Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 266/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 90, ze dne 26. 11. 1999

266

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999

o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 61 odst. 5 a § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1
Vymezení pojmů pro účely bezplatného stravování

Pro účely bezplatného stravování se rozumí

a)   výkonným letcem voják z povolání (dále jen "voják") ve služebním zařazení pilota, navigátora, palubního technika, palubního radiotelefonisty, palubního operátora a palubního průvodčího,
b)   výkonným výsadkářem voják ve služebním zařazení spojeném s prováděním výsadkové přípravy,
c)   nepřetržitým praktickým výcvikem v létání letová činnost u leteckého útvaru na území České republiky nebo v zahraničí za účelem přípravy výkonného letce pro bojové použití; za nepřetržitý praktický výcvik v létání se považuje i doba jeho přerušení nepřesahující dobu 3 měsíců,
d)   nepřetržitým praktickým výsadkářským výcvikem provádění výcviku stanoveného pro výcvikový rok; za nepřetržitý praktický výsadkářský výcvik se považuje i doba jeho přerušení nepřesahující dobu 3 měsíců,
e)   letovou přípravou ve vojenské škole letová činnost prováděná u leteckého útvaru nebo v letecké školní základně za účelem přípravy vojáků, kteří se připravují ve studijním oboru pilot vojenského letadla k výkonu služby studiem, a to od zahájení letové přípravy do jejího přerušení nebo ukončení; za letovou přípravu ve vojenské škole ve studijním oboru pilot vojenského letadla se považuje i doba jejího přerušení nepřesahující dobu 1 měsíce.

§ 2
Formy bezplatného stravování

(1) Bezplatné stravování se zabezpečuje výdejem jídla, a to snídaně, oběda a večeře. Jídlo se vydává formou

a)   teplého jídla, nebo
b)   studeného jídla, anebo
c)   potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.

(2) Nelze-li zabezpečit bezplatné stravování výdejem jídla nebo potravin podle odstavce 1 nebo rozhodne-li o tom služební orgán,1) vyplácí se za ně náhrada v penězích. Náhrada v penězích za jídlo nebo potraviny je finanční hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce, popřípadě přídavku potravin.

§ 3
Bezplatné stravování při nepřetržité službě

Při nepřetržité službě a při nepřetržitém vojenském výcviku (dále jen "nepřetržitá služba"), které trvají alespoň 24 hodin, se bezplatné stravování vojákovi zabezpečuje počínaje prvním jídlem vydávaným po začátku nepřetržité služby a končí posledním jíd-lem vydávaným před ukončením nepřetržité služby.

Bezplatné stravování
při výkonu zvláštních profesí a činností

§ 4

(1) Vojákovi, který vykonává zvláštní profesi nebo činnost, se bezplatné stravování zabezpečuje

a)   výkonnému letci ode dne jmenování do výcvikové skupiny, koná-li nepřetržitý praktický výcvik v létání, do dne vyřazení nebo vyloučení z výcvikové skupiny,
b)   výkonnému výsadkáři ode dne zahájení nepřetržitého praktického výsadkářského výcviku do dne skončení nepřetržitého praktického výsadkářského výcviku,
c)   vojákovi, který zabezpečuje letovou akci, a to po celou dobu její přípravy a konání,
d)   vojákovi, který zabezpečuje kontrolně přejímací lety letadel ve dnech inženýrsko-leteckého zabezpečení u letových zkušebních pracovišť, trvá-li tato činnost déle než 11 hodin,
e)   vojákovi, který studuje ve vojenské škole ve studijním oboru pilota vojenského letadla, a to ode dne, kdy zahájil letovou přípravu, do dne, kdy ji přerušil nebo ukončil,
f)   vojákovi, který studuje ve vojenské škole ve studijním oboru se zaměřením na proviantní zabezpečení, a to ve dnech praktické samostatné nebo skupinové přípravy jídel.

(2) Při výkonu zvláštní profese nebo činnosti podle odstavce 1 písm. a) až e) se bezplatné stravování zabezpečuje počínaje prvním jídlem vydávaným po začátku výkonu zvláštní profese nebo činnosti a končí posledním jídlem vydávaným před ukončením zvláštní profese nebo činnosti.

§ 5

(1) Bezplatné stravování ani náhrada v penězích se vojákovi uvedenému v § 3 a 4 nezabezpečují v době

a)   dovolené a služebního volna,
b)   neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz,
c)   pobytu v léčebných, lázeňských a rekreačních zařízeních,
d)   vazby,
e)   mateřské dovolené.

(2) Výkonnému letci a výkonnému výsadkáři se bezplatné stravování ani náhrada v penězích nezabez-pečují také ode dne zahájení studia ve vojenské škole nebo v kurzu, kde se neuskutečňuje praktický výcvik v létání nebo praktický výsadkářský výcvik.

Stravní dávky a přídavky potravin

§ 6

Jídlo a potraviny musí odpovídat stravním dávkám a přídavkům potravin, jejich energetickým normám a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 této vyhlášky a průměrné skladbě spotřeby potravin stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 7

Stravní dávky se podle náročnosti vykonávané služby dělí na

a)   základní stravní dávku, která se poskytuje vojákovi, jemuž nenáleží jiná stravní dávka. Pro vojáka v nepřetržité službě dozorčího, která trvá alespoň 24 hodin, ve vojenských školách, u leteckých a výsadkových útvarů, u nichž se základní stravní dávka nepřipravuje, se poskytuje ta stravní dávka, která se u vojenského útvaru připravuje,
b)   stravní dávku pro letce, která se poskytuje výkonnému letci podle § 4 odst. 1 písm. a), vojákovi studujícímu ve vojenské škole podle § 4 odst. 1 písm. e) a výkonnému výsadkáři, který je služebně zařazen u leteckého útvaru,
c)   stravní dávku pro výsadkáře, která se poskytuje výkonnému výsadkáři podle § 4 odst. 1 písm. b) a vojákovi, který se na území České republiky připravuje k plnění úkolů v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil.

§ 8

(1) K jednotlivým stravním dávkám se podle náročnosti vykonávané služby zabezpečují tyto přídavky potravin:

a)   přídavek potravin A - zdravotní,
b)   přídavek potravin B - při namáhavé službě,
c)   přídavek potravin C - při zvlášť namáhavé službě,
d)   přídavek potravin D - při nepřetržitém vojenském výcviku,
e)   přídavek potravin E - při tělovýchovné činnosti,
f)   přídavek potravin F - při sportovních přeborech v působnosti Ministerstva obrany (dále jen "ministerstvo"),
g)   přídavek potravin G - pro výkonné letce ve dnech letové činnosti,
h)   přídavek potravin H - pro výkonné letce zařazené do letových osádek nadzvukových a podzvukových letadel vybavených zbraňovými systémy a dopravních letadel.

(2) Přídavky potravin se zabezpečují jen při současném zabezpečování bezplatného stravování s výjimkou přídavku potravin A. Přídavky potravin se vydávají jen ve dnech nároku nejméně na dvě denní jídla, a to k prvnímu z nich. Přídavek potravin A náleží bez ohledu na počet vydávaných jídel.

(3) K jednotlivým stravním dávkám se mohou vydávat jen tyto přídavky potravin:

a)   k základní stravní dávce přídavky potravin A, B, C, D, E a F,
b)   ke stravní dávce pro letce přídavky potravin D, G a H,
c)   ke stravní dávce pro výkonné výsadkáře přídavek potravin D.

(4) Ke každé stravní dávce může být vydáván vždy jen jeden přídavek potravin. Pouze přídavek potravin

a)   D je možno vydávat spolu s přídavkem A, B, C, G nebo H,
b)   G je možno vydávat spolu s přídavkem H.

§ 9

(1) Přídavek potravin A se vydává vojákovi při

a)   neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz při péči v lůžkové části posádkové ošetřovny nebo v jiném zařízení zdravotní péče jí na roveň postavené,
b)   pobytu ve vojenských útvarech v případech, vyžaduje-li to zdravotní situace, zejména ohrožení epidemiemi nebo závadnou pitnou vodou.

(2) Přídavek potravin B se vydává vojákovi při

a)   nepřetržité službě v místě pravidelného výkonu služby, která trvá alespoň 24 hodin, s výjimkou nepřetržité služby dozorčího, která trvá 24 hodin,
b)   zabezpečování letových akcí podle § 4 odst. 1 písm. c).

(3) Přídavek potravin C se vydává vojákovi při

a)   nepřetržité službě mimo místo pravidelného výkonu služby, připravuje-li se nebo vydává-li se jídlo mimo místo pravidelného výkonu služby,
b)   soustředění k nácviku na vojenskou přehlídku a hromadnému tělovýchovnému vystoupení u vojenského útvaru,
c)   službě v noci2) u vojenského útvaru protivzdušné obrany státu,
d)   praktickém výcviku v jízdě od 22 hodin do 6 hodin v trvání alespoň 3 hodiny, a to řidiči vojenské techniky.

(4) Přídavek potravin D se vydává vojákovi při

a)   plnění úkolů podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) až c),
b)   zařazení do služby v noci2) při služební pohotovosti, a to výkonnému letci.

(5) Přídavek potravin E se vydává vojákovi při

a)   soustředění k centrálnímu nácviku a provedení vojenské přehlídky nebo hromadného tělovýchovného vystoupení,
b)   soustředění k sportovním hrám u větších organizačních celků.3)

(6) Přídavek potravin F se vydává vojákovi při soustředění k uskutečnění sportovních her Armády České republiky (dále jen "armáda").

(7) Přídavek potravin G se vydává výkonnému letci ve dnech letové činnosti a při služební pohotovosti.

(8) Přídavek potravin H se vydává výkonnému letci zařazenému do letových osádek nadzvukových a podzvukových letadel vybavených zbraňovými systémy a výkonnému letci zařazenému do letových osádek dopravních letadel.

§ 10
Náhrada v penězích

(1) Náhrada v penězích se vyplácí za jednotlivá jídla, která měla být vydána, ve výši jejich finanční hodnoty. Náhrada v penězích se nevyplácí za přídavky potravin s výjimkou přídavku potravin H. Výkonnému výsadkáři, kterému se poskytuje stravní dávka podle § 7 písm. b), se vyplácí náhrada v penězích ve výši finanční hodnoty stravní dávky podle § 7 písm. c).

(2) Při nepřetržité službě dozorčího se náhrada v penězích vyplácí ve výši finanční hodnoty základní stravní dávky, s výjimkou nepřetržité služby dozorčího - výkonného letce nebo výsadkáře, kterému se náhrada v penězích vyplácí podle odstavce 1.

Energetická, výživová a finanční hodnota
stravních dávek a přídavků potravin

§ 11

(1) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se stanoví tak, že průměrná skladba spotřeby jednotlivých potravin v kilogramech na osobu a den podle přílohy č. 2 se násobí jejich průměrnými obchodními cenami za kilogram. Průměrnou obchodní cenou se rozumí průměrná cena za kilogram jednotlivých druhů potravin nakoupených pro stravování vojáků za poslední 3 měsíce.

(2) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se upravuje v závislosti na vývoji obchodních cen potravin. Úprava se provede, je-li celkový rozdíl průměrných obchodních cen všech druhů nakupovaných potravin za poslední 3 měsíce vyšší nebo nižší o více než 5 % oproti obchodním cenám v období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.

(3) Finanční hodnota stravních dávek a přídavků potravin se upravuje nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po zjištění rozdílu podle odstavce 2.

§ 12

(1) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u vojenských útvarů s počtem stravovaných do 50 osob, u kterých je nutný nákup potravin v maloobchodu, lze zvýšit až o 10 % v závislosti na tom, v jakém rozsahu se nakupují potraviny v maloobchodu.

(2) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u vojenských útvarů zabezpečujících záchranné práce při pohromách nebo při odstraňování jiného hrozícího nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, anebo u vojenských útvarů, které byly pohromou postiženy, lze zvýšit až o 20 %.

(3) Energetická a výživová hodnota stravních dávek a přídavků potravin i jejich finanční hodnota v jednotlivých dnech měsíce nemusí být vyčerpána. Měsíční průměr čerpání však musí odpovídat hodnotám stanoveným pro jednotlivé stravní dávky a přídavky potravin v rozmezí 5 % nad až 5 % pod stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání nesmí překročit rozmezí 10 % nad až 3 % pod stanovené hodnoty.

§ 13
Zabezpečování výstrojních náležitostí

(1) Výstrojní náležitosti se zabezpečují výdejem vojenské výstroje a bezplatnými službami nebo náhradou v penězích. Bezplatnými službami se rozumí praní, chemické čištění, úpravy, opravy a údržba výstrojních součástek (dále jen "údržba").

(2) Podle služebního zařazení se vojákovi zabezpečují výstrojní součástky

a)   určené do vlastnictví,
b)   svěřené k používání, které po zániku nároku na výstrojní materiál přecházejí do vlastnictví vojáka,
c)   svěřené k používání, které po zániku nároku na výstrojní materiál nepřecházejí do vlastnictví vojáka,
d)   spotřebního charakteru.

(3) K pořízení a obnovení vojenské výstroje určené do vlastnictví se vojákovi vydávají zpravidla poukázky na vydání vojenské výstroje.

(4) Náhrada v penězích se vyplácí za

a)   pořízení a doplnění vojenské výstroje, která se nenakupuje na náklady státu,
b)   pořízení a údržbu občanského oděvu vojákovi, kterému bylo nařízeno jeho nošení ke služebním účelům,
c)   pořízení a doplnění vojenské výstroje, kterou nelze poskytnout.

Výdej vojenské výstroje do vlastnictví

§ 14

(1) Vojenská výstroj se vydává do vlastnictví

a)   při povolání do služebního poměru na 5 a více let formou základní výbavy,
b)   při povolání do služebního poměru na dobu kratší než 5 let formou zmenšené základní výbavy.

(2) Vojákovi, kterému byla vydána zmenšená základní výbava, se při změně doby trvání služebního poměru na celkovou dobu 5 a více let doplňuje zmenšená základní výbava do rozsahu základní výbavy.

(3) Vojákovi, který byl jmenován do hodnosti generála, se vydává doplnění základní výbavy.

(4) Vojákovi, kterému byla vydána zmenšená základní výbava, se při změně služebního zařazení, kterému odpovídá vydání základní výbavy, vydává jednorázově do vlastnictví doplněk základní výbavy.

(5) Vojákovi, který již byl ve služebním poměru vojáka z povolání, se podle doby trvání služebního poměru vydává základní nebo zmenšená základní výbava, jestliže od posledního zániku služebního poměru uplynulo více než 5 let.

(6) Vojákovi, který již byl ve služebním poměru vojáka z povolání a jestliže od posledního zániku služebního poměru uplynulo méně než 5 let ale více než 2 roky, se vydává jednorázově dvojnásobek náležitosti na rok na výstrojní materiál určený k obnovení základní výbavy, přičemž chybějící výstrojní součástky si voják doplňuje na vlastní náklady.

(7) Vojákovi, který byl přeložen od Vojenské kanceláře prezidenta republiky nebo Hradní stráže k plnění služebních úkolů v armádě nebo v ministerstvu anebo naopak, se podle doby trvání služebního poměru vydává vojenská výstroj podle odstavce 5 nebo 6.

(8) Vojákovi, který se připravuje pro výkon služby studiem ve školách a kurzech v zahraničí nebo je odvelen do zahraničí, a vojákovi, který koná službu v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil, se poskytuje vojenská výstroj pro působení v zahraničí. Po skončení služby v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil se vojákovi poskytuje vojenská výstroj podle odstavce 1, pokud mu při povolání do služebního poměru nebyla vydána základní nebo zmenšená základní výbava.

(9) Podle služebního zařazení se vojákovi zabezpečují osobní ochranné pracovní prostředky.

§ 15

(1) Vojenská výstroj do vlastnictví se zabezpečuje za kalendářní měsíc, po který měl voják nárok na plat nebo plat v nemoci anebo nemocenské, a to zpětně. Vojenskou výstroj lze poskytnout jednorázově za kalendářní rok.

(2) Hodnota vojenské výstroje se pro účely vydání poukázek na výstroj stanovuje v závislosti na době životnosti výstrojního materiálu a jeho pořizovacích nákladech.

(3) Vojenská výstroj se zabezpečuje poprvé za kalendářní měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém byla poskytnuta základní nebo zmenšená základní výbava; vojenská výstroj se naposledy zabezpečuje za kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž služební poměr vojáka zanikne nebo zanikl.

§ 16
Náhrada v penězích za používání občanského oděvu

(1) Vojákovi se vyplácí při prvním služebním zařazení, ve kterém je nařízeno nošení občanského oděvu ke služebním účelům, jednorázová náhrada v penězích za jeho pořízení ve výši 80 % hodnoty základní výbavy.

(2) Vojákovi, který již byl ve služebním poměru vojáka z povolání a plnil služební úkoly ve služebním zařazení, ve kterém bylo nařízeno nošení občanského oděvu, a vojákovi ve služebním zařazení, ve kterém je nařízeno nošení občanského oděvu, se jednorázová náhrada v penězích za pořízení občanského oděvu vyplatí opětovně

a)   podle odstavce 1, jestliže od posledního zániku jeho služebního poměru nebo ode dne posledního výkonu takového služebního zařazení uplynulo 5 a více let,
b)   v hodnotě dvojnásobku náležitosti na rok na výstrojní materiál určený k obnovení základní výbavy, jestliže od posledního zániku jeho služebního poměru nebo ode dne posledního výkonu takového služebního zařazení uplynulo méně než 5 let ale více než 2 roky.

(3) Náhrada v penězích se vojákovi vyplácí zpětně za kalendářní rok, po který mu bylo nařízeno používat občanský oděv ke služebním účelům. Netrval-li služební poměr vojáka celý kalendářní rok nebo došlo-li v průběhu kalendářního roku ke změně služebního zařazení, ve kterém nebylo nařízeno používání občanského oděvu, vyplácí se za příslušné kalendářní měsíce poměrná část náhrady v penězích podle odstavce 1 nebo 2.

§ 17
Náhrada v penězích za vojenskou výstroj

(1) Vojákovi se na základě jeho písemné žádosti vyplácí náhrada v penězích za nevyužitou vojenskou výstroj, pokud

a)   byl služebně zařazen v orgánu státní správy nebo v právnické osobě, jejímž zřizovatelem je ministerstvo,
b)   mu byl přerušen služební poměr,
c)   mu bylo nařízeno používat občanský oděv ke služebním účelům,
d)   jeho služební poměr zanikl uplynutím stanovené doby trvání služebního poměru, propuštěním ze služebního poměru, odnětím hodnosti nebo ztrátou vojenské hodnosti na základě rozhodnutí soudu, úmrtím vojáka nebo jeho prohlášením za mrtvého,
e)   v době těhotenství bylo povoleno používat občanský oděv.

(2) Při úmrtí vojáka nebo jeho prohlášení za mrtvého náleží náhrada v penězích za nevyužitou vojenskou výstroj dědicům, za které se považují osoby stanovené zvláštním právním předpisem.4)

(3) Náhrada v penězích se vyplácí nejdříve první den následující po splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a) až d). Náhrada v penězích podle odstavce 1 písm. e) se vyplácí nejdříve první den následující po skončení mateřské dovolené, pokud se nepostupuje podle věty první.

§ 18
Vojenská výstroj při pohřbu

Zemře-li voják povolaný do služebního poměru na dobu kratší než 5 let nebo voják povolaný do služebního poměru v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil, kterému nebyla vydána základní výbava, vydá se k pohřbení vojenský stejnokroj bez bot a jedna souprava vojenského prádla.

§ 19
Ortopedická obuv
a nadměrné velikosti vojenské výstroje

(1) Ortopedická obuv se vydává na základě pou-kazu, který předepsal lékař, vojákovi místo obuvi, která by mu jinak náležela.

(2) Nadměrné velikosti vojenské výstroje zajiš-ťuje pro vojáka vojenský útvar zvláštní zakázkou.

§ 20
Obměna a údržba vojenské výstroje

Vojenská výstroj podle § 13 odst. 2 písm. c) se obměňuje podle potřeby. Údržba se provádí pouze u vojenské výstroje podle § 13 odst. 2 písm. b) a c).

§ 21
Zabezpečování bezplatné přepravy

Bezplatnou přepravu (dále jen "přeprava") schvaluje služební orgán.1)

§ 22
Přeprava při preventivní rehabilitaci
a léčebné péči

(1) Přeprava nebo náhrada jízdních výdajů při cestě na preventivní rehabilitaci nebo léčebnou péči se vojákovi zabezpečuje za cestu z místa trvalého pobytu nebo pravidelného výkonu služby do místa preventivní rehabilitace nebo léčebné péče a zpět.

(2) Vojákovi náleží náhrada jízdních výdajů jako při služební cestě.5)

§ 23
Přeprava při přestěhování

(1) Přeprava nebo náhrada jízdních výdajů při přestěhování v důležitém zájmu služby se vojákovi a příslušníkům jeho domácnosti zabezpečuje za cestu z místa dosavadního trvalého pobytu do místa nového trvalého pobytu.

(2) Vojákovi a příslušníkům jeho domácnosti náleží náhrada jízdních výdajů jako při služební cestě.5)

§ 24
Náhrada jízdních výdajů při cestě na řádnou dovolenou

(1) Náhrada jízdních výdajů na řádnou dovolenou se vojákovi zabezpečuje za cestu z místa jeho trvalého pobytu nebo pravidelného výkonu služby do jednoho zvoleného místa dovolené na území České republiky a při cestě na řádnou dovolenou do zahraničí do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla a zpět.

(2) Jestliže voják uskuteční společnou rekreaci v zařízení v působnosti ministerstva nebo armády a nebo jestliže mu byla hrazena část nákladů na rekreační pobyt z fondu kulturních a sociálních potřeb,6) zabezpečuje se náhrada jízdních výdajů z místa trvalého pobytu do místa nástupu na společnou rekreaci nebo rekreační pobyt a zpět. Při společné rekreaci nebo rekreačním pobytu v zahraničí se náhrada jízdních výdajů zabezpečuje do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla a zpět.

(3) Náhrada jízdních výdajů náleží ve výši jízdních výdajů za druhou vozovou třídu osobního vlaku, při jízdě vlakem nad vzdálenost 101 km za druhou vozovou třídu rychlíku nebo za autobus. Při použití silničního motorového vozidla náleží vojákovi náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdenky podle odstavce 1.

§ 25
Přeprava při zániku služebního poměru

Náhrada jízdních výdajů se podle § 92 odst. 1 věty druhé zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, při zániku služebního poměru poskytuje na území České republiky nebo do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla.

§ 26
Zabezpečování ubytování

(1) Vojákovi, který vykonává službu v místě, kde nemá trvalý pobyt a kde dopravní situace neumožňuje denní dojíždění, se zabezpečuje ubytování. Ubytování se zabezpečuje bezplatně s výjimkou nákladů za spotřebovanou elektrickou energii za používání elektrických spotřebičů.

(2) Při zabezpečení ubytování vojákovi, který se připravuje k výkonu služby studiem, se postupuje obdobně podle odstavce 1. Ubytování se zabezpečuje ode dne zahájení studia do dne jeho ukončení; neposkytuje se při cestách a pobytech mimo vojenskou školu a v době čerpání dovolené.

(3) Při služební cestě se vojákovi poskytuje bezplatné ubytování.

(4) Ubytování se poskytuje ve vojenském ubytovacím zařízení, výjimečně se zabezpečuje v ubytovacím zařízení jiného provozovatele. Při ubytování v ubytovacím zařízení jiného provozovatele se vojákovi poskytne náhrada prokázaných výdajů za ubytování.

§ 27
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1. 

Vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky. 

2. 

Vyhláška Ministerstva obrany č. 310/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky. 

3. 

Vyhláška Ministerstva obrany č. 314/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky č. 310/1996 Sb.

§ 28
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
2)   § 29 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb.
3)   § 13 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
4)   § 473 až 475a občanského zákoníku.
5)   § 74 odst. 3 a § 76 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb.
6)   § 7 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot

Stravní
dávky
(SD)
Přídavky
potravin
(PP)

Energ. hodnota

Bílkoviny

Tuky

Kyselina linolová

Sacharidy

Minerální látky

Vitamíny

živo-
čišné 

rostlin-

celkem 

vápník

fosfor

železo

A-ekv. retinolu

B1

B2

P-P-
-ekv. niacinu

C

kj

g

g

g

g

g

g

mg

µg

mg

SD - základní

14 560

62

55

117

126

11

510

997

1 800

20

1 100

1,7

1,9

23

85

SD - pro letce

16 019

85

55

140

135

11,8

500

1 100

2 000

22

1 200

2

2,5

23

100

SD - pro výsadkáře

17 981

78

58,1

136,1

156,9

12,6

570

1 100

2 000

23

1 200

2

2

23

90

PP - A

430

-

-

-

-

-

24

3

-

-

-

-

-

2

2

PP - B

1 170

8,2

1,6

9,8

14,4

0,6

28

72

125

1,3

24

0,12

0,12

2,3

-

PP - C

1 700

8

2,7

10,7

19,6

1,1

46

26,4

131

2,1

94

0,17

0,13

3,7

2,4

PP - D

1 830

20,6

2,7

23,3

14,8

0,6

52

189

264

2,7

146

0,12

0,28

7,4

2,1

PP - E

3 460

13,9

1,3

15,2

23,5

1,5

139

193,6

344

3,1

258

0,39

0,29

6,4

5,3

PP - F

6 100

42,6

8,5

51,1

53,9

3,9

192

471

1 075

10,4

870

1,1

0,83

21,4

20,5

PP - G

635

1

1,9

3,9

3,8

-

35

58

65

3,3

40

0,1

0,08

0,6

55

PP - H

760

-

1,9

1,9

0,5

-

41

42

49

1,1

25

0,12

0,06

0,9

45

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

Průměrná skladba spotřeby potravin na osobu a den
k dosažení požadovaných energetických a výživových hodnot
podle stravních dávek a přídavků potravin k určení výše jejich finanční hodnoty

Druh potravin Stravní dávka
základní pro výsadkáře pro letce
dávka v gramech dávka v gramech dávka v gramech
Vepřové maso 69 103 103
Hovězí maso 68 89 102
Uzené maso 6 9 11
Ostatní maso 2 2 4
Vnitřnosti 6 14 20
Uzeniny a výrobky z masa 45 60 50
Masové konzervy 38 43 27
Maso celkem 234 320 317
Drůbež a drůbeží výrobky 30 30 35
Kosti 2 2 3
Ryby 10 8 9
Rybí výrobky a konzervy 16 11 14
Máslo 20 25 24
Sádlo a slanina 11 15 8
Jedlé tuky a oleje 27 35 26
Čerstvé mléko 280 295 325
Mléčné výrobky 74 72 121
Sýry 30 34 32
Vejce 36 50 65
Chléb 320 340 250
Běžné pečivo 90 59 120
Jemné pečivo 33 40 15
Trvanlivé pečivo 14 20 8
Těstoviny 21 20 17
Mouka, kroupy, vločky 70 78 86
Rýže 32 27 25
Luštěniny 14 18 11
Cukr a cukrářské výrobky 60 80 50
Brambory 460 419 408
Čerstvá a mražená zelenina 185 190 222
Nakládaná a sušená zelenina 85 70 100
Kysané a sterilované zelí 20 20 20
Zelenina celkem 290 280 342
Čerstvé, mražené a sušené ovoce 89 88 106
Citrusové plody 40 40 90
Kompoty 28 35 35
Zahuštěné ovocné výrobky 35 35 65
Ovoce celkem 192 198 296
Přísady, nápoje, ostatní potraviny 357 355 723

 

Druh potravin Přídavek potravin
A B C D E F G H
Dávka v gramech
Maso celkem - 50 50 50 50 100 - -
Čerstvé mléko - - - - - 400 - -
Mléčné výrobky - - - - - 100 - -
Chléb - 100 100 100 100 - - -
Trvanlivé pečivo - - - - - 70 - -
Cukr a cukrářské výrobky 25 - - 25 30 30 - -
Ovoce celkem - - 100 100 100 200 - 380
Přísady, nápoje, ostatní potraviny 300 300 300 350 300 500 300 -

E-shop

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer, a. s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.