Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


299

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. dubna 1999 byla v Oslo podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 2 dne 8. listopadu 1999.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách

Vláda České republiky a vláda Norského království (dále jen "smluvní strany"),

berouce v úvahu, že delikty proti celním předpisům působí negativně na hospodářské, finanční, sociální a obchodní zájmy jejich států;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní, poplatků a ostatních dávek vybíraných při dovozu nebo vývozu zboží, a taktéž odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech a omezeních a o kontrole;

přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

s ohledem na existující přátelské vztahy mezi Českou republikou a Norským královstvím;

vedeny přáním zvýšit a doplnit dosavadní vzájemnou spolupráci mezi oběma smluvními stranami;

respektujíce mezinárodní nástroje podporující dvoustrannou vzájemnou pomoc a zejména Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

respektujíce také ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

se dohodly takto:

Definice
Článek 1

Pro účely této dohody se rozumí:

a)   "Celními předpisy" ustanovení obsažená v zákoně nebo v předpisech týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, jakákoliv ustanovení vztahující se k vyměřování cel nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení či kontroly.
b)   "Celním orgánem" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel a v Norském království Ředitelství cel a spotřebních daní (Toll-og avgiftsdirectoratet).
c)   "Deliktem" jakékoliv porušení celních předpisů a taktéž pokus o porušení těchto předpisů.
d)   "Cly" všechna cla, daně a spotřební daně, poplatky nebo dávky, které jsou vybírány v souvislosti s uplatňováním celních předpisů.
e)   "Dožadujícím celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který žádá o pomoc v celních záležitostech.
f)   "Dožádaným celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který obdržel žádost o pomoc v celních záležitostech.

Rozsah dohody
Článek 2

1. Smluvní strany si prostřednictvím svých celních orgánů v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a podle ustanovení této dohody poskytnou vzájemnou pomoc:

a)   v zájmu zajistit správné uplatňování celních předpisů, zejména předcházením, šetřením a zjišťováním porušování celních předpisů;
b)   v zájmu přesného vyměřování cel a uplatňování celních předpisů na základě vzájemné výměny informací;
c)   v případech doručování dokladů nebo oznámení rozhodnutí týkajících se uplatňování celních předpisů.

2. Pomoc bude podle této dohody poskytnuta v souladu s platnými právními předpisy státu dožádané smluvní strany a v rámci působnosti, pravomoci a možností dožádaného celního orgánu. V případě potřeby může celní orgán požádat o součinnost jiný příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy.

Vzájemná pomoc
Článek 3

1. Pomoc bude poskytována přímo mezi Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel v České republice a Ředitelstvím cel a spotřebních daní v Norském království.

2. Celní orgány si z vlastního podnětu nebo na požádání poskytnou všechny závažné informace vztahující se k činnostem, které mohou vést k deliktům na území státu druhé smluvní strany.

Článek 4

Celní orgány si na požádání poskytnou vzájemně všechny informace, jejichž pomocí bude možno zajistit přesnost:

a)   při vybírání cel a přesném stanovení celní hodnoty zboží a zjištění jeho sazebního zařazení;
b)   při uplatňování dovozních a vývozních zákazů a omezení;
c)   při určení způsobu přepravy na základě přepravních dokladů označujících hodnotu, povahu a místo určení zboží.

Článek 5

Celní orgán jedné smluvní strany poskytne celnímu orgánu druhé smluvní strany z vlastního podnětu nebo na požádání veškeré informace související s porušováním celních předpisů, zejména týkající se:

a)   osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily platné celní předpisy druhé smluvní strany;
b)   nových metod a prostředků používaných při porušování celních předpisů;
c)   zboží nebo pohybu zboží, o kterém je známo, že je předmětem porušování celních předpisů;
d)   dopravních prostředků a kontejnerů, u kterých existuje důvod domnívat se, že byly nebo by mohly být použity v rozporu s celními předpisy.

Článek 6

Celní orgány si vzájemně poskytnou jakékoli informace o tom, zda:

a)   zboží dovezené na celní území jedné smluvní strany bylo vyvezeno z celního území druhé smluvní strany v souladu s celními předpisy;
b)   zboží vyvezené z celního území jedné smluvní strany bylo dovezeno na celní území druhé smluvní strany v souladu s celními předpisy a do jakého celního režimu bylo případně propuštěno.

Článek 7

1. Celní orgán jedné smluvní strany poskytne z vlastního podnětu nebo na požádání celnímu orgánu druhé smluvní strany výsledky šetření, zprávy, záznamy z evidence nebo ověřené kopie dokladů obsahující veškeré dostupné informace o činnostech, jak zjištěných, tak i připravovaných, které jsou nebo by mohly být předmětem deliktu proti platným celním předpisům na území státu této smluvní strany.

2. Pokud dožádaný celní orgán nemá požadovanou informaci, pokusí se ji získat v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

3. Originály záznamů a dokladů budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie byly nedostačující. Originály, které byly předány, budou vráceny při nejbližší možné příležitosti.

4. Informace podle této dohody mohou být ke stejnému účelu poskytnuty elektronickou cestou v jakékoliv formě. Současně budou poskytnuty veškeré odpovídající údaje sloužící k výkladu či využití těchto informací.

Dohled
Článek 8

Celní orgán jedné smluvní strany z vlastního podnětu či na požádání celního orgánu druhé smluvní strany provádí dohled nad:

a)   pohybem osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé ze spáchání deliktů proti platným celním předpisům na území státu druhé smluvní strany;
b)   dopravními prostředky a kontejnery, o nichž je známo nebo existuje podezření, že byly nebo jsou používány k porušování celních předpisů;
c)   pohybem zboží, o kterém je známo, že je předmětem porušování celních předpisů nebo existuje takové podezření.

Šetření
Článek 9

1. Na požádání dožadujícího celního orgánu zahájí dožádaný celní orgán úřední šetření týkající se činností, které jsou nebo které mohou být v rozporu s platnými celními předpisy na území státu dožadující smluvní strany. Výsledky takového šetření budou sděleny dožadujícímu celnímu orgánu.

2. Dožádaný celní orgán může na zvláštní žádost povolit, aby úředníci dožadující smluvní strany byli přítomni při takovém šetření.

3. Pokud jsou zástupci celního orgánu jedné ze smluvních stran podle této dohody přítomni na území státu druhé smluvní strany, musí být kdykoli schopni poskytnout důkaz svého úředního oprávnění. Nesmí být v uniformě, ani nosit zbraně.

Sledovaná zásilka
Článek 10

1. "Sledovanou zásilkou" se rozumí nezákonné nebo podezřelé zásilky omamných nebo psychotropních látek nebo látek, které je nahrazují, které se mohou pohybovat z území, přes nebo na území států smluvních stran s vědomím a pod dohledem jejich příslušných orgánů s cílem zjištění totožnosti osob zúčastněných na nezákonné přepravě omamných nebo psychotropních látek.

2. Celní orgány mohou na základě vzájemné domluvy a v rámci jejich pravomocí určených vnitrostátními právními předpisy používat sledovanou zásilku za účelem zjištění totožnosti osob zúčastněných na deliktu. Pokud nebude rozhodnutí o použití sledované zásilky v pravomoci celního orgánu, vyhledá tento orgán pomoc vnitrostátních orgánů s takovou pravomocí nebo předá případ takovému orgánu.

3. Se souhlasem příslušných orgánů mohou být nezákonné zásilky, u nichž je dohodnuto použití sledované zásilky, zadrženy a následně ponechány, aby pokračovaly dále s nezákonným zbožím v nezměněném stavu nebo byly vyjmuty či nahrazeny v celém rozsahu nebo částečně.

4. Rozhodnutí o použití sledované zásilky budou činěna případ od případu a mohou, pokud to bude nezbytné, vzít v úvahu finanční opatření a ujednání mezi příslušnými vnitrostátními orgány.

Doručování a oznámení
Článek 11

Na žádost dožadujícího celního orgánu učiní dožádaný celní orgán všechny nezbytné kroky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy s cílem doručit veškeré doklady nebo oznámit veškerá rozhodnutí v rozsahu této dohody fyzickým osobám majícím bydliště nebo právnickým osobám majícím sídlo na území státu dožádané smluvní strany.

Forma a obsah žádosti o spolupráci
Článek 12

1. Žádosti podle této dohody se podávají písemně. Informace nebo doklady nezbytné pro splnění takové žádosti musí být k žádosti přiloženy. Pokud je to vzhledem k naléhavosti situace nutné, lze přijmout i ústní žádosti, které však musí být bezprostředně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podané podle odstavce 1 tohoto článku budou obsahovat tyto údaje:

a)   dožadující celní orgán;
b)   požadované opatření;
c)   předmět a důvod žádosti;
d)   stručný popis deliktů, příslušné právní předpisy a jiné právní normy;
e)   co nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou předmětem šetření;
f)   přehled důležitých skutečností a již provedených šetření, nejde-li o případy uvedené v článku 11.

3. Žádost bude podána v angličtině nebo v jiném jazyce přijatelném pro oba celní orgány. Informace, dokumenty a ostatní sdělení mezi celními orgány budou předávány v původním jazyce a v angličtině nebo jiném jazyce přijatelném pro dožádaný celní orgán.

4. Pokud žádost neodpovídá formálním požadavkům, může být vyžadována její oprava nebo doplnění; to však nesmí zpozdit opatření, která musí být přijata okamžitě.

Povinnost zachovat důvěrnost
Článek 13

1. Získané informace budou použity pouze pro účely této dohody a mohou být použity k jinému účelu pouze na základě výslovného písemného souhlasu celního orgánu, který tyto informace poskytl.

2. Jakékoli informace sdělené v jakékoliv formě v rámci této dohody jsou důvěrné nebo tajné povahy. Budou předmětem služebního tajemství a budou chráněny jako stejný druh informací podle platných vnitrostátních právních předpisů na území státu smluvní strany, která je přijala.

3. Celní orgány mohou v souladu s cílem a v rozsahu této dohody použít jako důkaz získané informace a doklady ve svých záznamech, zprávách a svědectvích a při řízeních a žalobách u soudů.

Ochrana osobních údajů
Článek 14

1. "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace vztahující se ke konkrétní osobě nebo k osobě, jejíž totožnost může být zjištěna.

2. V souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran bude ochrana osobních údajů podléhat následujícím podmínkám:

a)   získané osobní údaje budou použity pouze k účelům a za podmínek stanovených dožádaným celním orgánem. Dožádaný celní orgán může stanovit dodatečná omezení týkající se použití osobních údajů, pokud by zamýšlené použití ohrožovalo ochranu osobních údajů dotčené osoby nebo by jakýmkoli jiným způsobem bylo v rozporu s právními předpisy platnými na území státu dožádané smluvní strany;
b)   osobní údaje nebudou předány, jakmile bude existovat opodstatněný důvod domnívat se, že předání údajů nebo jejich využití by bylo v rozporu se základními právními zásadami jedné ze smluvních stran, a zejména pokud by dotčená osoba utrpěla nepřiměřenou škodu. Na požádání celního orgánu poskytujícího osobní údaje bude celní orgán, který je obdržel, informovat poskytující celní orgán o využití získaných informací a o dosažených výsledcích;
c)   osobní údaje mohou být předány pouze celním orgánům a ostatním orgánům státní správy a případně, pokud by byly potřebné pro účely soudního stíhání, také státním zástupcům a soudním orgánům. Takové informace nebudou sdělovány jiným osobám než těm, které je mají použít pro tyto účely. Jiným osobám budou sděleny jen v případě, že s tím poskytující orgán výslovně souhlasí a právní předpisy závazné pro orgán, který takové informace získá, to dovolují;
d)   dožádaný celní orgán se musí ujistit o platnosti a správnosti osobních údajů, které mají být předány. V případě, že dožádaný celní orgán zjistí, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které vzhledem ke své povaze neměly být předány, musí o této skutečnosti neprodleně informovat příjemce těchto údajů. Příjemce musí zajistit opravu informací nebo, pokud je to nutné, zničit, vymazat nebo vrátit tyto osobní údaje;
e)   nesprávnost nebo neúplné údaje nebo údaje, které nemají důležitost, budou opraveny nebo vymazány z vlastního podnětu celního orgánu nebo na požádání;
f)   osobní údaje budou vedeny ve schválené evidenci a účinně chráněny před zveřejněním, pozměněním, zničením, poškozením a neoprávněným přístupem;
g)   osobní údaje budou vymazány, pokud přestane existovat potřeba pro jejich využití.

Znalci a svědci
Článek 15

1. Celní orgány mohou na požádání zmocnit své úředníky, aby vystoupili jako svědci nebo jako znalci v soudních nebo správních řízeních v souvislosti se záležitostmi upravenými touto dohodou, které jsou v rozsahu působnosti těchto celních orgánů, a poskytli takové důkazy, předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, které mohou být pro řízení potřebné. Požadavek účasti na řízení musí jasně stanovit, o jaký případ jde a v jaké úloze má tento úředník vystoupit.

2. Úředník, který má vystoupit jako svědek nebo znalec, má právo odmítnout poskytnout svědectví nebo prohlášení, pokud je zmocněn nebo povinen tak učinit na základě zákonů jeho státu nebo zákonů dožadující smluvní strany.

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc
Článek 16

1. Pokud by požadovaná spolupráce mohla narušit suverenitu, veřejný pořádek, bezpečnost či jiné zásadní zájmy dožádané smluvní strany nebo by došlo k porušení státního, průmyslového a obchodního tajemství nebo tajemství povolání, pomoc může být odmítnuta, poskytnuta částečně nebo její poskytnutí podmíněno splněním určitých podmínek nebo požadavků.

2. Pokud nebude moci být žádosti o pomoc vyhověno, bude o tom dožadující celní orgán bezodkladně uvědomen a bude informován o důvodech odmítnutí poskytnutí pomoci.

3. Pokud celní orgán jedné smluvní strany požádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o to byl požádán celním orgánem druhé smluvní strany, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Vyhovění takové žádosti bude na úvaze dožádaného celního orgánu.

Náklady
Článek 17

Celní orgány smluvních stran nebudou uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které vznikly prováděním této dohody, s výjimkou výdajů na znalce a svědky podle článku 15 této dohody a tlumočníky a překladatele, kteří nejsou státními zaměstnanci.

Územní uplatňování
Článek 18

Ustanovení této dohody budou uplatňována na celních územích států smluvních stran.

Článek 19

Prováděním této dohody budou pověřeny celní orgány smluvních stran. Za tímto účelem se celní orgány mohou vzájemně dohodnout na praktických opatřeních a ujednáních nezbytných k provádění této dohody.

Článek 20

Na žádost jednoho z celních orgánů smluvních stran se celní orgány sejdou za účelem posouzení této dohody nebo projednání celních otázek, které mohou vyplynout z provádění této dohody. Smluvní strany mohou změnit nebo doplnit tuto dohodu na základě vzájemného souhlasu.

Vstup v platnost a doba platnosti
Článek 21

1. Smluvní strany se budou vzájemně diplomatickou cestou informovat, že byly splněny všechny požadavky vnitrostátních právních předpisů pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda vstoupí v platnost 60 dní po obdržení posledního oznámení.

3. Každá smluvní strana může tuto dohodu kdykoliv vypovědět písemným oznámením diplomatickou cestou. Platnost dohody skončí po uplynutí šesti měsíců od obdržení takového oznámení druhou smluvní stranou.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Oslo dne 22. dubna 1999 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky:
JUDr. Miroslav Kárník v. r
.generální ředitel
Generálního ředitelství cel

Za vládu
Norského království:
Frida Nokken v. r.
generální ředitelka
Celní správy

E-shop

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Mgr. Hana Krasulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodních společností

Josková, Pravdová, Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako právní subjekt. V průběhu likvidace tak dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.