Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


280

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 17. listopadu 1999,

kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem vnitra a s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 17 odst. 2, § 18 odst. 3, § 20 odst. 2 a § 28 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, (dále jen "zákon"):

§ 1
Postup při uplatňování požadavku
na určení věcných prostředků

(1) O určení věcných prostředků pro splnění úkolů při zajišťování obrany státu mohou již v míru, v souladu s plány obranného plánování, písemně požádat příslušný okresní úřad (dále jen "okresní úřad") ministerstva, jiné správní úřady nebo subjekty hospodářské mobilizace. Požadavek na určení věcných prostředků obsahuje zejména druhové označení a další identifikační údaje věcného prostředku, požadovaný počet věcných prostředků a odůvodnění tohoto požadavku.

(2) Okresní úřady v souladu s plány obranného plánování vybírají vhodné věcné prostředky k zajišťování obrany státu a vedou jejich evidenci.

(3) Na výběru vhodných věcných prostředků pro zajišťování obrany státu se na základě pověření okresního úřadu mohou podílet i ministerstva nebo jiné správní úřady, pokud o určení věcných prostředků požádaly. Plnou moc k výběru vydá určeným pracovníkům ministerstva nebo jiného správního úřadu okresní úřad. Plná moc je platná pouze s platným průkazem totožnosti.

(4) Územní vojenská správa předkládá na základě výběrů okresnímu úřadu návrh na určení věcných prostředků pro zabezpečení ozbrojených sil již ve formě vyplněného dodávacího příkazu.

(5) Okresní úřad na základě výsledků výběrů rozhodne dodávacím příkazem, že se movitá nebo nemovitá věc nebo služba stává věcným prostředkem pro zajišťování obrany státu. Vybraný věcný prostředek se stává předmětem následné kontroly podle § 10 písm. b) zákona, byl-li vlastníkovi věcného prostředku doručen dodávací příkaz.

§ 2
Podrobnosti o náležitostech dodávacího příkazu

(1) Dodávací příkaz se dělí na úvodní část a tři základní části.

(2) Úvodní část dodávacího příkazu obsahuje tyto specifické údaje:

a)   v levém horním rohu se uvedou údaje pro doručení dodávacího příkazu a výzvy k dodání věcného prostředku;
b)   uprostřed horního okraje se uvede symbolem druh věcného prostředku takto:
1. *"M" movitý majetek,
2. *"N" nemovitý majetek,
3. *"Z" zvířectvo a ptactvo,
4. *"S" služba;
c)   v pravém horním rohu se uvede číslo doplňku, který vyplňuje příslušná územní vojenská správa u věcných prostředků určených pro zabezpečení ozbrojených sil.

(3) Část "A. Rozhodnutí o dodání věcného prostředku" dodávacího příkazu obsahuje tyto náležitosti:

a)   otisk záhlavního razítka okresního úřadu,
b)   údaje o vlastníkovi věcného prostředku; u právnické osoby se uvede obchodní jméno a sídlo, identifikační číslo, příjmení, jméno a rodné číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby a její telefonní číslo; u fyzické osoby se uvede příjmení, jméno a rodné číslo, místo trvalého pobytu, má-li fyzická osoba přechodný pobyt, též místo přechodného pobytu (dále jen "místo trvalého pobytu") a telefonní číslo,
c)   příjmení, jméno, rodné číslo, místo trvalého pobytu odpovědné osoby za dodání věcného prostředku, popřípadě její telefonní číslo, určil-li vlastník osobu odpovědnou za dodání věcného prostředku (dále jen "odpovědná osoba"),
d)   název věcného prostředku a jeho značku; další identifikační údaje se uvedou tak, aby se věcný prostředek nemohl zaměnit s jiným věcným prostředkem; u služby se uvede požadovaný druh služby,
f)   poučení vlastníka věcného prostředku o jeho povinnostech po doručení rozhodnutí o dodání věcného prostředku podle § 10 písm. a) až d) zákona a o možnosti zproštění od povinnosti poskytnout věcný prostředek podle § 19 odst. 3 zákona, jakož i o následcích při nesplnění povinností podle § 64 až 72 zákona,
g)   den, měsíc a rok (dále jen "datum"), kdy bylo rozhodnuto o dodání věcného prostředku, otisk kulatého razítka okresního úřadu a podpis přednosty okresního úřadu.

(4) Část "B. Výzva k dodání věcného prostředku" dodávacího příkazu obsahuje tyto náležitosti:

a)   popis způsobu dodání věcného prostředku, místo a dobu dodání věcného prostředku, označení subjektu a jeho organizační složky, pro kterou je věcný prostředek určen; dodáním věcného prostředku se rozumí též uvolnění nemovitosti "N" nebo poskytnutí služby "S" (dále jen "dodání věcného prostředku"),
b)   datum, kdy byla výzva k dodání věcného prostředku učiněna, podpis a otisk kulatého razítka správního úřadu oprávněného výzvu učinit,
c)   poučení o povinnosti uposlechnout výzvy k dodání věcného prostředku podle § 18 odst. 1 věty první zákona a o následcích při nesplnění této povinnosti podle § 64 až 72 zákona.

(5) Část "C. Potvrzení doručení výzvy k dodání věcného prostředku" obsahuje tyto náležitosti:

a)   údaje o věcném prostředku, jeho název, značku a další identifikační údaje,
b)   údaje o vlastníkovi nebo o odpovědné osobě za dodání věcného prostředku,
c)   datum a čas doručení výzvy a podpis příjemce výzvy,
d)   místo pro vypsání důvodů nedoručení výzvy k dodání věcného prostředku a podpis doručovatele, popřípadě podpis osoby, která sdělila důvody o nemožnosti výzvu doručit.

(6) Druhá strana dodávacího příkazu obsahuje organizační pokyny pro dodání věcného prostředku a podrobnější poučení vlastníka věcného prostředku nebo odpovědné osoby za dodání věcného prostředku.

(7) Náležitosti a vzor dodávacího příkazu jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Vyhotovení a doručování dodávacího příkazu

(1) Dodávací příkaz se vyhotovuje ve třech výtiscích.

(2) Výtisk č. 1 s vyplněnou částí "A. Rozhodnutí o dodání věcného prostředku" může okresní úřad doručit vlastníkovi věcného prostředku bezprostředně po rozhodnutí již v míru. Určil-li vlastník odpovědnou osobu za dodání věcného prostředku, doručí se též této osobě.

(3) Výtisk č. 1 vyplněný ve všech částech lze doručit vlastníkovi nebo odpovědné osobě za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Výtisk č. 2 vyplněný ve všech částech se doručuje vlastníkovi nebo odpovědné osobě v době vyhlášení stavu ohrožení státu nebo v době vyhlášení válečného stavu, vznikne-li potřeba doplnění věcných prostředků k zajišťování obrany státu a byl-li v míru doručen výtisk č. 1 podle odstavce 2.

(5) Výtisk č. 3 dodávacího příkazu slouží správním úřadům pro vlastní evidenci.

(6) Dodávací příkaz vyplněný ve všech částech lze doručit v míru vlastníkovi nebo odpovědné osobě, nařídí-li vláda prověření opatření pro zabezpečení obrany státu podle § 41 zákona. V tomto případě se údaje uvedené v části "B. Výzva k dodání věcného prostředku" výrazně označují "CVIČNÉ" s uvedením čísla usnesení vlády.

Postup při převzetí a vrácení věcného prostředku, náležitosti dokladu o převzetí věcného prostředku a náležitosti dokladu o vrácení věcného prostředku
§ 4

(1) Po obdržení dodávacího příkazu vyplněného ve všech částech jsou vlastník nebo odpovědná osoba povinni dodat věcný prostředek ve stanovené době a v místě určení podle části "B. Výzva k dodání věcného prostředku" dodávacího příkazu.

(2) Okresní úřad nebo územní vojenská správa, která věcný prostředek přebírá, jsou povinny řádně věcný prostředek a jeho příslušenství zkontrolovat, vyplnit a vydat doklad o převzetí věcného prostředku. Doklad o převzetí věcného prostředku se zpracovává ve dvou výtiscích. Výtisk č. 1 tohoto dokladu se předá osobě, která věcný prostředek dodala.

(3) Doklad o převzetí věcného prostředku obsahuje tyto náležitosti:

a)   označení přebírajícího subjektu a otisk jeho záhlavního razítka,
b)   údaje o vlastníkovi věcného prostředku; u právnické osoby se uvede obchodní jméno a sídlo, identifikační číslo, příjmení, jméno a rodné číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby a její telefonní číslo; u fyzické osoby se uvede příjmení, jméno, rodné číslo, místo trvalého pobytu a telefonní číslo,
c)   údaje o odpovědné osobě za dodání věcného prostředku,
d)   název věcného prostředku, jeho značku a další identifikační údaje,
e)   doklady odevzdané s věcným prostředkem,
f)   stav měřicích zařízení, náplň provozních a pohonných hmot,
g)   seznam výstroje, příslušenství a nářadí,
h)   závady zjištěné při převzetí věcného prostředku,
i)   podpis osoby, která věcný prostředek dodala, podpis osoby, kterou okresní úřad nebo územní vojenská správa pověřila k převzetí věcného prostředku, a otisk kulatého razítka přebírajícího subjektu,
j)   datum a čas převzetí věcného prostředku.

(4) Náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Pominou-li důvody, pro které byl určený věcný prostředek převzat do užívání státu, vyzve okresní úřad nebo územní vojenská správa vlastníka nebo oprávněnou osobu k jeho zpětnému převzetí.

(2) Před vrácením věcného prostředku jsou okresní úřad nebo územní vojenská správa povinny řádně věcný prostředek a jeho příslušenství zkontrolovat, vyplnit a vydat doklad o vrácení věcného prostředku. Doklad o vrácení věcného prostředku se zpracovává ve dvou výtiscích. Stejnopis tohoto dokladu se předá osobě, která věcný prostředek převzala. Přebírající osoba může vůči zápisu uplatnit námitky.

(3) Doklad o vrácení věcného prostředku obsahuje tyto náležitosti:

a)   označení subjektu, který vrací věcný prostředek, a otisk jeho záhlavního razítka,
b)   údaje o vlastníkovi věcného prostředku; u právnické osoby se uvede obchodní jméno a sídlo, identifikační číslo, příjmení, jméno a rodné číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby a její telefonní číslo; u fyzické osoby se uvede příjmení, jméno, rodné číslo, místo trvalého pobytu a telefonní číslo,
c)   údaje o osobě, která věcný prostředek přebírá,
d)   název věcného prostředku, jeho značku a další identifikační údaje,
e)   doklady odevzdané s věcným prostředkem,
f)   stav měřicích zařízení, náplň provozních a pohonných hmot,
g)   seznam výstroje, příslušenství a nářadí,
h)   závady zjištěné při vrácení věcného prostředku,
i)   poučení o náhradách spojených s používáním věcného prostředku,
j)   námitky vůči zápisu, které uplatňuje osoba přebírající věcný prostředek,
k)   podpis osoby, která věcný prostředek převzala, podpis osoby, kterou okresní úřad nebo územní vojenská správa pověřily k vrácení věcného prostředku, a otisk kulatého razítka subjektu, který věcný prostředek vrací,
j)   datum a čas vrácení věcného prostředku.

(4) Náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6
Postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovním výpomocem a k pracovním povinnostem

(1) O výběr a určení osob k pracovním výpomocem nebo k pracovním povinnostem pro splnění úkolů při zajišťování obrany státu mohou již v míru, v souladu s plány obranného plánování, písemně požádat okresní úřad ministerstva, jiné správní úřady nebo subjekty hospodářské mobilizace. Požadavek o výběru osob k pracovním výpomocem nebo k pracovním povinnostem obsahuje zejména označení druhu práce v příslušném oboru, požadovaný počet osob a odůvodnění jejich potřeby.

(2) Vydání rozhodnutí o povolání určené osoby k pracovní výpomoci nebo pracovní povinnosti předchází výběr vhodných osob. Vhodné osoby pro určení k pracovní povinnosti nebo k pracovní výpomoci vybírá, v souladu s plány obranného plánování, okresní úřad a vede jejich evidenci.

§ 7
Podrobnosti o náležitostech povolávacího příkazu

(1) Povolávací příkaz k pracovní povinnosti a k pracovní výpomoci se dělí na dvě části, část "A. Rozhodnutí o povolání" a část "B. Potvrzení o příjmu povolávacího příkazu". Druhá strana povolávacího příkazu k pracovní povinnosti a k pracovní výpomoci obsahuje organizační pokyny pro povolávanou osobu.

(2) Povolávací příkaz k pracovní povinnosti a k pracovní výpomoci v části "A. Rozhodnutí o povolání" obsahuje tyto údaje:

a)   otisk záhlavního razítka okresního úřadu,
b)   údaje pro doručení povolávacího příkazu,
c)   příjmení, jméno, titul, rodné číslo a místo trvalého pobytu povolávané osoby,
d)   rozhodnutí o určení osoby k pracovní povinnosti nebo k pracovní výpomoci,
e)   určený druh práce v příslušném oboru,
f)   údaje o době a místu pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
g)   údaj o délce trvání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
h)   potvrzení o zdravotní způsobilosti,
i)   poučení povolávané osoby,
j)   datum, kdy bylo rozhodnuto o povolání, kulaté razítko okresního úřadu a podpis přednosty okresního úřadu.

(3) Povolávací příkaz k pracovní povinnosti nebo k pracovní výpomoci v části "B. Potvrzení o příjmu povolávacího příkazu" obsahuje tyto údaje:

a)   příjmení, jméno, titul, rodné číslo a místo trvalého pobytu povolávané osoby,
b)   datum, čas a podpis příjemce povolávacího příkazu k pracovní povinnosti nebo k pracovní výpomoci,
c)   místo pro vypsání důvodů nedoručení povolávacího příkazu a podpis doručovatele, popřípadě podpis osoby, která sdělila důvody o nemožnosti doručení povolávacího příkazu.

(4) Náležitosti a vzor povolávacího příkazu k pracovní povinnosti a k pracovní výpomoci jsou uvedeny v přílohách č. 4 a č. 5 k této vyhlášce.

§ 8
Vyhotovení a doručování povolávacího příkazu k pracovní povinnosti a k pracovní výpomoci

(1) Povolávací příkaz vyhotovuje příslušný okresní úřad. Povolávací příkaz se vyhotovuje ve dvou výtiscích.

(2) Výtisk č. 1 se doručuje povolávané osobě až po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo až po vyhlášení válečného stavu, a to tak, aby se mohla včas dostavit k lékařské prohlídce a včas nastoupit k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

(3) Výtisk č. 2 se ponechává u okresního úřadu pro evidenci osob povolaných k pracovní povinnosti nebo k pracovní výpomoci.

§ 9
Společná ustanovení o doručování dodávacího příkazu a povolávacího příkazu

(1) Příslušný správní úřad zabezpečuje doručení dodávacího příkazu nebo povolávacího příkazu přímo určené osobě; náhradní doručení je vyloučeno.

(2) Dodávací příkaz nebo povolávací příkaz se doručují zpravidla prostřednictvím vojáků v záloze určených k osobním úkonům,1) územních orgánů státní správy, obecních úřadů, popřípadě poštovní zásilkou.

(3) Obsah dodávacího příkazu a povolávacího příkazu je vykonatelný jejich doručením.

§ 10

Zrušují se: 

1.  Nařízení ministra spravedlnosti č. 21/1950 Sb., o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih. 
2.  Vyhláška ministra národní obrany a ministra vnitra č. 43/1961 Sb., o náhradě za ubytování ozbrojených sil.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   § 41 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 280/1999 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 280/1999 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 280/1999 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 280/1999 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 280/1999 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)

E-shop

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Impulsem pro přípravu nového vydání této publikace bylo nemálo konkrétních dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace a provádění inventarizace majetku a závazků, které mimo jiné přispěly k rozhodnutí o úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., jejíž účinnost je ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a také budoucím i současným uživatelům sociálních služeb. Kompletní průvodce systémem ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.