Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 269/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 90, ze dne 26. 11. 1999

269

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999

o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1
Naturální náležitosti

Naturální náležitosti se poskytují ve formě proviantních, výstrojních, přepravních náležitostí a ubytování.

§ 2
Poskytování proviantních náležitostí

(1) Proviantními náležitostmi se rozumí naturální stravování, potraviny a materiální prostředky.

(2) Naturálním stravováním se rozumí výdej jídla, a to snídaně, oběda a večeře. Jídlo se vydává formou

a)   teplého jídla, nebo
b)   studeného jídla, anebo
c)   potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.

(3) Nelze-li poskytnout jídlo nebo potraviny podle odstavce 2, vyplácí se za ně náhrada v penězích. Náhrada v penězích za jídlo nebo potraviny je finační hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce.

(4) Materiálními prostředky se rozumí jídelní příbor s obalem a otvírač konzerv, které se žákovi vojenské střední školy (dále jen "žák") vydávají do vlastnictví dnem nástupu do vojenské střední školy (dále jen "škola").

§ 3
Naturální stravování

(1) Naturální stravování se poskytuje žákovi ode dne nástupu do školy do dne ukončení studia nebo do dne povolání do služebního poměru vojáka z povolání, s výjimkou doby

a)   pobytu v nemocnici,
b)   vazby,
c)   mateřské dovolené,
d)   nepřítomnosti ve škole.

(2) Dobou nepřítomnosti ve škole se pro účely této vyhlášky rozumí doba školních prázdnin, studijního volna, návštěvy rodiny a léčení v místě trvalého pobytu. Dobou nepřítomnosti ve škole není den odchodu ze školy.

Stravní dávka pro žáka
a přídavek potravin
§ 4

Jídlo a potraviny musí odpovídat stravní dávce pro žáka a přídavku potravin, jejich energetickým normám a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 této vyhlášky a průměrné skladbě spotřeby potravin stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 5

(1) Stravní dávka se žákovi poskytuje po celou dobu studia do dne nástupu základní nebo náhradní vojenské služby.1)

(2) Pokud žák koná praktickou výuku u vojenského útvaru, vojenského zařízení nebo vojenského záchranného útvaru (dále jen "vojenský útvar"), zabezpečuje se mu stravní dávka, která se u vojenského útvaru připravuje.

(3) Ke stravní dávce pro žáka se poskytuje přídavek potravin A - zdravotní. Přídavek potravin A se vydává žákovi při péči v lůžkové části posádkové ošetřovny nebo v jiném zařízení zdravotní péče jí na roveň postavené, nebo vyžaduje-li to zdravotní situace ve škole nebo ve vojenském útvaru, zejména při ohrožení epidemiemi nebo závadnou pitnou vodou.

§ 6
Náhrada v penězích a příplatek k náhradě v penězích

(1) Náhrada v penězích se vyplácí za jednotlivá jídla, která měla být vydána, ve výši jejich finanční hodnoty.

(2) Příplatek k náhradě v penězích se vyplácí žákovi spolu s náhradou v penězích, jestliže se účastní sportovní či hromadné kulturní akce, kterou organizuje škola, a nemá-li možnost stravovat se ve škole nebo ve vojenském útvaru.

(3) Výše příplatku k náhradě v penězích se rovná nejnižší výši stravného podle zvláštního právního předpisu.2) Z této částky se vyplácí k náhradě v penězích za snídani 20 %, za oběd 40 % a za večeři 40 %.

Energetická, výživová a finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin

§ 7

(1) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se stanoví tak, že průměrná skladba spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na osobu a den podle přílohy č. 2 této vyhlášky se násobí jejich průměrnými obchodními cenami za kilogram. Průměrnou obchodní cenou se rozumí průměrná cena za kilogram jednotlivých druhů potravin nakoupených pro stravování žáků za poslední 3 měsíce.

(2) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se upravuje v závislosti na vývoji obchodních cen potravin. Úprava se provede, je-li celkový rozdíl průměrných obchodních cen všech druhů nakupovaných potravin za období posledních 3 měsíců vyšší nebo nižší o více než 5 % oproti obchodním cenám v období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.

(3) Finanční hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin se upravuje nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po zjištění rozdílu podle odstavce 2.

§ 8

(1) Finanční hodnota stravní dávky se žákovi studujícímu ve studijním oboru zaměřeném na proviantní zabezpečení zvyšuje o 10 % ve dnech přípravy stravy ve skupinách do 25 osob. Finanční hodnotu stravní dávky u vojenské školy postižené pohromami nebo jinými závažnými situacemi ohrožujícími životy, zdraví nebo životní prostředí lze zvýšit až o 20 %.

(2) Energetická a výživová hodnota stravní dávky pro žáka a přídavku potravin i jejich finanční hodnota v jednotlivých dnech měsíce nemusí být vyčerpána. Měsíční průměr čerpání však musí odpovídat hodnotám stanoveným pro stravní dávku pro žáka v rozmezí 5 % nad až 5 % pod stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání nesmí překročit rozmezí 10 % nad až 3 % pod stanovené hodnoty.

§ 9
Poskytování výstrojních náležitostí

(1) Výstrojní náležitosti se zabezpečují výdejem vojenské výstroje a poskytováním bezplatných služeb na její opravy a údržbu. Bezplatnými službami se rozumí praní, chemické čištění, úpravy, opravy a údržba výstrojních součástek (dále jen "údržba") a úprava vlasů.

(2) Žákovi se poskytnou výstrojní součástky

a)   určené do vlastnictví,
b)   svěřené k používání, které po zániku nároku na výstrojní materiál přechází do vlastnictví žáka,
c)   svěřené k používání, které po zániku nároku na výstrojní materiál nepřechází do vlastnictví žáka,
d)   spotřebního charakteru.

(3) Náhrada v penězích se poskytuje za pořizování a doplňování vojenské výstroje, kterou nelze vydat.

(4) Výstrojní náležitosti se žákovi poskytují ode dne nástupu do školy do dne ukončení studia nebo do dne nástupu základní nebo náhradní vojenské služby.1) Výstrojní součástky vydané před výkonem základní nebo náhradní vojenské služby podle § 9 odst. 2 písm. a) a b) se mu již nevydávají.

§ 10
Poskytování vojenské výstroje

(1) Žákovi se poskytuje základní vojenská výstroj. K plnění studijních úkolů se žákovi mohou poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky a další výstroj. Žákyni se vydává do vlastnictví i vojenská výstroj osobního charakteru.

(2) Za vojenskou výstroj, která není zabezpečována na náklady státu, se žákovi poskytuje náhrada v penězích za její pořizování nebo doplňování. Výše náhrady v penězích za pořízení nebo doplnění vojenské výstroje se stanovuje v závislosti na výši maloobchodních cen.

(3) Při přeložení žáka ke studiu do jiné školy se mu ponechává ze základní vojenské výstroje pro žáky jen vojenská výstroj podle § 9 odst. 2 písm. a) a b).

§ 11
Vojenská výstroj při pohřbu

Zemře-li žák, vydá se k pohřbení oblek pro žáky bez bot a jedna souprava prádla.

§ 12
Ortopedická obuv
a nadměrné velikosti vojenské výstroje

(1) Ortopedická obuv se poskytuje na základě poukazu, který předepsal lékař žákovi místo obuvi, která by mu jinak náležela. Po ukončení studia nebo po uplynutí doby životnosti obuvi se ortopedická obuv ponechává žákovi ve vlastnictví.

(2) Nadměrné velikosti vojenské výstroje zajišťuje škola pro žáka zvláštní zakázkou.

§ 13
Obměna a údržba vojenské výstroje

Vojenská výstroj podle § 9 odst. 2 písm. c) se obměňuje podle potřeby. Obměna ortopedické obuvi se provádí stejně jako u obuvi, která by jinak žákovi náležela. Údržba se provádí pouze u výstrojního materiálu podle § 9 odst. 2 písm. b) a c).

§ 14
Poskytování bezplatné přepravy
a náhrada jízdních výdajů v penězích

(1) Bezplatnou přepravu (dále jen "přeprava") zabezpečuje služební orgán.3)

(2) Není-li přeprava zabezpečena podle odstavce 1, poskytne se náhrada prokázaných jízdních výdajů v penězích (dále jen "náhrada jízdních výdajů").

§ 15
Přeprava na školní prázdniny

(1) Náhrada jízdních výdajů za cestu na školní prázdniny4) se žákovi poskytuje za cestu z místa školy do místa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky nebo do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla a zpět.

(2) Žákovi náleží při jízdě vlakem náhrada jízdních výdajů za druhou vozovou třídu osobního vlaku nebo náhrada jízdních výdajů za autobus.

§ 16
Přeprava do zdravotnických zařízení

(1) Náhrada jízdních výdajů za cestu do zdravotnického zařízení určeného ošetřujícím lékařem k ošetření, vyšetření nebo hospitalizaci, které jsou v zájmu přípravy na budoucí povolání, se žákovi poskytuje za cestu z místa školy do místa zdravotnického zařízení a zpět.

(2) Žákovi náleží při jízdě vlakem náhrada jízdních výdajů za druhou vozovou třídu osobního vlaku, při vzdálenosti nejméně 101 km jedním směrem za první vozovou třídu nebo náhrada jízdních výdajů za autobus.

§ 17
Způsob ubytování žáka

(1) Žákovi se poskytuje ubytování ve vojenských internátech. Ubytování se poskytuje bezplatně s výjimkou nákladů za spotřebovanou elektrickou energii za používání elektrických spotřebičů. Nelze-li poskytnout ubytování ve vojenském internátu, zabezpečí se v jiném vojenském objektu nebo v ubytovacím zařízení jiného provozovatele.

(2) Ubytování podle odstavce 1 se poskytuje ode dne nástupu do školy po celou dobu studia, včetně pobytu na praxi u vojenského útvaru, s výjimkou doby

a)   pobytů a cest mimo místo školy,
b)   studijního volna,
c)   dovolené a školních prázdnin.

(3) Bezplatné ubytování lze poskytnout i žákovi, který má trvalý pobyt v místě, které je sídlem školy, nebo v místě, které umožňuje denní dojíždění.

§ 18
Kapesné

(1) Žákovi se poskytuje měsíčně kapesné ve výši 60 % služného vojína stanoveného zvláštním právním předpisem5) ode dne nástupu do školy po celou dobu studia s výjimkou doby

a)   výkonu základní nebo náhradní služby, po kterou mu náleží peněžní náležitosti podle zvláštního právního předpisu,6)
b)   vazby,
c)   mateřské dovolené.

(2) Ředitel školy zvýší na základě studijních výsledků kapesné žákovi

a)   do výše 80 % služného vojína, jestliže dosáhl celkové hodnocení "prospěl velmi dobře",
b)   do výše 100 % služného vojína, jestliže dosáhl celkové hodnocení "prospěl s vyznamenáním".

(3) Zvýšené kapesné podle odstavce 2 se přiznává k 1. únoru a k 1. září kalendářního roku a zaokrouhluje se na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 19
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   Vyhláška č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení.
2)   § 2 písm. a) vyhlášky č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
3)   § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
4)   § 3 vyhlášky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.
5)   § 76 odst. 2 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
6)   § 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 269/1999 Sb.

Stravní dávka pro žáka a přídavek potravin na osobu a den a normy energetických a výživových hodnot

Stravní
dávka
(SD)
Přídavek
potravin
(PP)

Energ. hodnota

Bílkoviny

Tuky

Kyselina
linolová

Sacharidy

Minerální látky

Vitamíny

živočišné

rostlinné

celkem

vápník

fosfor

železo

A-ekv. retinolu

B1

B2

P-P-
-ekv. niacinu

C

kJ

g

mg

µg

mg

SD - pro žáka

15 977

76

55,5

131,5

124

11,5

530

1 200

2 000

21

1 200

1,8

2

23

90

PP - A

430

 

 

 

 

 

24

3

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/1999 Sb.

Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot podle stravní dávky a přídavku potravin k určení výše jejich peněžní hodnoty

Druh
potravin
Stravní dávka pro žáka
Dávka v gramech
Vepřové maso 70
Hovězí maso 69
Uzené maso 5
Ostatní maso 2
Vnitřnosti 15
Uzeniny a výrobky z masa 44
Masové konzervy 34
Maso celkem 239
Drůbež a drůbeží výrobky 32
Kosti 2
Ryby 9
Rybí výrobky a konzervy 15
Máslo 23
Sádlo a slanina 10
Jedlé tuky a oleje 21
Čerstvé mléko 410
Mléčné výrobky 97
Sýry 32
Vejce 48
Chléb 310
Běžné pečivo 92
Jemné pečivo 45
Trvanlivé pečivo 10
Těstoviny 17
Mouka, kroupy, vločky 65
Rýže 26
Cukr a cukrářské výrobky 68
Brambory 490
Čerstvá a mražená zelenina 190
Nakládaná a sušená zelenina 70
Kysané a sterilované zelí 20
Zelenina celkem 280
Čerstvé, mražené a sušené ovoce 88
Citrusové plody 40
Kompoty 35
Zahuštěné ovocné výrobky 36
Ovoce celkem 199
Přísady, nápoje, ostatní potraviny 362

 

Druh
potravin
Přídavek potravin A
Dávka v gramech
Cukr a cukrářské výrobky 25
Přísady, nápoje, ostatní potraviny 300

E-shop

ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018

ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář

Jemelka/Vetešník - C. H. Beck

První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, dopadají nejenom na přestupky, ale rovněž na ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu. V ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.