Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 272/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 90, ze dne 26. 11. 1999

272

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999

o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

Ministerstvo obrany stanoví podle § 84 odst. 3 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze:

Poskytování naturálního stravování
§ 1

(1) Naturálním stravováním se rozumí výdej jídla, a to snídaně, oběda a večeře. Jídlo se vydává formou

a)   teplého jídla, nebo
b)   studeného jídla, anebo
c)   potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.

(2) Náhradou v penězích za jídlo nebo potraviny se rozumí finanční hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce, popřípadě přídavku potravin. Náhrada v penězích se vyplácí, nelze-li zabezpečit naturální stravování výdejem jídla nebo potravin podle odstavce 1 nebo rozhodne-li o tom služební orgán.1)

(3) Materiálními prostředky se rozumí jídelní příbor s obalem a otvírač konzerv, které se vojákovi vydávají do vlastnictví při nástupu základní nebo náhradní služby.

§ 2

(1) Naturální stravování se poskytuje vojákovi v základní nebo náhradní službě a vojákovi povolanému na vojenské cvičení (dále jen "voják") ode dne nástupu vojenské činné služby do dne propuštění od útvaru.2)

(2) Naturální stravování ani náhrada v penězích za něj se vojákovi neposkytuje v době

a)   následující po dni svémocného vzdálení,
b)   dovolené bez nároku na peněžní náležitosti,
c)   pobytu v nemocnici.

Stravní dávky a přídavky potravin
§ 3

Jídlo a potraviny musí odpovídat stravním dávkám a přídavkům potravin, jejich energetickým normám a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 a průměrné skladbě spotřeby potravin stanovené v příloze č. 2.

§ 4

(1) Stravními dávkami podle náročnosti vykonávaného vojenského zaměstnání (dále jen "zaměstnání") jsou

a)   základní stravní dávka,
b)   stravní dávka pro výsadkáře.

(2) Stravní dávka pro výsadkáře se poskytuje vojákovi-výkonnému výsadkáři po dobu jeho nepřetržitého praktického výsadkářského výcviku a vojákovi, který se na území České republiky připravuje k plnění úkolů v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil.

§ 5

(1) K jednotlivým stravním dávkám se podle náročnosti vykonávaného zaměstnání poskytují tyto přídavky potravin:

a)   přídavek potravin A - zdravotní,
b)   přídavek potravin B - při namáhavém zaměstnání,
c)   přídavek potravin C - při zvlášť namáhavém zaměstnání,
d)   přídavek potravin D - pro generály, důstojníky, praporčíky a rotmistry na vojenském cvičení a pro vojáky zařazené do funkcí plánovaných pro vojáky z povolání,
e)   přídavek potravin E - při tělovýchovné činnosti,
f)   přídavek potravin F - při sportovních přeborech v působnosti Ministerstva obrany.

(2) Přídavky potravin se poskytují jen při současném poskytování naturálního stravování s výjimkou přídavku potravin A. Přídavky potravin se vydávají jen ve dnech nároku nejméně na 2 denní jídla, a to k prvnímu z nich. Přídavek potravin A náleží bez ohledu na počet vydávaných jídel.

(3) K jednotlivým stravním dávkám se vydávají jen tyto přídavky potravin:

a)   k základní stravní dávce přídavky potravin A, B, C, D, E a F,
b)   ke stravní dávce pro výsadkáře přídavek potravin D.

(4) Ke každé stravní dávce se vydává vždy jen jeden přídavek potravin. Pouze přídavek potravin D se vydává spolu s přídavkem potravin A, B a C.

(5) Vykonává-li voják, kterému se poskytuje stravní dávka pro výsadkáře, zaměstnání, při němž se poskytuje přídavek potravin B až F k základní stravní dávce, lze mu místo stravní dávky pro výsadkáře poskytnout základní stravní dávku a příslušný přídavek potravin, pokud je to pro něj výhodnější.

§ 6

(1) Přídavek potravin A se vydává vojákovi při

a)   neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz při péči v lůžkové části posádkové ošetřovny nebo v jiném zařízení zdravotní péče jí na roveň postavené,
b)   pobytu v útvarech v případech, vyžaduje-li to zdravotní situace, zejména ohrožení epidemiemi nebo závadnou pitnou vodou.

(2) Přídavek potravin B se vydává vojákovi při

a)   zaměstnání v místě stálé dislokace útvaru, které trvá alespoň 24 hodin, s výjimkou výkonu služby ve směně,3)
b)   výcviku po dobu prvních tří týdnů výkonu vojenské činné služby,
c)   výkonu strážní služby,
d)   zabezpečování letových akcí, trvá-li doba, po kterou zabezpečuje letový provoz, alespoň 10 hodin,
e)   praktickém výcviku se psy v poddůstojnických školách a v kurzech psovodů, trvá-li doba výcviku alespoň 4 hodiny v kalendářním dni.

(3) Přídavek potravin C se vydává vojákovi při

a)   výkonu směny nebo zaměstnání mimo místo stálé dislokace útvaru, připravuje-li se nebo vydává-li se jídlo mimo místo stálé dislokace útvaru,
b)   záchranných pracích při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo u útvaru, který byl pohromou postižen,
c)   soustředění k nácviku na vojenskou přehlídku nebo na hromadné tělovýchovné vystoupení u útvaru,
d)   směně nebo zaměstnání v době od 22 hodin do 6 hodin v útvarech protivzdušné obrany,
e)   přepravě nebo praktickém výcviku v jízdě od 22 hodin do 6 hodin v trvání alespoň 3 hodin, a to řidiči vojenské techniky,
f)   výkonu strážní služby v Hradní stráži.

(4) Přídavek potravin D se vydává generálovi, důstojníkovi, praporčíkovi a rotmistrovi na vojenském cvičení a ostatním vojákům zařazeným ve funkci plánované pro vojáka z povolání při plnění úkolů podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a) až c).

(5) Přídavek potravin E se vydává vojákovi při

a)   soustředění k centrálnímu nácviku a provedení vojenské přehlídky nebo hromadného tělovýchovného vystoupení,
b)   soustředění ke sportovním hrám u větších organizačních celků.4)

(6) Přídavek potravin F se vydává vojákovi při soustředění ke sportovním hrám Armády České republiky.

§ 7
Náhrada v penězích
a příplatek k náhradě v penězích

(1) Náhrada v penězích se vyplácí za jednotlivá jídla, která měla být vydána, ve výši jejich finanční hodnoty.

(2) Náhrada v penězích se nevyplácí za přídavky potravin s výjimkou přídavku potravin C a E.

(3) Příplatek k náhradě v penězích se vyplácí vojákovi spolu s náhradou v penězích, jestliže se zúčastňuje

a)   zaměstnání nebo sportovní anebo hromadné kulturní akce, kterou organizuje útvar, a nemá-li možnost stravovat se u útvaru,
b)   zaměstnání u útvaru, u kterého se strava nepřipravuje, a nelze ji zabezpečit dovozem nebo smluvně.

(4) Příplatek k náhradě v penězích se nevyplácí ve dnech

a)   řádné dovolené, zvláštní dovolené, dovolené bez nároku na peněžní náležitosti a zdravotní dovolené,
b)   krátkodobého volna k opuštění útvaru,
c)   vycházky.

(5) Výše příplatku k náhradě v penězích se rovná nejnižší výši stravného podle zvláštního právního předpisu.5) Z této částky se vyplácí k náhradě v penězích za snídani 20 %, za oběd 40 % a za večeři 40 %.

Energetická, výživová a finanční hodnota potravin
§ 8

(1) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se stanoví tak, že průměrná skladba spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na osobu a den podle přílohy č. 2 se násobí jejich průměrnými obchodními cenami za kilogram. Průměrnou obchodní cenou se rozumí průměrná cena jednotlivých druhů potravin nakoupených pro stravování za poslední 3 měsíce.

(2) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se upravuje v závislosti na vývoji obchodních cen potravin. Úprava se provede, je-li celkový rozdíl průměrných obchodních cen všech druhů nakupovaných potravin za období posledních 3 měsíců vyšší nebo nižší o více než 5 % oproti obchodním cenám období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.

(3) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se upravuje nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po zjištění rozdílu podle odstavce 2.

§ 9

(1) Finanční hodnota stravních dávek se zvyšuje o 10 % vojákovi

a)   v kuchařském kurzu ve dnech přípravy stravy,
b)   vojákovi v trvale odloučené části útvaru do 25 osob, která si samostatně připravuje jídlo a zpracovává samostatné vyúčtování spotřeby potravin.

(2) Vojákovi lze podle odstavce 1 zvýšit finanční hodnotu stravních dávek o dalších 10 % v závislosti na tom, v jakém rozsahu se nakupují potraviny v maloobchodu.

(3) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u útvaru s počtem stravovaných od 26 do 100 osob, kde je nutný nákup potravin v maloobchodu, lze zvýšit až o 10 % v závislosti na tom, v jakém rozsahu se nakupují potraviny v maloobchodu.

(4) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u útvaru zabezpečujícího záchranné práce při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo u útvaru, který byl pohromou postižen, lze zvýšit až o 20 %.

(5) Finanční hodnota stravních dávek se dne 24. prosince každého kalendářního roku zvyšuje o 50 % pro vojáky přítomné u útvaru k zabezpečení slavnostní večeře.

(6) Energetická a výživová hodnota stravních dávek a přídavků potravin a jejich finanční hodnota v jednotlivých dnech měsíce nemusí být vyčerpána. Měsíční průměr čerpání však musí odpovídat hodnotám stanoveným pro jednotlivé stravní dávky a přídavky potravin v rozmezí 5 % nad až 5 % pod stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání nesmí překročit rozmezí 10 % nad až 3 % pod stanovené hodnoty.

§ 10
Poskytování výstrojních náležitostí

(1) Výstrojní náležitosti se zabezpečují výdejem vojenské výstroje a bezplatnými službami nebo náhradou v penězích. Bezplatnými službami se rozumí praní, chemické čištění, úpravy, opravy a údržba vojenské výstroje a úprava vlasů.

(2) Podle zařazení do funkce se vojákovi poskytne vojenská výstroj

a)   určená do vlastnictví,
b)   svěřená k používání, která po skončení vojenské činné služby přechází do vlastnictví vojáka,
c)   svěřená k používání, která po skončení vojenské činné služby nepřechází do vlastnictví vojáka,
d)   spotřebního a osobního charakteru.

(3) Náhrada v penězích se poskytuje

a)   za pořízení a doplnění vojenské výstroje, která se nenakupuje,
b)   za pořízení a za používání občanského oděvu vojákovi, kterému bylo povoleno jeho nošení při zaměstnání,
c)   za vojenskou výstroj, kterou nelze poskytnout.

(4) Výše náhrady v penězích za pořízení a doplnění vojenské výstroje se stanoví v závislosti na výši maloobchodních cen.

(5) Výstrojní náležitosti se vojákovi poskytují ode dne nástupu vojenské činné služby do dne propuštění od útvaru.2)

§ 11
Vojenská výstroj při pohřbu

Zemře-li voják, vydá se k jeho pohřbení vojenský stejnokroj bez bot a jedna souprava prádla.

§ 12
Ortopedická obuv
a nadměrné velikosti vojenské výstroje

(1) Ortopedická obuv se poskytuje na základě poukazu, který předepsal lékař, vojákovi místo obuvi, která by mu jinak náležela. Ortopedická obuv po skončení vojenské činné služby nebo po uplynutí doby životnosti obuvi přechází do vlastnictví vojáka.

(2) Vojákovi v záloze povolanému na vojenské cvičení, jemuž bylo povoleno nosit vlastní ortopedickou obuv, se ortopedická obuv neposkytuje.

(3) Nadměrné velikosti vojenské výstroje zajišťuje pro vojáka služební orgán zvláštní zakázkou.

(4) Vojákovi v záloze povolanému na vojenské cvičení, jemuž bylo povoleno nosit vlastní občanský oděv, se nadměrné velikosti vojenské výstroje neposkytují.

(5) Vojákovi v záloze povolanému na vojenské cvičení, který nosí vlastní ortopedickou obuv a vlastní občanský oděv, se poskytuje náhrada v penězích za jejich opotřebení.

§ 13
Obměna a údržba vojenské výstroje

Vojenská výstroj podle § 10 odst. 2 písm. c) a ortopedická obuv podle § 12 odst. 1 se obměňuje, nehodí-li se k dalšímu používání. Údržba se provádí pouze u vojenské výstroje uvedené v § 10 odst. 2 písm. b) a c).

§ 14
Poskytování přepravních náležitostí

(1) Bezplatnou přepravu, náhradu prokázaných jízdních výdajů v penězích a náhradu nutných vedlejších výdajů zabezpečuje služební orgán.

(2) Náhrada jízdních výdajů za cestu na řádnou dovolenou, zvláštní dovolenou a zdravotní dovolenou se vojákovi poskytuje za cestu z místa výkonu zaměstnání do místa jeho trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky a zpět.

§ 15
Rozsah přepravních náležitostí

Náhrada jízdních výdajů náleží ve výši jízdních výdajů za druhou vozovou třídu osobního vlaku nebo za autobus. Při použití soukromého silničního motorového vozidla se proplácí vojákovi náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdenky.

§ 16
Způsob ubytování vojáků

(1) Vojákovi se poskytuje ubytování ode dne nástupu vojenské činné služby do dne propuštění od útvaru.2)

(2) Vojáci jsou zpravidla ubytováni ve vojenských ubytovacích zařízeních. Poddůstojníci jsou ubytováni odděleně od mužstva. Rotmistři, praporčíci, důstojníci a generálové v záloze povolaní na vojenské cvičení jsou ubytováni odděleně od mužstva a poddůstojníků.

(3) Vojákyně se ubytovávají v oddělených objektech nebo vyčleněných prostorech anebo mimo vojenská ubytovací zařízení.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   § 2 odst. 1 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
2)   § 3 zákona č. 220/1999 Sb.
3)   § 6 odst. 4 zákona č. 220/1999 Sb.
4)   § 13 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
5)   § 2 písm. a) vyhlášky č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 272/1999 Sb.

Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den
a normy jejich energetických a výživových hodnot

Stravní
dávky
(SD)
Přídavky
potravin
(PP)

Energ. hodnota

Bílkoviny

Tuky

Kyselina linolová

Sacharidy

Minerální látky

Vitamíny

živo-
čišné 

rostlin-

celkem 

vápník

fosfor

železo

A-ekv. retinolu

B1

B2

P-P-
-ekv. niacinu

C

kj

g

g

g

g

g

g

mg

µg

mg

SD - základní

14 560

62

55

117

126

11

510

997

1 800

20

1 100

1,7

1,9

23

85

SD - pro výsadkáře

17 981

78

58,1

136,1

156,9

12,6

570

1 100

2 000

23

1 200

2

2

23

90

PP - A

430

-

-

-

-

-

24

3

-

-

-

-

-

2

2

PP - B

1 170

8,2

1,6

9,8

14,4

0,6

28

72

125

1,3

24

0,12

0,12

2,3

-

PP - C

1 700

8

2,7

10,7

19,6

1,1

46

26,4

131

2,1

94

0,17

0,13

3,7

2,4

PP - D

1 830

20,6

2,7

23,3

14,8

0,6

52

189

264

2,7

146

0,12

0,28

7,4

2,1

PP - E

3 460

13,9

1,3

15,2

23,5

1,5

139

193,6

344

3,1

258

0,39

0,29

6,4

5,3

PP - F

6 100

42,6

8,5

51,1

53,9

3,9

192

471

1 075

10,4

870

1,1

0,83

21,4

20,5

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 272/1999 Sb.

Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravních dávek a přídavků potravin k určení výše jejich finanční hodnoty

Druh
potravin
Stravní dávka
základní pro výsadkáře
dávka v gramech dávka v gramech
Vepřové maso 69 103
Hovězí maso 68 89
Uzené maso 6 9
Ostatní maso 2 2
Vnitřnosti 6 14
Uzeniny a výrobky z masa 45 60
Masové konzervy 38 43
Maso celkem 234 320
Drůbež a drůbeží výrobky 30 30
Kosti 2 2
Ryby 10 8
Rybí výrobky a konzervy 16 11
Máslo 20 25
Sádlo a slanina 11 15
Jedlé tuky a oleje 27 35
Čerstvé mléko 280 295
Mléčné výrobky 74 72
Sýry 30 34
Vejce 36 50
Chléb 320 340
Běžné pečivo 90 59
Jemné pečivo 33 40
Trvanlivé pečivo 14 20
Těstoviny 21 20
Mouka, kroupy, vločky 70 78
Rýže 32 27
Luštěniny 14 18
Cukr a cukrářské výrobky 60 80
Brambory 460 419
Čerstvá a mražená zelenina 185 190
Nakládaná a sušená zelenina 85 70
Kysané a sterilované zelí 20 20
Zelenina celkem 290 280
Čerstvé, mražené a sušené ovoce 89 88
Citrusové plody 40 40
Kompoty 28 35
Zahuštěné ovocné výrobky 35 35
Ovoce celkem 192 198
Přísady, nápoje, ostatní potraviny 357 355

 

Druh potravin Přídavek potravin
A B C D E F
Dávka v gramech
Maso celkem - 50 50 50 50 100
Čerstvé mléko - - - - - 400
Mléčné výrobky - - - - - 100
Chléb - 100 100 100 100 -
Trvanlivé pečivo - - - - - 70
Cukr a cukrářské výrobky 25 - - 25 30 30
Ovoce celkem - - 100 100 100 200
Přísady, nápoje, ostatní potraviny 300 300 300 350 300 500

E-shop

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015) Zvláštní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Tento přehled navazuje na první svazek Přehled ...

Cena: 798 KčKOUPIT

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., JUDr. Mgr. Barbora Vlachová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru. S ohledem na vývoj moderních technologií a stále ...

Cena: 520 KčKOUPIT

O právu ústavním

O právu ústavním

Prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výjimečná širokým záběrem, v němž autor zúročil svůj mezinárodní odborný rozhled. Po úvodní části věnované historii ústavnosti, jejím teoretickým otázkám a pojetí jednotlivých institutů – lidu, dělbě moci a náležitostem demokratického právního státu – následuje pojednání o ...

Cena: 463 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.