Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 232/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 78, ze dne 15. 10. 1999

232

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 15. září 1999

o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, a zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/ /1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu na rok 1999, ve kterém byla zákonem č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, v kapitole Všeobecná pokladní správa vytvořena rezerva na poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž majetek byl poškozen povodní v roce 1997 nebo sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v tomto období (dále jen "povodeň").

(2) Finanční prostředky poskytuje Ministerstvo financí ze státního rozpočtu formou příspěvku nebo dotace1).

(3) Příspěvek lze poskytnout fyzickým osobám, které měly ke dni 4. července 1997 (dále jen "rozhodný den") a ke dni podání žádosti o příspěvek na území České republiky trvalý pobyt2). Dotaci lze poskytnout právnickým osobám, které měly k rozhodnému dni sídlo na území České republiky, a fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních právních předpisů, které měly k rozhodnému dni a ke dni podání žádosti o dotaci na území České republiky trvalý pobyt. Příspěvek nebo dotaci lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě (dále jen "oprávněná osoba"), která splňuje podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 2
Příspěvek a dotace

Oprávněné osobě, jejíž majetek byl k rozhodnému dni pojištěn u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., (dále jen "pojišťovna") pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí

a)  

v případě fyzické osoby podle všeobecných pojistných podmínek pojištění majetku fyzických osob schválených Ministerstvem financí,

b)

v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů podle všeobecných pojistných podmínek pojištění majetku právnických osob a podnikatelů schválených Ministerstvem financí,

poskytne Ministerstvo financí příspěvek nebo dotaci, jestliže byl tento majetek poškozen nebo zničen v souvislosti s povodní a nebylo-li v plné výši poskytnuto pojistné plnění, ke kterému se v pojistné smlouvě pojišťovna zavázala, pokud oprávněná osoba tyto skutečnosti prokáže.

§ 3
Žádost o příspěvek nebo dotaci

(1) Příspěvek nebo dotaci poskytne Ministerstvo financí prostřednictvím místně příslušného okresního úřadu na základě písemné žádosti oprávněné osoby. Místní příslušnost se řídí místem vzniku škody na majetku, který byl pojištěn podle § 2. Žádost je nutno podat tomuto okresnímu úřadu do 30. listopadu 1999. K žádostem odeslaným po tomto datu se nepřihlíží.

(2) K žádosti je třeba přiložit

a)  

kopii pojistné smlouvy a kopii potvrzení o zaplacení pojistného splatného k rozhodnému dni,

b)

doklad o vzniku škody v důsledku povodní a její výši, např. číslo pojistné události, zápis likvidátora o jejím prošetření, soupis poškozených věcí, znalecké posudky, demoliční výměr, fotodokumentace,

c)

doklad o výši částečného pojistného plnění a o výši zálohy na toto plnění, pokud byly pojišťovnou poskytnuty,

d)

doklad o výši pojistného plnění jiného pojistitele než pojišťovny a o jiné nenávratné finanční pomoci z veřejných prostředků, pokud toto plnění nebo pomoc byly v souvislosti s povodní poskytnuty,

e)

čestné prohlášení o správnosti všech v žádosti uvedených údajů a o tom, že škoda nebyla uhrazena jiným způsobem, učiněné oprávněnou osobou.

(3) Byly-li doklady uvedené v odstavci 2 písm. a) až d) zničeny nebo ztraceny v souvislosti s událostí vzniklou nezávisle na vůli oprávněné osoby, lze tyto doklady nahradit čestným prohlášením oprávněné osoby nebo svědeckou výpovědí.

(4) Okresní úřady posoudí žádosti a k nim přiložené doklady a spolu se svým stanoviskem předloží do 30 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 1 Ministerstvu financí. Okresní úřady předloží Ministerstvu financí zároveň souhrnný přehled o podaných žádostech vypracovaný podle jeho pokynů.

§ 4
Stanovení výše příspěvku nebo dotace

(1) Výpočtovým základem výše příspěvku nebo dotace je výše škody doložená v žádosti podle § 3, snížená o pojistné plnění nebo zálohu na toto plnění a o jinou finanční pomoc poskytnutou z veřejných prostředků v souvislosti s povodní. Výše příspěvku nebo dotace se určí jako součin výpočtového základu a přepočítacího koeficientu. Přepočítací koeficient se určí jako podíl částky určené k výplatám příspěvků nebo dotací z rezervy podle § 1 odst. 1 a součtu výše škod ze všech žádostí předložených okresními úřady Ministerstvu financí, u nichž Ministerstvo financí dospěje k závěru, že splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku nebo dotace stanovené tímto nařízením.

(2) Výše příspěvku nebo dotace nesmí být vyšší než výše nároku na pojistné plnění vzniklého z pojištění podle § 2.

(3) Ministerstvo financí v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku nebo dotace stanoví jejich výši a uvede subjekt, kterému mají být vyplaceny. Nesplňuje-li žadatel podmínky pro poskytnutí příspěvku nebo dotace, Ministerstvo financí rozhodnutím žádost zamítne. Stejnopis pravomocného rozhodnutí zašle Ministerstvo financí současně místně příslušnému okresnímu úřadu.

(4) Finanční prostředky určené k výplatám příspěvků nebo dotací poukáže Ministerstvo financí na běžný účet okresního úřadu nejdříve po uplynutí 90 dnů od konce lhůty stanovené k podání žádosti podle § 3 odst. 1. Okresní úřad vyplatí příspěvky nebo dotace po obdržení rozhodnutí Ministerstva financí bez zbytečného odkladu.

§ 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr financí:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.


1)  

§ 5 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 57/1995 Sb. a zákona č.  154/1995 Sb.

2)

§ 3 odst. 2 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

E-shop

Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014

Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014

Ing. Martin Děrgel - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší zejména podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob – na tzv. vyživovanou manželku (manžela) a na tzv. vyživované dítě. Tato první část je rozčleněna do osmi kapitol věnujících se vždy převážně jedné dílčí problematice, jako jsou ...

Cena: 253 KčKOUPIT

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2016

Exekuce srážkami ze mzdy 2016

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nejpřehlednější průvodce problematikou srážek ze mzdy na českém trhu! Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.