Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


246

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21. října 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)

Ministerstvo spravedlnosti stanoví po vyjádření České advokátní komory podle § 51 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Předseda kárné komise České advokátní komory (dále jen "předseda kárné komise") bez odkladu po zahájení kárného řízení (§ 7 odst. 1) písemně ustanoví kárný senát podle § 33 odst. 1 zákona a jmenuje jeho předsedu a další členy z řad členů kárné komise.".

2. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Zanikne-li funkce některého z členů kárného senátu, předseda kárné komise bez odkladu písemně jmenuje člena nového, popřípadě určí nového předsedu kárného senátu. Dosud provedené důkazy se provedou znovu pouze v případě, že to navrhne některý z účastníků kárného řízení.".

3. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Představenstvo České advokátní komory (dále jen "představenstvo") ustanoví písemně odvolací senát podle § 35 odst. 2 zákona na nejbližším zasedání poté, co mu bylo předsedou kárné komise předloženo odvolání [§ 26 odst. 2 písm. b)]; představenstvo určí současně z členů odvolacího senátu jeho předsedu.".

4. § 6 se zrušuje.

5. V § 7 odst. 2 se ve větě druhé slova "kárného senátu" nahrazují slovy "kárné komise".

6. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) Předseda kárné komise doručí kárnou žalobu bez odkladu způsobem uvedeným v § 55e zákona advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi, proti němuž je kárné řízení zahájeno, (dále jen "kárně obviněný").".

7. § 8 zní:

"§ 8

Současně se zasláním kárné žaloby sdělí předseda kárné komise kárně obviněnému jména členů kárného senátu s poučením o právu vznést námitku podjatosti (§ 3 odst. 1). Předseda kárné komise vyzve dále kárně obviněného, aby se ve lhůtě, která nesmí být kratší než jeden týden a delší než dva týdny, ke kárné žalobě písemně vyjádřil; vyjádření se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla Komory.".f8. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Předseda kárné komise postoupí kárný spis předsedovi kárného senátu bez odkladu poté, co

a)   uplynula marně lhůta daná kárnému žalobci k odstranění vad kárné žaloby (§ 7 odst. 2);
b)   obdržel vyjádření ke kárné žalobě podle § 8, nejpozději však do tří týdnů poté, co se dozvěděl o doručení kárné žaloby kárně obviněnému.".

9. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova "mu předsedou kárného senátu" nahrazují slovy "podle § 7 odst. 2".

10. V § 12 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)   požádal-li kárně obviněný o vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo ze seznamu advokátních koncipientů; ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) tím není dotčeno.".

11. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného řízení, nařídí předseda kárného senátu po dohodě s předsedou kárné komise a ostatními členy kárného senátu jednání k projednání věci, a to tak, aby se konalo zpravidla nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy obdržel od předsedy kárné komise kárný spis. Předseda kárného senátu požádá současně předsedu kárné komise, aby k jednání předvolal účastníky kárného řízení, jejich zástupce a ostatní osoby, jejichž přítomnost je při jednání třeba.".

12. § 17 se zrušuje.

13. V § 18 odst. 1 se slova "§ 33 odst. 4" nahrazují slovy "§ 33 odst. 6".

14. § 20 zní:

"§ 20

(1) Předseda kárného senátu svolá poradu kárného senátu k přijetí rozhodnutí zpravidla bezprostředně po skončení závěrečných řečí.

(2) Rozhodnutí kárného senátu se přijímá hlasováním.".

15. V § 22 se slova "není-li dále stanoveno jinak." nahrazují slovy "nejde-li o případ uvedený v § 32 odst. 5 zákona.".

16. § 24 zní:

"§ 24

(1) Kárný senát vysloví, že se kárně obviněný dopustil kárného provinění, jestliže bylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byla podána kárná žaloba, že tento skutek je kárným proviněním a že jej spáchal kárně obviněný.

(2) Při rozhodování o upuštění od uložení kárného opatření podle § 32 odst. 5 zákona a při ukládání kárného opatření přihlíží kárný senát zejména k povaze skutku a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k osobě kárně obviněného a míře jeho zavinění, jakož i k jeho osobním poměrům.".

17. V § 31 písm. c) se slova "§ 24 odst. 3;" nahrazují slovy "§ 32 odst. 5 zákona;".

18. V § 31 písm. e) se slova "§ 33 odst. 3" nahrazují slovy "§ 33 odst. 5".

19. V § 32 písm. e) se slova "§ 24 odst. 3," nahrazují slovy "§ 32 odst. 5 zákona,".

20. § 34 až 36 znějí:

"§ 34

(1) Návrh na obnovu kárného řízení se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do síd„la Komory. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat označení skutečností nebo důkazů, které mají být důvodem k obnově kárného řízení (§ 35c odst. 2 zákona); ustanovení § 7 odst. 2 věta druhá a § 10 se použijí přiměřeně.

(2) Předseda kárné komise zašle návrh na obnovu kárného řízení dalším účastníkům původního kárného řízení k vyjádření; ustanovení § 8 se použije přiměřeně.

§ 35

(1) Kárný senát k projednání návrhu na obnovu kárného řízení ustanoví předseda kárné komise; postupuje přitom přiměřeně podle § 2 až 4.

(2) Kárný senát projedná návrh na obnovu kárného řízení přiměřeně podle části třetí a čtvrté; jednání nemusí být nařízeno.

§ 36

(1) Při ustanovení odvolacího senátu pro projednání odvolání proti rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy kárného řízení postupuje představenstvo přiměřeně podle § 5.

(2) V řízení o odvolání proti rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy kárného řízení postupuje odvolací senát přiměřeně podle části páté.".

21. V § 37 odst. 1 se slova "§ 35 odst. 1" nahrazují slovy "§ 35c odst. 4 zákona".

22. V § 37 odstavec 2 zní:

"(2) Bylo-li pravomocně rozhodnuto o povolení obnovy kárného řízení jen na návrh kárně obviněného, nemůže mu být v novém kárném řízení uloženo kárné opatření, jestliže bylo v původním kárném řízení od jeho uložení upuštěno, ani mu nemůže být uloženo přísnější kárné opatření, než jaké bylo uloženo původním rozhodnutím.".

23. V § 38 odstavec 1 zní:

"(1) Rozhodnutí, kterým se řízení před kárným senátem nebo odvolacím senátem končí, přijaté při jednání musí být předsedou kárného senátu nebo předsedou odvolacího senátu vyhlášeno způsobem uvedeným v § 25.".

24. V § 39 odstavec 1 zní:

"(1) Písemné vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před kárným senátem nebo před odvolacím senátem končí, musí být doručeno jeho účastníkům do vlastních rukou; účastníkům původního kárného řízení musí být takto doručeno písemné rozhodnutí kárného senátu o návrhu na povolení obnovy kárného řízení a písemné vyhotovení rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání proti takovému rozhodnutí kárného senátu. Advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi se doručuje způsobem uvedeným v § 55e zákona.".

25. V § 39 odst. 2 se za slova "podle § 35 odst. 1 zákona" vkládají slova "nebo § 35c odst. 4 zákona".

26. V § 40 se za slova "v kárném řízení" vkládají slova "a v řízení o povolení obnovy kárného řízení".

27. V § 40 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pověření advokáta provedením přípravných úkonů potřebných k prověření, zda došlo ke kárnému provinění podle § 33 odst. 3 zákona, musí být učiněno písemně a musí z něj být zřejmé, které věci se týká.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Motejl v. r.

E-shop

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Marcel Pitterling - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny platné od 1. 1. 2009. Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Publikace je členěna podle okruhů na výdaje spojené s ...

Cena: 210 KčKOUPIT

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti. V současné době je klíčovým předpisem zákon o ochraně osobních údajů, který však bude od května 2018 nahrazen evropským nařízením o ochraně fyzických ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2017

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2017

Ing. Milan Lošťák, Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

25. aktualizované vydání Čtenářsky velice oblíbená publikace „Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti“ obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.