. Rychetským, kteří se ústavním právem dlouhodobě zabývají a mají s ním praktické ...

Cena: 2 150 KčKOUPIT

Ústavní právo, Casebook

Ústavní právo, Casebook

David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do právního i faktického kontextu. Čtenář v knize nalezne soubor ...

Cena: 849 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.