Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 332/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 108, ze dne 28. 12. 1999

332

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 13. prosince 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:

Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 209/1995 Sb., nařízení vlády č. 306/1995 Sb., nařízení vlády č. 349/1997 Sb. a nařízení vlády č. 319/1998 Sb., zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/1995 Sb.

Vymezení limitu prostředků na platy na základě normativu vyjadřujícího vztah
mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků předškolního zařízení, školy a školského zařízení

1. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení, školu a školské zařízení s pedagogickou činností je dán vztahem

V
MP = --- x 12 x (1 - alfa.gif (72 bytes) - ß) x (K1 + K2 ) x koeficient1;
Nz

 

kde
MP je limit prostředků na platy,
V jsou výkony (počet žáků, dětí, studentů, chovanců, ubytovaných apod.),
Nz je normativ (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance),
alfa.gif (72 bytes) je podíl prostředků na přesčasovou práci zaměstnanců ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,
ß ;je podíl prostředků na ostatní platby za provedenou práci ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,
K1 ;je průměrná měsíční nároková složka platu zaměstnance za předchozí kalendářní rok včetně prostředků za práci přesčas s promítnutím případných nárokových změn v běžném kalendářním roce,
K2 je průměrná měsíční nenároková složka platu zaměstnance (v rámci disponibilních zdrojů do maximální výše 25% K1).
Koeficient1 ve výši
1,00 platí pro denní a vyšší studium,
0,50 platí pro pomaturitní studium,
0,33 platí pro studium při zaměstnání.

Pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, školu se speciálními a specializovanými třídami, školu a školské zařízení s integrovanými zdravotně postiženými dětmi a mládeží s výjimkou internátu speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv zdravotního postižení, přičemž pro odborné učiliště a praktickou školu se k limitu prostředků na platy nepřipočítává částka zohledňující vliv lehkého mentálního postižení. Pro internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv sociálního postižení. Částka zohledňující vliv zdravotního a sociálního postižení se zjistí podle stejného vzorce s použitím normativu (počtu jednotek výkonů připadajícího na jednoho zaměstnance) s tím, že koeficient1 se nahradí koeficientem2.

Koeficient2 ve výši
1,00 platí pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení,
0,75 platí pro specializované třídy,
0,50 platí pro speciální třídy,
0,25 platí pro individuální integraci dětí se zdravotním postižením.

2. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti je dán vztahem

V
MP = --- x 12 x (1 - alfa.gif (72 bytes) - ß) x (K1 + K2 )
Nz

3. Přehled hodnot republikového normativu (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance - Nz)

Předškolní zařízení, škola a školské zařízení

Nz

a) Předškolní zařízení, škola a školské zařízení s pedagogickou činností
Mateřská škola   8,581
Základní škola
- s 1. až 5. postupným ročníkem do 50 žáků   8,320
  nad 50 žáků do 150 žáků  11,897
- s 1. až 9. postupným ročníkem do 150 žáků   8,859
  nad 150 žáků do 250 žáků  11,272
  nad 250 žáků  13,116
Základní umělecká škola - studijní obory
- hudební  17,080
- ostatní  55,653
Školní družina a školní klub  28,500
Gymnázium čtyř a pětileté   9,468
Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky plnící povinnou školní docházku)  10,399
Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky posledních čtyř ročníků)   9,468
Střední odborná a vyšší odborná škola - studijní obory
- ekonomické   9,098
- pedagogické   8,940
- knihovnické   9,638
- rodinné   9,884
- průmyslové   8,348
- umělecké obory výtvarného zaměření   4,646
- hotelové   7,487
- zemědělské, lesnické   7,398
- zdravotnické   6,660
- ostatní   8,168
- konzervatoře   2,896
- taneční konzervatoře   2,929
Internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené   3,248
Internát speciální školy pro lehce mentálně postižené   4,369
Internát mateřské školy   8,721
Domov mládeže středních škol - ubytování  11,102
Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování2)  17,000
Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování3)  11,102
Střední odborné učiliště1)
- teoretická výuka2)  21,998
- praktická výuka2)  15,840
- teoretická výuka3)  14,053
- praktická výuka3)  10,650
Odborné učiliště
- teoretická výuka2)  25,571
- praktická výuka2)   6,164
- teoretická výuka3)  17,727
- praktická výuka3)   5,074
Praktická škola   4,928
Dětský domov   1,717
Diagnostický ústav pro děti   1,087
Diagnostický ústav pro mládež   1,087
Výchovný ústav pro děti   1,263
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou do 36 lůžek včetně   1,232
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 37 až 48 lůžek   1,232
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 49 a více lůžek   1,232
Volný čas (veškeré aktivity dětí a mládeže ve volném čase) 518,076
Zohlednění zdravotního a sociálního postižení
Zdravotní postižení
- lehké mentální (zvláštní škola)  10,585
- těžké mentální, kombinované, autismus   3,534
- sluchu   4,108
- zraku   3,760
- řeči   4,471
- tělesné   5,467
- vývojové poruchy  15,276
- zdravotní oslabení  14,990
- nemocné děti a žáci v mateřské škole a v základní škole při zdravotnickém
zařízení  14,990
Sociální postižení - nařízená ústavní výchova v internátu speciální školy
- pro tělesně a smyslově postižené   3,334
- pro lehce mentálně postižené   2,357
b) Předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti
Zařízení školního stravování
- mateřské školy  33,000
- základní školy  57,500
- gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště,1),3) odborného učiliště3) a praktické školy pro výdej jednoho hlavního jídla  56,000
- gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště,1),3) odborného učiliště3) a praktické školy pro celodenní stravování  28,500
1)  Střední odborné učiliště, speciální střední odborné učiliště, učiliště, středisko praktického vyučování, centrum odborné přípravy, učilištní součást integrované střední školy.
2)  Výkony zahrnují jen žáky, kteří se připravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.
3)  Výkony zahrnují jen žáky, kteří se nepřipravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.
4)  Zahrnuje též výchovný ústav pro děti a mládež, výchovný ústav pro nezletilé matky, ústav s výchovně léčebným režimem.".

Čl. II

Postup pro vázání a odvod prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa (§ 2 odst. 5 a 6 a § 4 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 306/1995 Sb.) se v roce 2000 nepoužije.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

Občanský zákoník, komentář, svazek III  (§ 976 až 1474)

Občanský zákoník, komentář, svazek III (§ 976 až 1474)

Švestka, Dvořák, Fiala, Vychopeň, Winterová, Čáp, Thöndel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Náš ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.