Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


294

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 1998 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 17. září 1999.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Preambule

Česká republika a Jihoafrická republika (dále společně jen "strany", jednotlivě "strana"),

vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států,

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu a

vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic ve smyslu této dohody podněcuje podnikatelskou iniciativu v této oblasti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

"investice" znamená každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné strany na území druhé strany v souladu s právním řádem druhé strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

(a)   movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;
(b)   akcie, obligace, nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti ve společnosti;
(c)   peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění na základě smlouvy mající ekonomickou hodnotu a související s investicí;
(d)   práva z oblasti duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill, spojená s investicí;
(e)   jakákoli práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání a jakékoli licence a povolení vydané podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoli změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

"investor" znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé strany.

"fyzická osoba" znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze stran v souladu s jejími zákony.

"právnická osoba" znamená ve vztahu ke straně jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejími zákony a uznanou jimi za právnickou osobu, která má sídlo na území této strany.

"výnosy" znamenají částky plynoucí z investice a zahrnují zejména, ne však výlučně, zisky, úroky, úroky z půjček, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.

"území" znamená

- ve vztahu k České republice území České republiky, nad kterým Česká republika vykonává svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem;

- ve vztahu k Jihoafrické republice území Jihoafrické republiky včetně pobřežního moře a jakékoli mořské nebo podmořské oblasti, nad nimiž Jihoafrická republika vykonává, v souladu s mezinárodním právem, svrchovaná práva a jurisdikci za účelem výzkumu, využívání a ochrany mořského dna, podloží a přírodních zdrojů.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem.

2. Investicím investorů každé ze stran bude za každých okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé strany.

3. Každá strana udělí, v souladu se svým právním řádem, nezbytná povolení související s takovými investicemi a s prováděním licenčních dohod a smluv o technické, obchodní nebo správní pomoci.

4. Z důvodu vytvoření příznivých podmínek pro stanovení finanční pozice a výsledků aktivit spojených s investicemi na území jedné strany tato strana umožní - bez ohledu na své vlastní požadavky na vedení účetnictví a auditů - aby investice podléhala účetnictví a byla auditována podle standardu, jaký požaduje stát investice nebo mezinárodně přijaté standardy [např. Mezinárodní účetní standardy (IAS) vypracované Mezinárodním výborem pro účetní standardy (IASC)]. Výsledky takového účetnictví a auditu budou pro investora volně dostupné.

Článek 3
Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu.

2. Každá strana poskytne na svém území investorům druhé strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu stranu poskytnout investorům druhé strany takové zacházení, výhody nebo výsady, které může první strana poskytovat na základě:

(a)   jakékoli celní unie nebo oblasti volného obchodu nebo měnové unie nebo podobné mezinárodní dohody vedoucí k takovým uniím nebo institucím nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem jedna ze stran je nebo může být;
(b)   jakékoli mezinárodní dohody nebo jiného ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění;
(c)   jakéhokoli zákona nebo jiného opatření, jejichž účelem je podporovat na vlastním území dosažení rovnosti osob nebo kategorií osob dříve znevýhodněných nespravedlivou diskriminací nebo které jsou určeny k ochraně nebo podpoře těchto osob či jejich kategorií.

Článek 4
Náhrada škod

1. Jestliže investice investorů jedné nebo druhé strany utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí na území druhé strany, poskytne jim tato strana, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

2. Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1 tohoto článku, bude investorům jedné strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím odstavci utrpí škody na území druhé strany v důsledku:

(a)   zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé strany, nebo
(b)   zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé strany, které nebylo způsobeno v bojové akci nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

poskytnuta restituce nebo spravedlivá a přiměřená náhrada za škody utrpěné v důsledku zabírání nebo zničení majetku. Výsledné platby budou bez zbytečného prodlení volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 5
Vyvlastnění

1. Investice investorů kterékoli ze stran nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen "vyvlastnění") na území druhé strany s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě a bude provázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude přinejmenším rovnat hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude zahrnovat úroky od data vyvlastnění v běžné komerční sazbě, bude uskutečněna bez zbytečného prodlení, bude účinně realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

2. Dotčený investor má právo na neodkladné přezkoumání svého případu a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem této strany v souladu se zásadami obsaženými v tomto článku.

Článek 6
Převody

1. Každá strana zaručí investorům druhé strany volný převod plateb spojených s jejich investicemi a výnosy, které budou zahrnovat zejména, nikoli však výlučně:

(a)   kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;
(b)   zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;
(c)   částky na splacení půjček;
(d)   licenční nebo jiné poplatky;
(e)   výnosy z prodeje nebo likvidace investice;
(f)   příjmy fyzických osob podle právního řádu té strany, kde je investice uskutečněna;
(g)   náhrady vyplacené podle článků 4 a 5.

2. Všechny převody budou provedeny bez zbytečného prodlení v jakékoli směnitelné měně v tržním směnném kurzu platném v den převodu. Pokud neexistuje devizový tržní směnný kurz, bude použit poslední devizový kurz platný pro směnu příslušné směnitelné měny ve zvláštní práva čerpání.

3. Za převody provedené "bez zbytečného prodlení" ve smyslu odstavce 2 tohoto článku budou považovány převody uskutečněné ve lhůtě, která je běžně nezbytná pro provedení převodu. Taková lhůta za žádných okolností nepřekročí dva měsíce.

Článek 7
Postoupení práv

1. Jestliže jedna strana nebo agentura touto stranou zmocněná provede platbu svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé strany, uzná druhá strana:

(a)   postoupení každého práva nebo nároku investora první straně nebo agentuře zmocněné touto stranou, ať k postoupení došlo ze zákona, nebo na základě právního ujednání na území první strany, jakož i,
(b)   že první strana nebo agentura touto stranou zmocněná je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převezme závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 8
Řešení sporů z investic mezi stranou a investorem druhé strany

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné strany a druhou stranou v souvislosti s investicí na území této druhé strany, bude předmětem jednání mezi stranami ve sporu.

2. Jestliže spor mezi investorem jedné strany a druhou stranou nemůže být takto urovnán během šesti měsíců od písemného oznámení nároku, bude investor oprávněn předložit spor k vyřešení buď:

(a)   příslušným soudům nebo správním tribunálům té strany, která je stranou ve sporu; nebo
(b)   Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D.C. 18. března 1965, v případě, že obě strany budou stranami této Úmluvy.
   Pokud není tento požadavek splněn, obě strany souhlasí, že spor může být řešen podle Dodatkových pravidel o postupu při projednávání, vydaných sekretariátem ICSID; nebo
c)   rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel.

Takové rozhodčí nálezy budou konečné a závazné pro obě strany ve sporu.

3. Každá strana uzná platnost rozhodčího nálezu podle svého vnitrostátního práva.

Článek 9
Řešení sporů mezi stranami

1. Spory mezi stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Jestliže spor nebude takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy některá ze stran požádala o takové konzultace nebo jednání, bude spor na žádost jedné ze stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou stran jmenován předsedou soudu (dále jen "předseda"). Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

4. Jestliže v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebyla provedena nezbytná jmenování, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenování. Je-li předseda občanem některé strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné strany.

5. Rozhodčí soud přijme své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí bude pro obě strany závazné. Každá strana uhradí náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení. Náklady předsedy a zbývající výdaje budou hrazeny stranami rovným dílem. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10
Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka upravena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě strany, nic v této dohodě nebrání, aby některá strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytnuté jednou stranou investorům druhé strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto příznivější zacházení.

Článek 11
Použitelnost Dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné strany na území druhé strany a také na investice existující v souladu s právními řády stran ke dni vstupu této dohody v platnost. Ustanovení této dohody se však nepoužijí na nároky vzniklé z událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost, a na nároky, které byly vyřešeny před jejím vstupem v platnost.

Článek 12
Vstup v platnost, trvání, ukončení a změny

1. Každá strana oznámí druhé straně splnění požadavků svého právního řádu pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Potom zůstane v platnosti až do uplynutí dvanáctiměsíční lhůty běžící ode dne, kdy některá ze stran písemně oznámí druhé straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení této dohody účinná po dobu patnácti let od data ukončení platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Praze dne 14. prosince 1998, v jazyce českém a anglickém, přičemž oba texty jsou stejně autentické.

Za Českou republiku"
Mgr. Ivo Svoboda v. r.
ministr financí

Za Jihoafrickou republiku:
Thomas Langley v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

PROTOKOL

Česká republika a Jihoafrická republika se při podpisu Dohody mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic dohodly na následujících ustanoveních, která budou tvořit nedílnou součást řečené dohody:

Ad článek 6:

1. Ustanovení o převodech investic a výnosů uvedená v článku 6 nebudou platit pro osoby s trvalým pobytem v Jižní Africe, které podléhají jihoafrickým předpisům o devizové regulaci. Za osoby s trvalým pobytem v Jihoafrické republice jsou podle předpisů upravujících devizovou regulaci, platných v Jižní Africe, považováni občané jiného státu, kteří jsou fyzickými osobami a kteří bydlí v Jihoafrické republice déle než pět let a splnili požadované formality ohledně devizové regulace spojené s přistěhováním do Jižní Afriky.

2. Výjimky z článku 6 uvedené v odstavci 1 tohoto protokolu automaticky ukončí svou platnost ve vztahu ke každému omezení, jakmile bude toto omezení odstraněno z vnitrostátního právního řádu Jižní Afriky.

3. Jihoafrická republika vynaloží veškeré úsilí, aby řečená omezení byla z vnitrostátního právního řádu co nejrychleji odstraněna.

4. Odstavec 1 tohoto protokolu nebude platit pro převody náhradových plateb uskutečněných podle článků 4 a 5 této dohody ani je nebude omezovat.

5. Tento protokol vstoupí v platnost zároveň s Dohodou.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tento protokol ve dvou originálech v českém a anglickém jazyce, přičemž oba texty jsou stejně autentické.

Dáno v Praze dne 14. prosince 1998.

Za Českou republiku"
Mgr. Ivo Svoboda v. r.
ministr financí

Za Jihoafrickou republiku:
Thomas Langley v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

E-shop

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.