Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


260

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 5. listopadu 1999,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)

Ministerstvo obrany stanoví podle § 7 odst. 5, § 20 odst. 5, § 24 odst. 6, § 25 odst. 5, § 34 odst. 4, § 49 odst. 8 a § 52 odst. 8 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon):

§ 1
Dotazník

(1) Dotazník se skládá z části I - VŠEOBECNÉ ÚDAJE a částí II a III - ÚDAJE O ZDRAVOTNĺM STAVU. Občan vyplňuje část I a v částech II a III bod A - Anamnéza, ošetřující lékař vyplňuje v částech II a III bod B - Objektivní nález.

(2) Vzor dotazníku je v příloze č. 1.

§ 2
Důvody pro určování k náhradní službě na žádost

(1) Za závažné rodinné, sociální nebo hospodářské důvody, pro které lze odvedence nebo vojáky v základní službě (dále jen "voják") určit k náhradní službě na žádost, se považuje, jestliže

a)   odvedenec nebo voják je otcem nebo osvojitelem jednoho nebo více dětí nebo mu bylo dítě svěřeno do pěstounské péče rozhodnutím soudu a o tyto děti pečuje,
b)   odvedenec nebo voják je jediným živitelem alespoň jedné osoby blízké1) odkázané na něho výživou, nelze-li její výživu zabezpečit jinak, například dávkami státní sociální podpory nebo odložením splátek půjček,
c)   odvedenec nebo voják na základě rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy pečuje o osobu, která je bezmocná (částečně, převážně, úplně) nebo je zbavena způsobilosti k právním úkonům anebo je její způsobilost k právním úkonům omezena, nelze-li potřebnou péči zajistit jinak, například umístěním v ústavu sociální péče nebo pečovatelskou službou a podobně,
d)   osoba blízká, která pečuje o jiné osoby blízké nebo přispívá na jejich výživu, se stane neschopnou tyto povinnosti plnit, nebo
e)   jiné mimořádné případy, například tragické úmrtí v rodině nebo poškození majetku osob blízkých živelní pohromou a podobně.

(2) Odvedence nebo vojáky lze určit k náhradní službě na žádost podle odstavce 1 písm. b) až e), pokud uvedené důvody mají dlouhodobý charakter.

§ 3
Důvody hodné zvláštního zřetele pro odklad základní nebo náhradní služby

Za důvody hodné zvláštního zřetele pro odklad základní nebo náhradní služby odvedencům nebo vojákům v základní anebo náhradní službě se považuje zejména

a)   úmrtí, závažné onemocnění nebo úraz osoby blízké nebo jiná závažná událost vyžadující osobní přítomnost odvedence nebo vojáka,
b)   živelní pohroma, která postihla osobu blízkou odvedence nebo vojáka,
c)   sociální nebo majetkové obtíže odvedence nebo vojáka,
d)   důvody uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až e), které nemají dlouhodobý charakter.

§ 4
Důvody pro přerušení základní služby místo určení k náhradní službě

Vojákům může být přerušena základní služba místo určení k náhradní službě z důvodů uvedených v § 2.

Odborné a vojenské požadavky pro úpravu vojenské hodnosti propuštěným příslušníkům sborů
§ 5

(1) Odborné požadavky pro úpravu vojenské hodnosti na hodnost rotného, rotmistra, nadrotmistra a štábního rotmistra splňují vojáci v záloze se středním odborným vzděláním.

(2) Odborné požadavky pro úpravu vojenské hodnosti na hodnost podpraporčíka, praporčíka, nadpraporčíka, štábního praporčíka, podporučíka, poručíka a nadporučíka splňují vojáci v záloze s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním.

(3) Odborné požadavky pro úpravu vojenské hodnosti na hodnost kapitána splňují vojáci v záloze absolventi bakalářského studijního programu.2)

(4) Odborné požadavky pro úpravu vojenské hodnosti na hodnost majora, podplukovníka a plukovníka splňují vojáci v záloze absolventi magisterského studijního programu.3)

§ 6

Vojenské požadavky pro úpravu vojenské hodnosti splňují vojáci v záloze, kteří absolvovali některou vojenskou školu nebo vojenský kurz.

§ 7

(1) Vojenskou hodnost upraví služební orgány,4) které mají pravomoc do této hodnosti jmenovat, v závislosti na hodnosti plánované pro funkci, do níž je voják v záloze v ozbrojených silách předurčen.

(2) Vojákům v záloze, kteří nejsou předurčeni pro funkci v ozbrojených silách, se vojenská hodnost neupravuje.

§ 8
Důvody důležitého zájmu bezpečnosti
České republiky pro zproštění mimořádné služby

Za důvody důležitého zájmu bezpečnosti České republiky pro zproštění mimořádné služby vojáků v záloze se považuje

a)   zabezpečení nezbytné činnosti soudů, státních zastupitelství, zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a dalších státních orgánů a orgánů samosprávy,
b)   zabezpečení nezbytného chodu národního hospodářství,
c)   zabezpečení základního poslání Hasičského záchranného sboru České republiky,
d)   zabezpečení úkolu obcí v přenesené působnosti na úseku požární ochrany,5)
e)   nezbytná ochrana obyvatel.

§ 9
Důvody hodné zvláštního zřetele pro zproštění mimořádné služby

Za důvody hodné zvláštního zřetele pro zproštění mimořádné služby vojáků v záloze mladších 35 let se považuje

a)   zastávání funkcí soudců a státních zástupců a rozhodujících funkcí v ústředních a územních orgánech státní správy a v orgánech samosprávy,
b)   zastávání řídících funkcí a nepostradatelných odborníků v podnicích zabezpečujících ozbrojené síly,
c)   zastávání řídících funkcí ve složkách Integrovaného záchranného systému,
d)   příslušnost k Hasičskému záchrannému sboru České republiky,
e)   členství v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí.

§ 10
Postup při zprošťování mimořádné služby

(1) Požadavek na zproštění mimořádné služby mohou uplatňovat orgány samosprávy a statutární zástupci ostatních orgánů uvedených v § 8 a 9 v měsíci květnu nebo listopadu každého roku u příslušné územní vojenské správy.

(2) Územní vojenská správa požadavky na zproš-tění mimořádné služby vyhodnotí z hlediska potřeb doplňování ozbrojených sil.

(3) Zproštění mimořádné služby se stanoví na dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí.

§ 11
Vzory vojenských dokladů

Stanoví se vzory vojenských dokladů v přílohách č. 2 až 10.

§ 12

Zrušují se:

1.  Vyhláška ministra národní obrany č. 20/1958 Sb., o úplném znění branného zákona.
2.  Předpis Federálního ministerstva národní obrany evid. zn. Org-5-2 (práv.) - Vedení pomocné vojenské evidence v organizacích, registrovaný v částce 9/1977 Sb.
3.  Předpis Federálního ministerstva národní obrany, Ministerstva školství České socialistické republiky a Ministerstva školství Slovenské socialistické republiky ev. zn. Všeob-P-54 (práv.) - Vojenská příprava na vysokých školách v ČSSR, registrovaný v částce 14/1983 Sb.§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.


1)   § 116 občanského zákoníku.
2)   § 45 a § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
3)   § 46 a § 98 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.
4)   § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
5)   § 29 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 260/1999 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)

E-shop

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

PhDr. Monika Puškinová, Ph.D., JUDr. Filip Rigel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V první části publikace jsou rozebrány jednotlivé činnosti správního orgánu. Autoři je vysvětlují na konkrétních příkladech. Zvláštní důraz je kladen na vyčlenění specifických momentů průběhu správního řízení v jednotlivých druzích škol a školských zařízení. Druhá část publikace ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu

Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu

Kristián Léko, Kristina Blažková, Jan Chmel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Propojování světa pod hlavičkou globalizace nabízí podněty ke srovnávání životních stylů, struktur vládnutí i právních pravidel v míře vyšší, než to bylo běžné v minulosti. Právní věda patří k oborům, v nichž se srovnávací přístup rozvíjí velmi dynamicky. Kniha přináší dvě studie ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Antonín Valuš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení. Text vychází z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.