Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 263/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 89, ze dne 25. 11. 1999

263

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna

Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1
Překážky ve službě z důvodu obecného zájmu

(1) Za překážky ve službě z důvodu obecného zájmu se považuje výkon veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu.

(2) Výkonem veřejné funkce se rozumí zejména výkon povinností vyplývajících z funkce člena zastupitelstva územní samosprávy, pokud se po dobu výkonu této funkce nepřerušuje služební poměr,1) nebo přísedícího u soudu.

(3) O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků a jiných osob předvolaných k jednání u soudu nebo jiného státního orgánu nebo orgánu obce, při poskytnutí první pomoci, povinných lékařských prohlídkách, opatřeních proti přenosným nemocem, jiných naléhavých opatřeních léčebně preventivní péče, izolaci z důvodů veterinárně ochranných opatření, poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, živelních událostech nebo v jiných obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout.

(4) Jiné úkony v obecném zájmu, rozsah a podmínky poskytování služebního volna jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 2
Důležité osobní překážky ve službě

Služební volno pro důležité osobní překážky ve službě se poskytuje vojákovi z povolání (dále jen "voják") z důvodů a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 263/1999 Sb.

Jiné úkony v obecném zájmu, při nichž se poskytuje služební volno

Služební volno pro jiné úkony v obecném zájmu se poskytne vojákovi v těchto případech, za těchto podmínek a v tomto rozsahu:

1. Činnost dárce při odběru krve a při aferéze

Služební volno se poskytne na dobu cesty k odběru, vlastního odběru, cesty zpět a zotavení se po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do doby služby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nepostačí 24 hodiny, poskytne se služební volno za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do doby služby. Nedojde-li k odběru, poskytne se služební volno jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti ve službě.

2. Činnost dárce při odběru dalších biologických materiálů

Služební volno se poskytne na dobu cesty k odběru, vlastního odběru, cesty zpět a zotavení se po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do doby služby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Podle odebraného objemu, charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař určit, že služební volno se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po dobu zasahující do doby služby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytne se služební volno jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti ve službě.

3. Činnost registrovaných kandidátů a členů volebních komisí při volbách do Parlamentu a zastupitelstev územní samosprávy

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu.

4. Činnost vojáka při bezplatné přednášce nebo výuce, včetně zkušební činnosti

Služební volno se poskytne v rozsahu nejvýše 12 dnů v kalendářním roce, pokud tomu nebrání důležitý zájem služby.

5. Činnost člena Horské služby a vojáka, který na její výzvu a podle jejích pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu.

6. Činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání důležitý zájem služby a za podmínky, že voják nejméně po dobu 1 roku před poskytnutím služebního volna pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce podle předchozí věty se nevyžaduje u středních zdravotnických pracovníků, nebo jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 263/1999 Sb.

Služební volno pro důležité osobní překážky ve službě

Služební volno pro důležité osobní překážky ve službě se poskytne vojákovi v těchto případech a v tomto rozsahu:

1. Vyšetření nebo ošetření vojáka ve zdravotnickém zařízení

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo dobu služby.

2. Narození dítěte manželce nebo družce vojáka

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 den k převozu manželky nebo družky do zdravotnického zařízení a nejvýše 1 den k převozu zpět ze zdravotnického zařízení.

3. Doprovod

a)   rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení,
b)   zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy.

Služební volno se poskytne na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na 1 den při poskytnutí služebního volna podle písmene a) a nejvýše na 6 dnů v kalendářním roce při poskytnutí služebního volna podle písmene b). Služební volno se poskytne jen jednomu z oprávněných, a jen byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo dobu služby.

4. Ošetřování člena rodiny a péče o dítě

a)   při ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let, nebo
b)   při péči o dítě mladší 10 let z toho důvodu, že
   ba) dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů, nebo
   bb) dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy, nebo
   bc) osoba, která jinak o dítě pečuje, byla přijata do zdravotnického zařízení, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa (karanténní opatření), a proto nemůže o dítě pečovat, nebo
c)   při ošetřování jiného nemocného člena rodiny, který žije s vojákem v domácnosti,2) jestliže jeho zdravotní stav nezbytně vyžaduje, na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře, ošetřování jinou osobou a nemocného není možné nebo vhodné umístit v nemocnici.

Služební volno se poskytne po dobu prvních 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, trvá-li po tuto dobu potřeba ošetřování nebo péče; v témže případě ošetřování nebo péče se služební volno poskytne jen jednou a jen jedné z oprávněných osob.

Osamělému vojákovi, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, se poskytne služební volno po dobu prvních 13 po sobě jdoucích kalendářních dnů, trvá-li po tuto dobu potřeba ošetřování nebo péče.

Za osamělého vojáka se pro účely poskytování služebního volna považuje voják, který je svobodný, ovdovělý, rozvedený nebo osamělý z jiných vážných důvodů, nežije-li s družkou.

5. Úmrtí

a)   při úmrtí manžela, druha nebo dítěte se poskytne služební volno na 3 dny, z toho 1 den k účasti na pohřbu těchto osob,
b)   při úmrtí rodiče, sourozence, rodiče nebo sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence se poskytne služební volno na 1 den a další 1 den, jestliže voják obstarává pohřeb těchto osob,
c)   při úmrtí prarodiče, vnuka nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s vojákem v době úmrtí ve společné domácnosti, se poskytne služební volno nejvýše na 1 den a další 1 den, jestliže voják obstarává pohřeb těchto osob,
d)   při úmrtí spoluzaměstnance se poskytne služební volno na nezbytně nutnou dobu k účasti na jeho pohřbu.

6. Vlastní svatba a svatba dětí a rodičů

a)   na vlastní svatbu se poskytne služební volno na 2 dny, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu,
b)   k účasti na svatbě dítěte nebo rodiče se poskytne služební volno na 1 den.

7. Stěhování v zájmu ozbrojených sil České republiky

a)   při stěhování v téže obci se poskytne služební volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den,
b)   při stěhování do jiné obce se poskytne služební volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 3 dny.

8. Vyhledání místa před zánikem služebního poměru uplynutím stanovené doby a před propuštěním ze služebního poměru

Služební volno se poskytne v rozsahu 2 dnů v měsíci po dobu 3 měsíců před propuštěním ze služebního poměru. Služební volno lze se souhlasem služebního orgánu slučovat.

9. Nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nemohl-li voják dosáhnout místa výkonu služby jiným přiměřeným způsobem.

10. Vyřízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí, které vyžadují osobní účast vojáka a nelze je vyřídit mimo dobu služby

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den.

11. Vykonání přijímacích zkoušek na základě podané přihlášky ke studiu a oznámení školy o konání těchto zkoušek

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu.


1)   § 11 a 12 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
2)   § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

E-shop

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Majetek školské příspěvkové organizace - kontrola a hospodaření

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace si klade za cíl pomoci ředitelům, ekonomům a účetním zejména školské příspěvkové organizace k orientaci v oblasti majetku, hospodaření, peněžních fondů a finanční kontroly. Text je přehledně členěn ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Neziskové organizace se zaměřením na nestátní neziskové organizace

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD., Ing. Kateřina Maťátková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových organizací, zodpovědět i mnohé související institucionální ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.