Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 282/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 92, ze dne 30. 11. 1999

282

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 17. listopadu 1999

o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 40 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:

§ 1
Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost je základním předpokladem k výkonu činnosti vojenského leteckého personálu.

(2) Zdravotní způsobilost se posuzuje u uchazečů o přijetí do Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního a studijního oboru řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření řízení letového provozu, u studentů v těchto studijních oborech, u výkonných vojenských letců a pozemního vojenského leteckého personálu - řízení letového provozu (dále jen "personál řízení letového provozu").

(3) Zdravotní způsobilost se posuzuje při vstupních, pravidelných, mimořádných a výstupních lékařských prohlídkách.

§ 2
Lékařské prohlídky

(1) Při lékařských prohlídkách se provádí interní a odborná vyšetření - klinicko psychologické, chirurgické, zubní a rentgenologické, pokud nebyl rentgenologický snímek proveden v posledních šesti měsících, oční a otorinolaryngologické, neurologické a funkční neinvazivní zátěžová vyšetření, zejména zátěžové elektrokardiografické vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce je možno provést ještě další odborná vyšetření.

(2) Odborné lékařské nálezy potvrzuje lékař, který má odpovídající příslušnou odbornou kvalifikaci.

(3) Vstupní lékařské prohlídky se provádějí

a)   u uchazečů o přijetí do Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního a studijního oboru řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření řízení letového provozu,
b)   při novém zařazení již vycvičených výkonných letců nebo personálu řízení letového provozu do služebního poměru vojáka z povolání, u nichž došlo k přerušení služebního poměru nebo se stali nově přijatými vojáky z povolání.

Minimální rozsah těchto prohlídek je stanoven v odstavci 1, přičemž zvláštní důraz je kladen na bezchybné funkce smyslových orgánů, kdy se vedle standardních vyšetřovacích postupů vyšetřuje zejména zrak na noční vidění, barvocit, rovnováha očních svalů, akomodace a konvergence, hloubkové vidění, zorné pole, vyšetření sluchu tónovou audiometrií a vyšetření barofunkcí v podtlakové komoře. Při klinicko psychologickém vyšetření je nutno vyloučit především afektivní, neurotické, osobnostní a organické duševní poruchy, posoudit dovednosti a senzomotorické regulace.

(4) Pravidelné lékařské prohlídky u vojenského leteckého personálu

a)   provádějí lékaři oddělení zdravotnického zabezpečení letového provozu posádkových ošetřoven jednou za čtvrt roku. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory, například ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, profesní rizika, fyzikální vyšetření a vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce,
b)   provádí Ústav leteckého zdravotnictví jednou ročně. Minimální rozsah vyšetření je stanoven v odstavci 1. Tato prohlídka může nahradit jednu pravidelnou čtvrtletní prohlídku,
c)   ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se provádí v Ústavu leteckého zdravotnictví rozšířená lékařská prohlídka, při které se dále provádí laboratorní vyšetření krve na celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, AST, bilirubin, GMT, kreatinin, močovina, kyselina močová, krevní obraz, klidové EKG, případně zátěžové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření, tj. vyšetření per rectum, hemokult, u žen vyšetření prsu a cílené psychologické vyšetření.

(5) Mimořádné lékařské prohlídky vojenského leteckého personálu se provádějí tehdy, jestliže při výkonu činnosti se projevily nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních osob. Mimořádné prohlídky se provádějí vždy po

a)   každé letecké nehodě,
b)   onemocnění nebo zranění, které způsobilo neschopnost ke službě nebo létání delší než 30 dnů,
c)   každém případu poruchy vědomí a závratí,
d)   každém úrazu hlavy.

Vyšetření se v takovém případě provádí ambulantně nebo na lůžku v Ústavu leteckého zdravotnictví. Mimořádné lékařské prohlídky vojenského leteckého personálu se provádějí též před vysláním k činnostem v mezinárodních organizacích ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích nebo před odesláním do zahraničních kurzů zaměřených na výcvik vojenského leteckého personálu trvajících 3 měsíce a déle.

(6) Výstupní lékařské prohlídky vojenského leteckého personálu se provádějí před ukončením vojenské letecké služby podle odstavce 4 písm. b).

§ 3
Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti
vojenského leteckého personálu

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti k činnosti vojenského leteckého personálu se zajišťuje podle seznamu nemocí a vad s výčtem jednotlivých nemocí a vad a jim odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným značkou příslušné letecké zdravotní klasifikace, uvedeným v příloze této vyhlášky.

§ 4
Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu vydávají na základě lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření lékaři oddělení zdravotnického zabezpečení letového provozu posádkových ošetřoven nebo lékaři posudkové komise Ústavu leteckého zdravotnictví (dále jen "posuzující lékař"). Posudek obsahuje zdravotní klasifikaci, která odpovídá zjištěnému zdravotnímu stavu a vyjadřuje zdravotní způsobilost k výkonu vojenského leteckého personálu.

(2) Posuzující lékař si vyžádá od ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(3) Posuzující lékař odesílá posuzované osoby k odborným vyšetřením do zdravotnických zařízení, která určí, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné anebo starší 3 měsíce.

(4) Osoby odsouzené za spáchání trestného činu, osoby léčené pro poruchy chování, zejména pro závislost na herních automatech, alkoholu a jiných psychoaktivních látkách, se před vydáním posudku o zdravotní způsobilosti odesílají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti platí do příští pravidelné prohlídky, pokud v něm není stanoveno jinak nebo nejsou dány důvody pro mimořádnou prohlídku.

(6) Posudek o zdravotní způsobilosti je pro velitele útvaru závazný při zařazování vojenského leteckého personálu do funkcí.

(7) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr

a)   zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,
b)   zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku vyjádřeny,
c)   zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.

§ 5
Stupně zdravotní způsobilosti

Stupeň zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti vojenského leteckého personálu se vyjadřuje leteckými zdravotními klasifikacemi. Letecké zdravotní klasifikace jsou základním podkladem pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu. Slovně vyjadřují rozsah schopnosti k činnosti vojenského leteckého personálu a označují se těmito značkami:

a)   "schopen leteckého výcviku", značka LA(Ž), nebo " schopen výcviku v řízení letového provozu", značka LA-ŘL(Ž), se stanoví uchazečům o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany nebo studentům Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat letecký výcvik v dané výcvikové skupině výkonných letců nebo výcvik činnosti v řízení letového provozu,
b)   "neschopen leteckého výcviku", značka LD(Ž), nebo " neschopen výcviku v řízení letového provozu", značka LD-ŘL(Ž), se stanoví uchazečům nebo studentům Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat letecký výcvik nebo výcvik činnosti v řízení letového provozu,
c)   "schopen letecké služby na nadzvukových letounech", značka LA1, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu na nadzvukových letounech a u nichž se uplatňují při výkonu jejich služby nepříznivé vlivy létání, například výška letu, zrychlení, nutnost nosit nezbytný ochranný oděv a ostatní pomůcky. Při prvním posouzení lze tuto zdravotní klasifikaci přiznat až po úspěšném ukončení nácviku přetlakového dýchání v Ústavu leteckého zdravotnictví,
d)   "schopen letecké služby na všech typech podzvukových letadel", značka LA2, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu na všech typech podzvukových letounů a u nichž se uplatňují při výkonu jejich služby nepříznivé vlivy létání, například výška letu a zrychlení odpovídající hodnotám dosahovaným na podzvukových letounech, nutnost nosit nezbytný ochranný oděv a ostatní pomůcky,
e)   "schopen letecké služby na všech typech dopravních, cvičných a ostatních letounů a na bojových typech vrtulníků", značka LB, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou službu na všech typech dopravních letadel a spojovacích letadel, na proudových cvičných letounech a na bojových typech vrtulníků,
f)   "schopen letecké služby na turbovrtulových dopravních let ounech a na dopravních a ostatních vrtulnících", značka LC, se stanoví pilotům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu u dopravního a ostatního letectva,
g)   "schopen letecké služby na všech typech letadel", značka LA(O), se stanoví u výkonných letců všech ostatních výcvikových skupin při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu, při níž se uplatňují vlivy výšky letu, v omezené míře vlivy zrychlení a často se uplatňuje vliv déletrvajícího letu,
h)   "dočasně neschopen letecké služby", značka LD, se stanoví u výkonných letců při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu, ale nevylučuje možnost návratu plné nebo snížené schopnosti k další letecké službě po uplynutí určené doby. Stanovení dočasné neschopnosti k letecké službě se provádí přezkumným řízením a určuje se na dobu nejdéle 12 až 36 měsíců. Dodatek určující časový interval do dalšího přezkumného řízení je třeba vždy uvést formou " před uplynutí m (12 až 36) měsíců znovu přezkoumat",
i)   "trvale neschopen letecké služby", značka LDv, se stanoví u výkonných letců při zjištění zdravotního stavu, který trvale nedovoluje vykonávat vojenskou leteckou službu,
j)   "schopen řízení letového provozu", značka LA-ŘL, se stanoví personálu řízení letového provozu při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat funkce v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu bez omezení,
k)   "schopen řízení letového provozu s omezením .........", značka LC-ŘL, se stanoví personálu řízení letového provozu při zjištění zdravotního stavu, který připouští výkon funkce v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu s určitými omezeními. Omezení se uvádí konkrétně. Jeho zdravotní stav však musí dovolovat vykonávání vojenské činné služby podle zvláštního právního předpisu,1)
l)   "dočasně neschopen řízení letového provozu", značka LD-ŘL, nebo " trvale neschopen řízení letového provozu", značka LDv-ŘL, se stanoví personálu řízení letového provozu při zjištění zdravotního stavu, který dočasně nebo trvale nedovoluje vykonávat funkci v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu.

§ 6
Stanovení letecké zdravotní klasifikace, její změny a provádění přezkumného řízení

(1) Letecké zdravotní klasifikace uvedené v § 5 se stanoví při vstupních, pravidelných, mimořádných, výstupních lékařských prohlídkách a při přezkumném řízení.

(2) Letecká zdravotní klasifikace se změní vždy při trvalé změně zdravotního stavu vojenského leteckého personálu.

(3) Přezkumné řízení se provádí

a)   při všech vážných změnách zdravotního stavu vojenského leteckého personálu a dále v případě, trvá-li podpůrčí doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návrhu na výjimečné prodloužení podpůrčí doby,
b)   vždy, kdy přezkumná komise, při předchozím přezkumném řízení, stanovila provést nové přezkumné řízení,
c)   je-li třeba posoudit, zda onemocnění nebo úraz vznikly nebo se zhoršily při výkonu činnosti vojenského leteckého personálu nebo v přímé souvislosti s ní. Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon činnosti vojenského leteckého personálu byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví.

(4) Přezkumné rozhodnutí obsahuje zejména leteckou zdravotní klasifikaci, s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, souvislost poruchy zdraví s výkonem vojenské letecké služby, popřípadě vyjádření o zařazení do vhodné funkce a vyjádření o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření.

§ 7
Zdravotnická dokumentace pro potřebu posuzování zdravotní způsobilosti a provádění přezkumného řízení s vojenským leteckým personálem

Pro potřebu posuzování zdravotní způsobilosti a provádění přezkumného řízení vojenského leteckého personálu se stanoví tato základní zdravotnická dokumentace:

a)   zdravotnická část dotazníku o žadateli, který vystavuje všem uchazečům o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany z občanských řad zvolený praktický lékař a z řad vojáků v činné službě příslušný lékař zdravotnického zařízení posádkové ošetřovny,
b)   lékařský dodatek k výcvikové charakteristice, kterou vystavuje určený letecký lékař ve spolupráci s vedoucím příslušné organizace Aeroklubu České republiky, Letecké amatérské asociace nebo Svazu balonového létání, v níž žadatel vykonává leteckou nebo jinou příbuznou činnost. Tento lékařský dodatek se nevyžaduje u uchazečů pro výkon funkcí v jednotlivých odbornostech řízení letového provozu,
c)   protokol o vyšetření výkonného letce nebo personálu řízení letového provozu, který vystavuje přezkumná komise Ústavu leteckého zdravotnictví, při každém celkovém vyšetření a posouzení schopnosti k létání nebo ke službě v řízení letového provozu,
d)   zpráva o výsledcích léčení výkonného letce nebo personálu řízení letového provozu, kterou vystavuje odborné oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví, pro potřebu ošetřujícího lékaře,
e)   záznam o výsledcích zvláštní dispenzární péče, který vystavuje příslušné odborné oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví,
f)   lékařská charakteristika, která obsahuje základní údaje o trvání neschopnosti k výkonu činnosti vojenského leteckého personálu v dosud zastávaných funkcích, a stanovisko velitele útvaru k možnosti dalšího zařazení na vhodnou funkci podle navrhované letecké zdravotní klasifikace,
g)   letecká zdravotnická dokumentace u letecké základny a zdravotní knížka výkonného letce,
h)   osvědčení o nemoci vojenského leteckého personálu, které obsahuje podrobný popis jednotlivých poruch zdravotního stavu a posudkové závěry,
i)   rozhodnutí přezkumné komise, které obsahuje posudkový závěr přezkumné komise, s poučením o možnosti odvolání,
j)   odborný lékařský nález, který obsahuje výsledky všech odborných vyšetření nutných pro účely přezkumného řízení, vystavený odborným oddělením Ústavu leteckého zdravotnictví nebo vojenskou nemocnicí jako podklad pro potřebu ošetřujícího lékaře ke zpracování osvědčení o nemoci vojenského leteckého personálu,
k)   zpráva ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu vojáka v činné službě, která obsahuje hodnocení jeho dosavadního zdravotního stavu a návrh odpovídající letecké zdravotní klasifikace zpracovaný příslušným lékařem zdravotnického zařízení posádkové ošetřovny,
l)   lékařský nález, který je vystaven příslušným lékařem zdravotnického zařízení posádkové ošetřovny vojákům z povolání propouštěným ze služebního poměru ze zdravotních důvodů, jako doklad k uplatňování zákonných nároků na sociální a důchodové zabezpečení.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

Příloha k vyhlášce č. 282/1999 Sb.

Seznam nemocí a vad

Seznam nemocí a vad je zpracován podle trojmístného číslování seznamu Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, ve znění 10. decenální revize. Podrobně jsou zpracována ta onemocnění a následné stavy po nich a vady, které se běžně vyskytují v letecké lékařské posudkové činnosti.

Podle sloupce I se posuzují

a)   uchazeči o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijní obor letecký pilotní,
b)   uchazeči o přijetí do škol a kurzů pro ostatní výcvikové skupiny výkonných letců, s výjimkou palubních techniků,
c)   studenti Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního, kromě posluchačů 4. ročníku.

Podle sloupce II se posuzují:

a)   piloti všech typů vojenských letadel, kromě pilotů operátorů bezpilotních prostředků,
b)   studenti 4. ročníku Vojenské akademie fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijního oboru leteckého pilotního.

Podle sloupce III se posuzují:

a)   navigátoři,
b)   palubní radiotelegrafisté,
c)   palubní operátoři,
d)   palubní technici, včetně žadatelů o přijetí do kurzů pro přípravu palubních techniků,
e)   palubní průvodčí,
f)   technický doprovodný personál při zkušebních, zalétávacích nebo přepravních letech, zdravotnický doprovodný personál, ostatní doprovodný personál tvořený specialisty záchranné služby a výsadkové přípravy a technický personál ověřující pozemní vojenskou leteckou techniku,
g)   posluchači škol a kurzů pro ostatní výcvikové skupiny výkonných letců při vyšetření před skončením školy nebo kurzu.

Podle sloupce IV se posuzují:

a)   personál řízení letového provozu,
b)   uchazeči o přijetí ke studiu na Vojenskou akademii fakulty letectva a protivzdušné obrany, studijní obor řízení, použití a zabezpečení letectva, zaměření řízení letového provozu,
c)   piloti operátoři bezpilotních prostředků.

Označení *) u čísel nemoci znamená, že zdravotní klasifikaci je možno stanovit jen po odborném vyšetření - ústavním pozorování, pokud se neuskutečnilo již dříve.

(Tabulky seznamu nemocí a vad nejsou v textové podobě)

E-shop

Praktikum ze správního práva procesního

Praktikum ze správního práva procesního

Olga Pouperová, Kateřina Fumarová, Lucie Madleňáková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum doplňuje řadu dvou praktik z obecné části správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Jednotlivé kapitoly obsahují cvičení, skutkové případy k řešení, několik praktických úkolů a kontrolní otázky k ověření ...

Cena: 220 KčKOUPIT

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 2016, 7. vydání

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.