Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 285/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 93, ze dne 30. 11. 1999

285

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 22. listopadu 1999

o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních

Ministerstvo obrany stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 94 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a podle § 90 odst. 3 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze:

§ 1
Ambulantní péče

(1) Ambulantní péči poskytují vojákům z povolání, vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení (dále jen "vojáci") posádková a jim na roveň postavená zařízení zdravotní péče (dále jen "posádkové ošetřovny") v místě vojenského útvaru, vojenského zařízení nebo vojenského záchranného útvaru (dále jen "útvar"). U útvarů s malým počtem vojáků poskytují ambulantní péči odloučená pracoviště posádkových ošetřoven. Pokud nejsou posádkové ošetřovny nebo odloučená pracoviště posádkových ošetřoven zřízeny, poskytuje ambulantní péči jiné zdravotnické zařízení, se kterým uzavřel služební orgán smlouvu o poskytování ambulantní péče vojákům a které má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotní péče s Vojenskou zdravotní pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu.1)

(2) Zdravotní péče v posádkových ošetřovnách a v odloučených pracovištích posádkových ošetřoven je poskytována vojákům a žákům vojenských středních škol v rozsahu péče praktického lékaře pro dospělé, včetně stomatologické péče, je-li součástí posádkové ošetřovny stomatologické pracoviště.

(3) Vyžaduje-li stav zraněného nebo nemocného péči, kterou nelze poskytnout ambulantně, poskytne se

a)   vojákovi v základní nebo náhradní službě, vojákovi v záloze povolanému na vojenské cvičení a žákovi vojenské střední školy péče v lůžkové části posádkové ošetřovny,
b)   vojákovi z povolání péče v lůžkové části posádkové ošetřovny, nelze-li zajistit na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře léčebný režim v místě jeho trvalého nebo přechodného pobytu.

(4) Ambulantní péči v posádkových ošetřovnách a v odloučených pracovištích posádkových ošetřoven lze poskytnout i občanským zaměstnancům, rodinným příslušníkům vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, vojenským důchodcům a dalším fyzickým osobám.

(5) Při odpovídajícím personálním a materiálním vybavení zajišťují posádkové ošetřovny lékařskou službu první pomoci. V ostatních případech zajišťují tuto péči nejbližší zdravotnická zařízení poskytující lékařskou službu první pomoci. Odbornou přednemocniční neodkladnou péči poskytují vojákům zdravotnická zařízení, která jsou k poskytování této péče oprávněna podle zvláštních právních předpisů.2)

§ 2
Ústavní péče

U závažných nebo obtížně diagnostikovatelných zranění nebo onemocnění a po vyčerpání diagnostických a terapeutických možností posádkových ošetřoven nebo odloučených pracovišť posádkových ošetřoven se poskytuje vojákům ústavní péče ve vojenských nemocnicích, popřípadě v jiných zdravotnických zařízeních podle rozhodnutí lékaře, který poskytl ambulantní zdravotní péči.

§ 3
Lázeňská péče

Lázeňská péče se vojákům poskytuje ve vojenských lázeňských léčebnách, popřípadě v jiných lázeňských léčebnách podle zvláštního právního předpisu.3)

§ 4
Posudková činnost

(1) Posuzování zdravotní způsobilosti vojáka k výkonu vojenské činné služby provádějí vojenští lékaři a přezkumné komise podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Neschopnost vojáka ke službě pro nemoc nebo úraz posuzuje lékař posádkové ošetřovny nebo odloučeného pracoviště posádkové ošetřovny, a nejsou-li zřízeny, lékař jiného zdravotnického zařízení podle § 1 odst. 1 nebo lékař zdravotnického zařízení podle § 2 a 3.

(3) Neschopnost vojáka ke službě pro nemoc nebo úraz, kterou podle § 1 odst. 1 stanovil lékař jiného zdravotnického zařízení a která přesáhne 14 dnů, oznamuje služební orgán lékaři posádkové ošetřovny nebo odloučeného pracoviště posádkové ošetřovny, ke které je útvar přidělen do péče.

§ 5
Vojenská letecká zdravotnická doprava

Vojenská letecká zdravotnická doprava může zabezpečovat přepravu zraněných nebo nemocných vojáků, popřípadě dalších fyzických osob, pokud nejde o přepravu podle zvláštního právního předpisu.5)

§ 6
Vojenské nemocnice

Vojenské nemocnice

a)   poskytují odbornou a specializovanou zdravotní péči vojákům, žákům vojenských středních škol, občanským zaměstnancům, rodinným příslušníkům vojáků z povolání a občanských zaměstnanců a vojenským důchodcům,
b)   mohou poskytovat odbornou a specializovanou zdravotní péči dalším fyzickým osobám,
c)   poskytují dispenzární péči vojákům,
d)   zabezpečují odborná a specializovaná vyšetření, včetně posudkové činnosti, pro vojáky, žáky vojenských středních škol a občanské zaměstnance,
e)   podílejí se na vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků,
f)   plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, na základě požadavků služebních orgánů.

§ 7
Ústav leteckého zdravotnictví

Ústav leteckého zdravotnictví poskytuje odbornou a specializovanou zdravotní péči, provádí posudkovou činnost a další speciální činnosti v oboru leteckého lékařství pro stanovení zvláštní zdravotní způsobilosti podle zvláštních právních předpisů.4),6)

§ 8
Vojenský rehabilitační ústav

Vojenský rehabilitační ústav poskytuje

a)   léčebnou rehabilitaci vojákům a žákům vojenských středních škol po úrazech a nemocích, které utrpěli při výkonu služby nebo zaměstnání, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon služby anebo zaměstnání, a popřípadě dalším fyzickým osobám,
b)   preventivní rehabilitaci vojákům z povolání.7)

§ 9
Vojenské lázeňské léčebny

Vojenské lázeňské léčebny poskytují

a)   lázeňskou péči vojákům z povolání, občanským zaměstnancům, vojenským důchodcům, rodinným příslušníkům vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a vojenských důchodců a popřípadě dalším fyzickým osobám podle zvláštního právního předpisu,3)
b)   preventivní rehabilitaci7) vojákům z povolání.

§ 10
Zařízení vojenské hygienické a protiepidemické služby

Ústřední vojenský zdravotní ústav a pobočky Ústředního vojenského zdravotního ústavu zejména

a)   zabezpečují hygienicko-protiepidemické úkoly,
b)   provádějí odborná hygienicko-protiepidemická opatření,
c)   sbírají, analyzují a vyhodnocují hygienická a epidemiologická data, včetně epidemiologie drogových závislostí, a plní expertizní úkoly,
d)   řeší problematiku hygieny mikrovlnného záření a leteckého hluku,
e)   ve vymezené působnosti řeší problematiku ochrany před ionizujícím zářením,
f)   podílejí se na hodnocení zdravotního stavu vojáků ve vztahu k podmínkám výkonu služby nebo zaměstnání,
g)   plní úlohu vakcinačního střediska ozbrojených sil.

§ 11
Ústřední zdravotnická základna

Ústřední zdravotnická základna a její pobočky zabezpečují zejména distribuci léčiv a zdravotnických prostředků, kontrolu léčiv a zdravotnických prostředků a kontrolu nakládání s léčivy a se zdravotnickými prostředky.8)

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost.
4)   Vyhláška č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.
5)   § 21 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
6)   Vyhláška č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu.
7)   § 97 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
8)   Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

E-shop

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky ve všech oblastech, které se tak či onak dotýkají lidí, se lze setkat s problematikou ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.