Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 226/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 77, ze dne 14. 10. 1999
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

226

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. září 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb. a nařízení vlády č. 70/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "nebo půdní vestavby" nahrazují slovy ", půdní vestavby nebo přístavby" a číslice "1999" se nahrazuje číslicí "2000".

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "mezi stavebníkem a kupujícím nejpozději do jednoho roku" nahrazují slovy "nejpozději do dvou let".

3. V § 2 odst. 1 písm. d) se slova ", nejdéle však do právní moci kolaudačního rozhodnutí," zrušují.

4. V ustanovení § 2 odst. 2 se slova "před nabytím účinnosti tohoto nařízení, a to" zrušují a předložka "na" se nahrazuje předložkou "k".

5. Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST DRUHÁ
DOTACE OBCÍM A BYTOVÝM DRUŽSTVŮM

§ 2a

(1) K podpoře výstavby a pořízení bytových domů, rodinných domů nebo bytů financovaných zcela nebo zčásti z hypotečních úvěrů5) se poskytují ze státního rozpočtu dotace obcím v České republice a bytovým družstvům se sídlem na území České republiky, které neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti.

(2) Dotace se poskytuje na základě žádosti, kterou obec nebo bytové družstvo předloží hypoteční bance,6) s níž má obec nebo bytové družstvo uzavřenou úvěrovou smlouvu. Žádost musí být předložena hypoteční bance nejpozději do čtyř let od ukončení čerpání hypotečního úvěru.

(3) Dotace za uplynulý měsíc se převádí obci nebo bytovému družstvu do konce následujícího měsíce.

§ 2b
Podmínky poskytnutí dotace obcím a bytovým družstvům

(1) Dotace se poskytuje od počátku splácení hypotečního úvěru za podmínky, že jej obec nebo bytové družstvo použije:

a)   na výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo na změnu stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory nikdy nebyly bytem, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby, půdní vestavby nebo přístavby, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do čtyř let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nebo na dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, jejichž výstavba byla zahájena před 26. říjnem 1995, pokud kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do konce roku 2000,
b)   na koupi bytového domu, rodinného domu nebo bytu, které byly nově postaveny, dojde-li k uzavření kupní smlouvy nejpozději do dvou let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení,
c)   na koupi a dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do dvou let od uzavření kupní smlouvy mezi stavebníkem a kupujícím, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení,
d)   ke splacení úvěru sjednaného po 1. lednu 1995 k účelům stanoveným v písmenu a) na financování počátečního období stavby za podmínky, že na splacení úvěru nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení.

(2) Jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a c), může být dotace poskytnuta i na hypoteční úvěr sjednaný po 1. lednu 1995 i v případě, že jím byl splacen úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti sjednaný po 1. lednu 1995.

(3) Dotace může být poskytnuta na výstavbu jednoho i více bytů; na tentýž byt může být však poskytnuta pouze jedna dotace.

(4) Předmětem zástavy k poskytnutému úvěru musí být především pořizovaný dům nebo byt; kromě nich může být zastavena i jiná nemovitost.

(5) Po dobu čerpání dotace nesmí být provedena změna užívání bytu k jiným účelům než k bydlení.

(6) Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně staveb rozestavěných, na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která neprovádí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti, dotace se poskytne nabyvateli, pokud současně nabyvatel smluvně převezme závazek splácení hypotečního úvěru. V případě, že nabyvatel splatil původní hypoteční úvěr novým hypotečním úvěrem, příspěvek nebo dotace se poskytne k novému hypotečnímu úvěru. Souhrnná doba poskytování příspěvku nebo dotace však nesmí překročit dobu 20 let.

(7) Dotace nebude poskytnuta v případě, je-li hypoteční úvěr poskytován v cizí měně nebo přenáší-li banka na příjemce hypotečního úvěru poskytovaného v Kč kurzové riziko.

(8) Dotace se nevztahuje na úvěry poskytované stavební spořitelnou podle předpisů o stavebním spoření.8)".

Dosavadní části druhá a třetí se označují jako části třetí a čtvrtá.

6. Nadpis části třetí zní:

"ČÁST TŘETÍ
DOTACE PRÁVNICKÝM OSOBÁM NEUVEDENÝM V § 2a A 2b A FYZICKÝM OSOBÁM, KTERÉ PROVÁDĚJÍ BYTOVOU VÝSTAVBU V RÁMCI SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI".

7. § 3 zní:

"§ 3

(1) K podpoře výstavby a pořízení bytových domů, rodinných domů nebo bytů financovaných zcela nebo zčásti z hypotečních úvěrů lze právnickým osobám neuvedeným v § 2a a 2b a fyzickým osobám, které provádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti, (dále jen "ostatní osoby"), pokud mají trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, poskytnout ze státního rozpočtu dotace.

(2) Dotace za uplynulý měsíc se převádí ostatním osobám do konce následujícího měsíce.

(3) Dotaci lze poskytnout na základě žádosti ostatních osob. Žádost musí být předložena hypoteční bance nejpozději do čtyř let od ukončení čerpání hypotečního úvěru.".

8. Nadpis § 4 zní: "Podmínky poskytnutí dotace ostatním osobám".

9. V § 4 odst. 1 se slova "nebo půdní vestavby" nahrazují slovy ", půdní vestavby nebo přístavby".

10. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a obcí a bytových družstev na dotaci".

11. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Ministerstvo hradí hypoteční bance účelně vynaložené náklady spojené se zprostředkováním podpory podle tohoto nařízení.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Obcím, bytovým družstvům, právnickým osobám neuvedeným v § 2a a 2b nařízení vlády č. 244/1995 Sb., ve znění tohoto nařízení vlády, a fyzickým osobám, které provádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti a které podaly žádost o dotaci v období od 26. října 1997 do 26. října 1998, lze dotaci poskytnout po schválení Ministerstvem pro místní rozvoj od první splátky hypotečního úvěru zaplacené po 30. říjnu 1998.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
prof. Ing. Císař, CSc. v. r.

E-shop

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmluvní fáze do okamžiku jejího podpisu. Publikace: •přináší výklad jednotlivých smluvních doložek, •poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2016

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2016

Ing. Milan Lošťák, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2016. Přehledné postupy od A ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky ve všech oblastech, které se tak či onak dotýkají lidí, se lze setkat s problematikou ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.