Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 256/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 87, ze dne 23. 11. 1999

256

VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany

ze dne 8. listopadu 1999

o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 11 odst. 7 a § 36 odst. 7 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), podle § 39 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1
Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost je základním předpokladem k výkonu vojenské činné služby.

(2) Zdravotní způsobilost k vojenské činné službě se zjišťuje a posuzuje při lékařských prohlídkách u odvodního a přezkumného řízení, při preventivních prohlídkách vojáků v činné službě, při vyšetřeních občanů povolávaných do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen "uchazeči") a při zařazování vojáků do některých speciálních funkcí (dále jen "specialisté").

§ 2
Stupně zdravotní způsobilosti

(1) Stupeň zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se vyjadřuje zdravotními klasifikacemi. Zdravotní klasifikace jsou základním podkladem pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti. Slovně vyjadřují rozsah schopnosti k vojenské činné službě a pro potřebu administrativního a statistického zpracování výsledků posudkové činnosti se označují příslušnou značkou.

(2) Zdravotní způsobilost se vyjadřuje těmito zdravotními klasifikacemi:

a)   Schopen (značka A) se stanoví brancům, odvedencům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení s výjimkou některých speciálních vojenských odborností, které mají vymezené požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a kladou zvýšené nároky na zdravotní stav.
b)   Schopen, ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII), se stanoví brancům, odvedencům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu s omezením pro určité odbornosti a funkce, které vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost (BI), duševní činnost a intelektové kvality (BII) a přesnost a pohotovost smyslových orgánů (BIII). Zdravotní klasifikace BI - BIII může být stanovena v různých kombinacích nebo i v rozsahu všech 3 skupin omezení.
c)   Schopen s omezením prvního stupně (značka C1) se stanoví rotmistrům, praporčíkům, důstojníkům a generálům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje výkon některých funkcí a vyžaduje poskytování krátkodobých úlev v plnění služebních povinností.
d)   Neschopen v míru, schopen s omezením druhého stupně za stavu ohrožení státu a válečného stavu (značka C2) se stanoví rotmistrům, praporčíkům, důstojníkům a generálům, kteří nejsou pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav po dobu delší než 12 měsíců schopni vykonávat vojenskou činnou službu v míru nebo jejichž zdravotní stav dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu jenom při poskytnutí podstatných a trvalých úlev v plnění služebních povinností.
e)   Dočasně neschopen (značka D) se stanoví brancům, odvedencům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu po dobu delší než 6 týdnů vojákům v náhradní službě, 4 měsíce vojákům v základní službě, 12 měsíců odvedencům a vojákům mimo činnou službu. Jde o přechodnou zdravotní klasifikaci, která se může stanovit nejdéle na dobu 3 roků od jejího prvního stanovení při odvodním nebo přezkumném řízení.
f)   Trvale neschopen (značka Dv) se stanoví brancům, odvedencům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který trvale nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu.

§ 3
Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Pro jednotné posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se stanoví v příloze č. 1 zdravotní hlediska u nejčastěji se vyskytujících nemocí a vad a jim odpovídající stupeň zdravotní způsobilosti, který se vyjadřuje značkou příslušné zdravotní klasifikace. V příloze č. 2 se stanoví požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a v příloze č. 3 se stanoví diferencované zdravotní požadavky pro posuzování specialistů a uchazečů.

§ 4
Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vydávají na základě lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření lékaři odvodních komisí, lékaři přezkumných komisí, lékaři posádkových zařízení zdravotní péče (dále jen "posádkové ošetřovny"), lékaři vojenských nemocnic nebo lékaři Ústavu leteckého zdravotnictví (dále jen "posuzující lékaři"). Posudek obsahuje zdravotní klasifikaci, která odpovídá zjištěnému zdravotnímu stavu. Je podkladem pro odvodní nebo přezkumné rozhodnutí nebo vyjadřuje zdravotní způsobilost uchazeče nebo specialisty k výkonu vojenské činné služby a k výkonu funkce.

(2) Posuzující lékaři si mohou vyžádat od ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(3) Posuzující lékaři odesílají posuzované osoby k odborným vyšetřením do zdravotnických zařízení, která určí, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné anebo starší než 3 měsíce.

(4) Osoby odsouzené za spáchání trestného činu, osoby sledované a léčené v psychiatrických zařízeních pro duševní poruchy a poruchy chování, zejména pro závislost na herních automatech, alkoholu a jiných psychoaktivních látkách, se před vydáním posudku o zdravotní způsobilosti odesílají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti platí do příští pravidelné prohlídky, pokud v něm není stanoveno jinak nebo se nejedná o mimořádnou prohlídku.

(6) Posudky o zdravotní způsobilosti jsou pro velitele závazné při zařazování vojáků do funkcí a jejich určování k plnění služebních úkolů.

§ 5
Lékařské prohlídky

(1) Lékařské prohlídky u odvodního a přezkumného řízení zahrnují ověření a doplnění anamnézy, antropometrická měření, orientační chemické vyšetření moče, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření, orientační vyšetření sluchu a zraku včetně barvocitu, popřípadě další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a předpokládané funkce.

(2) Zdravotní způsobilost vojáků v činné službě k výkonu funkce a k plnění služebních úkolů se posuzuje při preventivních nebo jiných lékařských prohlídkách a vyšetřeních.

(3) Preventivní prohlídky se provádějí v tomto časovém rozmezí a s tímto obsahem:

a)   vstupní lékařské prohlídky se provádějí u vojáků, kteří nastupují základní nebo náhradní službu, u nově přijatých vojáků z povolání a u vojáků v záloze, kteří nastupují vojenské cvičení nejpozději do 4 týdnů po jejich nástupu. Obsahem je anamnéza (rodinná, osobní, pracovní, epidemiologická), antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, vyšetření moče na bílkoviny, cukry, žlučová barviva a vyšetření chrupu,
b)   pravidelné lékařské prohlídky se provádějí

1. roční lékařské prohlídky vojáků z povolání jednou ročně. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory (ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, profesní rizika), antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce.

Vojáci ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se podrobují rozšířeným lékařským prohlídkám, při kterých se dále provádí laboratorní vyšetření krve (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, GMT, kreatinin, krevní obraz), klidové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření (vyšetření per rectum, hemokult, u žen vyšetření prsu) a cílené psychologické vyšetření,

2. lékařské prohlídky vojáků na rizikových pracovištích v termínech a v rozsahu podle povahy a druhu rizika,1)

3. lékařské prohlídky vojáků, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné,1)

c)   mimořádné lékařské prohlídky specialistů se provádějí tehdy, jestliže jejich činnost vykázala nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních osob, anebo jestliže výkon speciální činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, byl přerušen na dobu delší než 3 měsíce,
d)   zvláštní lékařské prohlídky se provádějí
1.    bezprostředně před nástupem kázeňského trestu vězení. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru,
2.  bezprostředně po ukončení nebo přerušení kázeňského trestu vězení. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru,
3.  před sportovními soutěžemi. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru se zaměřením na stanovení zdravotní způsobilosti ke sportovní soutěži,
e)   výstupní lékařské prohlídky vojáků v základní nebo náhradní službě, vojáků v záloze na vojenském cvičení a vojáků z povolání se provádějí před jejich propuštěním z vojenské činné služby nebo před přemístěním nebo převedením k výkonu funkce, pro niž se nepožaduje zdravotní způsobilost podle této vyhlášky. Obsah prohlídky je stejný jako u vstupní lékařské prohlídky.

§ 6
Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů

(1) Zdravotní stav uchazečů se zjišťuje a posuzuje výhradně ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví. Při vyšetření uchazeči předloží vyplněný dotazník2) nebo výpis ze zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře.

(2) Obsahem vyšetření je

a)   ověření a doplnění anamnestických údajů,
b)   antropometrická měření,
c)   fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,
d)   vyšetření EKG,
e)   laboratorní vyšetření moče a krve (moč chemicky + sediment, krevní skupina + Rh, ALT, AST, bilirubin celk., glykemie, cholesterol celk.),
f)   rtg hrudních orgánů (vyšetření se může nahradit rtg snímkem, který nesmí být starší než 6 měsíců),
g)   vyšetření očí, zrakové ostrosti, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole,
h)   vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
i)   vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,
j)   orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,
k)   u žen gynekologické vyšetření (vyšetření se může nahradit odborným nálezem ošetřujícího ženského lékaře, který nesmí být starší než 1 měsíc),
l)   cílené psychologické vyšetření,
m)   další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu.

(3) Uchazeči, kteří mají konat službu v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí, se dále podrobují vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Toto vyšetření se doplňuje o laboratorní vyšetření krve (sedimentace erytrocytů, krevní obraz a diferenciál, GMT, HbsAg), o odběr krve pro uložení vzorku krevního séra v sérové bance Armády České republiky a o další vyšetření podle požadavku přijímajícího státu.

(4) Kladný posudkový závěr lze vydat tehdy, jestliže zdravotní stav uchazeče odpovídá zdravotní klasifikaci Schopen podle sloupce II přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou uchazeči označeni arabskou číslicí 7.

(5) Posudkový závěr obsahuje odpovídající zdravotní klasifikaci a vyjádření ke zdravotní způsobilosti uchazeče.

§ 7
Posuzování zdravotní způsobilosti specialistů

(1) Přísnější zdravotní hlediska se stanoví pro posuzování zdravotní způsobilosti specialistů, jejichž činnost může ve zvýšené míře ohrozit jejich vlastní bezpečnost a zdraví nebo zdraví a životy ostatních osob. Specialisty se rozumějí zejména řidiči vojenských vozidel, vůdcové vojenských plavidel, průzkumníci, potápěči, výsadkáři, operátoři řízených střel, radiolokační a rádiové zaměřovací techniky, radisté, vojáci strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže.

(2) Kladný posudkový závěr lze vydat, jestliže zdravotní stav specialisty odpovídá zdravotní klasifikaci Schopen, popřípadě Schopen, ne pro I nebo Schopen, ne pro III podle přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou specialisté označeni arabskými číslicemi 1 až 6.

(3) Zdravotní způsobilost specialistů se posuzuje před zahájením odborného výcviku a při preventivních prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření ve vojenských nemocnicích (výsadkáři) nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví (potápěči určení k potápění do hloubky větší než 7 m).

(4) Specialisté, jejichž činnost vyžaduje zvýšené nároky na odolnost psychických funkcí a osobnostní kvality, se při posuzování zdravotní způsobilosti vždy podrobují cílenému psychologickému vyšetření v lékařsko-psychologických odděleních vojenských nemocnic. Jde zejména o operátory řízených střel, vojáky strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže, vůdce vojenských plavidel, řidiče vojenských vozidel s právem přednosti jízdy, vybavených zvláštním znamením, vozidel určených k přepravě nebezpečných nákladů, řidiče osobních, středních a těžkých nákladních automobilů a autobusů používaných k hromadné přepravě osob a řidiče speciálních kolových vozidel, speciálních stavebních strojů a jeřábové techniky a řidiče dalších speciálních vozidel s nástavbou značné finanční hodnoty.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr

a)   zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,
b)   zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku jednoznačně vyjádřeny,
c)   zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.

§ 8
Posuzování zdravotní způsobilosti
při přezkumném řízení

(1) Přezkumné řízení se provádí

a)   při všech závažných změnách zdravotního stavu a dále
1.  u vojáků v náhradní službě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz déle než 6 týdnů, u vojáků v základní službě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě déle než 3 měsíce, a u odvedenců a vojáků mimo činnou službu, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě déle než 12 měsíců,
2.  u vojáků z povolání, trvá-li podpůrčí doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návrhu na výjimečné prodloužení podpůrčí doby,
b)   vždy, kdy přezkumná komise při předchozím přezkumném řízení stanovila provést nové přezkumné řízení,
c)   je-li třeba posoudit, zda onemocnění nebo úraz vznikly nebo se zhoršily při výkonu vojenské činné služby nebo v přímé souvislosti s ní.3) Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon vojenské činné služby byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví.

(2) Přezkumné rozhodnutí obsahuje zejména zdravotní klasifikaci s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, souvislost poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby, popřípadě vyjádření o zařazení do vhodné funkce a o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření.

§ 9
Základní dokumentace pro přezkumné řízení

Pro posuzování zdravotní způsobilosti při přezkumném řízení se stanoví tato základní dokumentace:

a)   "Lékařské vysvědčení o zdravotní způsobilosti". Vystavuje se pro potřebu posouzení zdravotní způsobilosti uchazečů a některých specialistů. Je v něm objektivně vyjádřen jejich zdravotní stav k určitému datu a je nedílným podkladem pro poskytování další zdravotní péče a navazující posudkovou činnost. Jeho platnost se stanoví na dobu 6 měsíců,
b)   "Osvědčení o nemoci". Je základním dokumentem pro přezkumné řízení s vojáky v činné službě. Obsahuje podrobné údaje o zdravotním stavu a posudkový závěr přezkumné komise,
c)   "Rozhodnutí přezkumné komise". Toto rozhodnutí obsahuje posudkový závěr přezkumné komise s poučením o možnosti odvolání,
d)   "Odborný lékařský nález". Tento nález vystavuje odborné oddělení vojenské nemocnice jako podklad pro potřebu ošetřujícího lékaře posádkové ošetřovny ke zpracování "Osvědčení o nemoci". Obsahuje výsledky všech odborných vyšetření nutných pro účely přezkumného řízení,
e)   "Charakteristika vojáka pro přezkumné řízení". Tato charakteristika obsahuje základní údaje o trvání neschopnosti vojáka z povolání k vojenské činné službě, o dosud zastávaných funkcích a stanovisko velitele k možnosti jeho dalšího zařazení na vhodnou funkci podle navrhované zdravotní klasifikace,
f)   "Zpráva ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu vojáka". V této zprávě ošetřující lékař posádkové ošetřovny hodnotí dosavadní zdravotní stav vojáka a navrhuje odpovídající zdravotní klasifikaci,
g)   "Přihláška o léčení - o sociální zabezpečení". Tuto přihlášku vystavuje ošetřující lékař posádkové ošetřovny vojákům v základní nebo v náhradní službě propouštěným z vojenské činné služby ze zdravotních důvodů jako zprávu o jejich zdravotním stavu a jako doklad k uplatňování zákonných nároků na další léčení nebo na sociální a důchodové zabezpečení,
h)   "Lékařský nález". Tento nález vystavuje ošetřující lékař posádkové ošetřovny vojákům z povolání propouštěným ze služebního poměru ze zdravotních důvodů jako doklad k uplatňování zákonných nároků na sociální a důchodové zabezpečení.

§ 10

Zrušuje se předpis Federálního ministerstva obrany evid. zn. Všeob-P-41 (práv.) - Lékařské posuzování schopnosti k vojenské činné službě a přezkumné řízení v ČSLA, registrovaný v částce 34/1981 Sb.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.

Seznam nemocí a vad pro posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Seznam nemocí a vad je zpracován podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (dále jen MKN - 10). Část V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99) je zpracována podle III. diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti, který se běžně používá v psychiatrické praxi. Podrobněji jsou uvedena onemocnění, následné stavy a vady, které se nejčastěji vyskytují v posudkové praxi.

Pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se při stanovování diagnóz uvádí název nemoci a písmeno s dvojmístným číselným kódem, případně ještě s doplňujícím kódem odděleným tečkou (značka nemoci podle MKN-10). Za číslem - značkou nemoci se uvádí vždy písmeno odstavce, které vyznačuje závažnost onemocnění, a zdravotní klasifikace s označením sloupce, podle kterého se osoba posuzuje.

Podle sloupce I se posuzují:- branci,- odvedenci,- mužstvo a poddůstojníci.

Podle sloupce II se posuzují:- rotmistři, praporčíci, důstojníci a generálové,- čekatelé - praporčíci, čekatelé - důstojníci,- uchazeči.

Ve sloupci "Poznámka" slouží uváděná omezení vyjádřená arabskými číslicemi jako orientační pomůcka při zařazení posuzovaného do konkrétní funkce a uvádějí se jako upřesnění zdravotní klasifikace. Tyto číslice odpovídají i jednotlivým sloupcům diferencovaných zdravotních požadavků pro specialisty a uchazeče, které jsou uvedeny v příloze č. 3.

Číselné označení pro specialisty a uchazeče:
1. průzkumníci, potápěči, operátoři řízených střel,
2. výsadkáři,
3. řidiči vojenských vozidel, vůdci vojenských plavidel,
4. radisté,
5. operátoři radiolokátorů a rádiové zaměřovací techniky,
6. strážní služba u strážních jednotek a u Hradní stráže,
7. uchazeči.

Poznámka "ne strážní služba" znamená, že voják nemůže být u útvaru zařazen k výkonu strážní služby, a uvádí se proto jako dodatek zdravotní klasifikace. Přísnější zdravotní požadavky jsou kladeny na vojáky strážní služby zařazené u strážních jednotek, které jsou speciálně cvičeny a plní výhradně strážní úkoly. Zdravotní stav vojáků těchto jednotek musí odpovídat zdravotním kritériím ve sloupci 6 přílohy č. 3.

Při méně závažných změnách zdravotního stavu, které vedou pouze ke změně stupně zdravotní způsobilosti (tj. při změnách zdravotní klasifikace A na BI - BIII a naopak), se neprovádí přezkumné řízení. Odpovídající změna se zaznamená ve zdravotních, osobních a evidenčních dokladech. Zdravotní klasifikace BI, BII, BIII umožňuje běžnou pracovní aktivitu, kterou se rozumí schopnost vykonávat své občanské zaměstnání (např. automechanik, skladník, kuchař apod.) nebo snášet srovnatelnou zátěž při výkonu jiné funkce.

Při posuzování zdravotního stavu držitelů řidičského oprávnění, u kterých posuzující lékař zjistí nemoc nebo vadu, která omezuje nebo vylučuje bezpečné ovládání motorového vozidla, postupuje podle Směrnice MZ ČR č. 8/1986 Ú.v. ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají (vydá posudek o nezpůsobilosti k řízení a zašle jeho opis příslušnému dopravnímu inspektorátu Policie České republiky).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice č. 49/1967 Věst. MZ ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci.
2)   § 7 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
3)   § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Oceňování podniků v právní praxi

Oceňování podniků v právní praxi

Petr Zima - C. H. Beck

Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

Zákon o kybernetické bezpečnosti, komentář

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., JUDr. Mgr. Barbora Vlachová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru. S ohledem na vývoj moderních technologií a stále ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.