Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 277/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 91, ze dne 29. 11. 1999

277

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 15. listopadu 1999,

kterou se stanoví rozsah přípravy řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře řidičů a vzory vojenského řidičského průkazu a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů stanoví podle § 37 odst.  9 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:

ČÁST PRVNĺ
VÝCVIK ŘIDIČŮ VOZIDEL OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Příprava řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky (dále jen "řidič") je zaměřena k získání

a)   příslušné skupiny řidičského oprávnění,1)
b)   vojenského řidičského průkazu pro příslušné skupiny oprávnění řízení vozidel ozbrojených sil České republiky (dále jen "vozidlo ozbrojených sil").

(2) Příprava řidičů se provádí ve výcvikových zařízeních vojenských a civilních autoškol. 2) Ve vojenské autoškole může být prováděna dílčí část přípravy řidičů. Zbývající část přípravy řidičů může být na základě rozhodnutí velitele útvaru smluvně zabezpečena v civilní autoškole. V takovém případě vystupuje vojenská autoškola jako mateřská a předvádí žadatele o příslušnou skupinu řidičského oprávnění1) ke zkoušce.

(3) Do přípravy řidičů se zařazují vojáci a občanští zaměstnanci, pro které je řízení vozidel ozbrojených sil nezbytné k výkonu zastávané, popřípadě plánované funkce a splňují zdravotní způsobilost pro řízení vozidel ozbrojených sil.3)

(4) Příprava řidičů respektuje technologický charakter výuky technických předmětů. Praktický výcvik je prováděn na technice, která odpovídá technickému rozvoji vozidel zaváděných do ozbrojených sil. To platí i pro simulační a trenažérovou techniku.

§ 2
Rozsah přípravy řidičů
k získání skupiny řidičského oprávnění

Pro přípravu řidičů k získání příslušné skupiny řidičského oprávnění1) a provádění zkoušek z odborné způsobilosti platí zvláštní právní předpisy.4)

§ 3
Rozsah přípravy řidičů
k získání vojenského řidičského průkazu

(1) Příprava řidičů k získání vojenského řidičského průkazu se provádí ve výcvikových zařízeních vojenských a civilních autoškol a do přípravy řidičů se zařazují držitelé příslušné skupiny řidičského oprávnění.1)

(2) Příprava zahrnuje výuku předpisů o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauku o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí, zdravotnickou přípravu, pravidla provozu vozidel ozbrojených sil, teorii řízení a techniky jízdy, praktický výcvik v řízení a údržbě vozidel ozbrojených sil. Praktický výcvik v řízení a technice jízdy vozidel ozbrojených sil je zaměřen na specifiku plnění úkolů ozbrojených sil. Rozsah výuky a praktického výcviku je uveden v příloze č. 1.

(3) Přípravu řidičů k získání vojenského řidičského průkazu jsou oprávněni provádět jen držitelé osvědčení pro učitele řidičů, a to v rozsahu uvedeném v osvědčení.5)

(4) Zdravotnickou přípravu a praktický výcvik v poskytování první pomoci jsou oprávněni provádět lékaři a absolventi středních zdravotnických škol, učitelé odborných předmětů v oboru ošetřovatelství a zdravotnictví na středních zdravotnických školách, instruktoři, specialisté a absolventi speciální zdravotnické přípravy zaměřené na výuku ve výcvikovém zařízení.

(5) Příprava řidičů je zakončena zkouškou z teoretické a praktické části, kterou provádí vojenský zkušební komisař řidičů. Teoretická část je složena ze zkoušky z předpisů o silničním provozu a provozu vozidel ozbrojených sil. Praktická část je složena ze zkoušky z praktické údržby a řízení vozidla ozbrojených sil. Pro provádění zkoušek platí přiměřeně zvláštní právní předpis.6)

(6) V případě úspěšného složení zkoušky vydá Vojenská policie řidiči vojenský řidičský průkaz s vyznačením příslušné skupiny oprávnění k řízení vozidel ozbrojených sil a příslušného typu vojenského bojového vozidla. Vzor vojenského řidičského průkazu je uveden v příloze č. 2.

§ 4
Příprava řidičů k řízení vojenských bojových vozidel

(1) Do přípravy řidičů k řízení vojenských bojových vozidel na pásovém podvozku se zařazují držitelé řidičského oprávnění skupiny B nebo T;1) do přípravy řidičů k řízení vojenských bojových vozidel na kolovém podvozku se zařazují držitelé řidičského oprávnění skupiny C.1)

(2) Pro provádění přípravy řidičů vojenských bojových vozidel a její zakončení platí obdobně § 3 odst.2 až 6.

§ 5
Zdokonalovací výcvik řidičů
vozidel ozbrojených sil

(1) Zdokonalovací výcvik řidičů slouží k zvyšování odborné připravenosti a provádí se jedenkrát v kalendářním měsíci u řidičů, kteří v kalendářním měsíci nenajeli s vozidlem ozbrojených sil minimálně 50 km nebo s vojenským bojovým vozidlem minimálně 20 km. Tito řidiči musí absolvovat praktický výcvik v jejich řízení v rozsahu nejméně dvou hodin.

(2) Obsahem zdokonalovacího výcviku řidičů je školení předpisů o silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, ochraně životního prostředí, zdravotnická příprava, teorie řízení a technika jízdy, údržba vozidel a pravidla provozu vozidel ozbrojených sil.

(3) Zdokonalovací výcvik řidičů je oprávněn provádět jen držitel osvědčení pro učitele řidičů, a to v rozsahu uvedeném v osvědčení.

§ 6
Přezkoušení odborné způsobilosti
k řízení vozidel ozbrojených sil

(1) Na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu vojenský zkušební komisař řidičů přezkouší odbornou způsobilost k řízení vozidel ozbrojených sil řidiče, kterému byl odňat vojenský řidičský průkaz,7) a to v rozsahu stanoveném pro získání vojenského řidičského průkazu.

(2) Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti v některé dílčí zkoušce neprospěl, může opakovat dílčí zkoušku pouze jednou. Opakovaná dílčí zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. Pokud neprospěje při první zkoušce ve dvou dílčích zkouškách, nemůže zkoušky opakovat. Neuspěje-li řidič při opakované dílčí zkoušce, vojenský zkušební komisař řidičů informuje příslušný správní orgán o nezpůsobilosti řidiče k řízení vozidel ozbrojených sil.

(3) O nezpůsobilosti řidiče k řízení vozidel ozbrojených sil informuje Vojenská policie příslušný správní orgán Policie České republiky8) s uvedením důvodů.

ČÁST DRUHÁ
KVALIFIKAČNĺ PŘEDPOKLADY VOJENSKÉHO ZKUŠEBNĺHO KOMISAŘE ŘIDIČŮ

§ 7

(1) Vojenského zkušebního komisaře řidičů může vykonávat pouze příslušník Vojenské policie, který je zdravotně způsobilý, je držitelem řidičského oprávnění skupin C a E nebo D a E,1) s nejméně pětiletou praxí, a je držitelem osvědčení pro učitele řidičů vozidel a úspěšně absolvoval odborný kvalifikační kurz pro vojenské zkušební komisaře řidičů.

(2) Odborný kvalifikační kurz vojenského zkušebního komisaře řidičů je zakončen zkouškou před komisí určenou náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky.

(3) V případě úspěšného absolvování odborného kvalifikačního kurzu a složení zkoušky vydá Vojenská policie průkaz vojenského zkušebního komisaře řidičů (dále jen "průkaz komisaře"). Vzor průkazu komisaře je uveden v příloze č. 3.

(4) V průkazu komisaře jsou uvedeny předměty, které je vojenský zkušební komisař řidičů oprávněn přezkušovat. Průkaz komisaře se vydává na dobu 1 roku. Po uplynutí této doby může být platnost průkazu komisaře prodloužena o 1 rok v případě, že vojenský zkušební komisař řidičů splňuje kvalifikační podmínky uvedené v odstavci 1 a úspěšně každý rok absolvuje zdokonalovací kurz pro vojenské zkušební komisaře řidičů, který je zakončen zkouškou.

ČÁST TŘETĺ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 8

Vojákům v činné službě a občanským zaměstnancům, kteří vykonávali činnost řidiče vojenského vozidla do nabytí účinnosti této vyhlášky a jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění1) vyznačeného v řidičském průkazu, vydá Vojenská policie vojenský řidičský průkaz s vyznačením příslušné skupiny oprávnění k řízení vozidel ozbrojených sil.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   § 2 vyhlášky č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č.  3/1972 Sb., vyhlášky č. 174/1980 Sb., zákona č. 12/1997 Sb. a vyhlášky č. 65/1998  Sb.
2)   § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
3)   Vyhláška č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.
4)   Vyhláška č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel.
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 12/1997 Sb.
Vyhláška č. 174/1980 Sb., o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění.
5)   § 12 až 14 vyhlášky č. 55/1991 Sb.
6)   Vyhláška č. 174/1980 Sb.
7)   § 37 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
8)   § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 12/1997 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 277/1999 Sb.

Rozsah výuky a praktického výcviku

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 277/1999 Sb.

Vzor vojenského řidičského průkazu

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 277/1999 Sb.

Vzor průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Právo Evropské unie

Právo Evropské unie

Prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc., Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější učebnici práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Účetnictví podnikatelských subjektů v otázkách a odpovědích

Ing. Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kterými se podnikatelské subjekty setkávají. Do redakce denně dochází řada zajímavých dotazů, z nichž některé se opakují, z čehož je ...

Cena: 195 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.