Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


217

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. října 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 2. dubna 1998.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do ruského znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA
mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká republika a Kazašská republika (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním zintenzivnit a rozšířit hospodářskou spolupráci mezi oběma smluvními stranami,

hodlajíce vytvořit příznivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,

vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic v souladu s touto dohodou bude podněcovat rozvoj podnikatelské iniciativy v této oblasti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem "investice" označuje všechny druhy majetkových hodnot investovaných v souladu s hospodářskou činností za účelem dosažení zisku investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejím právní řádem a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a)   movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna s ním spojená majetková práva, jako jsou zástavy, hypotéky, záruky a podobná práva;
b)   akcie, dluhopisy společností, obligace nebo jakékoli jiné formy účasti na majetku právnických osob;
c)   peněžní pohledávky nebo nároky z takových druhů činnosti, které mají hospodářskou hodnotu a souvisí s investicí;
d)   práva z oblasti duševního vlastnictví a průmyslová práva včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních jmen, průmyslových vzorů, hospodářských tajemství, obchodních tajemství, technologických postupů, know-how a goodwill, spojená s investicí;
e)   práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, licence nebo koncese vydané podle zákona, včetně práv týkajících se koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

2. Pojem "investor" znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany.

a)   Pojem "fyzická osoba" znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejím právním řádem;
b)   Pojem "právnická osoba" znamená s ohledem na obě smluvní strany jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s platným právním řádem a uznanou za právnickou osobu, která má trvalé sídlo na území jedné ze smluvních stran.

3. Pojem "výnosy" znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, dividendy, úroky, přírůstky kapitálu, úroky z úvěrů, licenční poplatky a jakékoliv jiné zákonné příjmy.

4. Pojem "území" znamená území České republiky a území Kazašské republiky, nad kterými každá ze smluvních stran vykonává svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území v souladu s jejím právním řádem.

2. Investicím investorů jedné smluvní strany bude zajištěno na území druhé smluvní strany řádné a spravedlivé zacházení a tyto investice budou na tomto území požívat plné ochrany a bezpečnosti.

Článek 3
Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím nebo výnosům svých vlastních investorů nebo investicím nebo výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li toto příznivější.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu, je-li toto příznivější.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení, výhody nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat na základě:

a)   členství v jakékoli existující nebo v budoucnu vytvořené celní nebo hospodářské unii nebo zóně volného obchodu nebo na základě jiné mezinárodní dohody vedoucí k takovým uniím nebo institucím, jakož i na základě jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem je kterákoliv smluvní strana;
b)   mezinárodní dohody nebo ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4
Náhrada za škodu

1. Jestliže investice investorů jedné ze smluvních stran utrpí škodu následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, občanských nepokojů nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim tato smluvní strana, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům třetího státu.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku bude investorům jedné smluvní strany, kteří při událostech uvedených v předchozím odstavci utrpěli škody na území druhé smluvní strany spočívající v:

a)   zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany;
b)   zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

poskytnuta spravedlivá a přiměřená náhrada za škody utrpěné během zabírání nebo v důsledku zničení majetku. Výsledná platba bude bez prodlení převedena ve volně směnitelné měně.

Článek 5
Vyvlastnění

1. Investice investorů jedné ze smluvních stran nemohou být znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen "vyvlastnění") na území druhé smluvní strany s výjimkou případů, kdy vyvlastnění bude provedeno ve veřejném zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, bez diskriminace a bude doprovázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, podle toho, co nastalo dříve; náhrada bude zahrnovat úroky od data vyvlastnění, bude převedena do zahraničí bez omezení a bez zbytečného odkladu ve volně směnitelné měně a bude volně převoditelná.

2. Dotčený investor má právo požádat o neodkladné přezkoumání svého případu a o ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany v souladu s principy obsaženými v tomto článku.

Článek 6
Převody plateb

1. Smluvní strany zaručí převody prostředků spojených s investicemi nebo výnosy. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez omezení a bez zbytečného odkladu. Takové převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

a)   původně investovaný kapitál a také jakýkoliv dodatečný kapitál k udržení nebo zvětšení investice;
b)   zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;
c)   částky na splacení úvěrů;
d)   licenční nebo jiné poplatky;
e)   výnosy z částečného nebo úplného prodeje nebo likvidace investice;
f)   odměnu za legálně vykonávanou práci fyzickými osobami druhé smluvní strany vykonávajícími činnost spojenou s investicemi, v souladu s právním řádem té smluvní strany, kde se investice uskutečňuje.

2. Převody budou prováděny ve volně směnitelné měně podle převažujícího kurzu platného k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Převody provedenými "bez zbytečného odkladu" podle odstavce 1 tohoto článku se rozumí převody uskutečněné ve lhůtě, která je obvykle potřebná pro provedení takového převodu. Tato lhůta v žádném případě nepřekročí dva měsíce.

Článek 7
Postoupení práv

1. Jestliže jedna smluvní strana nebo jakákoli jí zmocněná agentura provede platbu jakémukoliv svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky nebo pojištění uzavřeného ve vztahu k investici, uzná druhá smluvní strana:

a)   postoupení jakéhokoli práva nebo nároku investora smluvní straně nebo jí zmocněné agentuře bez ohledu na to, zda k postoupení došlo ze zákona nebo na základě právního ujednání v této zemi; jakož i
b)   že smluvní strana nebo jí zmocněná agentura je z titulu postoupení práv investorem oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí míru původních práv nebo nároků investora.

Článek 8
Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoliv spor, který může vzniknout mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude řešen jednáními mezi stranami ve sporu.

2. Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán v době šesti měsíců, je investor oprávněn předložit spor k rozhodnutí buď:

a)   Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965, v případě, že obě smluvní strany jsou stranami této Úmluvy; nebo
b)   rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

Článek 9
Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Jestliže smluvní strany nedosáhnou dohody ve lhůtě šesti měsíců od vzniku sporu, bude spor na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu (dále jen "předseda"). Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebylo provedeno nezbytné jmenování, jmenuje rozhodce na žádost jedné ze smluvních stran předseda Mezinárodního soudního dvora OSN. Je-li předseda Mezinárodního soudního dvora OSN občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon z jiného důvodu, jmenuje rozhodce místopředseda Mezinárodního soudního dvora OSN. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení nezbytného jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora OSN, který není občanem žádné ze smluvních stran.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je konečné a závazné pro obě smluvní strany. Každá smluvní strana nese náklady spojené s činností jí jmenovaného rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. V ostatních otázkách určí Rozhodčí soud vlastní procesní pravidla.

Článek 10
Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání tomu, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli právních předpisů, které jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude využito toto příznivější zacházení.

Článek 11
Použitelnost této dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice uskutečněné v souladu s jejím právním řádem před vstupem této dohody v platnost.

Článek 12
Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Smluvní strany si vzájemně vymění nóty o splnění ústavních požadavků každé ze smluvních stran vyžadovaných pro vstup mezinárodních smluv v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem obdržení pozdější nóty.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu 10 let a po uplynutí této doby zůstane v platnosti dále, dokud neuplyne dvanáct měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran uvědomí druhou smluvní stranu o svém úmyslu ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení všech předchozích článků této dohody účinná po dobu 10 let od data ukončení její platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 8. října 1996 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, kazašském a ruském. V případě vzniku rozporů při výkladu ustanovení Dohody se budou smluvní strany řídit ruským textem Dohody.

Za Českou republiku:
Ing. Ivan Kočárník, CSc. v. r.
místopředseda vlády a ministr financí

Za Kazašskou republiku:
A. M. Kažegeldin v. r.
předseda vlády

E-shop

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zákon směnečný a šekový, komentář, 6. vydání

Zdeněk Kovařík - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad postihl, nakolik se nový občanský zákoník a další v této souvislosti přijaté nové nebo novelizované právní předpisy dotkly problematiky směnky a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní aspekty outsourcingu

Právní aspekty outsourcingu

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., Mgr. Jiří Černý, LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Smlouvy o outsourcingu patří v obchodních vztazích k nejsložitějším, protože musí předpokládat a ošetřit všechny problémy, které by mohly nastat. Tato monografie je zaměřena právě na takové problémy. Autoři v knize vysvětlují pojem a význam outsourcingu a analyzují jeho pojetí v ...

Cena: 265 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.