Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


253

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 3. listopadu 1999

o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi

Ministerstvo financí stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 21 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

§ 1
Prvky nálepky

(1) Na přední straně nálepky viditelné z vnitřní strany vozidla (dále jen "přední strana nálepky") a na zadní straně nálepky viditelné z vnější strany vozidla (dále jen "zadní strana nálepky") jsou následující prvky:

a)   rastrované symboly dopravních značek "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" ve tvaru stanoveném zvláštním právním předpisem,1)
b)   celoplošná ochranná perforace,
c)   údaj o hmotnosti vozidla, pro které je nálepka určena,
d)   rok platnosti vyjádřený číslem označujícím příslušný rok platnosti,
e)   doba platnosti, která je u ročních nálepek označena písmenem R, u měsíčních písmenem M a u desetidenních písmenem D,
f)   po obvodu spodní části nálepky s platností na jeden kalendářní měsíc číslice 1 až 12 pro vyznačení její platnosti v příslušném měsíci,
g)   po obvodu horní části nálepky s platností na období do deseti po sobě jdoucích kalendářních dnů číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku její platnosti a po obvodu dolní části nálepky číslice 1 až 12 pro vyznačení platnosti nálepky v příslušném měsíci,
h)   holografický prvek,
i)   vyznačený prostor pro zápis státní poznávací značky na přední straně nálepky.

(2) Dolní část nálepky je na přední straně nálepky opatřena vyznačeným prostorem pro vyplnění státní poznávací značky a nápisem SPZ pod ním.

(3) Přední strana nálepky i zadní strana nálepky je doplněna holografickým prvkem, který je na přední straně nálepky přetištěný dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem.

(4) Jde-li o motorová vozidla používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz tohoto motorového vozidla, je na přední a zadní straně nálepky prvek podle odstavce 1 písm. c) nahrazen symbolem označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou, a to ve tvaru stanoveném zvláštním předpisem.2) Ostatní prvky nálepky jsou shodné s prvky nálepky platné na období jednoho kalendářního roku pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny.

(5) K ochraně před paděláním nálepka obsahuje ochranné prvky.

§ 2
Rozměry a tvar nálepky

Nálepka má tvar nepravidelného symetrického šestiúhelníku se zaoblenými rohy o poloměru 4 mm. Vnější rozměry jsou 61 x 61 mm se dvěma zkrácenými rohy. Vzdálenost mezi protilehlými stranami ve vodorovném a svislém směru je 61 mm.

§ 3
Plošné řešení nálepky

(1) Symbol dopravní značky "Dálnice" je 8,5 mm vysoký a 7 mm široký. Symbol je umístěn od spodního okraje rámečku ve vzdálenosti 18,5 mm, od horního okraje 20,5 mm. Vzdálenost od levého okraje rámečku je 28 mm a od pravého okraje 13 mm.

(2) Symbol dopravní značky "Silnice pro motorová vozidla" je 8,5 mm vysoký a 7 mm široký. Symbol je umístěn od spodního okraje rámečku ve vzdálenosti 18,5 mm, od horního okraje 20,5 mm. Vzdálenost od levého okraje rámečku je 37,5 mm a od pravého okraje 3 mm.

(3) Vzdálenost mezi symboly dopravních značek "Dálnice" a "Silnice pro motorová vozidla" je 2 mm.

(4) Údaj o hmotnosti vozidla

a)   "vozidlo do 3,5 tuny", nebo
b)   "vozidlo nad 3,5 do 12 tun", nebo
c)   "vozidlo nad 12 tun"

je umístěn ve dvou řádcích na přední straně nálepky vlevo pod holografickým prvkem, na zadní straně nálepky je umístěn vpravo pod holografickým prvkem. Vzdálenost spodního účaří textu od spodního okraje rámečku je 14 mm, vzdálenost horního účaří textu od horního okraje rámečku je 26,5 mm. Výška písma je 2,5 mm.

(5) Vyznačený prostor k vyplnění státní poznávací značky je široký 34 mm, vysoký 5 mm a je umístěn na přední straně nálepky. Jeho horní část je ve vzdálenosti 36 mm od horního okraje rámečku, dolní část je ve vzdálenosti 6 mm od dolního okraje rámečku. Pod vyznačeným prostorem je nápis "SPZ" umístěný v pravé části nálepky. Výška písma je 2 mm. Platná nálepka obsahuje i údaj o státní poznávací značce, který se vyplní tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný, např. plnicím perem, propisovací tužkou.

(6) Rok platnosti vyjádřený číslem označujícím příslušný rok platnosti má 7 mm vysoké číslice, které jsou umístěny v pravé horní části přední strany nálepky a v levé horní části zadní strany nálepky. Spodní okraj číslic je vzdálen 29 mm od spodního okraje rámečku nálepky. Číslice nul se částečně překrývají.

(7) Platnost je vyznačena u nálepky:

a)   na jeden kalendářní rok písmenem "R" umístěným na přední straně nálepky v pravé horní části, na zadní straně nálepky v levé horní části. Výška písmene je 8 mm,
b)   na jeden kalendářní měsíc písmenem "M" umístěným na přední straně nálepky v pravé horní části, na zadní straně nálepky v levé horní části. Výška písmene je 8 mm,
c)   na období do deseti po sobě jdoucích kalendářních dnů písmenem "D" umístěným na přední straně nálepky v pravé horní části a na zadní straně nálepky v levé horní části. Výška písmene je 8 mm.

(8) Holografický prvek je umístěn na přední straně nálepky v levé horní části a na zadní straně nálepky v pravé horní části. Tvar holografického prvku je odlišný podle hmotnosti vozidla uvedené v odstavci 4.

(9) Dvoupísmenná série je vysoká 2,6 mm, šestimístné pořadové číslo je vysoké 3 mm a jsou umístěny na přední straně nálepky přes holografický prvek. Série je uvedena pod pořadovým číslem umístěným na středové ose holografického prvku.

(10) U nálepek s roční platností jsou na přední straně samolepicí fólie v levém dolním rohu uvedeny dvoupísmenná série vysoká 3,5 mm a pořadové šestimístné číslo vysoké 3 mm. Na zadní straně nosiče uvedené fólie je pod informačním textem vymezen prostor pro zápis státní poznávací značky.

§ 4
Barevné provedení nálepky

Barvy prvků nálepky uvedených v § 1 odst. 1 až 5 a v § 3 odst. 5 a 7 musí být voleny tak, aby byla zaručena jejich snadná čitelnost a vzájemná rozpoznatelnost. Pokud jde o barvy podkladu nálepky, použije se u jedné z barev ochranný irisový přechod odstínů. U nálepek je použita jako základní podkladová barva pro vozidla o celkové hmotnosti:

a)   do 3,5 tuny modrá,
b)   nad 3,5 tuny do 12 tun červenofialová,
c)   nad 12 tun zelená.

§ 5
Evidence nálepek a zacházení s nimi

(1) Nálepky se evidují podle sérií označených velkými písmeny a šestimístnými pořadovými čísly. Odděleně se evidují nálepky podle hmotnostních kategorií vozidel, podle doby platnosti nálepek, podle přijatých, prodaných a vydaných nálepek. Nálepky se u prodejce evidují jako ceniny podle zvláštního předpisu.3)

(2) Zvlášť se evidují poškozené, vyměněné či jinak nepoužitelné nálepky.

(3) Právnická osoba pověřená Ministerstvem financí činnostmi spojenými s prodejem nálepek vede evidenci nálepek podle odstavce 1 a předává je k distribuci a prodeji na základě předávacího protokolu.

(4) Platnost měsíčních a desetidenních nálepek vyznačuje prodejce děrováním.

§ 6
Výměna nálepek z důvodu poškození
motorového vozidla s nalepenou nálepkou

(1) Poškozené nálepky se vyměňují při poškození motorového vozidla v důsledku dopravní nehody.4) Nálepky sejmuté z poškozeného motorového vozidla vyměňují vybrané pobočky České pošty, s. p., uvedené v příloze, na základě řádně vyplněné žádosti. K žádosti žadatel přiloží čestné prohlášení, že nežádal o náhradu poškozené nálepky pojišťovnu a kopii protokolu (záznamu) Policie České republiky o dopravní nehodě.

(2) Výměna nálepky je možná, pokud na vyměňované nálepce, kterou žadatel předává nalepenou na průhledné fólii tak, aby byla viditelná jak přední, tak zadní strana, je zachována dvoupísmenná série a nejméně tři číslice z šestimístného pořadového čísla nálepky.

(3) Vyměňovat lze pouze nálepky s platností na jeden kalendářní rok.

(4)  V případě, že za nálepku poskytla náhradu pojišťovna, náhradní nálepka se neposkytne.

§ 7

Platnost nálepek vzoru 1999 prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic, vydaných podle dosavadního předpisu, není do 31. ledna 2000 dotčena.

§ 8

Zrušují se:

1.    Vyhláška č. 283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi.
2.  Vyhláška č. 260/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č.  283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.


1)   Dopravní značky "Dálnice" (č. D 14a) a "Silnice pro motorová vozidla" (č. D 15a) uvedené v příloze k vyhlášce č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).
2)   Symbol 02 uvedený v příloze k vyhlášce č. 99/1989 Sb.
3)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
4)   § 2 bod 3 a § 38 odst. 3 vyhlášky č. 99/1989 Sb.

E-shop

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

Zákon o ochraně průmyslových vzorů, komentář

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů. Komentář: •seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, •obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii, •v rámci podrobného výkladu k textu ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

JUDr. František Ištvánek, JUDr. Pavel Simon, Mgr. František Korbel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ...

Cena: 719 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.