Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


255

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 21. října 1999

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky těchto vybraných věcných prostředků požární ochrany:

a)   radiostanic používaných v rádiových sítích požární ochrany (dále jen "radiostanice"),
b) přilby pro hasiče (dále jen "přilba"),
c) autonomního dýchacího přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen "dýchací přístroj"),
d) motorových stříkaček,
e) ochranného oděvu pro hasiče (dále jen "ochranný oděv"),
f) protichemického ochranného oděvu pro hasiče (dále jen "protichemický oděv"),
g) pracovního stejnokroje II pro hasiče (dále jen "pracovní stejnokroj II"),
h) trika s dlouhými rukávy pro hasiče a trika s krátkými rukávy pro hasiče (dále jen "triko s dlouhými rukávy" a "triko s krátkými rukávy"),
i) pulovru s dlouhými rukávy pro hasiče a pulovru bez rukávů pro hasiče (dále jen "pulovr s dlouhými rukávy" a "pulovr bez rukávů").

(2) Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany podle odstavce 1 jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 9.

§ 2

Technické podmínky stanovené touto vyhláškou nemusí splňovat věcné prostředky požární ochrany, které byly již před počátkem její účinnosti zařazeny do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany.1)

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Ministr: PhDr. Grulich v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMĺNKY RADIOSTANICE

 1. V rádiových sítích požární ochrany se smí používat pouze radiostanice schválené pro používání v České republice.1)  

2. Základnová radiostanice, která je určena pro rádiové spojení zejména s radiostanicemi požární ochrany, splňuje tyto podmínky:

a)   druh provozu, modulace   F3E,
b)   počet kanálů   8,
c)   kanálová rozteč   12,5 kHz,
d)   přeladitelnost v jednom segmentu   150 - 174 MHz,
e)   kmitočtový rozsah   150 - 174 MHz,
f)   simplexní a semiduplexní provoz,
g)   VF výkon - programově nastavitelný   10 W,
h)   NF výkon zesilovače   4 W,
i)   připojení přídavného reproduktoru,
j)   citlivost 12 dB SINAD   > 0.3 mV,
k)   formáty selektivní volby   1 x 5, 1 x 6 (1 x 5 tónů + status), 2 x 5 tónů,
l)   užití CTCSS,
m)   užití funkce SCAN.

 3. Přenosná radiostanice pro mužstvo, která je určena pro rádiové spojení při zásahu a ostatních činnostech jednotek požární ochrany, splňuje tyto podmínky:

a)   druh provozu, modulace   F3E,
b)   počet kanálů   3,
c)   kanálová rozteč   12,5 kHz,
d)   přeladitelnost v jednom segmentu   150 - 174 MHz,
e)   kmitočtový rozsah   150 - 174 MHz,
f)   simplexní a semiduplexní provoz,
g)   VF výkon   1 - 5 W,2)
h)   citlivost 12 dB SINAD   > 0,3 mV,
i)   užití CTCSS,
j)   krytí   IP 54,
k)   rozsah pracovních teplot   -25 až +55 oC,
l)   přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů
a regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích
pro hasiče podle ČSN EN 659.

4. Přenosná radiostanice pro velitele, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

a)   druh provozu, modulace   F3E,
b)   počet kanálů   10,
c)   kanálová rozteč   12,5 kHz,
d)   přeladitelnost v jednom segmentu   150 - 174 MHz,
e)   kmitočtový rozsah   150 - 174 MHz,
f)   simplexní a semiduplexní provoz,
g)   VF výkon   1 - 5 W,2)
h)   citlivost 12 dB SINAD   > 0.3 mV,
i)   formáty selektivní volby   1 x 5, 1 x 6 (1 x 5 tónů + status), 2 x 5 tónů,
j)   volitelné formáty selektivní volby   jedna sekvence,
k)   užití CTCSS,
l)   užití funkce SCAN,
m)   krytí   IP 54,
n)   rozsah pracovních teplot   -25 až +55 oC,
o)   přepínání vysílání/příjem a ovládání přepínače kanálů
a regulátoru hlasitosti v ochranných rukavicích
pro hasiče podle ČSN EN 659.  

5. Vozidlová radiostanice, která je určena pro zajištění rádiového spojení velitele s jednotkou požární ochrany, ostatními účastníky rádiové sítě požární ochrany u zásahu, případně základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

a)   druh provozu, modulace   F3E,
b)   počet kanálů   10,
c)   kanálová rozteč   12,5 kHz,
d)   přeladitelnost v jednom segmentu   150 - 174 MHz,
e)   kmitočtový rozsah   150 - 174 MHz,
f)   simplexní a semiduplexní provoz,
g)   VF výkon   10 W,
h)   NF výkon zesilovače   4 W,
i)   připojení přídavného reproduktoru,
j)   citlivost 12 dB SINAD   > 0.3 mV,
k)   formáty selektivní volby   1 x 5, 1 x 6 (1 x 5 tónů + status), 2 x 5 tónů,
l)   volitelný formát selektivní volby   šestý tón 0 - 9,
m)   užití CTCSS,
n)   užití funkce SCAN.

1)   Vyhláška č. 26/1996 Sb., o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení.
2)   U radiostanice v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu je VF výkon stanoven max. 1 W.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMĺNKY PŘILBY

Technické podmínky přilby jsou splněny za předpokladu, že:  

1. Přilba splňuje

a)   požadavky ČSN EN 443,
b)   elektroizolační odolností volitelné požadavky klasifikace E2 E3 podle ČSN EN 443,
c)   volitelné požadavky klasifikace alespoň *** podle ČSN EN 443 na odolnost proti nárazu a na odolnost proti úderu ostrým předmětem při nízkých teplotách,
d)   volitelné požadavky na odolnost proti sálavému teplu podle ČSN EN 443 při intenzitě sálání (14 ± 0,1) kW . m-2.

 2. Trvalou součástí přilby je

a)   podbradní pásek jednostranně odnímatelný,
b)   nátýlník k ochraně šíje,
c)   obličejový štít z netříštivého a proti sálavému teplu odolného materiálu.  3. Přilba umožňuje
a)   bezpečné použití ochranné masky,
b)   bezpečné použití v ochranných oděvech, zejména svým tvarem a příslušenstvím,
c)   uchycení svítilny.  4. Povrch skořepiny je proveden v barvě žlutozelené luminiscenční.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMĺNKY DÝCHACĺHO PŘĺSTROJE

Technické podmínky dýchacího přístroje jsou splněny za předpokladu, že:  

1. Dýchací přístroj splňuje požadavky ČSN EN 137 pro přístroj s přetlakem a umožňuje nouzové použití 5litrové a 7litrové kovové tlakové láhve s nejvyšším plnicím tlakem 20 MPa (200 bar) bez omezení pohybu uživatele v předpsaných ochranných oděvech.1) Nejvyšší plnicí tlak dýchacího přístroje je 30 MPa (300 bar).  

2. Kovové tlakové láhve podléhají schválení podle zvláštních předpisů.2)  

3. Označování tlakových láhví odpovídá ČSN EN 1089-1, ČSN EN 1089-2, ČSN EN 1089-3.  

4. Kompozitové tlakové láhve jsou chráněny snímatelným nehořlavým obalem odolným proti mechanickému poškození. Barevné označení obalu je modré se svislým reflexním pruhem o šířce 50 mm. Reflexní pruh se skládá ze tří pásků stejné šířky. Dva krajní jsou žluté, prostřední je stříbrný.  

5. Připojení tlakové láhve k dýchacímu přístroji je provedeno závitem G 5/8'' podle DIN 477.  

6. Obličejová maska splňuje podmínky ČSN EN 136 klasifikační třídy 3 a umožňuje uchycení hlavovým křížem, síťkou nebo pomocí rychloupínačů.  

7. Konstrukce dýchacího přístroje umožňuje druhý vstup a výstup pro dálkový přívod vzduchu nebo druhou obličejovou masku anebo záchrannou vyváděcí kuklu nebo ventilaci protichemického oděvu.  

8. Dýchací přístroj

a)   má ručně ovladatelnou přídavnou dodávku vzduchu,
b)   je zhotoven z materiálů, které znemožní vznik a výboj statické elektřiny,
c)   má akustické výstražné zařízení pro signalizaci minimální zásoby vzduchu podle ČSN EN 137.  

9. Ovládání ventilů pro spuštění dýchacího přístroje je pro nositele oběma rukama snadno přístupné.

10. Tlakoměr pro kontrolu přetlaku v tlakové láhvi pro zjištění zásoby vzduchu je umístěn na levém ramenním popruhu v poloze umožňující kontrolu nositelem a je cejchován v MPa nebo v barech; tlakoměr má červené pole v rozsahu odpovídajícím 0 - 5 MPa (0 - 50 bar).

11. Popruhy a korpus dýchacího přístroje je vyroben z materiálů, které umožňují mokrý způsob dekontaminace při teplotě do 100 C bez poškození; části z pórovitých materiálů jsou odepínatelné a vyměnitelné.

12. Hmotnost kompletního dýchacího přístroje s tlakovou láhví se zásobou vzduchu nejméně 1 600 l nepřesahuje 15 kg.

13. Ovládání přídavné dodávky vzduchu musí být umožněno i v ochranných rukavicích, které splňují ČSN EN 659.


1)   § 4 odst. 2 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.
2)   Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.  97/1982 Sb. a vyhlášky č. 551/1990 Sb.
Vyhláška č. 59/1983 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMĺNKY MOTOROVÝCH STŘĺKAČEK

 1. Motorové stříkačky se podle provedení dělí na

a)   přenosné motorové stříkačky,
b)   přívěsné motorové stříkačky.  

2. Přenosné motorové stříkačky se podle velikosti požárního čerpadla dělí na

a)   PS 2 200 l . min-1   24 0111,
b)   PS 4 400 l . min-1 24 0112.  

3. Přenosné motorové stříkačky se podle velikosti požárního čerpadla (skutečného průtoku při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 3 m) dělí na

a)   PS 8   800 l . min-1   24 0113,
b)   PS 16 1600 l . min-1   24 0114.

  Jejich hmotnost nepřesahuje 160 kg a provedení umožňuje přenášení nejvýše čtyřmi osobami. U požárních čerpadel schválených podle ON 11 3007 se velikost může stanovit při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 1,5 m.  

4. Přívěsné motorové stříkačky (motorové stříkačky pevně spojené s podvozkem přívěsu) se podle velikosti požárního čerpadla (skutečného průtoku při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 3 m) dělí na

a)   PMS 8 800 l . min-1    22 0111,
b)   PMS 16   1 600 l . min-1   22 0112,
c)   PMS 24 2 400 l . min-1 22 0113,
d)   PMS 32 3 200 l . min-1 22 0114,
e)   PMS 40 4 000 l . min-1 22 0115,
f)   PMS 48 4 800 l . min-1 22 0116.

Poznámka: U přenosných motorových stříkaček a přívěsných motorových stříkaček uvedených pod body 2 až 4 je uveden jmenovitý výkon a číselný kód vyjadřující evidenční číslo používané pro potřeby evidence a statistiky. Nachází-li se velikost požárního čerpadla mezi popsanými hodnotami, velikost požárního čerpadla se přiřazuje k nejbližší nižší hodnotě.

I. Základní funkce motorových stříkaček

 1. Konstrukce motorových stříkaček umožňuje

a)   zavodnění sacího řádu z vnějšího zdroje zavodňovacím zařízením při sací výšce 7,5 m,
b)   stříkání vodou z vnějšího volného zdroje,
c)   stříkání vodou při napojení na vnější tlakový zdroj,
d)   u přenosné motorové stříkačky 8 a 16 a přívěsné motorové stříkačky osvětlení v prostoru ovládacích a kontrolních prvků.  

2. Sací hrdla u přívěsných motorových stříkaček 8 a 16 jsou závitová 110 mm; u přívěsných motorových stříkaček 24 až 48 lze použít i jiný průměr přípustný podle ČSN 11 1522 a ČSN 38 9409.  

3. Sací a výtlačná hrdla jsou vyvedena do prostoru, ve kterém neomezují obsluhu ani bezpečný pohyb strojníka. Výška spodní hrany výtlačných hrdel je nejméně 250 mm nad zemí.  

4. Ovládací panel motorové stříkačky je snadno a bezpečně přístupný a osvětlený neoslňujícím světlem.  

5. Veškeré údaje na kontrolních přístrojích ovládacího panelu motorové stříkačky jsou z místa obsluhy čitelné na vzdálenost nejméně 1 m.  

6. Ovládací panel je vybaven zejména

a)   manometrem,
b)   manovakuometrem,
c)   zařízením pro nastavení otáček motoru,
d)   kontrolním zařízením pro sledování teploty motoru,
e)   kontrolním zařízením signalizujícím závady v mazání motoru,
f)   zařízením k zastavení motoru.  

7. Přenosné motorové stříkačky 8 a 16 a přívěsné motorové stříkačky jsou vybaveny nejméně dvěma výtlačnými hrdly o průměru 75 mm opatřenými uzavíracími armaturami vyvedenými do dvou stran.

8. Konstrukce motorových stříkaček umožňuje nepřetržitý provoz po dobu 8 hodin, kdy nedojde k překročení přípustné teploty motoru a případného převodového ústrojí k čerpadlu.  

9. Trvalým příslušenstvím motorových stříkaček je sada těsnění v obalu.

II. Požární čerpadla

 1. Nejvyšší tlak požárních čerpadel při uzavřeném výtlaku a nejvyšších otáčkách, které lze nastavit, není vyšší než 1,6 MPa a nižší než 1,2 MPa.  

2. Požární čerpadla jsou opatřena zpětnou klapkou k ochraně sacích hadic proti poškození tlakem a zařízením na odtlakování.

3. Konstrukce požárních čerpadel umožňuje jejich snadné odvodnění.  

4. Výtlačná hrdla požárních čerpadel včetně ovládacích armatur jsou skloněna pod vodorovnou rovinu tak, aby z nich vytekla zbylá voda.

III. Základní požární příslušenství

Požární příslušenství přívěsných motorových stříkaček tvoří 

Název Počet   Jednotka
Sací koš ČSN 38 9403 1 ks
Ochranný koš na sací koš 1 ks
Sací hadice 10 m 1 sada
Sběrač 2 x 75 ČSN 38 9426 1 ks
Přetlakový ventil pouze pro PMS 24 až 48   1 ks
Klíč 110/75 nebo 125/75 2 ks
Ventilové lano na vidlici 1 ks
Záchytné lano na vidlici ČSN 80 8671 1 ks
Přechod 75/52 2 ks

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMĺNKY OCHRANNÉHO ODĚVU

Technické podmínky ochranného oděvu jsou splněny za předpokladu, že:  

1. Ochranný oděv splňuje požadavky ČSN EN 469 a ČSN EN 1149-1 (část 1).  

2. Použitelnost ochranného oděvu je podmíněna zajištěním příslušného stupně ochrany hasiče před účinky tepla, plamene, mechanických rizik a pronikání vody při zásahové činnosti.  

3. Ochranný oděv se skládá z kabátu a kalhot. Překrytí kabátu přes kalhoty je nejméně 30 cm.  

4. Konstrukčně se ochranný oděv skládá ze svrchní vnější oděvní součásti a spodní oděvní součásti.  

5. Materiál svrchní vnější oděvní součásti je

a)   odolný proti oděru,
b)   stálobarevný,
c)   trvale antistatický,
d)   proveden v barvě námořnická modř.  

6. Spodní oděvní součást je odepínatelná od svrchní vnější oděvní součásti.  

7. Po odborných opravách ochranného oděvu se jeho ochranné vlastnosti nemění.  

8. Ochranný oděv, včetně odepínatelné spodní oděvní součásti, lze prát ve vodě 60 C teplé při dodržení požadavků ČSN EN 469.  

9. Na vnitřní straně svrchní vnější oděvní součásti a na spodní oděvní součásti je stabilním způsobem upevněn štítek s textem v českém jazyce s údaji a se značením podle ČSN EN 340 a piktogramem podle ČSN EN 469, datumem výroby a výrobním číslem.

I. Kabát

 1. Kabát je v provedení s jednořadovým zapínáním a se vsazovanými rukávy.  

2. Kabát má

a)   zapínání zdrhovadlem překrytým krycí částí jištěným stuhovým uzávěrem; zapínání zdrhovadla je umožněno v ochranných rukavicích, které splňují požadavky ČSN EN 659,
b)   nejméně dvě boční svrchní kapsy s patkou na zapnutí stuhovým uzávěrem proti vnikání mechanických nečistot a částečně i vody,
c)   v horní levé přední části svrchní kapsu pro umístění radiostanice; kapsa je v takovém provedení, aby bylo zabezpečeno upevnění radiostanice při prudkém předklonu, běhu a práci hasiče,
d)   uzávěrky rukávů z nehořlavého úpletu s palečnicí zabraňující shrnování rukávů,
e)   systém signalizující vyjmutí spodní oděvní součásti je řešen pruhem barvy oranžové podle barevnice PANTONE 16 - 1542 PC, který pomocí stuhového uzávěru spojuje svrchní vnější oděvní součást a spodní oděvní součást.  

3. Na kabátě v jeho horní pravé přední části může být přišit nesnadno hořlavý stuhový uzávěr, o rozměrech 125 x 25 mm, určený pro jmenovku. Na kabátě je přišita část stuhového uzávěru se smyčkami.  

4. Jmenovka je z podkladového materiálu, shodného se svrchní vnější oděvní součástí, našitého na část stuhového uzávěru s háčky o rozměrech 125 x 25 mm.  

5. Na jmenovce je vyšívaný rámeček o síle 2,3 mm a vyšívané jméno a příjmení s výškou písma nejvýše 8,2 mm a šířkou písma podle délky jména a příjmení. Příjmení je provedeno velkými tiskacími písmeny. Barva písma a rámečku je zlatá č. 1189 podle barevnice MARATHON.

II. Kalhoty

 1. Kalhoty mají

a)   zvýšený pas a šle,
b)   rozparek s překryvem a fixací zabraňující jeho rozevření při práci.

2. Velikost obvodu pasu kalhot lze upravit např. všitou gumou nebo páskem na regulaci.

III. Reflexní značení

1. Reflexní značení tvoří nápis "HASIČI" a reflexní pásy o nejmenší šířce 50 mm.  

2. Nápis "HASIČI" je černé barvy v reflexním rámečku žluté barvy o rozměrech 330 x 75 mm a výška písma i s háčkem je 60 mm.

3. Reflexní rámeček s nápisem je napevno přišit na horní zádovou část kabátu nad reflexní pás.  

4. Reflexní pás, s parametry odpovídajícími požadavkům ČSN EN 471, se skládá ze tří pruhů v barvě žluté a stříbrné; horní a dolní třetina jeho šířky je barvy žluté a prostřední třetina barvy stříbrné. Reflexní pás je umístěn ve vodorovné linii po obvodu

a)   kabátu ve výši prsou a umožňuje umístění reflexního rámečku s nápisem dle bodu 3,
b)   spodní části kabátu. Jeho spodní okraj je ve vzdálenosti nejméně 50 mm od spodního okraje kabátu,
c)   rukávů kabátu ve výši prsou a ve spodní části rukávů. Jeho spodní okraj je ve vzdálenosti 140 mm od dolního okraje rukávu,
d)   spodní části nohavic. Jeho spodní okraj je ve vzdálenosti 240 mm od dolního okraje nohavice.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMĺNKY PROTICHEMICKÉHO ODĚVU

Technické podmínky protichemického oděvu jsou splněny za předpokladu, že protichemický oděv

a)   splňuje podmínky ČSN EN 340, ČSN EN 465, ČSN EN 466,
b) zajišťuje neklouzavost rukou podle Směrnice VFDB 0801 (leden 1991) v ochranných rukavicích podle ČSN EN 659,
c) umožňuje použití přilby, pracovního stejnokroje II, dýchacího přístroje a komunikačního zařízení,
d) nezmění své fyzikálně chemické vlastnosti při změně teploty okolního prostředí; rychlý přechod (do 10 min.) z prostředí o teplotě -30 C do prostředí o teplotě okolí +60 C (po dobu 10 min. u zkušebního objektu označeného 21 B podle ČSN EN 3-1) a zpět,
e) nemá na vnější straně kapsy,
f) je odolný proti pronikání uvedených kapalných a plynných chemikálií bez narušení funkčnosti v jakékoliv jeho části,
Poř. č.   Chemikálie Skupenství   Přípustná koncentrace průniku
1 1,2-dichloretan kapalné 20 ml . m-3
2 metanol 200 ml . m-3
3 n-oktan 500 ml . m-3
4 toluen 200 ml . m-3
5 trietylamin 10 ml . m-3
6 kyselina dusičná hodnota pH nesmí být menší než 4
7 kyselina sírová hodnota pH nesmí být menší než 4
8 čpavek 50 ml . m-3
9 chlór 1 ml . m-3
10 chlorovodík plynné 5 ml . m-3
g)   během expozice kompletního oděvu v prostředí chlóru nepřestoupí za pohybu koeficient průniku plynu do oděvu hodnotu 0,05 %.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMĺNKY PRACOVNĺHO STEJNOKROJE II

Technické podmínky pracovního stejnokroje II jsou splněny za předpokladu, že:

1. Pracovní stejnokroj II splňuje požadavky ČSN EN 340. 

2. Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy a kalhot. 

3. Pracovní stejnokroj II se variantně vyrábí z uvedených tkanin barvy modré podle barevnice PANTONE 19-4019, přičemž tkaniny s obsahem aramidových vláken musí splňovat požadavky ČSN EN 533.

Materiál Bavlna Polyester/bavlna Aramid Aramid/viskóza FR
Parametry 100 % 65 %/35 % 100 % 50 %/50 %
Vazba atlasová kepr 2/2 kepr 2/1 kepr 2/1 kepr 2/1
Plošná hmotnost g . m-2 250 ± 7 % 265 ± 7 % 225 ± 5 % 260 ± 7 %
Maximální rozměrová změna v % os/út 2/2 3/1 3/3 3/3
Minimální pevnost v N os/út 600/400 800/600 1 000/800 800/700
Stálobarevnost na světle min. stupeň 3 3 - 4 4 4
Stálobarevnost v otěru za sucha min. stupeň   2 - 3 2 - 3 4 4
Stálobarevnost v otěru za mokra min. stupeň 3 3 3 - 4 3 - 4
Stálobarevnost při praní 60 C min. stupeň 3 3 - 4 4 4
Stálobarevnost v potu min. stupeň 3 - 4 3 - 4 4 4

4. Blůza a kalhoty jsou trvale opatřeny etiketou se jménem výrobce, velikostním značením a symboly pro ošetřování podle ČSN EN 23 758.

I. Blůza

 1. Přední díly blůzy mají nakládaná sedla z vrchového materiálu. Náprsní kapsy jsou nakládané s patkou na zapnutí. Boční kapsy jsou všity do bočních švů. Zapínání je na zdrhovadlo překryté lištou se stuhovými uzávěry. Zadní díl je členěný od sedla dolů s protizáhyby. Rukávy jsou jednodílné ukončené manžetou. Límec je jednodílný, pod límcem je našita spínka na stuhové uzávěry. Blůza je ukončena do pásku. Nad levou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr, určený pro jmenovku. Nad pravou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr se samolepící vrstvou, určený pro hodnostní nebo funkční označení. Vzor blůzy je uveden na obr. č. 1.

 2. Provedení blůzy

a)   přední díly mají naložené rovné sedlo z vrchového materiálu. Na levém předním díle je našita léga zapínaná na stuhový uzávěr. Zapínání je na zdrhovadlo od průkrčníku až do spodního okraje. Nad pravou kapsou je našitý stuhový uzávěr o rozměrech 70 x 38 mm tak, že jeho střed je totožný se středem kapsy a je našit mezi patkou a sedlem. Slouží pro hodnostní označení. Na levém předním díle je našit stuhový uzávěr o rozměrech 125 x 25 mm. Je umístěn nad levou kapsou tak, že jeho střed je shodný se středem kapsy. Části stuhových uzávěrů se smyčkami jsou našity na vrchovém materiálu blůzy,
b) náprsní kapsy o rozměrech 150 x 180 mm jsou nakládané s patkou na zapínání na stuhové uzávěry. Boční kapsy jsou umístěny v bočních švech. Kapesní váčky jsou z vrchového materiálu,
c) zadní díl má nadšité sedlo a pod sedlem jsou zhotoveny záhyby směřující k bočním švům. Spodní polovina záhybu je zašita,
d) přes přední a zadní díly je našité sedlo z vrchového materiálu,
e) rukávy jsou hlavicové, jednodílné, ukončené manžetou, která je přes spodní část stažena pruženkou. Na manžetě je našita spínka se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínce,
f) límec je jednodílný, v rožcích odšitý a po obvodě prošitý. Do průkrčníku je všito vložení věšáku a etikety. Na spodním límci je našita spínka se zapínáním na stuhový uzávěr. Spínka se nenašívá na blůzu z materiálu bavlna/polyester,
g) dolní kraj je ukončen páskem, přes zadní díl a část předního dílu je stažen pružením,
h) všechny švy jsou začištěny proti třepení, sešité speciálním strojem se současným obnitkováním. Límec, patky, lišta s pásky, přední kraje sedla a průramky jsou strojem 2x prošity. 

3. Stuhový uzávěr určený pro jmenovku má rozměry 125 x 25 mm, na části s háčky je našitý pruh látky o stejné velikosti a je shodný s vrchovým materiálem. 

4. Stuhový uzávěr určený pro hodnostní nebo funkční značení má rozměry 70 x 38 mm, na části s háčky je samolepící vrstva. Barva stuhového uzávěru je modrá podle barevnice PANTONE 19-4019. 

5. Na předním díle blůzy nad stuhovými uzávěry pro jméno a hodnost je umístěn zvýrazňující pásek barvy žlutozelené fluorescentní z polyesteru o šířce 20 mm. Tento pásek je taktéž umístěn na zádové části blůzy tak, že jeho spodní okraj je umístěn 10 mm nad sedlem. Zvýrazňující pásek se nenašívá na blůzu ze směsového materiálu bavlna/polyester. 

6. Na zádové části blůzy z tkaniny ze 100% bavlny je umístěn rámeček vyrobený ze 100% bavlny. Horní okraj rámečku je 10 mm pod sedlem. Maximální délka rámečku je 300 mm a šířka 75 mm. Barva rámečku je shodná s barvou tkaniny pracovního stejnokroje II. V rámečku je nápis "HASIČI" o délce 260 mm, výšce písma od 55 mm do 63 mm, šířce písma od 8 mm do 13 mm provedený velkými tiskacími písmeny switzerland bold. Písmo je vyrobeno technologií FLOCK z polyamidové střiže v barvě žlutozelené fluorescentní. 

7. Na zádové části blůzy z tkaniny ze 100% aramidu a směsového materiálu aramid/viskóza FR je umístěn žlutý reflexní rámeček, jehož horní okraj je 10 mm pod sedlem, vyrobený z nesnadno hořlavého materiálu maximální délky 300 mm a šířky 75 mm. V rámečku je nápis "HASIČI" o délce 260 mm, výšce písma od 55 mm do 63 mm, šířce písma od 8 mm do 13 mm provedený velkými tiskacími písmeny switzerland bold černé barvy.

II. Kalhoty

 1. Přední díly kalhot mají v pase složený záhyb, boční kapsy jsou klínové. Rozparek je na zdrhovadlo nebo knoflíky. Zadní díly mají záševky. Na pravém zadním díle je umístěna jedna výpustková kapsa s patkou na zapínání. Na pravém bočním švu je umístěna nakládaná kapsa s patkou na zapínání. Pasový límec je nadšitý s poutky na řemen. V dolním okraji je spínka na stuhový uzávěr. Dolní okraj je podehnutý a prošitý. Vzor kalhot je uveden na obr. č. 2. 

2. Provedení kalhot

a)   přední díly mají záhyb směřující k bočnímu švu a zadní díly mají odšité záševky,
b) boční kapsy jsou klínové v horním a dolním kraji zpevněné uzávěrkou a zadní kapsa je jednovýpustková s patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry. Na pravém předním a zadním díle přes boční šev v místě holeně je zhotovena nakládaná kapsa s patkou do tvaru o rozměrech 180 x 190 mm zapínaná na stuhové uzávěry,
c) rozparek je na zdrhovadlo nebo na knoflíky a ukončení rozparku je zpevněné dvěma uzávěrkami,
d) pasový límec je nadšitý z vrchového materiálu, na pasovém límci jsou našita poutka na opasek o šířce 20 mm. Na vrchní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí. Pasový límec je přes boky stažen pruženkou a zapíná se na 2 knoflíky,
e) dolní okraj je podehnutý a prošitý strojem, u spodu kalhot je umístěna spínka na stuhový uzávěr. Spínka se nenašívá na kalhoty z materiálu bavlna/polyester,
f) v pasovém límci jsou pod sebou strojem vyšity 2 dírky. 

3. U švů na vnější straně nohavic kalhot je po celé jejich délce všitá paspule barvy žlutozelené o šíři 2 až 4 mm. Zvýrazňující paspuli nelze našívat na kalhoty ze směsového materiálu bavlna/polyester. 

4. Opasek je z materiálu polyester o šíři 40 mm černé barvy. 

5. Rychlospona je plastová TPJ PS - 370 černé barvy. 

6. Knoflíky velikosti 26 jsou přišity v počtu

a)   2 knoflíků na pravé straně pasového límce pro zapnutí kalhot,
b) 6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na připnutí šlí,
c) 3 knoflíků v rozparku. 

7. Všechny švy jsou začištěny proti třepení, sešity speciálním strojem se současným obnitkováním a zajištěny proti párání. 

8. U kalhot z materiálu bavlna/polyester jsou na přední části odšité puky. 

9. Kalhoty jsou opatřeny opaskem s rychlosponou nebo šlemi.

Obr. č. 1 - vzor blůzy z přední a zadní  strany
Obr. č. 2 - vzor kalhot z přední a zadní strany

(Obrázky nejsou v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

TECHNICKÉ PODMĺNKY TRIKA S DLOUHÝMI RUKÁVY A TRIKA S KRÁTKÝMI RUKÁVY

Technické podmínky trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy jsou splněny za předpokladu, že: 

1. Triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy svým provedením odpovídá ČSN 80 5004. 

2. Stanoveným podmínkám vyhovuje triko s dlouhými rukávy a triko s krátkými rukávy zařazené do 1. nebo 2. volby podle ČSN 80 5006. 

3. Pomocným materiálem jsou nitě z polyesteru nebo z materiálu polyester/bavlna. 

4. Okraje rukávů a průkrčníky jsou zhotoveny z pružných lemů. 

5. Počet stehů je nejméně 46 na 10 cm. 

6. Švy jsou rovné, trvanlivé, s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy bez vynechávek a pružné natolik, aby se normálním roztažením úpletu netrhaly. 

7. Konce švů jsou zajištěny proti párání a konce nití odstřiženy.

8. U trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy se zkouší

a)   hmotnost podle ČSN 80 0863,
b) rozměry a vnější vzhled podle ČSN 80 0864,
c) hustota stehů a pevnost, poškození a prosekání švů   podle ČSN 80 0880,
d) rozměrové změny podle ČSN 80 0866,
e) materiálové složení podle ČSN 80 0067,
f) plošná hmotnost podle ISO 3801, nebo ČSN 80 0845,
g) stálobarevnost podle ČSN EN ISO 105. 

9. V průkrčníku trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy je napevno umístěna etiketa s údaji o výrobci, velikostmi, se symboly pro ošetřování a s materiálovým složením. U jakosti se označí pouze 2. stupeň. Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN 23 758. Označení velikosti odpovídá ČSN ISO 4415.

10. Přípustná tolerance rozměrů trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy je ± 5 % od rozměrů velikostí uvedených v části I. bodě 2 a v části II. v bodě 2.

I. Triko s dlouhými rukávy

1. Triko s dlouhými rukávy splňuje tyto podmínky:

Úplet Základní lemy
Vazba jednolícní krytá žebrová 1:1
Stroj okrouhlý jednolůžkový okrouhlý dvoulůžkový
Barva šedé melé šedé melé
Použitý materiál bavlna/viskóza min. % 60/40
bavlna/polyamid min. % 80/20
elastan
Plošná hmotnost g . m-2 180 ± 8 % 265 ± 8 %
Rozměrová změna při mechanickém praní 60 C po 5 cyklech   - 6,5 % - 6,5 %
Stálobarevnost v mechanickém praní 60 C 4 4
Stálobarevnost v potu alkalickém
v potu kyselém
4
4
4
4
Suchý otěr 4 4
Mokrý otěr 4 4

2. Rozměry trika s dlouhými rukávy odpovídají následujícím velikostem

Označení velikosti 88 - 92   96 - 100   104 - 108   112 - 116   120 - 124
Velikost - kód 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 60 - 62
A prsní šířka 52 56 60 64 68
B celková délka 74 74 76 76 78
C délka rukávu 60 60 62 62 64
D podpažní šířka rukávu   26 27 28 29 30
E šířka náramenice 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5

3. Vzor trika s dlouhými rukávy s rozměry je uveden na obrázku č. 1. 

II. Triko s krátkými rukávy

 1. Triko s krátkými rukávy splňuje tyto podmínky: 

Úplet  Základní  lemy
Vazba  jednolícní krytá  žebrová 1:1
Stroj  okrouhlý jednolůžkový  okrouhlý dvoulůžkový
Barva  šedé melé  šedé melé
Použitý materiál  bavlna/viskóza min. % 60/40
bavlna/polyamid min. % 80/20
 elastan
Plošná hmotnost g . m-2  140 ± 8 %  200 ± 8 %
Maximální rozměrová změna při mechanickém praní 60 C po 5 cyklech   - 6,5 %   - 6,5 %
Stálobarevnost při mechanickém praní 60 C   4   4
Stálobarevnost v potu alkalickém
v potu kyselém
4
4
4
4
Suchý otěr  4  4
Mokrý otěr  4  4

2. Rozměry trika s krátkými rukávy odpovídají následujícím velikostem 

Označení velikosti  88 - 92  96 - 100  104 - 108  112 - 116  120 - 124
Velikost - kód  44 - 46  48 - 50  52 - 54  56 - 58  60 - 62
A prsní šířka  52  56  60  64  68
B celková délka  74  74  76  76  78
C délka rukávu  20  20  21  21  22
D podpažní šířka rukávu   26   27   28   29   30
E šířka náramenice   18,5   19,5   20,5   21,5   22,5

3. Vzor trika s krátkými rukávy s rozměry je uveden na obrázku č. 2.

Obr. č. 1 - vzor trika s dlouhými rukávy s rozměry
Obr. č. 2 - vzor trika s krátkými rukávy s rozměry

(Obrázky nejsou v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 255/1999 Sb.

Technické podmínky pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů

Technické podmínky pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů jsou splněny za předpokladu, že: 

1. Pulovr s dlouhými rukávy a pulovr bez rukávů odpovídá ČSN 80 5004. 

2. Změna rozměrů pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů po pětinásobném mechanickém praní při 30 C není větší než ± 5 %. 

3. Přípustná tolerance rozměrů pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů je ± 5 % od rozměrů příslušné velikosti. 

4. Pomocným materiálem jsou nitě z polyesteru nebo z materiálu polyester/bavlna. 

5. Počet stehů je minimálně 46 na 100 mm. 

6. Švy jsou rovné, trvanlivé s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy bez vynechávek a pružné natolik, aby se normálním roztažením úpletu netrhaly. 

7. Konce švů jsou zajištěny proti párání zatažením nití do švů. 

8. Do bočního švu pulovru s dlouhým rukávem a pulovru bez rukávů je všita etiketa s údaji o výrobci, velikostmi, symboly pro ošetřování a s materiálovým složením. Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN 23 758. 

9. U pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů se zkoušejí

a)    hmotnost  podle ČSN 80 0863,
b)  rozměry a vnější vzhled  podle ČSN 80 0864,
c)  hustota stehů a pevnost, poškození a prosekání švů  podle ČSN 80 0880,
d)  rozměrové změny  podle ČSN 80 0866,
e)  materiálové složení  podle ČSN 80 0067,
f)  plošná hmotnost  podle ISO 3801, nebo ČSN 80 0845,
g)  stálobarevnost  podle ČSN EN ISO 105.

I. Pulovr s dlouhými rukávy

 1. Pletený pulovr s dlouhými rukávy, v provedení pánském a dámském, má látkové zesílení na rukávech a ramenou. Na levé straně předního dílu je umístěna kapsa se stuhovým uzávěrem určeným pro jmenovku. Na pravé straně předního dílu je přišita část stuhového uzávěru se samolepící vrstvou určená pro hodnostní nebo funkční značení. 

2. Materiál a parametry pulovru s dlouhými rukávy

a  )

 úplet 80 % vlna/20 % akryl, nebo 80 % vlna/20 % polyamid, tloušťka příze: Nm 28/2,

b)

 plochý pletací stroj s dělením "10",

c)

 perlový chyt, začátek patent 1:1 (výška patentu 130 mm, po ohnutí a přiřetízkování na řetízkovacím stroji je výsledná výška 65 mm),

d)

 patent krčního výstřihu 1:1 (vysoký 50 mm) z obou stran volný řádek pro přeřetízkování na kruhovém řetízkovacím stroji, výsledná výška patentu je 25 mm,

e)

 barva úpletu námořnická modř (dle barevnice katalogu MEIXNER barva č. M 291),

f)

 stálobarevnost při otěru za sucha je 3-4,

g)

 stálobarevnost při otěru za mokra je 3-4,

h)

 stálobarevnost při mechanickém praní 30 C je 3-4,

i)

 stálobarevnost v potu kyselém je 4-5/4-5/4-5,

j)

 stálobarevnost v potu alkalickém je 4-5/4-5/4-5.

 3. Materiál a parametry kapsy a látkového zesílení

a)    65 % polyester, 35 % bavlna,
b)  úprava SILITEX, sanforizovaný,
c)  vazba kepr 2/1,
d)  dostava cm-1os/út 32,0/19,0,
e)  minimální plošná hmotnost je 265 g . m-2,
f)  maximální rozměrová změna v % os/út je -3/-1,
g)  minimální pevnost v N os/út 1 000/950,
h)  stálobarevnost na světle (Xenotest) je 4-5,
i)  stálobarevnost v chemickém čištění je 4/3-4,
j)  barva modrá, podle barevnice PANTONE 19 4019. 

4. Stuhový uzávěr použitý na jmenovku má rozměry 125 x 25 mm a je barvy shodné s barvou tkaniny, na části s háčky je našitý pruh látky stejného rozměru jako jmenovka a je totožný s materiálem látkového zesílení. Část se smyčkami se našívá na patku kapsy. 

5. Stuhový uzávěr použitý na hodnostní nebo funkční označení má rozměry 70 x 38 mm a je barvy modré dle barevnice PANTONE 19 4019, na části s háčky je samolepící vrstva. Část se smyčkami je našita na pravou přední část pulovru tak, že osa hodnostního nebo funkčního označení je shodná s levým okrajem ramenního látkového zesílení na pravé straně. 

6. Ramenní švy pulovru s dlouhými rukávy jsou sešity čtyřnitkovými obnitkovacími stehy. 

7. U pulovru s dlouhými rukávy jsou okraje patentu v těle a v rukávech ohnuty a přiřetízkovány na řetízkovacím stroji. 

8. Rozměry pánského pulovru s dlouhými rukávy odpovídají těmto velikostem:

Velikost  46  48  50  52  54  56  58  60  62
A prsní šířka  52  54  56  58  60  62  62  66  68
B celková délka pro výšku postavy 176 cm    63  63  65  65  65  67  67  67  67
B celková délka pro výšku postavy 188 cm  67  67  69  69  69  71  71  71  75
B celková délka pro výšku postavy 194 cm  70  70  72  72  72  74  74  74  78
C délka rukávu  64  64  65  65  65  66  66  66  67

9. Rozměry dámského pulovru s dlouhými rukávy odpovídají těmto velikostem:,

Velikost  42  44  46  48  50  52  54  56
A prsní šířka  45  47  49  51  53  55  57  59
B celková délka pro výšku postavy 168 cm    62  63  63  63  65  65  65  65
B celková délka pro výšku postavy 174 cm  66  67  67  67  69  69  69  69
C délka rukávu  58  58  59  59  59  60  60  60

10. Rozměry pánského pulovru s dlouhými rukávy a rozměry dámského pulovru s dlouhými rukávy pro netypovou postavu se řeší individuálně.

11. Rozměry a tvar kapsy jsou uvedeny na obr. č. 1.

12. Rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení ramen jsou uvedeny na obr. č. 2.

13. Rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení ramen jsou uvedeny na obr. č. 3.

14. Rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení rukávů jsou uvedeny na obr. č. 4.

15. Rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení rukávů jsou uvedeny na obr. č. 5.

16. Osové umístění hodnostního nebo funkčního značení a kapsy je uvedeno na obr. č. 6.

17. Rozměrové parametry pulovru s dlouhými rukávy jsou uvedeny na obr. č. 7.

II. Pulovr bez rukávů

 1. Pletený pulovr bez rukávů s krčním výstřihem do "V" je v provedení pánském a dámském. 

2. Materiál a parametry pulovru bez rukávů

a)    materiál úpletu 80 % vlna/20 % akryl, nebo 80 % vlna/20 % polyamid, tloušťka příze: Nm 28/2.
b)  plochý pletací stroj s dělením "12",
c)  jednolícní úplet začátek patent 2:1 vysoký 85 mm, ve spodním okraji patentu je zapletena gumička,
d)  patent krčního výstřihu a průramků je lemován dutinkou 8 mm a patentem 2:1 výšky 25 mm. Dutinka je určena pro řetízkování na kruhovém řetízkovacím stroji, fixace je provedena propařením párou jednolícního úpletu včetně přípravy s patentem,
e)  barva úpletu námořnická modř, podle barevnice katalogu MEIXNER barva č. M 291,
f)  stálobarevnost při otěru za sucha je 3-4,
g)  stálobarevnost při otěru za mokra je 3-4,
h)  stálobarevnost při mechanickém praní 30 C je 3-4,
i)  stálobarevnost v potu kyselém je 4-5/4-5/4-5,
j)  stálobarevnost v potu alkalickém je 4-5/4-5/4-5. 

3. Ramenní švy jsou sešity pomocí zajišťovacího proužku čtyřnitkovými obnitkovacími stehy. 

4. Oba průramky jsou ořetízkovány dutinkou 8 mm a patentem 2:1 výšky 25 mm, obvod podle střihů jednot-livých velikostí. 

5. Průkrčník je ořetízkován dutinkou 8 mm a patentem 2:1 výšky 25 mm, obvod průkrčníku je podle střihů jednotlivých velikostí. 

6. Rozměry pánského pulovru bez rukávů odpovídají těmto velikostem:

Velikost  46  48  50  52  54  56  58  60  62
A prsní šířka  52  54  56  58  60  62  62  66  68
B celková délka pro výšku postavy 176 cm    63  63  65  65  65  67  67  67  67
B celková délka pro výšku postavy 188 cm  67  67  69  69  69  71  71  71  75
B celková délka pro výšku postavy 194 cm  70  70  72  72  72  74  74  74  78

 7. Rozměry dámského pulovru bez rukávů odpovídají těmto velikostem:

Velikost  42  44  46  48  50  52  54  56
A prsní šířka  45  47  49  51  53  55  57  59
B celková délka pro výšku postavy 168 cm    62  63  63  63  65  65  65  65
B celková délka pro výšku postavy 174 cm  66  67  67  67  69  69  69  69

8. Rozměry pánského a dámského pulovru bez rukávů pro netypovou postavu se řeší individuálně. 

9. Rozměrové parametry pulovrů bez rukávů jsou uvedeny na obr. č. 8.

Obr. č. 1 - rozměry a tvar kapsy
Obr. č. 2 - rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení ramen
AB = 134 mm; AC = 210 mm; CD = 140 mm; BD = 175 mm
Obr. č. 3 - rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení ramen
AB = 163 mm; AC = 190 mm; CD = 175 mm; BD = 150 mm
Obr. č. 4 - rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení rukávů
AB = 80 mm; AC = 305 mm; CD = 25 mm; DE = 70 mm; BE = 325 mm
Obr. č. 5 - rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení rukávů
AB = 104 mm; AC = 335 mm; CD = 110 mm; DE = 50 mm; BE = 270 mm
Obr. č. 6 - osové umístění hodnostního nebo funkčního značení a kapsy
Obr. č. 7 - rozměrové parametry pulovru s dlouhými rukávy
Obr. č. 8 - rozměrové parametry pulovru bez rukávů

(Obrázky nejsou v textové podobě)

E-shop

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zuzana Chudomelová, Marek Beran, Vratislav Jadrný, Šárka Němečková, Jaromír Novák - Wolters Kluwer, a. s.

„Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních podmínkách o běžnou součást soukromého života. Z hlediska člověka (spotřebitele) je problematika elektronických komunikací dokonce ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.