Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 271/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 90, ze dne 26. 11. 1999

271

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

Ministerstvo obrany stanoví podle § 83 odst. 2 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze:

§ 1
Podrobnější podmínky k poskytování služného

(1) Vojákovi v základní nebo náhradní službě se služné vyplácí patnáctého dne běžného kalendářního měsíce. Připadne-li výplata na sobotu, neděli nebo svátek, vyplácí se služné nejbližší předchozí pracovní den.

(2) Vojákovi, který je po nastoupení základní nebo náhradní služby přemístěn, převeden nebo odvelen k jinému vojenskému útvaru nebo vojenskému zařízení anebo vojenskému záchrannému útvaru (dále jen "útvar"), vydá útvar, u něhož nastoupil vojenskou činnou službu, peněžní osvědčení k výplatě služného u útvaru, k němuž byl přemístěn, převeden nebo odvelen. Vojákovi, který byl přemístěn, převeden nebo odvelen k jinému útvaru před výplatním termínem, vyplatí dosavadní útvar služné předem, nejpozději v den jeho přemístění, převedení nebo odvelení.

(3) Vojákovi v záloze povolanému na vojenské cvičení se služné vyplácí

a)   při vojenském cvičení v délce do 14 dnů v průběhu vojenského cvičení, nejpozději v den propuštění od útvaru,
b)   při vojenském cvičení v délce nad 14 dnů
1.  patnáctého dne běžného kalendářního měsíce, nastoupí-li na vojenské cvičení do desátého dne kalendářního měsíce;
2.  poslední pracovní den kalendářního měsíce, nastoupí-li na vojenské cvičení po desátém dnu kalendářního měsíce, nejpozději v den propuštění z vojenského cvičení,
c)   nejpozději v den přemístění, převedení nebo odvelení k jinému útvaru.

§ 2
Výše zástupného
a podrobnější podmínky k jeho poskytování

(1) Vojákovi v základní nebo náhradní službě, který je zařazen do funkce plánované pro vojáka z povolání, se poskytuje zástupné měsíčně v této výši:

a)   500 Kč u funkce zařazené ve 4. a nižší platové třídě,1)
b)   600 Kč u funkce zařazené v 5. až 7. platové třídě,1)
c)   700 Kč u funkce zařazené v 8. a vyšší platové třídě.1)

(2) Je-li pro výkon funkcí uvedených v odstavci 1 nezbytné uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti,2) zvyšuje se zástupné ode dne uzavření dohody o hmotné odpovědnosti o 400 Kč měsíčně.

(3) Zástupné se vyplácí za uplynulý kalendářní měsíc při výplatě služného a za poslední kalendářní měsíc výkonu vojenské činné služby nejpozději v den propuštění od útvaru.

§ 3
Výše příplatků
a podrobnější podmínky k jejich poskytování

(1) Vojákovi v základní nebo náhradní službě a vojákovi v záloze povolanému na vojenské cvičení (dále jen "voják"), který koná službu ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách, se za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem3) vyplácí příplatek ve výši 150 Kč měsíčně pro pracovní činnosti uvedené v první skupině a 400 Kč měsíčně pro pracovní činnosti uvedené ve druhé skupině.

(2) Příplatek za ztížené podmínky se vyplácí vojákovi

a)   při výkonu služby u výsadkových útvarů nebo u útvarů letectva a protivzdušné obrany ve funkci, pro kterou je předepsána odbornost výsadkáře nebo padákového odborníka, za podmínky současného provádění pozemního a vzdušného výcviku, a to
1.  od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byl výcvik zahájen, ve výši 300 Kč měsíčně;
2.  od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo splněno 5 seskoků, ve výši 500 Kč měsíčně;
3.  od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo splněno 10 seskoků, ve výši 600 Kč měsíčně,
b)   při výcviku s výbušninami nebo při výcviku pod vodou, při němž je nezbytné používat potápěcí přístroj, ve výši 50 Kč za hodinu,
c)   při výkonu služby u útvarů letectva a protivzdušné obrany ve funkci, kdy zabezpečuje nepřetržitou provozuschopnost, bojeschopnost a provoz letecké a protiletadlové raketové techniky včetně inženýrsko-leteckého zabezpečení letového provozu a činnost vykonává v prostorech, kde dochází k vystavení nebezpečí ozáření vysokofrekvenční energií, laserovému záření, bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví v prostorech před vrtulemi, vstupními kanály, účinku výstupních plynů nebo vrtulového proudu a kde soustavně přichází do styku s látkami, které mají agresivní účinky na organismus, ve výši 600 Kč měsíčně.

(3) Příplatky podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) se poskytují od prvního dne kalendářního měsíce výkonu služby v nich uvedené do konce kalendářního měsíce výkonu této služby, nejdéle však do dne propuštění od útvaru.

(4) Při neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz se vyplácí příplatek podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c) do konce kalendářního měsíce, v němž nastala neschopnost ke službě. Při nástupu služby po ukončení neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz se vyplácí příplatek od prvního dne kalendářního měsíce.

(5) Celková doba výcviku podle odstavce 2 písm. b) se stanoví součtem jednotlivých dob za kalendářní měsíc. Doba, která přesáhne 30 minut, se započte jako celá hodina; k době kratší se nepřihlíží.

(6) Příplatky se vyplácejí obdobně podle § 2 odst. 3.

§ 4
Náhrada jízdních výdajů

(1) Vojákovi se při služební cestě poskytne náhrada jízdních výdajů za cestu mezi místem, které mu bylo určeno jako místo nástupu služební cesty, místem plnění služebních úkolů a místem ukončení služební cesty. Nemohl-li se voják ubytovat v místě plnění služebních úkolů, náleží mu též náhrada jízdních výdajů za cesty konané do místa, ve kterém se ubytoval, a zpět.

(2) Jízdními výdaji jsou výdaje za jízdenku a místenku, popřípadě poplatek za místní hromadnou dopravu.

(3) Náhrada jízdních výdajů se poskytne ve výši jízdních výdajů za autobus a při cestě vlakem ve výši jízdních výdajů za druhou vozovou třídu bez příplatku.

§ 5
Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů

Náhrada výdajů, které voják musí nutně vynaložit v souvislosti s plněním služebních úkolů na služební cestě, se poskytne v prokázané výši. Za vedlejší výdaje se považují zejména poplatky za parkování, přepravu a úschovu služebních a osobních zavazadel a telefonní poplatky.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., č. 72/1996 Sb., č. 327/1996 Sb., č. 163/1997 Sb., č. 354/1997 Sb. a č. 249/1998 Sb.
2)   § 49 odst. 1 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
3)   Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 8 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Velké změny nastaly v zákoně o vinohradnictví a vinařství, v zákoně o hnojivech, v plemenářském zákoně, v ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková -

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, ...

Cena: 170 KčKOUPIT

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal - Wolters Kluwer, a. s.

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.