Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 267/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 90, ze dne 26. 11. 1999

267

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 70, § 73 odst. 1, § 78 a 89 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1
Výše náborového příspěvku

(1) Při povolání do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen "voják") lze poskytnout náborový příspěvek ve výši 15 000 Kč a dále

a)   7 000 Kč za každý úspěšně ukončený školní rok středoškolského studia při dosažení úplného středního vzdělání, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání,
b)   10 000 Kč za každý úspěšně ukončený školní rok vysokoškolského studia při dosažení vysokoškolského vzdělání.

(2) Celková částka náborového příspěvku se určí podle doby stanovené pro absolvování příslušné školy, nejvýše však do částky 43 000 Kč u středoškolského studia. V případě přiznání náborového příspěvku podle odstavce 1 písm. b) se neposkytuje příspěvek podle odstavce 1 písm. a).

§ 2
Výše stravného

Stravné, které se při služebních cestách poskytuje vojákovi, činí za každý kalendářní den

a)   55 Kč, trvá-li služební cesta 5 až 12 hodin,
b)   85 Kč, trvá-li služební cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
c)   130 Kč, trvá-li služební cesta déle než 18 hodin.

§ 3
Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů

Za prokázané nutné vedlejší výdaje se považují výdaje, které byly vynaloženy v souvislosti s plněním služebních úkolů na služební cestě, například poplatky za přepravu a úschovu služebních a osobních zavazadel, za parkování silničních motorových vozidel, telefonní a dálniční poplatky.

§ 4
Postup při přiznávání náhrad při služební cestě

(1) Služební orgán, který vysílá vojáka na služební cestu, určí místo jejího nástupu, způsob dopravy, místo plnění služebního úkolu, dobu trvání, ukončení služební cesty a popřípadě další podmínky služební cesty.

(2) Jako místo nástupu a místo ukončení služební cesty může služební orgán určit stanovené místo výkonu služby nebo jiné místo, v němž se voják v den nástupu služební cesty zdržuje, je-li to hospodárnější.

§ 5
Náhrada při denním dojíždění

(1) Vojákovi, kterému náleží náhrada při denním dojíždění,1) se poskytuje

a)   náhrada jízdních výdajů za denní dojíždění z místa trvalého pobytu rodiny do místa pravidelného výkonu služby ve výši prokázaných jízdních výdajů za druhou třídu osobního vlaku nebo za autobus. Příplatek za vlak vyšší kvality nebo náhrada za použití autobusu včetně místenky se hradí při vzdálenosti nejméně 101 km jedním směrem a dále se hradí jízdní výdaje za místní hromadnou dopravu při přestupu z jednoho hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy na jiný. Použije-li voják po předchozím souhlasu služebního orgánu k cestě při denním dojíždění soukromé silniční motorové vozidlo, poskytne se mu náhrada ve výši jízdních výdajů, které by mu náležely při použití vlaku nebo autobusu,
b)   příplatek na stravu ve výši 25 % z výše stravného podle § 2 písm. c). Při poskytnutí bezplatné snídaně se příplatek na stravu krátí o 85 %. Doba 11 hodin1) se počítá od okamžiku opuštění bytu do návratu do něj.

(2) Náhrada podle odstavce 1 se poskytuje, jestliže voják

a)   podal žádost o přiznání náhrady a
b)   jeho rodina žije mimo jeho místo výkonu služby jen proto, že v tomto místě nemá byt, a
c)   do 30 dnů ode dne nástupu služby při povolání do služebního poměru nebo při přeložení podal žádost o přidělení bytu v místě pravidelného výkonu služby.

(3) Náhrada se poskytuje ode dne vzniku služebního poměru nebo ode dne přeložení. Byla-li žádost o přidělení bytu podána později než podle odstavce 2 písm. c), náleží náhrada ode dne, kdy žádost o přidělení bytu byla podána.

(4) Žádost o přidělení bytu v místě pravidelného výkonu služby podle odstavce 2 písm. c) nemusí podat voják

a)   povolaný do služebního poměru nebo přeložený do 3 let před splněním podmínek nároku na starobní důchod,2) jestliže služební orgán rozhodl o neúčelnosti jeho stěhování do místa výkonu služby, nebo
b)   který má byt v jiném místě, než je místo jeho pravidelného výkonu služby, a alespoň jeden z rodinných příslušníků vojáka3) je vojákem, který má v tomto jiném místě místo výkonu služby, nebo
c)   který se připravuje k výkonu služby v jednotce mnohonárodních ozbrojených sil, anebo
d)   který je vyslán k dennímu studiu.

(5) Celková denní výše náhrady podle odstavce 1 nesmí přesáhnout nejvyšší částku stravného podle § 2 písm. c).

(6) Ženatému vojákovi, kterému pro důležitý zájem služby nebyl umožněn návrat k rodině,3) se za každý kalendářní den odloučení od rodiny poskytuje stravné podle § 2, a to podle doby trvání odloučení od rodiny.

§ 6
Výše příspěvku při přestěhování

(1) Vojákovi, který se přestěhuje do jiného bytu v důležitém zájmu služby, se poskytne příspěvek při přestěhování ve výši 90 % minimální mzdy4) platné ke dni přestěhování na kuchyň, základní příslušenství5) a na každou obytnou místnost a ve výši 45 % minimální mzdy na neúplné základní příslušenství.5)

(2) Počet místností se stanoví podle nájemní smlouvy o nájmu bytu.

(3) Vojákovi, který se stěhuje do vlastního domu nebo bytu, se poskytne příspěvek při přestěhování podle odstavce 1 nejvýše za 5 obytných místností, jednu kuchyň a jedno základní příslušenství;5) stěhuje-li se do vlastního domu nebo do bytu více vojáků, poskytne se příspěvek při přestěhování jen jednomu z nich.

(4) Při přestěhování vojáka do bytu v novostavbě, kdy se stává prvním nájemcem, se poskytuje příspěvek při přestěhování v poloviční výši uvedené v odstavci 1.

(5) Příspěvek při přestěhování se vyplácí na základě písemné žádosti vojáka doložené potvrzením služebního orgánu, že došlo k přestěhování v důležitém zájmu služby.

§ 7
Přechodné ustanovení

Náhrady jako při služební cestě a náhrada při denním dojíždění přiznané podle dosavadních předpisů se považují za náhrady přiznané podle této vyhlášky. Nároky vzniklé při služebních cestách a přestěhování, které se uskutečnily před účinností této vyhlášky, se posuzují podle předpisů platných před 1. prosincem 1999.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
2)   § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č.  134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb.
3)   § 71 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb.
4)   § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., č. 317/1998 Sb. a č. 131/1999 Sb.
5)   § 3 odst. 2 vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášek č. 30/1995 Sb., č. 274/1995 Sb., č. 86/1997 Sb. a č. 41/1999 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

ÚZ č. 1241 - Cenové předpisy 2018

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.