Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 271/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 90, ze dne 26. 11. 1999

271

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

Ministerstvo obrany stanoví podle § 83 odst. 2 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze:

§ 1
Podrobnější podmínky k poskytování služného

(1) Vojákovi v základní nebo náhradní službě se služné vyplácí patnáctého dne běžného kalendářního měsíce. Připadne-li výplata na sobotu, neděli nebo svátek, vyplácí se služné nejbližší předchozí pracovní den.

(2) Vojákovi, který je po nastoupení základní nebo náhradní služby přemístěn, převeden nebo odvelen k jinému vojenskému útvaru nebo vojenskému zařízení anebo vojenskému záchrannému útvaru (dále jen "útvar"), vydá útvar, u něhož nastoupil vojenskou činnou službu, peněžní osvědčení k výplatě služného u útvaru, k němuž byl přemístěn, převeden nebo odvelen. Vojákovi, který byl přemístěn, převeden nebo odvelen k jinému útvaru před výplatním termínem, vyplatí dosavadní útvar služné předem, nejpozději v den jeho přemístění, převedení nebo odvelení.

(3) Vojákovi v záloze povolanému na vojenské cvičení se služné vyplácí

a)   při vojenském cvičení v délce do 14 dnů v průběhu vojenského cvičení, nejpozději v den propuštění od útvaru,
b)   při vojenském cvičení v délce nad 14 dnů
1.  patnáctého dne běžného kalendářního měsíce, nastoupí-li na vojenské cvičení do desátého dne kalendářního měsíce;
2.  poslední pracovní den kalendářního měsíce, nastoupí-li na vojenské cvičení po desátém dnu kalendářního měsíce, nejpozději v den propuštění z vojenského cvičení,
c)   nejpozději v den přemístění, převedení nebo odvelení k jinému útvaru.

§ 2
Výše zástupného
a podrobnější podmínky k jeho poskytování

(1) Vojákovi v základní nebo náhradní službě, který je zařazen do funkce plánované pro vojáka z povolání, se poskytuje zástupné měsíčně v této výši:

a)   500 Kč u funkce zařazené ve 4. a nižší platové třídě,1)
b)   600 Kč u funkce zařazené v 5. až 7. platové třídě,1)
c)   700 Kč u funkce zařazené v 8. a vyšší platové třídě.1)

(2) Je-li pro výkon funkcí uvedených v odstavci 1 nezbytné uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti,2) zvyšuje se zástupné ode dne uzavření dohody o hmotné odpovědnosti o 400 Kč měsíčně.

(3) Zástupné se vyplácí za uplynulý kalendářní měsíc při výplatě služného a za poslední kalendářní měsíc výkonu vojenské činné služby nejpozději v den propuštění od útvaru.

§ 3
Výše příplatků
a podrobnější podmínky k jejich poskytování

(1) Vojákovi v základní nebo náhradní službě a vojákovi v záloze povolanému na vojenské cvičení (dále jen "voják"), který koná službu ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách, se za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem3) vyplácí příplatek ve výši 150 Kč měsíčně pro pracovní činnosti uvedené v první skupině a 400 Kč měsíčně pro pracovní činnosti uvedené ve druhé skupině.

(2) Příplatek za ztížené podmínky se vyplácí vojákovi

a)   při výkonu služby u výsadkových útvarů nebo u útvarů letectva a protivzdušné obrany ve funkci, pro kterou je předepsána odbornost výsadkáře nebo padákového odborníka, za podmínky současného provádění pozemního a vzdušného výcviku, a to
1.  od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byl výcvik zahájen, ve výši 300 Kč měsíčně;
2.  od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo splněno 5 seskoků, ve výši 500 Kč měsíčně;
3.  od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo splněno 10 seskoků, ve výši 600 Kč měsíčně,
b)   při výcviku s výbušninami nebo při výcviku pod vodou, při němž je nezbytné používat potápěcí přístroj, ve výši 50 Kč za hodinu,
c)   při výkonu služby u útvarů letectva a protivzdušné obrany ve funkci, kdy zabezpečuje nepřetržitou provozuschopnost, bojeschopnost a provoz letecké a protiletadlové raketové techniky včetně inženýrsko-leteckého zabezpečení letového provozu a činnost vykonává v prostorech, kde dochází k vystavení nebezpečí ozáření vysokofrekvenční energií, laserovému záření, bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví v prostorech před vrtulemi, vstupními kanály, účinku výstupních plynů nebo vrtulového proudu a kde soustavně přichází do styku s látkami, které mají agresivní účinky na organismus, ve výši 600 Kč měsíčně.

(3) Příplatky podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) se poskytují od prvního dne kalendářního měsíce výkonu služby v nich uvedené do konce kalendářního měsíce výkonu této služby, nejdéle však do dne propuštění od útvaru.

(4) Při neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz se vyplácí příplatek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) do konce kalendářního měsíce, v němž nastala neschopnost ke službě. Při nástupu služby po ukončení neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz se vyplácí příplatek od prvního dne kalendářního měsíce.

(5) Celková doba výcviku podle odstavce 2 písm. b) se stanoví součtem jednotlivých dob za kalendářní měsíc. Doba, která přesáhne 30 minut, se započte jako celá hodina; k době kratší se nepřihlíží.

(6) Příplatky se vyplácejí obdobně podle § 2 odst. 3.

§ 4
Náhrada jízdních výdajů

(1) Vojákovi se při služební cestě poskytne náhrada jízdních výdajů za cestu mezi místem, které mu bylo určeno jako místo nástupu služební cesty, místem plnění služebních úkolů a místem ukončení služební cesty. Nemohl-li se voják ubytovat v místě plnění služebních úkolů, náleží mu též náhrada jízdních výdajů za cesty konané do místa, ve kterém se ubytoval, a zpět.

(2) Jízdními výdaji jsou výdaje za jízdenku a místenku, popřípadě poplatek za místní hromadnou dopravu.

(3) Náhrada jízdních výdajů se poskytne ve výši jízdních výdajů za autobus a při cestě vlakem ve výši jízdních výdajů za druhou vozovou třídu bez příplatku.

§ 5
Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů

Náhrada výdajů, které voják musí nutně vynaložit v souvislosti s plněním služebních úkolů na služební cestě, se poskytne v prokázané výši. Za vedlejší výdaje se považují zejména poplatky za parkování, přepravu a úschovu služebních a osobních zavazadel a telefonní poplatky.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., č. 72/1996 Sb., č. 327/1996 Sb., č. 163/1997 Sb., č. 354/1997 Sb. a č. 249/1998 Sb.
2)   § 49 odst. 1 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
3)   Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.

E-shop

Antidiskriminační zákon, komentář

Antidiskriminační zákon, komentář

Boučková, Havelková, Koldinská, Kühn, Kühnová, Whelanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 198/2009 Sb., antidiskriminačnímu zákonu, podává výklad tohoto právního předpisu zasazený do kontextu práva EU a českého právního řádu. Obsahuje rovněž podrobný výklad obsahu jednotlivých diskriminačních důvodů, jejichž ochrana je předmětem antidiskriminačního ...

Cena: 570 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - dědické právo

Nový občanský zákoník - dědické právo

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Monika Novotná - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření

Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právní úprava předběžných opatření je stále podrobnější a komplikovanější. Přibývají nové typy předběžných opatření a rovněž instituty, které mají zneužívání předběžných opatření zamezit. I z těchto důvodu naše nakladatelství přistoupilo k vydání tohoto Přehledu. Pokud se judikatura ...

Cena: 404 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.