Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 276/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 91, ze dne 29. 11. 1999

276

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 15. listopadu 1999

o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:

ČÁST PRVNĺ

VOJENSKÁ LETADLA A JEJICH KATEGORIE
§ 1
Vojenská letadla

Vojenská letadla se dělí na

a)   vojenské letouny,
b)   vojenské vrtulníky,
c)   vojenské bezpilotní prostředky,
d)   vojenská ultralehká letadla,
e)   vojenská letadla lehčí vzduchu.

§ 2
Vojenské letouny

(1) Vojenské letouny se podle určení dělí na

a)   víceúčelové taktické,
b)   speciální.

(2) Víceúčelové taktické letouny jsou určeny pro plnění bojových úkolů obrany vzdušného prostoru, přímé podpory činnosti ostatních druhů vojsk a plnění speciálních úkolů.

(3) Speciální vojenské letouny se podle určení dělí na

a)   dopravní,
b)   cvičné,
c)   speciálního určení.

(4) Dopravní letouny jsou určeny k zabezpečení přepravy osob a vojenského materiálu.

(5) Cvičné letouny jsou určeny k výcviku a zdokonalování posádek letadel.

(6) Letouny speciálního určení plní speciální úkoly při

a)   fotogrammetrickém snímkování,
b)   radiotechnickém průzkumu,
c)   radiačním a chemickém průzkumu.

§ 3
Vojenské vrtulníky

(1) Vojenské vrtulníky se dělí na

a)   úderné,
b)   bojové podpory,
c)   speciální a dopravní.

(2) Úderné vrtulníky jsou určeny k ničení malorozměrných, zodolněných a pohyblivých cílů, k podpoře činnosti ostatních druhů vojsk, k plnění přepravních úkolů a vedení průzkumu. Pro plnění úkolů jsou vybaveny zbraňovými systémy.

(3) Vrtulníky bojové podpory jsou určeny k přepravě a vysazování aeromobilních jednotek a materiálu, plnění úkolu průzkumu, retlansace a navádění ostatních druhů letectva, plnění záchranných úkolů.

(4) Speciální a dopravní vrtulníky jsou určeny k přepravě osob a materiálu, výcviku a zdokonalování posádek vrtulníku, vedení průzkumu a plnění speciálních úkolů.

§ 4
Vojenské bezpilotní prostředky

Vojenské bezpilotní prostředky jsou létající prostředky určené pro plnění bojových úkolů, které jsou řízeny dálkově nebo autonomně.

§ 5
Vojenská ultralehká letadla

Vojenská ultralehká letadla jsou létající prostředky určené k plnění speciálních bojových úkolů.

§ 6
Vojenská letadla lehčí vzduchu

Vojenská letadla lehčí vzduchu jsou létající prostředky určené k plnění speciálních bojových úkolů.

ČÁST DRUHÁ

SCHVALOVÁNĺ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI
VOJENSKÝCH LETADEL
§ 7
Způsob schvalování typu letadla
nebo leteckého technického zařízení

(1) Typ vojenského letadla nebo vojenské letecké techniky (dále jen "vojenská letecká technika") zaváděného do užívání v ozbrojených silách České republiky (dále jen "ozbrojené síly") schvaluje Ministerstvo obrany (dále jen "ministerstvo") na základě výsledků posouzení a ověření shody vlastností letecké techniky s požadavky stanovenými technickými normami na bezpečnost letecké techniky.

(2) Ministerstvo může pověřit posouzením a ověřením shody vlastností letecké techniky právnickou osobu, která splňuje podmínky uvedené v § 10.

(3) Kategorie výrobků vojenské letecké techniky podléhající schválení jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 8
Doklady předkládané při schvalování
vojenské letecké techniky

Pro účely schvalování vojenské letecké techniky předkládá výrobce nebo dovozce tyto doklady:

a)   dokumentaci o splnění požadavků stanovených technickými předpisy nebo normami na bezpečnost vojenské letecké techniky a na ochranu životního prostředí,
b)   doklad o splnění technických předpisů nebo norem, podle kterých bylo při konstrukci vojenské letecké techniky nebo její části postupováno,
c)   technické údaje o vojenské letecké technice nebo její části potřebné pro vydání osvědčení o letové způsobilosti,
d)   osvědčení o schválení vojenské letecké techniky nebo její části vydané schvalovacím orgánem podle zvláštního právního předpisu1) nebo jiným státem pro leteckou techniku nebo pro leteckou techniku zaváděnou do užívání v ozbrojených silách z civilního sektoru, včetně dokumentace pro schválení vojenské letecké techniky nebo její části se zajištěním změnové služby,
e)   úplnou provozní dokumentaci vojenské letecké techniky nebo její části zaváděné do užívání v ozbrojených silách.

§ 9
Rozhodování o technické způsobilosti
vojenské letecké techniky

(1) O způsobilosti vojenské letecké techniky rozhoduje ministerstvo na základě žádosti

a)   výrobce nebo dovozce, jedná-li se o nově vyrobenou vojenskou leteckou techniku,
b)   provozovatele, jedná-li se o vojenskou leteckou techniku již provozovanou.

(2) O schválení letové způsobilosti vojenské letecké techniky vydá ministerstvo osvědčení. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 2.

(3) Podmínkou schválení letové způsobilosti je shoda vojenské letecké techniky s již schváleným typem letadla nebo techniky a ověření letové způsobilosti vojenského letadla.

(4) Posuzování a ověřování shody vojenské letecké techniky a letové způsobilosti vojenského letadla provádí ministerstvo.

(5) Ověřování letové způsobilosti zajišťuje výrobce nebo dovozce u ministerstva na svůj náklad.

§ 10

Posuzováním a ověřováním shody vlastností vojenské letecké techniky a letové způsobilosti vojenského letadla může být pověřena právnická osoba, která splňuje tyto požadavky:

a)   je technicky a stavebně vybavena k posuzování a ověřování shody vlastností nebo k posuzování a ověřování letové způsobilosti vojenské letecké techniky nebo její části nebo ke kontrole letové způsobilosti vojenského letadla nebo jeho částí,
b)   má technická zařízení potřebná k posuzování a ověřování shody vlastností vojenské letecké techniky nebo její části a kontrole letové způsobilosti vojenského letadla nebo jeho částí,
c)   zajistí, aby práce při posuzování a ověřování shody vlastností nebo při posuzování a ověřování letové způsobilosti vojenské letecké techniky nebo při kontrole letové způsobilosti vojenského letadla prováděly fyzické osoby odborně způsobilé a které mají povinnost dodržovat ochranu utajovaných skutečností.

§ 11
Zkušební vojenské letadlo

Zkušební vojenské letadlo, pro které nebylo dosud vydáno osvědčení, nebo vojenské letadlo, které nesplňuje podmínky letové způsobilosti v důsledku změny účelu v jeho užívání, nebo vojenské letadlo, které přestavbou nebo zástavbou pozbylo letovou způsobilost, může být použito ke zkušebnímu létání za podmínek stanovených ministerstvem.

§ 12
Přestavba a zástavba
schválené vojenské letecké techniky

(1) Přestavba schválené vojenské letecké techniky se provádí na základě požadavku ozbrojených sil. Ministerstvo zabezpečí zpracování technických požadavků pro studii přestavby vojenské letecké techniky a zpracování studie zadá právnické osobě s příslušným oprávněním. Předložená studie je po vyhotovení podrobena oponentnímu řízení.

(2) Po schválení studie ministerstvem se zpracuje projektová dokumentace, na jejímž základě se realizuje prototypová zástavba na vojenské letecké technice. Po ověření letové způsobilosti vojenské letecké techniky je realizována sériová zástavba.

ČÁST TŘETĺ
PROVÁDĚNĺ TECHNICKÝCH PROHLĺDEK VOJENSKÝCH LETADEL A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘĺZENĺ VOJENSKÝCH LETADEL

§ 13
Provádění technických prohlídek vojenských letadel

(1) Vojenská letadla podléhají technickým prohlídkám a kontrolám potřebným k obnovení letové způsobilosti ve lhůtách a rozsahu stanovených ministerstvem.

(2) Zjistí-li ministerstvo při kontrole letové způsobilosti, že vojenské letadlo nesplňuje podmínky letové způsobilosti, zastaví jeho provoz do doby, dokud nebude znovu splňovat letovou způsobilost.

(3) V případě zjištění trvalé letové nezpůsobilosti vojenského letadla odejme ministerstvo osvědčení.

§ 14
Provádění zkoušek technických zařízení
vojenských letadel a techniky

Zkoušky technických zařízení vojenských letadel a techniky se provádí podle zvláštního právního předpisu.2)

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENĺ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 15

(1) Na směsi, jimiž jsou plněny protipožární systémy vojenských letadel, se vztahuje zvláštní právní předpis.3)

(2) Na všechna měřidla používaná ve vojenské letecké technice, která mají vliv na bezpečnost letu, ochranu zdraví, životů osob a životního prostředí, se vztahuje zvláštní právní předpis.4)

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   § 17 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)   Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.
3)   § 4 odst. 6 zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země.
4)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 276/1999 Sb.

Kategorie výrobků vojenské letecké techniky podléhajících schválení

Výrobky, které mohou být použity ve vojenské letecké technice a podléhají schválení nebo uznání způsobilosti, jsou:

1.  Přístroje
a) pro kontrolu a řízení letu,
b) pro kontrolu chodu motoru,
c) pro astronomickou navigaci,
d) palubní hodiny,
e) pro kontrolu draku letadla,
f) hydraulických soustav,
g) pneumatických soustav,
h) elektrických soustav,
i) palivových soustav,
j) protipožárních soustav,
k) klimatizačních soustav,
l) odmrazovacích soustav,
m) kyslíkových soustav,
n) leteckých zbraňových systémů a záchranných prostředků pilota,
o) letecké munice
2.  Přistávací zařízení
3.  Spojovací, radionavigační a radiolokační systémy
4.  Systémy radioelektronického boje
5.  Průzkumné systémy
6.  Letecké zbraňové systémy
7.  Záchranné prostředky pilota
8.  Leteckou munici
9.  Pozemní zdroje elektrické energie
10.  Pozemní hydraulické zdroje
11.  Pozemní zdroje stlačených plynů
12.  Prostředky pro vlekání letadel
13.  Pozemní radiokomunikační zařízení
14.  Pozemní radionavigační zařízení
15.  Pozemní radiolokační zařízení
16.  Pozemní počítačová zařízení pro řízení letů
17.  Pozemní zařízení pro kontrolu a řízení pohybu letadel po zemi
18.  Palubní a pozemní prostředky objektivní kontroly
19.  Letištní světelná pozemní návěštidla
20.  Letecké světelné majáky
21.  Zdroje napájení světelných soustav
22.  Pozemní zabezpečovací zařízení
23.  Pozemní záchytná zařízení letadel
24.  Palubní a pozemní manipulační prostředky
25.  Výstroj leteckého personálu
26.  Letecké trenažéry a simulátory
27.  Vojenská výsadková technika

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 276/1999 Sb.

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
OSVĚDČENĺ O LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI
 Typ letadla (zařízení): ..............................
Identifikační číslo : ................................
Výrobní číslo: .......................................
Rok výroby: ..........................................

 

 

.....................  ............................................. Datum vystavení       Podpis a razítko oprávněného pracovníka

 

 Datum 
 Hodnocení 
 Platí do 
 Podpis oprávněného pracovníka 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Místo pro zvláštní záznamy:

E-shop

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Zákon o pojistném na důchodové spoření, komentář

Lenka Geržová, Stanislav Kouba - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace slouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona o pojistném na důchodové spoření pro účastníky důchodového spoření, zaměstnavatele, penzijní společnosti či správce pojistného. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k ...

Cena: 382 KčKOUPIT

Lexikon účetních pojmů - překlad Z Čj do Aj a Nj, Výklad pojmů v Čj, Aj, Nj, praktické příkaldy

Lexikon účetních pojmů - překlad Z Čj do Aj a Nj, Výklad pojmů v Čj, Aj, Nj, praktické příkaldy

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka, která encyklopedickým způsobem definuje jednotlivé výrazy, se kterými se můžete pravidelně setkat v každodenní účetní praxi. Jedná se zejména o pojmy z oblasti finančního účetnictví, manažerského ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.