Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


206

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 6. září 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 se na konci slova "kromě původního rostlinolékařského osvědčení nebo jeho ověřené kopie připojeno nové rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport" nahrazují slovy "připojeno rostlinolékařské osvědčení vyvážejícího státu" a doplňuje se věta: "Pokud

a)   při dovozu do České republiky osvědčení podle věty prvé v plném rozsahu nepotvrzuje zdravotní stav zásilky podle platných rostlinolékařských předpisů České republiky,
b)   při vývozu z České republiky není možno z věcných důvodů v plném rozsahu potvrdit zdravotní stav zásilky podle platných rostlinolékařských předpisů dovážejícího státu,

musí být zásilka opatřena rostlinolékařským osvědčením pro reexport a rostlinolékařským osvědčením ze země původu zásilky nebo jeho ověřenou kopií.".

2. V § 6 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"d)   zásilky, které nesplňují zvláštní karanténní požadavky stanovené v příloze č. 9; splnění zvláštních karanténních požadavků (dále jen "úřední potvrzení") se uvádí v dodatkovém prohlášení rostlinolékařského osvědčení, a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, též v části "Dezinsekční a/nebo dezinfekční ošetření" rostlinolékařského osvědčení, pokud není mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána,2a) stanoveno jinak.

2a)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 200/1998 Sb., o sjednání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, viz čl. 8 odst. 3 Protokolu.".

3. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Pracovní dobu provozního režimu vstupních míst určuje a zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zemědělství Státní rostlinolékařská správa (dále jen "rostlinolékařská správa").".

4. V § 8 odst. 1 se slova "Státní rostlinolékařská správa (dále jen "rostlinolékařská správa")" nahrazují slovy "rostlinolékařská správa" a slova "tyto údaje v přepravních dokladech" se nahrazují slovy "v přepravním dokladu, že zásilka je poukázána k provedení rostlinolékařské kontroly mimo vstupní místo".

5. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Dovážená nebo provážená zásilka

a)   musí být vrácena nebo zničena, jestliže
1.   se na ni vztahuje zákaz dovozu a průvozu podle § 6 odst. 1,
2.   není spolehlivě prokázán její původ nebo totožnost,
3.   není opatřena rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským osvědčením pro reexport podle § 8 odst. 2 a 3 zákona nebo jiným úředním dokladem podle § 8 odst. 4 zákona,
4.   není opatřena rostlinolékařským osvědčením obsahujícím náležitosti podle § 5 odst. 1,
5.   její stav nebo způsob uložení vůbec nedovoluje provést rostlinolékařskou kontrolu,
b)   musí být zničena, jestliže hrozí bezprostřední nebezpečí rozšíření karanténního škodlivého organismu,
c)   může být, s výjimkou zásilky, jejíž dovoz je zakázán, propuštěna do navrhovaného celního režimu4) s podmínkou splnění mimořádných rostlinolékařských opatření, jestliže byl v zásilce zjištěn výskyt jiných než karanténních škodlivých organismů a vyloučí-li se provedením těchto mimořádných rostlinolékařských opatření jejich šíření a vznik škod.".

6. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova "za ztrátu příjmů nebo" zrušují.

7. V § 12 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)   údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,".

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

8. V § 12 odst. 3 písmeno e) zní:

"e)   místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec, katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,".

9. V § 12 odstavec 4 zní:

"(4) K žádosti podle odstavce 2 se přikládají:

a)   doklad o podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis z evidence osob provozujících zemědělskou výrobu),
b)   osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně,
c)   doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,
d)   účetní, případně daňové doklady, které prokazují vyčíslenou majetkovou újmu utrpěnou v důsledku provedení mimořádných rostlinolékařských opatření.".

10. Označení ustanovení o účinnosti se mění z "§ 11" na "§ 13".

11. V příloze č. 1 části B se za bod 4. vkládá nový bod 5., který zní:

"5.   Bakteriální rakovina topolu
   Xanthomonas populi (Ridé) Ridé et Ridé".

Dosavadní body 5. až 17. se označují jako body 6. až 18.

12. V příloze č. 1 části C se za bod 10. vkládá nový bod 11., který zní:

"11.   Sypavka
   Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr".

Dosavadní body 11. až 14. se označují jako body 12. až 15.

13. V příloze č. 2 bodě 3. se za slova "cibule kuchyňské (Allium cepa L.)," vkládají slova "cibule šalotky (Allium ascalonicum L.),".

14. V příloze č. 2 body 6. a 7. znějí:

"6.   Dřevo, které:
a)   pochází zcela nebo částečně z rostlin:
-   kaštanovníku (Castanea Mill.), kromě dřeva zbaveného kůry,
-   platanu (Platanus L.), včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, a
b)   je uváděno do oběhu jako:
-   palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi apod.),
-   dřevěné štěpky nebo třísky,
-   zbytky dřeva nebo dřevěný odpad neaglomerovaný do tvaru špalků, briket, pelet apod.,
-   surové dřevo, včetně odkorněného, zbaveného dřevní běli nebo nahrubo opracovaného, pokud není natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
-   štípané tyče, dřevěné kůly nebo kolíky, natřené, podélně nerozřezané,
-   železniční nebo tramvajové pražce dřevěné neimpregnované,
-   dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6mm (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě).
7.   Samostatná kůra kaštanovníku (Castanea Mill.).".

15. V příloze č. 3 bodě 1. první odrážce se za slova "semen cibule kuchyňské (Allium cepa L.)1)," vkládají slova "cibule šalotky (Allium ascalonicum L.)," za slova "póru setého (Allium porrum L.)," se vkládají slova "pšenice (Triticum L.)," za slova "stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum L. a jejich kříženců" se vkládají slova ", triticale (Triticosecale Wittmack),", zrušuje se slovo "a" a za slova "vojtěšky seté (Medicago sativa L.)" se vkládají slova "a žita (Secale L.),".

16. V příloze č. 3 bodě 1. se třetí odrážka "semen pšenice (Triticum L.) a triticale (Triticosecale Wittmack), původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA." zrušuje.

17. V příloze č. 3 bodě 2. první odrážce se za slova "kopretiny (Leucanthemum Mill.)," vkládají slova "kukuřice (Zea mays L.) včetně suchých palic,".

18. V příloze č. 3 bodě 6. písmeno b) zní:

"b)   je dováženo, popřípadě prováženo jako
-   palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi apod.),
-   dřevěné štěpky nebo třísky, s výjimkou dřeva borovice (Pinus L.) původem z evropských zemí,
-   zbytky dřeva nebo dřevěný odpad neaglomerovaný do tvaru špalků, briket, pelet apod.,
-   surové dřevo včetně odkorněného, zbaveného dřevní běli nebo nahrubo opracovaného, pokud není natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky, s výjimkou dřeva borovice (Pinus L.) původem z evropských zemí,
-   štípané tyče, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané, s výjimkou dřeva borovice (Pinus L.) původem z evropských zemí,
-   dřevěné železniční a podobné pražce neimpregnované,
-   dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě), s výjimkou dřeva borovice (Pinus L.) původem z evropských zemí,
-   obalové dřevěné bedny, klece a bubny, původem z neevropských zemí,
-   jednoduché palety a skříňové palety, s výjimkou palet, které splňují požadavky Kodexu mezinárodní železniční unie (UIC) č. 435-2 pro "evropské dřevěné výměnné palety prosté" a které jsou i odpovídajícím způsobem označené, jiné nakládací plošiny a nástavné rámy palet ze dřeva, původem z neevropských zemí,
-   sudy z dubového (Quercus L.) dřeva, včetně dužin.".

19. V příloze č. 3 se doplňuje bod 10., který zní:

"10.   Zrno pšenice (Triticum L.), triticale (Triticosecale Wittmack) a žita (Secale L.) původem ze všech zemí.".

20. V příloze č. 6 část A včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

A.   Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje
1.   Acleris spp.1) - neevropské druhy
2.   Amauromyza maculosa (Maloch)
3.   Anoplophora chinensis (Thomson)
4.   Anoplophora malasiaca (Forster)
5.   Arrhenodes minutus Drury
6.   Bemisia tabaci (Gennadius)
7.   Blitopertha orientalis (Waterhouse)
8.   Cacoecimorpha pronubana Hübner
9.   Ceratitis capitata (Wiedemann)
10.   Cicadellidae přenášející Pierce's disease (působenou bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.) - neevropské druhy, zejména:
a)   Carneocephala fulgida Nottingham
b)   Draeculacephala minerva Ball
c)   Graphocephala atropunctata (Signoret)
11.   Choristoneura spp. - neevropské druhy
12.   Conotrachelus nenuphar (Herbst)
13.   Diabrotica barberi Smith et Lawrence
14.   Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
15.   Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
16.   Diabrotica virgifera Le Conte
17.   Globodera pallida (Stone) Behrens
18.   Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
19.   Helicoverpa armigera (Hübner)
20.   Helicoverpa zea (Boddie)
21.   Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
22.   Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
23.   Liriomyza sativae Blanchard
24.   Liriomyza trifolii (Burgess)
25.   Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
26.   Lymantria dispar (Linné) - neevropské formy
27.   Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
28.   Meloidogyne fallax Karssen
29.   Monochamus spp. - neevropské druhy
30.   Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
31.   Opogona sacchari (Bojer)
32.   Popillia japonica Newman
33.   Premnotrypes spp. - neevropské druhy
34.   Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
35.   Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
36.   Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
37.   Scaphoideus luteolus Van Duzee
38.   Spodoptera eridania (Cramer)
39.   Spodoptera exigua (Hübner)
40.   Spodoptera frugiperda (Smith)
41.   Spodoptera littoralis (Boisduval)
42.   Spodoptera litura (Fabricius)
43.   Tephritidae - neevropské druhy, zejména:
a)   Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b)   Anastrepha ludens (Loew)
c)   Anastrepha obliqua Macquart
d)   Anastrepha suspensa (Loew)
e)   Bactrocera cucurbitae (Coquillett)
f)   Bactrocera dorsalis (Hendel)
g)   Bactrocera tryoni (Froggatt)
h)   Bactrocera tsuneonis (Miyake)
i)   Bactrocera zonata (Saunders)
j)   Ceratitis quinaria (Bezzi)
k)   Ceratitis rosa Karsch
l)   Dacus ciliatus Loew
m)   Euphranta canadensis (Loew)
n)   Euphranta japonica (Ito)
o)   Rhagoletis cingulata (Loew)
p)   Rhagoletis completa Cresson
q)   Rhagoletis fausta (Östen - Sacken)
r)   Rhagoletis indifferens Curran
s)   Rhagoletis mendax Curran
t)   Rhagoletis pomonella Walsh
u)   Rhagoletis ribicola Doane
v)   Rhagoletis suavis (Loew)
w)   Trirhithromyia cyanescens (Bezzi)
44.   Thrips palmi Karny
45.   Xiphinema americanum Cobb sensu lato - neevropské populace
46.   Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

1)   Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith, M.; McNamara, D. G.; Scott, P. R.; Holderness, M.; Burger, B. (1997): Quarantine Pests for Europe. CAB International ve spolupráci s EPPO. Wallingford.".

21. V příloze č. 6 části D se bod 7. zrušuje.

Dosavadní bod 8. se označuje jako bod 7.

22. V příloze č. 7 části A bod 12. zní:

"12. Cydia prunivora (Walsh)

rostliny hlohu (Crataegus L.), jabloně (Malus Mill.), Photinia Ldl., růže (Rosa L.) a slivoně (Prunus L.), určené k pěstování, s výjimkou semen, a plody jabloně (Malus Mill.) a slivoně (Prunus L.), původem z neevropských zemí".23. V příloze č. 7 části A se bod 17. zrušuje.

Dosavadní body 18. až 25. se označují jako body 17. až 24.

24. V příloze č. 7 části C bod 24. zní:

"24.   Tilletia indica Mitra

osivo a zrno pšenice (Triticum L.), triticale (Triticosecale Wittmack) a žita (Secale L.), původem ze všech zemí".

25. V příloze č. 7 části D se doplňuje bod 15., který zní:

"15. Tomato yellow leaf curl bigeminivirus

rostliny rajčete [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené k pěstování, s výjimkou semen".

26. V příloze č. 8 se doplňuje bod 19., který zní:

"19.   Rostliny kukuřice (Zea mays L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, řezané zelené rostliny kukuřice a suché palice kukuřice

Amerika, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Jugoslávie a další země, ve kterých je zjištěn výskyt Diabrotica barberi Smith et Lawrence, Diabrotica undecimpunctata howardi Barber, Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim nebo Diabrotica virgifera Le Conte".

27. V příloze č. 9 bodě 15.2 se v pravém sloupci v písmenu d) za slovem "účinné" doplňuje tečka a zbytek věty se zrušuje.

28. V příloze č. 9 body 26.1 až 26.3 znějí:

"26.1 Hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.)

Kromě požadavků uvedených v bodech 10. a 11. přílohy č. 8 úřední potvrzení, že

a)   hlízy pocházejí
1.   ze zemí uznaných za prosté Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival nebo
2.   z oblastí prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival všech patotypů jiných než patotyp 1 a z pozemků, na kterých nebyl zjištěn výskyt patotypu 1 Synchytrium endobioticum a od počátku odpovídajícího vegetačního období nebyly v místě vypěstování a v jeho bezprostředním okolí zjištěny příznaky Synchytrium endobioticum, a
b)   hlízy pocházejí
1.   ze zemí prostých Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. a/nebo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nebo
2.   ze zemí EU nebo
3.   ze zemí, jejichž opatření přijímaná proti Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. a/nebo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
   uzná rostlinolékařská správa za odpovídající opatřením přijímaným v České republice, a
c)   pocházejí-li hlízy ze zemí s výskytem Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. a/nebo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
1.   byl jejich reprezentativní vzorek podroben úřednímu testování alespoň na Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. a/nebo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že hlízy jsou prosté těchto škodlivých organismů, nebo
2.   byly ošetřeny proti klíčení, a
d)   pocházejí z pozemků prostých Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens.
26.2   Hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.), jiné než sadbové a rané, ze zemí s výskytem Potato spindle tuber viroid

Kromě požadavků uvedených v příloze č. 8 bodě 11. a v příloze č. 9 bodě 26.1 úřední potvrzení, že hlízy byly ošetřeny proti klíčení.

26.3   Hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování - sadbové brambory

Kromě požadavků uvedených v příloze č. 8 bodě 10. a v příloze č. 9 bodě 26.1 úřední potvrzení, že

a)   hlízy pocházejí z pozemků prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival a
b)
1.   hlízy pocházejí z oblastí prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen nebo
2.   hlízy pocházejí z místa vypěstování, které bylo na základě ročního sledování hostitelských porostů a vizuální kontrolou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě vypěstování shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen nebo
3.   hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď kontrolovány na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody, která jejich vývoj podporuje, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byla rovněž ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen.".

29. V příloze č. 9 se bod 26.4 zrušuje.

Dosavadní body 26.5 až 26.7 se označují jako body 26.4 až 26.6.

30. V příloze č. 9 se za bod 32. vkládá nový bod 33., který zní:

"33.   Rostliny se zeminou a jinými pěstebními substráty ulpělými na rostlinách nebo přidruženými k rostlinám, tvořenými zcela nebo částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny a kůry, původem z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Rumunska, Jugoslávie a dalších evropských zemí a Egypta, Izraele,

Úřední potvrzení, že

a)   zásilka pochází z oblasti prosté Diabrotica virgifera Le Conte nebo
b)   zásilka pochází z pozemků, na nichž v posledních 3 vegetačních obdobích nebyla pěstována kukuřice (Zea mays L.).".
   Kypru, Libye, Malty, Maroka a Tuniska, pokud se v těchto zemích vyskytuje Diabrotica virgifera Le Conte

Dosavadní body 33. až 45. se označují jako body 34. až 46.

31. V příloze č. 9 bod 35.1 zní:

"35.1   Rostliny fíkovníku (Ficus L.) určené k pěstování, s výjimkou semen

Úřední potvrzení, že

a)   v místě vypěstování nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky neevropských kmenů Beet curly top hybrigeminivirus a
b)
1.   rostliny byly jednotlivě úředně testovány a byly shledány prostými Beet necrotic yellow vein furovirus nebo
2.   rostliny byly vypěstovány z úředně uznaného rozmnožovacího materiálu a
-   v oblasti prosté Beet necrotic yellow vein furovirus nebo
-   v půdě nebo pěstebním substrátu, které byly úředně testovány vhodnými metodami a shledány prostými Beet necrotic yellow vein furovirus, a rostliny byly vzorkovány, vzorky testovány a shledány prostými Beet necrotic yellow vein furovirus.".

32. V příloze č. 9 se za bod 46. vkládá nový bod 47., který zní:

"47.   Rostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karnsten ex Farw.] určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato yellow leaf curl bigeminivirus, a

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 26.4, 26.5, 26.6, 30.1 a 30.2, pokud je to vhodné,

a)   ve kterých se nevyskytuje Bemisia tabaci Gennadius
   úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky Tomato yellow leaf curl bigeminivirus;
b)   ve kterých se vyskytuje Bemisia tabaci Gennadius

úřední potvrzení, že

a)   na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky Tomato yellow leaf curl bigeminivirus a
-   rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Gennadius nebo
-   místo vypěstování bylo při úředních prohlídkách vykonaných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem shledáno prostým Bemisia tabaci Gennadius nebo
b)   v místě vypěstování nebyly zjištěny žádné příznaky Tomato yellow leaf curl bigeminivirus, místo vypěstování bylo vhodně ošetřeno proti Bemisia tabaci Gennadius a probíhal v něm monitoring, kterým nebyla zjištěna přítomnost Bemisia tabaci Gennadius.".

Dosavadní body 46. až 50. se označují jako body 48. až 52.

33. V příloze č. 9 body 53. a 54. zní:

"53.   Osivo pšenice (Triticum L.), triticale (Triticosecale Wittmack) a žita (Secale L.), původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA

Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, kde není znám výskyt Tilletia indica Mitra. Název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení.

54.   Zrno pšenice (Triticum L.), triticale (Triticosecale Wittmack) a žita (Secale L.), původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA

Úřední potvrzení, že

a)   semena pocházejí z oblasti, kde není znám výskyt Tilletia indica Mitra (název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení) nebo
b)   v místě vypěstování nebyly na rostlinách zjištěny během posledního úplného vegetačního období žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a testováním reprezentativních vzorků semen odebraných jednak v době sklizně a jednak před odesláním zásilky byla potvrzena nepřítomnost Tilletia indica Mitra.".

34. V příloze č. 9 se doplňuje bod 55., který zní:

"55.   Řezané rostliny čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) původem z Thajska

Úřední potvrzení, že

a)   při úředních prohlídkách vykonaných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem bylo místo vypěstování shledáno prostým Thrips palmi Karny nebo
b)   zásilka byla před vývozem podrobena vhodnému fumigačnímu ošetření přípravky na ochranu rostlin, zajišťujícímu nepřítomnost třásněnek (Thysanoptera).".

35. Příloha č. 10 k vyhlášce č. 83/1997 Sb. zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

SEZNAM VSTUPNÍCH MÍST PODLE § 12 ODST. 1 ZÁKONA

Poř. čís.

Vstupní místo

Druh dopravy

Místo provádění rostlin. kontroly

Provozní režim

1.

Praha

letecká

kombinovaná

poštovní

letiště Ruzyně

kontejnerové překladiště

Podleská ul. Praha 10

vyclívací pošta

Praha 120

pravidelně přetržitý a na vyzvání

na vyzvání

na vyzvání

2.

České Budějovice

kombinovaná

a silniční

poštovní

kontejnerové překladiště

Nemanice

vyclívací pošta

České Budějovice 02

pravidelně přetržitý

na vyzvání

3.

Horní Dvořiště

železniční

nádraží ČD

pravidelně přetržitý

4.

Folmava

silniční

železniční

celní přechod

Furth im Wald (SRN)

pravidelně přetržitý

na vyzvání

5.

Rozvadov

silniční

dálniční celní přechod

Rozvadov - Waidhaus

nepřetržitý

6.

Plzeň

poštovní

vyclívací pošta

Plzeň 02

na vyzvání

7.

Cheb

železniční

poštovní

nákl. nádraží ČD

vyclívací pošta

Cheb 120

na vyzvání

na vyzvání

8.

Pomezí nad

Ohří - Schirn-

ding (SRN)

silniční

celní přechod

Pomezí nad Ohří -

Schirnding

nepřetržitý

9.

Děčín

železniční

silniční

poštovní

říční

nádraží ČD

nádraží ČD

vyclívací pošta Děčín 2

Děčín - přístav

nepřetržitý

nepřetržitý

na vyzvání

na vyzvání

10.

Liberec

poštovní

vyclívací pošta

Liberec 02

na vyzvání

11.

Lovosice

kombinovaná

nádraží ČD

pravidelně přetržitý

12.

Teplice - Dubí

silniční

nácestné celní středisko

pravidelně přetržitý

13.

Ústí n. Labem

poštovní

vyclívací pošta

Ústí nad Labem 02

na vyzvání

14.

Žatec

poštovní

vyclívací pošta

Žatec 2

na vyzvání

15.

Miedzylesie

(PR)

železniční

nádraží (PR)

na vyzvání

16.

Náchod

silniční

nácestné celní středisko

Běloves

pravidelně přetržitý

17.

Pardubice

poštovní

vyclívací pošta

Pardubice 02

na vyzvání

18.

Brno

letecká

poštovní

letiště Tuřany

vyclívací pošta

Brno 200

na vyzvání

na vyzvání

19.

Břeclav

železniční a

silniční

poštovní

nádraží ČD

vyclívací pošta

Břeclav 120

pravidelně přetržitý

na vyzvání

20.

Hodonín

silniční

celní přechod

pravidelně přetržitý

21.

Lanžhot

silniční

celní přechod - dálnice

pravidelně přetržitý

22.

Kúty (SR)

železniční

nádraží ŽSR

pravidelně přetržitý a na vyzvání

23.

Mikulov

silniční

nácestné celní středisko

Jiráskova ul.

pravidelně přetržitý

24.

Starý Hrozenkov

silniční

celní přechod

pravidelně přetržitý

25.

Znojmo

železniční a

silniční

nádraží ČD

pravidelně přetržitý

26.

Čadca (SR)

železniční

nádraží ŽSR

na vyzvání

27.

Cieszyn (PR)

silniční

celní přechod

pravidelně přetržitý

28.

Mosty u Jablunkova

silniční

celní přechod

pravidelně přetržitý

29.

Olomouc

poštovní

vyclívací pošta

Olomouc

na vyzvání

30.

Ostrava

poštovní

letecká

vyclívací pošta

Ostrava 120

letiště Ostrava - Mošnov

na vyzvání

na vyzvání

31.

Petrovice u Karviné

železniční

nádraží ČD

na vyzvání".

36. V příloze č. 11 bod 1. zní:

"1.   Rostliny árónovitých (Araceae),1) avokáda (Persea Mill.), banánovníkovitých (Musaceae), borůvky (Vaccinium L.), cedru (Cedrus Trew.), citrusu (Citrus L.), datlovníku (Phoenix L.), dracény (Dracaena L.), Eustoma Salisb., fuchsie (Fuchsia L.), Galtonia candicans (Baker) Decne, gerbery (Gerbera Cass. corr. Spreng.), hlohu (Crataegus L.), hlohovce (Pyracantha Roemer), hrušně (Pyrus L.), hvězdnice (Aster L.), hvozdíku (Dianthus L.), hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, jabloně (Malus Mill.), jahodníku (Fragaria L.), jehličnanů (Coniferales), jeřábu (Sorbus L.), juky (Yucca L.), kamélie (Camellia L.), kaštanovníku (Castanea Mill.), kdouloně (Cydonia Mill.), kdoulovce (Chaenomeles Lindl.), kopretiny (Leucanthemum Mill.), kosatce (Iris L.), kumkvatu (Fortunella Swingle), ladoničky (Chionodoxa Boiss.), ladoníku (Camassia Lindl.), ladoňky (Scilla L.), listopadky [Dendrathema (DC) Des. Moul.], lokvátu (Eriobotrya Lindl.), marantovitých (Marantaceae), mečíků zakrslých forem Gladiolus Tourn. ex L. a jejich kříženců, mišpule (Mespilus L.), modřence (Muscari Miller), muchovníku (Amelanchier Medic.), muškátu (Pelargonium Ľ Hérit ex Ait), narcisu (Narcissus L.), platanu (Platanus L.), Poncirus Raf., puškinie (Puschkinia Adams), révy (Vitis L.), rybízu (Ribes L.), skalníku (Cotoneaster Ehrh.), snědku (Ornithogalum L.), sněženky (Galanthus L.), kříženců starčeku (Senecio L. x hybridus), Stranvaesia Lindl., Strelitziaceae, kultivaru "Golden Yellow" šafránu žlutého (Crocus flavus Weston), šateru (Gypsophilla L.), Tigridia Juss., topolu (Populus L.), tulipánu (Tulipa L.) a vratiče (Tanacetum L.), s výjimkou semen, a to po výsadbě na dočasné nebo trvalé stanoviště, pokud mají být tyto rostliny nebo rozmnožovací materiál z nich vyrobený poté uváděny do oběhu. Následná kontrola těchto rostlin se provádí po dobu nejvýše dvou úplných vegetačních cyklů.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.